/Video/ Komrat universitetin studentleri Türkiyeyä «geçmiş olsun» söledilär

Komrat Devlet Universitetin Türk dili hem literaturası bölümün üürenicileri Türkiyeyä “geçmiş olsun” söledilär, yazıp danışmalarını videoya hem yayınnayıp soţial mediyalarında. Türkiyenin Kahramanmaraş bölgesinin Pazarcık kasabasında 7.7 bal hem Elbistan merkezindä 7.6 bal büüklüündä Küçük ayın 6-da olan er tepremelär için Komrat Devlet Universitetin Türk dili hem literaturası bölümün üürenicileri Türkiyeyä „geçmiş olsun” videosunu yayınnadılar. “Türkiye hem Moldova arasında gönül elçilerimiz” herbir durumda Türkiyanın yanında olduklarını belli ettilär. Komrat Devlet Universiteti Türk dili hem literaturası bölümü üürenicileri bu acı günnerindä Türkiyanın yanında olduklarını gösterdilär. Avtor: S. Dimitroglo, montaj: A. Topal Источник grt.md

/Video/ KDU 32 –ci yıldönümünü halklararası konferenţiyasınınnan kutladı

Bu yıl Komrat Devlet Universiteti – KDU — tamannadı 32-cü yıldönümünü.  Bu yortuyu bilim — praktik konferenţiyasınınnan nışannadılar. Yortu başladı susmak minudundan, angısı adandı Türkiye devletindä ertepremi sebepindän geçinmişlerä. KDU ilk studentlerä deyni kendi kapularını 32 yıl geeri açtı. Bu yılların süresindä burada hazırlandı binnärlän uzman türlü uurlarda. Onnarın taa çoyu büün Gagauziyada hem Moldovada işleerlär. Onnarın arasında Gagauziyanın başakanı da. İrina Vlah başardı KDU 1996-cı yılda ilk üridik grupasını. Bundan kaarä KDU yıllar boyunca regional kuvetlerin tarafından tutturulȇr. 2023-cü yılın bücetindän veriler 2 buçuk mln ley universitetin sport salonun düzülmesi için, haberledi Halk Topluşunun başı Dmitriy Konstantinov. 50 bin…

/Video/ “Çok insan elini uzattı”. Türkiyedä yaşayan vatandaşımız zararlanmış insannara yardım için

16 bindän zeedä insan geçindi Türkiyedä er tepremesinin beterinä, ani fevralin 6-da oldu.  Ama bu sayı git-gidä büüyer. Kendi yardımını Türkiyeyä 40 devlet teklif etti. Bu sayıda Moldova da. Kurtacılar maasuz tehnikaylan hem üürenik köpeklärnän fevral ayın 8-dä sabaalen hatalı olayın erinä etiştilär. Burada şindi herbir yardım önemni. Kalmȇȇrlar bir tarafta sıradan insannar da. Kuvedinä görä herbiri yardım eder. Bloger Komrattan Ekaterina Balaur dolayında insannarı Moldovadan hem Russiyadan topladı. Birliktä zor durumda olan insannara yardım etmäk için. Ruba, imelik, ilaç, yorgan – en ilkin bu mallar lääzım er tepremesindän zararı görän insannara. Bunu için Türkiyenin yardım merkezlerin volontörları haberlerlär. Onnarlan…

/Video/ Valkaneş bolniţası kabletti Almaniyadan yardımı

Valkaneş dolay bolniţasına Almaniyadan mebel tedarıkları getirildi. Yardımı devletimizä getirtti Halk antikrizis ştabı kurucusunnan Viktir Petrovlan başında. Valkaneş dolay bolniţasının medik uzmanı Oksana Radukan açıkladı, ani bolniţa kabletti eni medik yataklarını, kuşȇtkaları, skemneleri, dolapları, yorgannarı, çarşafları hem  konservalı meyvalarlan, zarzavatlarlan bankaları. «Biz pek  bekledik bu  yardımı. Te, ne büün geldi bizä, lääzımnı. Bolniţada bulunan hastalar lääzım islää koşullarda bulunsunnar. Şindi bu eni tedarlıklarlan bizä taa kolay olacȇk işlemää hem insana da raat», — söledi Oksana Radukan. Almaniyadan getirilmiş yardım zamanında geldi, nışannȇȇrlar bolniţa hastaları. » Sevineriz. Hepsi  bolniţada eskidi. Saa olsunnar te onnar, kim yardım eder hem  ilaçlȇȇr bizi». »…

