Komratta birkaç uşak başçasını kapadılar remont için

Komrat kasabasında 3 uşak başçası kapalı. Orada düzmäk işleri gider. Nezaman onnar  uşakları kabledeceklär, üürendi Mariya Parfönova. Источник grt.md

Çadır-Lungada cümnä transportu izmetlerini verän firma kabledecek yakacak için kompensaţiyayi

Dizel malların paalanmasından sora Çadır kasabasının sovetı kabletti kararı vermää kasabada işleyän cümnä transportun çorbacılarına kompensaiyaları.  Açıklamalar videoda. Источник grt.md

Çok-Maydan küüyünün yaşayannarı susuz kaldılar. Buna sebep ne oldu?

Suyun etişmemezlii artık oldu bir problema Çok-Maydan küüyündä. Birkaç yıl sıravardı ev çorbacılıklarına su etişmeer. Su azalmasının beterinä yaşayannar başladılar danışmaa bu soruşlan kuvetlerä. Küüdä bulundu bizim çekim grupamız. Yakın iki afta susuz. Çok — Maydan küüyünün yaşayannarı şansora 10 gündän zeedä bölä yaşȇȇrlar. Hem neçin küüyüdä kestilär suyu bilmeerlär. “Yok su hiç, yaamur yok, bezbelli o üzerä”. “Bir gram su akmêêr, ne bir çay koyasın, ne da uşakları yıkasın, hiç fit akmêêr”. “Soluk kolvererlär, ama su yok, okadar ki ödemää   lääzım”. Primarın Georgiy Gorelkonun laflarına görä,  bölä olay şansora üçüncü yıl sıravardır olȇr o beterä, ani insannarın evlerindä tepliţaların…

Yardım etmää hazırmışlar. Halk Topluşunda GRT – ya finansları nicä arttırmaa soruşu baktılar

Gagauziay Halk Topluşu GRT Cümne Kompaniyasına hazır yardım etmää soruşlarda, angıları baalı finans, tehnika hem reklamasının hazırlamak bölümnerinnän. Bu önemli işlär için laf gitti GHT mas-media uurunda komisiyasının  buluşmasında GRT CK temsilcilerinnän hem gözledici sovetin  azalarınnan. GHT mass-media, informaţiya politikasında hem insannarın hakları uurlarında komisiyasının oturuşunda 4 deputat pay aldı. Bu sayı etişti ki komisiyasının lääzımnı kvorumu olsun. «GRT» CK ileri danıştıydı komisiyanın adına soruşlarlan, angıların kararlaması yardım edecek taa kaliteli uura kaldırmaa kompaniyanın işini. Laf gidärdi en ilk, ki kompaniyaya geeri çevirilsin haklar reklamayi hazırlamaa hem yayınnamaa. Bu vereceydi kolaylık büültmää GRT-nın büdjedını. GRT müdürün bir vakıda götüreni Yaroslav…

Bucak küüyünün gimnaziyasında düzdülär sanitar odasını 

Bucak küüyünün gimnaziyasında sanitar odasını  düzdülär. “Rotari club”  finans yardımını bu işä verdi.  Proektın koordinatoru “Noi aportuniti”cümnä kurumu oldu. Bucak küüyünün gimnaziyasında gigiyena odasını  2020 yıldan başladılar düzmää.   Uşaklara komfort koşullar yapıldı, ellerini yıkamak tertipleri koyuldular, sıcak suyu çektilär. 1989 yıldan beeri yapının içindä gigiyena odası  yoktu, açıkladı okulun başı  Tatyana Yabanjı. “Lüdmila Karadagın yardımınnan  biz “Rotari klub”- unnan tanıştık  da 2021 yılda onnarlan   başladık  işlemää hem smeta dokumentlarını hazırlamaa, hepsi  koşulları yaptık  — suyu hem kanalızaţıyayı geçirdik. Primariya bu işleri yaptı hem  harçların bir payını ödedi. Hepsini vakıdında yaptılar. Da bundan sora Rotari klubu işleri başladı geçirmää”, — açıkladı…

Uşak lagerleri lääzım açılsınnar orak ayın 15-nädän

Gagauziyada dinnenmäk lagerleri lääzım olacek açılsınnar diil taa geç orak ayın 15-ndän. Bunu için haberledi Gagauziyanın Sport hem gençlik bakannıı. Источник grt.md

