/Video/ Valkaneş bolniţası kabletti Almaniyadan yardımı

Valkaneş dolay bolniţasına Almaniyadan mebel tedarıkları getirildi. Yardımı devletimizä getirtti Halk antikrizis ştabı kurucusunnan Viktir Petrovlan başında.

Valkaneş dolay bolniţasının medik uzmanı Oksana Radukan açıkladı, ani bolniţa kabletti eni medik yataklarını, kuşȇtkaları, skemneleri, dolapları, yorgannarı, çarşafları hem  konservalı meyvalarlan, zarzavatlarlan bankaları.

«Biz pek  bekledik bu  yardımı. Te, ne büün geldi bizä, lääzımnı. Bolniţada bulunan hastalar lääzım islää koşullarda bulunsunnar. Şindi bu eni tedarlıklarlan bizä taa kolay olacȇk işlemää hem insana da raat», — söledi Oksana Radukan.

Almaniyadan getirilmiş yardım zamanında geldi, nışannȇȇrlar bolniţa hastaları.

» Sevineriz. Hepsi  bolniţada eskidi. Saa olsunnar te onnar, kim yardım eder hem  ilaçlȇȇr bizi».

» Mutluyuz. Şükür ederiz te onnarı, kim yolladı bizä bu eni mobilayı. Şindi koşullar  islää bolniţada, ama eskidän pek  kötüydü. Şindi taa raat, ilaçlanmaktan  fayda olsun sade».

Kendi tarafından Halk antikrizis ştabı kurucusu Viktor Petrov şükür etti medik uzmannarını onnarın  işi için hem nişannadı, ani  ileri dooru da planda var yardım etmää Valkaneşin bolniţasına.

«Yardım ederiz  Gagauziyanın herbir  medik  merkezinä, bolniţasına. İsteeriz  bolniţalar zamandaş olsunnar. İşleeriz, ki  ölä  dä  olsun. Biraz ilinnederiz  mediklerin işini hem insana taa uygun olsun», — söledi Viktor Petrov.

Halk antikrizis ştabı şindiya kadar 9 bindän zeedä kişiyä Moldovadan yardım ettilär. Onnarın arasında çok uşaklı aylelär, yaşlı vatandaşlar hem  engelli  insannar.

Avtor: M.Topal, video: G. Stavilov, montaj: A.Topal
Источник grt.md
210

İlgili statyalar

Video: Komrattakı bolniţa kabletti yardımı Germaniyadan

Yardımın içindä var ilaçlar, dezenfektantlar, yaraları sarmak bezlär. Onu kabletmää kolaylık oldu Halk Antikrizis Ştabın hem Germaniyadan gumanitar kurumnarın aralarında annaşmaya görä. Gumanitar yardımını bolniţaya deyni verdilär baamsız organizaţiyaları Germaniyadan. Bunu bildirdi  Halk Antikrizis Ştaban başı Viktor Petrov. O nışannadı, ani bütün yardım, ani lääzımnı medik kurumnarına, verilecek bolniţaya. VİKTOR PETROV, Halk antikrizis ştabın kurucusu: “Bu yardımı verdi Baamsız organizaţiya Germaniyadan, çünkü büün onnar hepsi lääzımnı hem harcanılan tertiplär. Bu medik tertipleri hirurgiya hem travmatologiya bölümnerinä deyni. Bu yardım parasız, o duyuldu, çünkü Gagauziyanın çoyu yaşamak punktlarında var Medik sanitar bölümneri, angılarının var hergünkü sorumnuukları onnarda”. Verilmiş yardımın taa çoyu harcanılacȇk hirurgiya…

Covid – hastaların azalmasınnan Komrat bolniţasının hronika hastalıkların bölümü genä herzamankı gibi işler

