Ungariya elçisi Komratta tanıştı bilingval sistemasına görä uşakların dil üürenmesi başarlarınnan

Komrattakı  5-ci  uşak  başçasının hazırlanmak grupası  kasım ayın 29-da  saygılı  musaafirleri  karşıladılar. Ungariyanın  büük elçisi  Moldovada barabar  avtonomiyanın başkanınnan  dolaştılar  üüretim kurumunu. 4  yıldan  zeedä Komrattakı  5-ci  yaslasında bilingval üüretim sisteması başarılı  çalışȇr. Gagauz hem  devlet  dillerini  üüredicilär  oyun formatında  götürerlär. «Uşaklarlan  pek  çok vakıt  bilä  geçireriz. Günün sırasında sade gagauz hem devlet dillerindä  lafederiz. Uşaklar kendileri tekstleri severlär hem becererlär kurmaa. Onnar  düşünmedän tekstleri serbest temaya görä  yaradȇrlar. Shemaların yardımınnan lafederlär  hem annȇrlar iki dili», — annadȇr Komrattakı  5-ci  uşak başçasının  devlet  dili  üüredicisi Alla Uzun. Uşaklar hayvannarı, ev tertiplerini üürenerlär. Sora resimnerlär hem oyun hamurundan yapȇrlar onnarı. Çizgi …

Çadır-Lungada boks okulun kurucusunu Valeriy Potapovu anmak turnirı geçti

Kasım ayın 26-da Valeriy Potapov adına Çadır dolay spot okulunda geçti boks turnirı. Onu geçireräk hazırlayannar hem payalannar andılar Moldovanın şannı trenerını Valeriy Potapovu. Turnirın pay alannarı nışannadılar, ani büük havezlän kabletillär teklifi pay almaa turnirda. Onnara deyni bu bir ii kolaylık gostermää kendi becerikliini boksta hem butakım anmaa şannı trenerı. «Bän bilerim bu trenerı, ani o pek islää trener oldu, pek çok islää boksör büüttü. Bän pay alêrım bu turnirda, neçin ki bän pek beenerim boksu, pek çok ürendim boksa, duudum bu zalda vaar niçasolemää», — paylaştı sportçülardan biri. Turnirin musaafirleri nısannadılar, ani pek önemli bölä turnirları geçirmää, çünkü…

Gagauziyada Poloniya cümne kurumu geçirdi uşaklar için sport yarışmalarını

“Vesölıye Startı” (Şen startlar) yarışması gectı KDU — tin «Univer» sport zalında. Yarışmanın neetı — kaavileştirmää uşakların saalıını. Her yıl Gagauziyanın Poloniya cumnesi kurumu gecirer bölä sport yarışmalarını. Bu bir gözal jest, angısı birleştirer hem kaavileder uşakların güdelerini.   Источник grt.md

Çadır-Lungada M. Guboglo adına liţey 30 yıldönümünü kutladı

Kasım ayın 26 — da Çadır — Lunganın Mihail  Guboglo adına liţeyi nışannadı 30 yıldönümünü.  Üüretim kurumun üürenicileri  hem  üüredicileri  hazırladılar  yortulu  programasını. Çadır — Lunganın Mihail  Guboglo adına liţeyi Gagaziyanın  üüretim  kurumnarın arasında hep en iilerindän biri sayılêr. Liţeyin üüredicilerin hem işçilerin profesional uuru üüsek,  üürenicilär her keret  üüsek  erleri  alêrlar regional hem respublika olimpiyadalarında. Üüredicilär üürenicilärlän hem bu liţeyi bitirennärnän bilä kutladılar kendi paalı liţeyin 30 –cu yıldönümünü. «Liţey — o bizim evimiz,  angısını  biz  düzdük  bilä. Bilä  üürenicilärnän, bilä  üüredicilärlän, bilä  analarlan — bobalarlan, bilä  musaafirlärnän,  agıları  büün  bizimnän  bilä. Hepsi koydu  kendi payını  bu düzülmeyä, biz …

Aylä dokoru: Aşılanmak en ii korunmak salgından

Moldovada başladı salgından aşılamak kampaniyası. Vakţına pay edildi saalık merkezlerinä, aşılanmaa isteyennär var nicä onu kabletsinnär. Bizim çekim gruppamız üürendi, nekadar vakţına var  Komratta, hem  isteer mi  insannar  onu koymaa. Salgınnan hastalanmamaa deyni  bu  kışın Komrat saalık merkezi 1 110  vakţına kabletti.Gagauziyanın yaşayanının taa çoyu  koydurȇr aşı. Onnar sayȇrlar, ani nakol yardım edecek  salgını  taa ilin  geçirmää. «Bän sayȇrım,ani  aşılanmaa lääzım. Açan  hastalandım Covidlan inandım, ani  vakţına yardım eder.  Bän her yıl  kışın aşılanȇrım. Taa hızlı  iileşerim».   «Elbet ki, aşılanȇrız kocamnnan. Bu  yıl  taa etiştirmedik, ama dedilär, ani  artık yakışarmış». Ama var te o insannar da, kim inanmȇȇrlar vakţınaya.…