Bulgariyada geçmiş turnirın gümüş ödülcüleri oldular “Çadır-Lunga” futbol klubu

Bulgariyada Nesebr kasabasında geçti Halklararası  uşaklar arasında futbol turnirı “Vakanţıya”  Nesebr  kasabanın kuboona. Yarışmaklarda pay aldılar  40 komanda 7 yaş kategoriyada.  Gagauziyayi  tanıttılar futbolistlär  Çadır kasabasından. “Çadır-Lunga” futbol klubu pay aldı futbol turnirında 12 yaşınadan kategoriyasında. Turnir geçti “herbir herbirinnän” sistemasına görä. Komanda geçirdi  5 matç, dördünü taradı birinidä tarattı. Çıkışta kazandı ikinci eri. Fk “Çadır — Lunga” futbol meydanda karşı karşıya geldilär kaavi konkurentlan Litvadan, Makedoniyadan, Serbiyadan, Bulgariyadan hem Ukrainadan. Nicä nışannadı  komandanın baş trenerı Aleksandr Belov, en çok onu yarışmaklarda duygulandırdı Litvanın Vilnus komandanın  disţıplinası. FK administratoru Nikolay Karaman  urguladı, ani bizim uşaklar ii gösterdilär kendilerini  hem kaavi…

Gagauziyanın şannı izmetçisi adını kablettilär üzdän zeedä uzman türlü sferalarda

Komratta kutlanıldılar kendi izmetindä üüsek başarılara etişän uzmanarı. Gagauziyanın şannı izmetçileri ödüllerini her yıl kablederlär Avtonomiyada türlü uurlarda çalışan uzmannar. Onnarın arasında çiftçilär, üüredicilär, jurnalistlär, mediţina, kultura hem sport  izmetçileri. Gagauziyanın M.Maruneviç adına bilim – aaraştırma merkezin 2 uzmanı kablettilär M.Çakır adına ordenı.  “Saa olunuz, ani topladınız bizi büün bu salonda. Burada büün toplandılar Gagauziyanın en seçilmiş insannarı. Onnar kazandılar burada bulunmayi, ki onnarı bütün Gagauziya görsün. İi başarılar işimizdä, hepsi ne yapılȇr fayda getirsin halkımıza”,  — danıştı şannı izmetçi adını kabledennerä BAM  aaraştırıcısı Mariya Kopuşçu. Sport uurunda üüsek başarlara etişmäk için hem uşaklarda sporta sevgiyi terbietmäk için M.Çakir adına…

Gagauzların tarihin eni  sayfaları üzä çıktı. Onnar tanıtıldı konferenţiyada

Kirez ayın 28-dä  M. Maruneviç adına  bilim-aaraştırmak  merkezindä  geçti  konferenţıya  gagauzların  kultura  varlıı  temasına görä. Oluşün süresindä  birkaç   tanıtım vidio  gösterildi, angıları  temsil  ettilär  gagauz halkının arhiv  bilgilerini hem  din türkülerini. Onnarı Türkiyanın bilim adamnarı  bildirdilär. Nekadar  şindiki  zaman bu proektlär  lääzımnı  hem  özel  gagauzlara deyni,  üürendi  Marina  Topal. Gagauziyanın bilim-aaraştırmak  merkezindä  temsil ettilär üç proekt. Onnar  yapılȇr Türkiyanın büük elçiliin hem  Moldovanın yardımınnan. Konferenţiyanın pay  alannarı  hazırladılar  tanıtım vidioları, angıları  taa derindän  açıkladılar  proektlerin manaasını. Laf gitti Türkiyanın arhivlerindä  bulunan  gagauzlar  için  bilgilär hem  din türkülär  için. Merkezin başı  İrina Konstantinova nışannadı, ani  bu  proektlärlän  çalıştılar  bir  kaç yıl.…

“Soţial izmetlerdä eni adım”. Gagauziada başladıldı eni proekt soţial koruması uurunda

Kirsovo küüyündä  «Çehiya hem  Gagauziyada  soţial sistemanın  kurulması hem ilerlemesi» proektin açılması geçti. Onda pay aldılar primarlar, dolayların öndercileri, soţial bakannıkların  temsilcileri. Toplantının baş davasıydı – kaliteli koşulları yaşayannara onlayn vermää,  kolaylatmaa  insananarın danışmalarını türlü bölümnerä. «Çehiya hem  Gagauziyada  soţial sistemasının  kurulması hem ilerlemesi» proekti – bu eni yol koşulların ilerlemesi için Gagauziyada. Bu proekta avtonomiya gitti üç yıl, ama GOVİD – 19 hastalıın beterinä plannar biraz diiştilär, onun için proektin  giriştirilmesi çeketti biraz ta sora, nışannadı Gagauziyanın Bakanık komitetin başın yardımcısı Olesä Tanasoglo. «Praktika kendisi gösterer bizä, ani pek önemli kurmaa  IT malını, IT programasını  onlayn rejımında. Onun için,…