Pandemiya zamanında çoyu medik kurumnarı covid-19 hasatalıınnan ulaşan insannarı ilaçlardılar. Şindi sä bu hasataların sayısı iisileer. Bu üzerä medik kurumnarı da başlȇȇrlar hepsi insannarı ilerki sistemaya görä ilaçlamaa. Onnarın sırasında Komrat dolay bolniţasının hronik hastalıkları bölümü. Komrat Dolay bolniţasında yakın edi yıl şansora hronika hastalıkları bölümü işleer, neredä läzımnı reabilitaţiyayı geçerlär yaşayannar. O çeketti işlemää Saalık Merkezin reformasından sora. Bölümün başı Elena Rusu haberledi, ani pandemiya vakıdında diil herzaman bölüm işlärdi. ELENA RUSU, Komrat dolay bolniţasının hronika hastalıkları bölümün başı: «Bir-iki ay geçincä biz genä 5-6 yatak boşaldardık insultu geçirmiş hastalar için. Hızlı medik yardımı insulttan sora pek lääzımnı. Şindi…

Duudurmak bölümü Çadır – Lungada kabletti eni tehnika avadannıklarını

Çadır — Lunga muniţıpiyasının perinatal merkezi kabletti eni zamandaş tehnikayı, ki  vakıdında zor  duuduran karılara yardım etmää. Proektin ilk  payında tehnika alınmasına harcandı  104  bin dollar. Tehnikayı satın aldı  insannarı  destekleyän OON fondu Amerikanın yardımınnan. Proekt  verecek  kolaylık  insana kaliteli  medik yardımını  vermää. Çadır  kasabasının perinatal  merkezinä gumanitar  yardımı  zamandaş  tehnikaylan geldi. Tedarıkları erleştireceklär operaţıya zalasında: eni masalar, tehnika aneteziyayı koymaa deyni hem anayı uşaklan bilä ilk saatların içindä kontrol edän tedarlıklar. «Belliki, medik  yardımı üüsek uura kalkacȇk. Biz taa kaliteli  yardım  edeciiz ana olmaa  hazırlanan karılara. Yok  okadar  laf, nekadar biz  şükürüz te o insannara kim yardım etti  bu …

Kongazda Ukraina vatandaşlarını kabledän merkezinä geldi yardım Almaniyadan

 “BASIBÜYÜK” halklar arası yardım kuruluşu uzattı yardım elini Kongaz küüyünün merkezinä, neredä büün kablederlär Ukrainadan gelän insannarı. Kızçaaz Maşa bir yaşında, Ukrainada gidän cenk için o, elbetki, aklısında bişey tutmayacek, ama büün o şansora annȇȇr, ani bulunȇr evdän uzakta. Maşacık anasınınnan, batüsununnan hem babusununnan Vatanından kaçmak zorunda kaldı. Büün onnar yaşȇȇrlar Kongaz küüyünün merkezindä, neredä erleştirerlär Ukrainadan gelenneri. ALEKSANDRA, Ukraina vatandaşı: “Biz pek sevineriz, ani bizi burada kablettilär, arkaladılar hem yardım ettilär. Biz biraz  raatlandık. Aslıdan sölediynän beklemäzdik bukadar sıcaklık”. ALİNA, Ukraina vatandaşı: “Biz braktık hepsini, bän oturdum kocamın maşınasına da, alıp uşakları kucaama hem anamı, çıktım Ukrainadan en yakın…

Geçän dinnenmek hem yortu günnerindä Gagauziya hızlı medik yardımı çaarıldı insannarlan 385 keret

Dinnenmek hem yortu günnerindä hızlı medik yardım izmeti işledi gecä – gündüz durmadan. Ekstra hem sıra dışı danışmalar yoktu. Bunu için haberledi Gagauziya hızlı medik yardımı departamenti. Medik yardımını insana 15 brigada verdi. Dört günün içindä  danışmaklara görä  brigadalar çıktılar 385 çaarmaya. Var baalantı dolay merkez bolniţalarınan, da lääzımsaydı, hastaları orayı getirerlär, haberledi Gaguziyanın hızlı medik yardımı departamentin başı Vitaliy Dragoy. “Danışmaların taa çoyu baalı kalp-damar hastalıklarınnan hem üüsek tansionnan. Bundan sora, insan üüsek temperaturaylan danışardı. Üçüncü erdä da pankreatit hem gepatit hastalıklaırı”, — açıkladı  Vitaliy Dragoy. Ne baalı koronaviruslan, Vitaliy Dragoy annattı, ani durum hep ölä kalȇr. Eer brigada…