Nicä vermää danışmayı suuk vakıdı para yardımı için: ne bunu için lääzım hem nereye danışmaa

Nicä vermää danışmayı suuk vakıdı para yardımı için: ne bunu için lääzım hem nereye danışmaa

Gagauziya yaşayannarın danışmakları suuk vakıdında para yardımının kabledilmesi için zeedelener. Ayın parası 700 ley kurȇr. Soţial asistentlerinä 13 bin ayledän taa çok insan danıştı. Saalık hem soţial koruması Bakannıında belli ettilär, ani yardımı kabledennär — aylelär, angılarında yaşȇȇr makar bir kişi, angısı uyȇr kanonnan bakılı sekiz kategoriyaya. Ne uurda büün gider insannarın danışmaklarını kabletmäk işi, üürendi Mariya Statova.

Soţial asistentlerin izmetindä vatandaşları çin sabaalendän kablederlär. Yaşayannarın taa çoyu – pensionerlar. Yardım parasını — 700 leyi kabletmäk için region büdjetindän lääzım aylenin kişi sayısı için kiyadı getirmää. Komratta primariyanın haberlemäk merkezindä vererlär. Kabledenin yanında lääzım olsun aylä kişilerin kimniklerin kopiyaları.

 «Hemprimariya, hem soţial asistent bilerlär kim angı ayledä yaşȇȇr. Var nicä kimi diişelmeklär olsun. İnsannar yaşadılar bir ayledä, sora ayırıldılar, geçtilär yaşamaa ayırı evlerdä, da tä oldu iki aylä. Bölä örneklär az var, ama önemli ki insannar dooruyu sölesinnär hem belli etsinnär, neçin ani bu bilgilär kontrol edilecek. Devlet yada Gagauziya uurunda verilän herbir para yardımı kontrol ediler”, — nışannadı Gagauziya saalık hem soţial koruması bakanı Svetlana Duleva.

Var yaşayannar, kim aylä kişileri için kiyadını kabledärkana, kimi zorluklarlan karşılaştılar. Ölä bir örnää GRT -nın «Dialog v studii» radio programasında annattı cannı yayında yaşayannarın birisi. O aalaştı, ani spravkayı alamayacek primariyaya vergileri ödämeyincä. «Prämaya liniya» programasının musaafirleri deputatlar Aleksandr Dülger hem Viktor Petrov bu olayı primariya tarafından yannış buldular.

«Avtonomiyanın hepsi yaşayannara danışȇrım: er her kimsey bölä duruma düşärseydi, ani sizdän üstelik bir dokumenti istärseydilär, danışın bana. Biz haklarınız tarafından sizä yardım edecez hem durumu çözmää savaşacez. Bu diil dooru açan insandan isterlär bişey, neyi o diil lääzım versin», — söledi Viktor Petrov.

Yaşayanın elindä varkana kimnik, pensiya dokumendi hem aylä spravkası, insan lääzım soţial asistentinä yaklaşsın da maasuz bildirimi doldursun. Yanvardän mart ayına kadar o 700-är ley her ay kabledecek.

Avtonomiyanın tarafından yardım parası kış zamanında biraz harçları kolayladacek, söleer insannar.

«Makar ki bir ayın şafkını ödemää olsun bu paraylan. Saa olsunnar varsaydı kolaylık yardım etmää pensionerlara. Neçin olmasın?»   

«Elbetki kolayladacek. Bakın ne paalar gaza hem şafka! Makar odun alacam bu paraylan».

«Makar bukadar. Neçin ani 2500 leylik pensiyaya yaşamaa pek zor».

«Pensionerlara herbir kopeyka kıymetli».

Saalık hem soţial koruması bakannıın bilgilerinä görä, regionda 13 bin ayledän zeedä danıştı suuk vakıdı para yardımı için. Er insannarın hepsi 8 kategoriyası da kaplanabilirsä, yaşayannarın 50-60% kabledeceklär yardım parasını.

Belli ederiz, ani 2023-cü yılda bu uura regionun kuvetleri büdjettä 30 mln ley ayırdılar.

Avtor: M. Statova, S. Dimitroglo,  video: V. Tabaçuk, montaj: A. Gerçu
Источник grt.md
197

İlgili statyalar

Gagauzianın yaşayannarı kabledeceklär yardım suuk vakıdı için. Kimä hem neredä onu vererlär?