Tomay küüdä geçti treneri Vladimir Taukçiyi anmak turniri

Tomay küüyüdä geçti  serbest güreşi turniri deyni anmaa şannı  treneri  Vladimir   Taukçiyi. Turnir  geçti şansora 8 keret,  o toplȇȇr  Gagauziyanın   hem  Moldovanın  en  kaavi  güreşçilerini. Vladimir  Taukçiyi anmak turnirdä  pay aldı  12 komanda  12 aarlık  katigoriyasında. Vladimir Taukçi –  insan, angısı bütün yaşamasını sportlan  baaladı,  büük  bir  iz  braktı kendi ana küüyünün istoriyasında. Gençlerdä o  teerbi  edärdi   diil  sade   kaavi  güreşçileri,  ama  haliz  insannarı da. Güreşçilär  Gagaziyanın  hem  Moldovanın  türlü  taraflarından her  yıl büük havezlän pay alêrlar  bu turnirda. «Pek sevinerim pay almaa bölä  turnirlarda, çünkü  isteerim ensemää». «Bän ilk keret  pay  alêrım  böla  turnirlarda,  tarattım,  ama bän  hiç  durgunmayacam,…

Büüm ilaçları hem kanon: nicä çiftçilerä büütmää Evropada istenilecek malları

Büün çiftçiliktä pek zor büütmää bişey kullanmadıynan büümneri koruyan ilaçları. Hepsi ister almaa ii berekedi. Ama, büüm ilaçlarını hem onnarı beslemäk malları kullanarak, çiftçilär lääzım kanona uysunnar. Taa açık videoda. Bu reportaj yapıldı Amerika halkın yardımınnan, angısı verildi ABD Halklararası ilerletmäk agentstvosundan. Источник grt.md

Yaşamanın kalitesini üüseltmää deyni. GIZ Germaniya fondu Gagauziyada birkaç proekt giriştirer

GIZ Germaniya fondunnan Gagauziyada gerçeklenän proektlar doorulu insannarın yaşamak koşulların iilitmesinä türlü sferalarda. Angıları onnardan yapılacek Gagauziyada, üürendi Ekaterina Mihaylova. Prewiew: regnum.ru Источник grt.md

GRT – nın kiyat fondu eni literaturaylan zenginnendi

GRT cümne kompaniyasının hem Gagauziyanın M. Maruneviç adına Bilim Aaraştırma Merkezin (BAM) aralarında 2021-cı yılda imzalanmış  annaşmaya görä BAM verdi 50-ya yakın kiyat, angıları bitki yılların süresindä hazırlandılar hem tiparlandılar. İki yılın süresindä GRT CK kompaniyasınınnan hem Gagauziyanın M.Maruneviç adına BAM birkaç önemli proekt gerçeklendi. Onnarın taa çoyu dooruduldular gagauz halkının kulturası hem dili ilerlemesinä. Verilän literatura kullanılacek programaların hem türlü rubrikaların hazırlanmasında. «Sizin dä bibliotekanızda lääzım olsunnar o kiyatlar, angıları çıkȇrlar bizim merkezdä. Biz getirdik hepsi kiyatları, angıları bizimnän 5-6 yılın süresindä çıktılar, kimilerindän birär ekzemplär, kimilerindän 2-är, 3-är. Önemli, ani sizdä olsun bir er burada, neredä kiyatlar korunaceklar,…

Halklararası narkomaniya hastalıınnan güreşmäk günü bakıldı kirez ayın 26-da

Kirez ayın 26-da nişannȇr halklararası narkomaniya hastalıınnan güreşmäk günü. Büünkü günää Komrat Saalık merkizindä   narkotıkleri kullanan üzirmi kişi sayıya koyuldu. «Erlim biz sölecez,var mı aar osa ilin narkotiklär, hem bunnar, hem da onnar pek  zararlı bır iş. Narkotiklerä  insannar hizlı sınaşȇrlar», — nışanadı doktor-narkolog İvan Vieru. Narkomaniya hastalıınnan taa sık gençlär mediklerä danışȇrlar. «Biz ilaclȇȇrız bölä insannarı hem poliklinikada, hem bolniţada.Var nicä Kişnövda da paţientları yollamaa. Bizim kabinettä biz  uçoda  koyȇrız  narkomaniya hastalıınnan insannarı», — açıkladı İvan Vieru. Narkomaniya hastalıı adamın aklıını bozȇr, bundan kaarä saalıına da zarar getirer. Источник grt.md

Gagauziyanın hepsi üüretim kurumnarın bitirennerin balosu geçti Komradın meydanında