Komratta referendumların 9-cu yıldönümünü maşınalarda gezintiylän nışannadılar

Komratta küçük ayın 2-dä maşinalarlan gezinti geçti. Akţiya adalıydı referendumların 9-cu yıldönümünä. Olayda pay  aldılar  cümnä  aktivistleri, avtonomiya yaşayannarı. Komratta maşinalarlan gezintiyi adalı referendumunun 9-cu  yıldönümünä hazırladılar  hem geçirdilär cümnä aktivistleri, kim  2014-cü  yılda  pay aldı olaylarda deyni referendumlar avtonomiyada geçsinnär. Onnarı  destekledilär  avtonomiya yaşayannarı da. 2014-cü  yılda  küçük ayın  2-dä Gagauziyada geçirildi iki referendum, angılarında     Gagauziya yaşayannarı kendi seslerini verdilär avtonomiya statusu için hem bölgenin diş politikasını kararladılar. Ozaman regionda 62 seçim bürosu açıktı. 9 yıl  geeri  yaşayannarın 70%-di referenduma çıktılar. Gagauziya  yaşayannarının taa çoyu  kendi  seslerini verdilär, ki  Moldova  Rusiya – Belarus — Kazahstan  birliinä  girsin. İnsannarın 98,8%…

Gaydar küüyündä «Evropalı küü» programasına görä giriştiriler soţial proektlar

Gaydar küündä bir sıra proekt «Evropalı küü» programasına görä giriştiriler. Düzmäk işlerini yapȇrlar Kultura evindä hem ilk okulun binasında, neredä plana koyulu açmaa kilim muzeyini hem ustalara deyni odaları. Proektın giriştirilmesini kontrol etti Gagauziya Başkanı İrina Vlah. Gaydar küüyündä Kultura evindä yapılȇr düzmäk işleri. Enilener sportzal hem kultura merkezinin örtüsü enilener. «Giriştiriler proekt temel investiţiyalar kanonuna görä erli obyektleri için, donor grantların yardımınnan hem “Evropalı küü” proektinä görä. Finansların bir payı verildi sportzalanın düzmesinä. Sevindirer, ani eni küvetlär giriştirerlär diil sade respublika uurunda kazanmış proektleri, ama avtonomiya bücetindän da verilän paraları da giriştirerlär», — nışannadı Gagauziya düzmäk hem infrastruktura bakanı…

Usluluu korumak zanaatlarını ayırmış Tatyana Kunçevanın hem Tatyana Kusursuzun istoriyaları

Çadırdan Tatyana Kunçeva hem Komrattan Tatyana Kusursuz ayırdılar zanaatı usluluu korumak uurunda. Biri poliţiyada işleer, başkası da karabiner asker bölümündä.  Tatyanaların günündä annatmamız bu iki genç karı için, nicä onnar kendi professional zaametini ayırdılar. Источник grt.md

Komratta İnner Wheel halklararası volontör karılar kurumunun bölümü açıldı

Gagauziyada geçti  halklararası karıların İnner Wheel kurumunun bülümün açılışı, angısına girerlär sade  karılar. Bu kurum çok yardım eder uşaklara, karılara, kim bulunȇr zor durumda hem başka yufka durumda bulunan insannara.  Bu yıl kurum tamannayacek 99 yılını kurulmasından. İnner Wheel kurumu çalışȇr 100 devlettän zeedesindä. İneer Wheel kurumu en büük kurumnarın birisi dünnedä, angısına girerlär volontör karılar.  Onnar urguladılar, ani bu klubun yardımınnan  karılar kablederlär kolaylık yardım etmää cümneyä, buluşmaa, dostlaşmaa. İneer Wheel Komrat klubun açılışında  pay aldılar delegeţıyalar   Azeybardjandan, Rumıniyadan, Bulgariyadan, Ukrainadan hem Moldovadan. Onnarın  baş neeti — yardım etmää yufka durumda bulunan insannara. “Halklararası kurumumuz yardım etmää deyni biri-birinä.…

Başkan üürendi ne uurda Kongazçik uşak başçasının terbiedilenneri lafederlär gagauz dilindä

