Kongazçikta düzülän paklamak stanţiyaları tezdä başlayaceklar işlemää

Kongazçik küüyündä yakınnarda başaraceklar düzmää paklamak stanţıyalarını. Proekt aslıya çıkarılȇr “Evropa küüyü” programanın çerçevesindä  bir-iki yılın içindä. Angı adımda işlär, materialda.

Kongazçik küüyündä kanalizaţiya paklamak stanţıyaların düzülmesi  finaslaner “Evropa küüyü” programasına görä. Şindi proekt bitki adımda bulunȇr. Taa ileri küüdä geçirdilär su hem kanalizaţıya baalantılarını.

Primariyanın zaametçileri taa 2012 yılda başladılar hazırlamaa bu proekti.  Paralar bu uura verildi  Moldovanın Ȇkologiya fondundan, 15  proţent kontribuţiya olarak ekledi erli kuvetlär.

Büün küüdä  işlär gider düzmää deyni iki paklamak stanţıyasını 150 m³ hem 40 m³.  İkisini da düzmää bitireceklär yakınnarda.

Küüyün primarı Dmitriy İkizli nışannȇȇr, ani su sistemasına  hem kanalızaţıyaya  baalı yakın 500 ev, bu sıraya girmeerlär devlet kurumnarı hem üridik kişilär.

“Evropa küüyü” millet programası çeketti işlemää 2022 yılda. Çalışȇr konkurslara görä, angılarında pay alȇrlar primariyalar. Onnar vererlär kendi infrastruktura proektlerini energetika, şafk, su hem kanalızaţıya uurlarında.  Hep ölä primariyalar var nicä istesinnär  finasları düzmää deyni yolları, okulları, uşak başçalarını  hem kultura evlerini.

Avtor: M. Statova, video: G. Stavilov, montaj: A. Gerçu
Источник grt.md
207

İlgili statyalar

Video: İnfrastruktura proektleri Çok-Maydan küüyündä

Bitki yılların içindä avtonomiyanın küüykerindä giriştirilerlär türlü  infrastruktura proektleri, angıları doorudulu ki kurmaa ii koşulları yaşayannara deyni. Önemli onnrdan yolların düzülmesi, angıları yapılmadılar çok yıl, hem sokakların aydınnatması. Aktiv bu işlär yapılȇrlar  Çok-maydan küüyündä dä. Çok-Maydanda  “Küülerin aydınnatması” programası yapılı may 100 proţendä, sade küüyün en kenarkı sokaklarında taa yok şafk. İki ay geeri adınnattılar iki ara sokaa,  neredä karannıkta yaşayannar zorlanardılar geçmää çukurları. Bu işlär için avtonomiyanın bücetindän verildi 180 bin leydän zeedä. Lääzım nışannamaa, ani bir — iki yıl geeri küüdä diiştirdilär lampaları taa ekoom variantına — led- lampalara, nışannadı küüyün primariyanın uzmanı  Anatoliy Zadır. Şafkın geçirmesinnän bilä küüdä düzerlär yolları da, neredä şebönkaylan, neredä döşener  asfalt, hem koyulȇr plitka trotuarlara. Şındı…

Beşalma küüyündä enilederlär Kultura evin dış üzünü

Beşalma küüyü 2022 yılda Gagauziyanın baş investiţiyalar kanonuna görä  507 bin ley kimi proektlerin geliştirmesinä kabletti. Erli kuvetlär kablettilär kararı üç obyektä bu paraları doorutmaa, onnarın birisi küüyün Kultura evi. Onun dış üzünü şindi enilederlär. Kultura evin enilenmesinä 157 bin ley verildi, onnardan 130 bin baş investiţiyalar programasına görä hem primariyanın büdjetindän 27 bin ley. «Proektä görä, Kultura Evin dış üzünü düzmää lääzım. O 2012-ci yılda yapıldıydı, ama 10 yıl geçti. Kabledildi karar eski ştukaturkayı çıkarmaa da duvarları bütündän boyamak için hazırlamaa», — annattı  Beşalma küüyünün primarı Valeriy Moş. Beşalma  Kultura evi 1968-ci yılda kaldırıldı. Yapının içindä kimi odalarda remont…

Kiriet küüyüdä var büük problema paranın etmemesinän yolları düzümää deyni

Kiriet küüyüdä, bakmayarak erli kuvetlerin zaametlerinä düzmää yolları nicä küü içindä, ölä da dışansında, var problemnär bu uurda baalı para etmemezliinnän. Komrat tarafından yol hem respublika trasası, angısı baalȇr küüyü dolaylan, hem Kişnova dooru götürän yol, 30 yılın içindä düzülmedilär. Bir yıl geeri yapıldı Çadırdan Tvardiţaya kadar yol büük bir proektä görä. Ama Kiriet küüyünädän işlär etişmedilär. Hepsi ölä da kaldı, söler küün primarı Valentina Kaykı. “Yol islää, var kolaylık  dolay merkezinä etişmää. Ama bizim yaşayannarımız için bu pek aaz, neçin ki  küüyüdän Tvardiţaya dooru yol  pek prost. Da onu yapmêêrlar. Bezbelli,  ne bu yıl, ne da gelän yıla  genä…

Gaydar küüyündä «Evropalı küü» programasına görä giriştiriler soţial proektlar

Gaydar küündä bir sıra proekt «Evropalı küü» programasına görä giriştiriler. Düzmäk işlerini yapȇrlar Kultura evindä hem ilk okulun binasında, neredä plana koyulu açmaa kilim muzeyini hem ustalara deyni odaları. Proektın giriştirilmesini kontrol etti Gagauziya Başkanı İrina Vlah. Gaydar küüyündä Kultura evindä yapılȇr düzmäk işleri. Enilener sportzal hem kultura merkezinin örtüsü enilener. «Giriştiriler proekt temel investiţiyalar kanonuna görä erli obyektleri için, donor grantların yardımınnan hem “Evropalı küü” proektinä görä. Finansların bir payı verildi sportzalanın düzmesinä. Sevindirer, ani eni küvetlär giriştirerlär diil sade respublika uurunda kazanmış proektleri, ama avtonomiya bücetindän da verilän paraları da giriştirerlär», — nışannadı Gagauziya düzmäk hem infrastruktura bakanı…

35 million ley baş investiţıyalarına

35 million ley  baş investiţıyalarına 2022-ci  yılına. Onnarın arasından 17 buçuk million ley  dolay  proektlerä    hem  hep okadar  erli  proektleri  aslıya çıkarmaa deyni.Şindiki zaman Bakannık komitetinä  5  küüdän  danışmak  geldi,ki  olsun kolaylık  paraları  doorutmaa başka proektlerä. Baş  investiţıyalar  kanonuna görä  avtonomiyanın  herbir  küüyü  hem kasabası kableder  para  erli  uurunda  çekettirmää  hem aslıya çıkarmaa  türlü  proektleri. 5  küü Rus Kiseliya, Kongaz, Kiriet, Başküü, Djoltay   yolladılar Bakannık komitetinä  danışmayı ,ki  erli  uurda kapital  investiţıyaları  başka proektlerä  harcamaa. İVAN KOLİOGLO  Gagauziya  infrastruktura  hem düzmäk bakanı : » Rus Kiseliyanın proektleri — Mardın 8  sokaan düzülmesi,Kongaz küüyü  isteer Kultura evindä  düzmäk işlerini yapmaa. Dışansı …