Pravoslav hristiannarında Kolada orucu başladı

Pravoslav hristiannarında Kasım ayın 28-dän  Kolada  orucu  çekeder hem sürtecek Büük (yanvar) ayın  6-dan. Bu  oruç  sayılȇr en önemli  oruçların biri. Bu  gündän beeri yakışmȇȇr katılmaa şennik olaylarına, evlenmää  hem  uşak vatiz etmää. Kurallara görä  bu oruç  hep ölä  sert, nicä  Petrov orucu. Oruç tutarkana insan  kendi  imesinä  hem  ruhuna taa dikkatlı olȇr. «Pravoslav hristiannar eveldän, ilk asirlerin çeketmesindän hepbir oruç tutȇrlar. Ozamandan taa  bir vakıda atılȇrlar şenniktän hem yaalı imektän. Taa çok  vakıt duva ederlär, kliseyä  giderlär. Bölä  insan hazırlanȇr ayozlu Kolada  yortusuna», — açıkladı  Komratta İoan Predteçe adına soborun klirii Dmitriy. Kolda  orucu  diil  pek  sert, nışannȇȇrlar klise …

GRT bücetin büültmesini bekler: gözledicilär kurumun önderciliinnän inceledilär gelän yıla baş neetleri

GRT cümne yayın kompaniyasının ilerlemäk yolunu hem kolaylıklarını inceledilär Gözledici sovetin azaları. Bitki yıllar Gagauziyanın bücetindän GRT-ya verilän para etmeer diil sade tehnikanın enilenmesinä, ama işçilerin kazanç paralarını ödemää dä. Bununnan birerdä aöa jurnalistlär hep GRT-nın baş daavasını başa başarılı çıkarȇrlar –programalarda, haberlerdä yayınȇrlar gagauz dilini, gagauzların kultura özelliklerini, tarihini, nışannadı Gözledici sovetin başı Mihayıl Vlah. GRT-nın baş problemaların sırasında eskilemiş tehnika, o lääzım diişsin, neçin ki GRT şansora yayınnȇȇr HD formatında. Bundan başka televizionun hem radionun lääzım eni ilerletmäk strategiyası yapılsın, haberledi Mihayıl Vlah. GRT-nın öndercilii danıştı Gagauziyanın Bakannık Komitetinä hem Halk Topluşuna ki 2023 yıla GRT-ya verilsin eterincä…

Komradın 2022 yılına bücetindä oldu diişilmeklär

Cuma günü, kasım ayın 25-dä, Komrat  muniţıpal  sovedin  oturuşu geçti. Oturuşta türlü  soruşlar  bakıldılar.  Bizim süjetimizdä  onnar  için taa deerindän. Muniţıpal sovedin iş planında ilk soruş baalıydı «Komradın büceti  2022-ci  yıla». «Lääzım  bücet  proektindä  dişilmekleri  yapmaa. Onnar  baalı  finanslarlan, angıları  devlet bücetindän gelerlär. Bizä  mutlaka lääzım  gelir  paraların sayısını  üüseltmää. Bundan sora da harçların statyası da zeedelenecek. Var  neettä  gelir  payını  5  milliona  12  bin 431 leyä  zeedeletmää. Uşak  başçaların  bücetleri  dä  büyecek  — 1 million  788  bin  300  leyä. Uşak  sport okulun  bücetinä  eklenecek  415  bin ley,  bütün  manaalı  finansları  da  üüseleceklär 405  binä», — açıkladı Komrat sovedin azası Vladimir  Kara. Harçların  payı sovedin …

Mihayıl Çakir adina biblioteka tamannadi 30-cu yildönümünü

Источник grt.md

Almaniyanın büük elçisi Komratta işleyän almaniyalı kompaniyasının fabrikasını dolaştı

Komratta almaniyalı kompaniyasının dikmäk fabrikası başladı işlemää bu yıl mart ayında. Vengriyadan alınan malınnan fabrikada yapıler türlü saalık tedarıkları. Almaniyanın büük elçisi buluşup fabrikanın işçilerinnän nışannadı, ani bölä başarlı işletmeleri gördüynän butakım proektleri lääzım ötää dooru da tutturmaa. Источник grt.md

Halk Topluşunun başı: “Saalıım düzeler”