Kongazçik küüyünün uşak başçasında çok zaamet ederlär deyni uşaklar gagauzça bilsinnär. Gagauziya başkanı İrina Vlah barabar küüyün primarınnan uuradılar  bu terbiyetmäk kurumuna gagauz dili dersinä. Kongazçik küüyünün “Zoloyoy klüçik” uşak başçasında terbiyediler yakın 90 uşak. Üürenmäk kurumunda üürenerlär gagauz hem moldovan dillerini bilingval programasına görä.  Üüredicilerin laflarına görä, gagauz dilini uşaklara zor üürenmää, çünkü evdä onnar konuşmȇȇrlar ana dilindä. “Derslär geçerlär pek meraklı, ama bir problemamız var, ani evdä analar – bobalar uşaklarlan gagauzça lafetmeerlär. Onuştan biz onnarı yalvarȇrız, ani taa çok lafetsinnär gagauzça. Hrbir derstän sora biz yollȇrız Viberdä onnara mesajları ki evdä kursunnar dialogları ne görerlär evdä onu…

Halk Topluşu kabletti kararları patentlan işini götürän insannara yardımı için

Gagauziya Halk Topluşu büük ayın 24-dä kabletti diişilmekleri birleşik ödemäk için  kanonuna (zakon o edinom plateje). Bu verecek kolaylık  taa bir  yıl ekonomika agentlerinä satın almamaa kasa aparatlarını. Kanon kurucuları kablettilär diişilmekleri taa bir  kanona, angısı  baalı patentlan işä, ki söţial ödemeklerini insannar 2024 yıla kadar kendi kuvedinä görä ödesinnär.   Источник grt.md

Moldovada 2022 yılda 816 yol olayı razgeldi. Onnarda yarısından zedä yayan gezän insannar yaralandı

Moldovada geçän yıl 816 yol razgelmesi oldu, 78 kişi öldü, 773  yaralandı. Örüyennerin pay almasınnan 2022 yılda 681 yol razgelmesi oldu, angılarından 49 öldü, 656 zararlandı. Olayların sebepleri, nicä dä ilerdän, kalȇrlar: izlılık, dikatsızlık hem sarfoşkana arabayı kullanmak. Başküü (Kirsovo) küüyündä geçän yıl yol razgelmeli sık oldular. Kimileri örüyennärlän. Küüyün yaşayannarı kahırlanȇrlar bunun için, ama bişey yapamȇȇrlar. «Pek çirkin aydȇrlar. Pak uçȇrlar! Hem oraya, hem bu tarafa, kendi gözümnän gördüm. Hem da gündüz». «Bizdä yol olayları hep bu köşedä razgelerlär. Pek çirkin. Birkaç kişiyi şansora urdular, uşak da var. Şükür kimsey ölmedi, ama tä şindi dä bir insan bolniţada bulunȇr».…

Kongazçikta düzülän paklamak stanţiyaları tezdä başlayaceklar işlemää

Kongazçik küüyündä yakınnarda başaraceklar düzmää paklamak stanţıyalarını. Proekt aslıya çıkarılȇr “Evropa küüyü” programanın çerçevesindä  bir-iki yılın içindä. Angı adımda işlär, materialda. Kongazçik küüyündä kanalizaţiya paklamak stanţıyaların düzülmesi  finaslaner “Evropa küüyü” programasına görä. Şindi proekt bitki adımda bulunȇr. Taa ileri küüdä geçirdilär su hem kanalizaţıya baalantılarını. Primariyanın zaametçileri taa 2012 yılda başladılar hazırlamaa bu proekti.  Paralar bu uura verildi  Moldovanın Ȇkologiya fondundan, 15  proţent kontribuţiya olarak ekledi erli kuvetlär. Büün küüdä  işlär gider düzmää deyni iki paklamak stanţıyasını 150 m³ hem 40 m³.  İkisini da düzmää bitireceklär yakınnarda. Küüyün primarı Dmitriy İkizli nışannȇȇr, ani su sistemasına  hem kanalızaţıyaya  baalı yakın 500…

ALLAHIN VATİZLİİ YORTUSU

Источник grt.md

SU – YAŞAMANIN SIZINTISI

Источник grt.md

UŞAK BAŞÇALARINDA ÇİZGİ FİLMNARINI GAGAUZ DİLİNDÄ GÖSTERECEKLÄR

Источник grt.md

“GAGAUZLARIN DİN FOLKLOR TÜRKÜLERİ” KİYADIN PREZENTAŢİYASI

Источник grt.md

Gagauziyanın okullarında geçiriler patriotizm buluşmakları adalı Stalingrad düüşünün 80-yıldönümünä