Avtonomiyanın 2023-cü yılın bücetinä konuldu 30 million ley ki yaşayannara suuk vakıtta yardımı vermää. Bu yıl yardımın verilmesinnän baalı programaya kimi diişilmekleri giriştirdilär. 700 ley bir ayleyä. Bölä para sayısı bakılȇr bir ayleyä. Gagauziya kuvetleri yaptılar bunu ki ȇnergetika krizisin çıkışlarını insan taa ilin geçirsin hem taa çok insanı kaplasın, haberledi Gagauziya saalık bakanı Svetlana Duleva. O urguladı, ani  bu posobiyayi var nasıl kabletsinnär aylelär, angılarında var  pensionerlar. Svetlana Duleva nışannadı, ani hepsi pensionerlarda var hak kabletmää posobiyaları suuk zamanı için. Svetlana Duleva  haberledi, ani 700-zär ley kabledeceklär aylelär, kim respublika uurundan bölä yardımı kabletmeer. Suuk zamanı için 700 ley…

Büük ayından pensiya sayısı diişecek. Angı kategoriyalarda?

Moldovada büük ayından enidän pensiya sayısı bakılacek. Milli soţial sigorta kasası haberleer, ani  danışmakları bunun için var nicä bu kuruma hem oflayn hem onlayn formada vermä. İnsannarın angı kategoriyasına pensiya enidän bakılacek bizim süjetımızda.   Pensiyanın enidän bakılması heryıl geçirlener. 2023 yılda yaşayannarın bir payın  soţial ödemekleri büüecek. Danışmakları bunun için var nicä versinnär o yaşayannar. angıları pensiyadan sora iki yıldan taa zeedä işledilär. Bundan kaare taa büük pensiyayı kabledeceklär üfka kolaylıklarlan insannar, angıları 1999 yıldan sora  pensiyaya çıktıynan taa 7 yıl çalıştılar. “Ki danışmayı vermää, lääzım dolay sigorta kasasına gelsin. Ya da taa da uygun olacek vermää danışmayı elektron…

Halk Topluşunda hazırladılar iniţiativayi yardım için yufka durumda insannara kışın

GHT başın yardımcısı Aleksandr Tarnavskiy Gagauziyanın zor halda bulunan yaşayannarına yısıtmak vakıdında finans yardımın verilmesi için kanon proektini teklif etti. Proektin baş daavaları hem neetleri için o Gagauz adiosunun cannı yayında programasında açıkladı. Derindän ilerki süjedımızda. O üzerä, ani energetika mallarına paalar gün — gündän üüselerlär da bu proţes hiç durgunmȇr, Gagauziyanın çoyu yaşayannarı ödeyämerlär kullanılan koşullar için. Bu üzerä GHT başın yardımcısı Aleksandr Tarnavskiy  «KALİTELİ YAŞAMAK» fondun kurulması için kanon proektini teklif etti. Bu kanon, umutlanȇr deputat, yardım edecek makar bir damna ilinnetmää insanın harçlarını yısıtmak vakıdında. Soţial yardımını teklif ediler 1 bin leylik yapmaa. Bu para verilecek aylenin…

Kışlamaa pek zor olacek. Nesoy yardım insan devlettän kabledecek.

MD orezidenti Maya Sandu Devlet büceti kanonuna diyşilmekleri  imzaladı. Bu diyşilmeklerä görä yaşayannara yardım verilecek. Yardımnarın sayısında bulunȇrlar paaların üüselmesi için kompensaţiyalar da. Bu diyşilmeklerä görä pensionerlär, kimin pensiyaları 5000 leydän taa az, kabledeceklär birär buçuk bin ley yardım. Yaşayannar ama söleerlär, ani bukadar para yardım etmeyecek kıştan çıkmaa. — “Onnar etmeyeceklär. Adetça her yıl güzün pensiyaları zeedeledärdilär, şindi sa bu yardımı vereceymişlär. Sanȇȇrım, ani bunu yapȇrlar insanın gözünü boyamaa deyni”. — “Odunun paası 2000 ley, var mı nicä etsin bukadar para? Bu diil dooru, taa islää gazın paası için annaşsınnar”. — “Ne o 1buçuk bin ley, açan bir kub…

Gagauziya aksakallar sovedi açıkladı yaşlı insannarın problemalarını kış vakıdında  

Gagauziyada 27 bin pensioner var. Komratta yaşȇȇr 4 bin yaşlı bulunan insan. Onnardan 200 yufka kolaylıklarlan. Gagauziya aksakalların sovedı  barabar primariya çalışannarınnan herzaman üürenerlär durumu, ki yardım etmää fukaarä insannara. Angı problemalarlan onnar büünkü günä karşı gelerlär, aksakallar açıkladılar toplantısında. Suuk vakıtta Gagauziyanın zor durumda bulunan yaşayannarı karşı gelerlär bir sira zorluklan. Çözmää onnarı yardım ederlär kuvet götürücüleri. Bu kış 400 skladometra odun verdilär lgota paaya görä fukaarä aylelerä. 80 aylä kabletti birär skladometra odun. Ama aksakallar sovet azaları nışannadılar ani bu yardım etmeer, ki yaşta bulunan insannar kışı geçirsinnär. Onnarın soşial ödemekleri pek küçük, para etmeer gazı – şafkı…