Источник grt.md

M. Vlah: saalık durumu iileşer

GHT  başı  Dmitriy Konstantinov  bulunȇr  bolniţada.  Haberledi  GHT  presa-izmeti.  Onun halı için büünkü günä    bizim  süjetımızda. Kasım ayın 21-ndä mass-media  sızıntıları yazdılar, ani GHT spikerı Dmitriy Konstantinov  Kiinövda bolniţada bulunȇr. Onun  saalıı için büünkü günä annattı cümnä aktivisti Mihail Vlah. GHT  öndercisinin kollegaları da söledilär, ani bekleerlär, spiker  başlasın kendi işini hem taa tez  alışsın. Çoyu insannar da bölä sözlärlän spikera danıştılar, ama vardı ölä kışılär dä, kim  prost laflarlan bu haberä davrandı. Bu diil dooru nışannadı cümnä aktivisti M. Vlah. Dmitriy Konstantinov ayırıldı avtonomiyanın  Halk topluşuna  2021 yılda ceviz ayın 19-nda.  Bir vakıttan  sora oldu  Halk topluşun başı. Cümnä…

9 ay için Gagauziya bücet çıkışları

Gagauziya Bakannık komiteti kendi oturuşunda açıkladı avtonomiyanın bu yılın 9 ay için bücet çıkışarını. Источник grt.md

Almaniya yardım edecek remont yapmaa Komrattakı D. Karaçoban adına liţeyin bibliotekasında

Büün komrattakı D. Karaçoban adına liţeyin musaafiri oldu Almaniyanın büük elçisi Moldovada Margaret Uȇbber. Üürenicilär üüredicilerinnän hazırlandılar bu buluşmaya hazırlayıp programayı alman dilindä. Gelecektä Almaniya yardım edecek paraylan remont yapmaa deyni liţeyin bibliotekasında. Источник grt.md

Mediaların hem jurnalistlerin karşılaşan problemalar bakıldı heryılkı Mass – media forumunda – 2022

Mass – mediaya yayınnanan  informaţıyanın gözletmesi  için, jurnalistlerin  duygu  taraftan  kuvetsizli, becerikli  uzmannarın etişmemezlii, informaţıyanın kabledilmesi  hem  yalan  haberlerin  yayınması probleması —  bu  hem  başka temalar kaldırıldılar  mass -mediya — 2022-ci  forumunda. Moldovanın media  bölümünä investiţıya  hem  kaavi  kanonnar lääzım.  Bölä 7-ci mass — media forumun süresindä geldilär çıkışa jurnalistlär, ekspertlär. Toplantıyı  Presa  Sovedi  barabar baamsız mass — mediya kurumnarınnan hazırladılar. «Pek önemni, ani bu foruma geldilär mass — media temsilcileri hem türlü agenstvoların  uzmannarı. Biz bilä lääzım neysä yapalım, ki Moldova Devletin media bölümünü ilerledelim», —  söledi forumun açılışında Parlament mass — mediya komisiyasının başı Liliana Nikolayesku — Onofrey.…

Komradın baş sokaanda eski evin yıkılması riski var nicä yaşayannara zarar getirsin

Komratta var yıkılan eski evlär hem maazalar, angılarını yok kim düzsün. Bu problema uzun vakıt kasabanın çok yaşayanını raatsız eder hem Komradın önderciliin hep „baş arısı” olarak kalȇr. Lenin sokaanda bölä problemalı yapı var 8-ci uşak başçasinin hem reabilitaţiya merkezinin yanında. Eski evin dış duvarın temeli başladı yıkılmaa onun altında bulunan maazaya oluşturup trotuar yanında büük delii. Evin yanından geçän insannarda bu durum git-gidä korkunç olayına var nicä dönüşsün. Bu problemanın çözmäk yolu var mı hem var sa — nesoy o, aaraştırdı Tatyana Dobrova. Источник grt.md

Gimnaziyanin örtüsü düzüler

Источник grt.md

GRT insanin yaninda

Источник grt.md

“Anna German hem onun eceli“ türkü konkursu

Komrat kasabasının M. Çakir adına kolecında geçti türkü yaradıcılık konkursu, angısında öttülär  Poloniya  türkücüsünün German Annanın yaratmaları. Olayda  pay aldı 11 genç insan.  Источник grt.md

Üüretim kursları üüredicilerä deyni

İki yıl  sıravardır  OON  kurumun yardımınnan  » Elektron  üüretmenin  ilerlemesi» proekti gerçeklener. Onun çerçevesindä  avtonomiyanın okullarına lääzımnı  tehnika verildi,ki  online  üürenmeyi  üüredicilerä  kurmaa. Proekti  hazırlȇȇr  üüretim bakannıı. Taa derindän süjetimizdä. Источник grt.md