Gagauziyanın gençlik hem sport bakannıın gençleri ilerletmäk bölümün hem istoriya-patriotik rus klubun başının Aleksey Petroviçin ideyasına görä avtonomiyanın okullarında yapılȇr buluşmaklar hem kurulȇr sergi adalı Stalingrad düüşünün 80-yıldönümünä. İlk olaylar Dezgincä hem Başküü küüyülerindä geçtilär. Başküü M.Tanasoglo gimnaziyasında patriotizm uraa geçti. Üürenicilerä annattılar ,nekadar önemni tutmaa aklında te o insannarı,angıları kurban oldular cenk vakıtlarda. «Bu gezici sergi İkinci Dünnä Cengindän kalma fotolardan, dokumentlerdän, ödüllerdän düzülü. Sergi baalı Kırmızı armatanın hem Stalingrad düüşün 80-ci yıldönümünä. Geçirdik bölä olayları Bassarabäskada, Faleştı, Belţı, Kantemir dolaylarında. Büün Gagauziyanın yaşayannarına annadȇrız», — açıkladı istoriya-patriotik rus klubun başı Aleksey Petroviç. Mihail Tanasoglo adına gimnaziyasının istoriya üüredicisi…

Gagauziya aksakallar sovedi açıkladı yaşlı insannarın problemalarını kış vakıdında  

Gagauziyada 27 bin pensioner var. Komratta yaşȇȇr 4 bin yaşlı bulunan insan. Onnardan 200 yufka kolaylıklarlan. Gagauziya aksakalların sovedı  barabar primariya çalışannarınnan herzaman üürenerlär durumu, ki yardım etmää fukaarä insannara. Angı problemalarlan onnar büünkü günä karşı gelerlär, aksakallar açıkladılar toplantısında. Suuk vakıtta Gagauziyanın zor durumda bulunan yaşayannarı karşı gelerlär bir sira zorluklan. Çözmää onnarı yardım ederlär kuvet götürücüleri. Bu kış 400 skladometra odun verdilär lgota paaya görä fukaarä aylelerä. 80 aylä kabletti birär skladometra odun. Ama aksakallar sovet azaları nışannadılar ani bu yardım etmeer, ki yaşta bulunan insannar kışı geçirsinnär. Onnarın soşial ödemekleri pek küçük, para etmeer gazı – şafkı…

Nicä vermää danışmayı suuk vakıdı para yardımı için: ne bunu için lääzım hem nereye danışmaa

Gagauziya yaşayannarın danışmakları suuk vakıdında para yardımının kabledilmesi için zeedelener. Ayın parası 700 ley kurȇr. Soţial asistentlerinä 13 bin ayledän taa çok insan danıştı. Saalık hem soţial koruması Bakannıında belli ettilär, ani yardımı kabledennär — aylelär, angılarında yaşȇȇr makar bir kişi, angısı uyȇr kanonnan bakılı sekiz kategoriyaya. Ne uurda büün gider insannarın danışmaklarını kabletmäk işi, üürendi Mariya Statova. Soţial asistentlerin izmetindä vatandaşları çin sabaalendän kablederlär. Yaşayannarın taa çoyu – pensionerlar. Yardım parasını — 700 leyi kabletmäk için region büdjetindän lääzım aylenin kişi sayısı için kiyadı getirmää. Komratta primariyanın haberlemäk merkezindä vererlär. Kabledenin yanında lääzım olsun aylä kişilerin kimniklerin kopiyaları.  «Hemprimariya,…

Başküüyüdä andılar Afgan cengindä geçinmiş Mihail Tanasogloyu

Büük ayın 15-ndä Pandjer operaţiyasının süresindä Afgan cengin veteranı Mihail Tatanosoglo geçindi. Ona verdilär kahramanlıı için orden. Başküü (Kirsovo) kultura evindä Mihail Tanasogloyu andılar insannar, kim onu bilärdi, hem te onnar, kim sayȇr, ani bölä kahramannar herzaman lääzım yaşasınnar insannarın akıllarında. Afgan cengin veteranı Mihail Tanasoglo duudu Küçük (fevral) ayın 28 – ndä 1959 yılda Kirsovo küüyündä. Başardı orta okulu, sora Sızran üüsek asker uçilişesini. Afganistanda asker etti Mİ-24  uçan komandirı olarak. «Yazık, ani o erken geçindi. Pek islää  bir  kişiydi. Boşa sölämerlär, ani  Allah en ii insannarı alȇr. Biz orada 18 yaşında çoçuklardık, en paalı ne vardı, orada braktık.…