Biyaz balonnar hem Biyaz avşam. Bu yıl liţeyleri başarannarın avşamına toplandılar Gagauziyanın üürenmäk kurumnarının 500 — zä yakın başaranı. 2022-cı yılın başarannarın arasında bulundular Gagauziyanın 19 liţeyin, 2 kolecin, 3 profesional uçilişçesinin hem KDU üürenicileri. Gözäl, akıllı hem gelecektä eni işleri gerçeklemeyä hazır üürenicilär, yortunun baş kahramannarı oldular.  “Bän pek bekledim bu günü. Bän bileerim nereyi bän gidecäm, isteerim olmaa profesor hem sanȇȇrım, ani Allah bana yardım edecek”. “Bän pek mutluyum büünkü gündä hem biraz darsıma içindä var ani bitirerim 12-ci klası hem geldim bir yolun da düşünerim, ani ileeri dooru hepsi islää olacek”. “Bän hiç pişman olmȇȇrım, ani bän…

Çadır-Lungada peydalandı erideki «Provans»  

Çadır-Lunga lagerin dolayında erideki «Provans» peydalandı. Renklär, kokular, türlü patretlär, angıları bütün yaşamaya kalȇrlar, lavanda kırlarına diil sade gençleri çeker ama bütünnä ayleleri dä.  Bıldırkı yıl Çadır-Lunga yaşayanı Ülian Gerţa barabar eşinnän kendi kırların birisindä К-90 çeşitindä lavanda büümnerini dikti. Bu yıl büümnär ilk berekedi vereceklär. Renkli lentalar pȇtekaların boyunda ya büük lavanda kırları – bu pek bir gözäl resim göz önündä. Lavanda büümneri sık, çiçekleri — ayırı unudulmaz kokuylan. Bakmayarak kendi gözelliinä, pek faydalı da. Nicä paylaşȇr Yulian Gerţa, başlanıldı hepsi grant programasında pay almasından, neredä laf gidärdi lavanda büümnerin kırını ekmää hem besedkaları boyunda düzmää. «Planda var bir-iki…

Moldova daacıları Türkiya kollegaların becermeklerinnän tanıştılar

Moldova daacıları  Türkiya kollegaların becermeklerinnän tanıştılar. Delegaţiyaya girdi 7 kişi, birisi onnardan Çadır – Lunga dolayın daacısı. Ne onnar   üürendilär çözmää deyni ȇkologiya problemalarını avtonomiyada,  üürendi Polina Barbova. Türkiya devletin uzmannarı yollandıraceklar Gagauziyaya  daa  çorbacılıına  tehnikayı hem tohumnarı ekmäk için. Bölä annaşmakları   «Мoldsilva» kurumun hem  Türkiya devletin  daa çorbacılıın uzmannarın aralarında kuruldu. «Barabar üürenecez bizim durumu da kararlayacez, nesoy çeşitlär bizä taa lääzım. Neçinki klimat diişer, da sade ondan sora  çekedecez çalışmaa bu uurda», — habrledi Çadır – Lunga dolayın daa çorbacılıın uzmanı Konstantin Garçu. Komrat  daa   kurumun öndercisi Aleksey Kulikov nışannadı, ani Türkiya devletin uzmannarın becermekleri  yardımcı olacek avtonomiyanın…

Komradın genç boksörları Moldova çempionatında 4 ödül kazandılar

Kirez ayın 13 – 17 – dän Orgeev kasabasında geçti Moldova boks çempionatı  13 – 14 yaşında üürenicilerin araralarında. Yarışmalarda pay aldı 14 sportçu Komrattakı uşak  sport okulundan. Nesoy çıkışlarlan döndülär geeri avtonomiyanın boksörları, üürendi Polina Barbova. Dört günün içindä geçirildi gözäl yarışmalar çempion adını kazanmak için, hem da belli etmää Gagauziyayı Evropanın çempionatında, angısı geçecek avgust ayında Türkiya devletindä. Komrat uşak sport okulundan çempionatta pay aldılar 14 böksör, dördü angılarından getirdilär iki altın hem da iki gümüş ödülleri, haberledi  boks  trenerı  Valeriy Sırbu.  «Sergey  Zlatov kazandı ilk eri 57 kilada, İvan Arnaut kazandı ilk eri 60 kilada, Moldova  viţe…

İmek malların paalılanması yarattı zorlukları uşakları doyurmasında uşak başçalarında

Paalar gün-gündän büüyer. Bunun beterinä Gagauziyanın uşak başçalarında uşakları doyurmak sistemasında zorluklara getirdi. Nicä avtonomiyanın yaşamak punktlarında kuvetlär bu problemayi çözerlär, üürendi Mariya Parfönova. Источник grt.md