Başküüyüdä andılar Afgan cengindä geçinmiş Mihail Tanasogloyu

Büük ayın 15-ndä Pandjer operaţiyasının süresindä Afgan cengin veteranı Mihail Tatanosoglo geçindi. Ona verdilär kahramanlıı için orden. Başküü (Kirsovo) kultura evindä Mihail Tanasogloyu andılar insannar, kim onu bilärdi, hem te onnar, kim sayȇr, ani bölä kahramannar herzaman lääzım yaşasınnar insannarın akıllarında.

Afgan cengin veteranı Mihail Tanasoglo duudu Küçük (fevral) ayın 28 – ndä 1959 yılda Kirsovo küüyündä. Başardı orta okulu, sora Sızran üüsek asker uçilişesini. Afganistanda asker etti Mİ-24  uçan komandirı olarak.

«Yazık, ani o erken geçindi. Pek islää  bir  kişiydi. Boşa sölämerlär, ani  Allah en ii insannarı alȇr. Biz orada 18 yaşında çoçuklardık, en paalı ne vardı, orada braktık. Ȇkranda  bölä  laflar yazılı: «Afganistan benim canımda acȇr»», — nışannadş  Moldova Afgan cengin veteran toplantısının başı Mihail  Mokan.

Mihail Tanasoglonun yaşaması  için  onun dostu hem okul ortaa Konstantin Çolak annattı.

«20 yılın süresindä kiminnän dä  lafettim, hepsi söledi, ani o pek islää  bir  kişiydi. Ama uçak bölümün komandirin lafları aklımda kaldı: «Mişa talantlı pilottu. Gagauziya onu kaybetti, ama ecelä karşı gitmeyecän»», — söledi Konstantin Çolak.

Mihail Tanasoglonun yaptıkları diveç insannarın aklılarında kalacȇk, çizgiledi  Başküüyün primarı Sergey Sapunjı.

«Sade analar, kardaşlar, kızkardaşlar bilerlär, ne o kalmaa yakındakı kişisiz. Ama onnar  kendi  borcunu Vatana bütündän verdilär», — söledi Sergey Sapunjı.

Konţerttä çalındı türkülär hem annadıldı şiirlär, angıları adalıydı  te  o kahramannara, kim kendi yaşamasını braktı cenkttä. Olay başarıldı «Batä & Ȇho Afgana» grupasının türkülerinnän.
Источник grt.md
206

İlgili statyalar

(Video) Başküüdä andılar Afgan cengin askerini Mihail Tanasogloyu

Kirsovo küüyündä Afgan cengin askerini Mihail Tanasogloyu andılar. Onun adına gimnaziyanın üürenicileri konţerdi hazırladılar. Oluştan sora üürenicilär okulun aulunda meşä aacını haşladılar. Мihail Tanasoglo 1959 yılda Kirsovo küüyündä duudu. Orta okulu duuma erindä başardı, sora Sızran kasabasında Üüsek uçak asker uçilişçesindä üürendi. Afganistanda asker bölümündä Мi-24 vertolödunda komandirdi. 145 cenk uçuşu yaptı. 1982-ci yılda yanvarin 15-dä indirdiynän disant askerlerini, duşmannar onun vertolötunu urdular, o düştü da Мihail Tanasoglo öldü. Leytenanta Tanasogloya girginnik için Kırmızı yıldız ödülü diveç verildi. Tragediya gününü aklısına getirtti onun asker ortaa İlya Unguränu. «Biz onnan her avşam buluşardık. Mişa şen delikannıydı, herzaman gitarada oynaardı. Aklımda tutȇrım,…

Başküüdä açıldı Afgan cengin askerin Mihail Tanasoglonun hatırına muzey

Kirsovo küüyündä Mihail Tansoglo adına  gimnaziyasında açıldı hep onun adına hem hatırına muzey. Mihail Tansoglo 1982-ci yılda Afganistanda asker davasını yaparkana öldü. Onun kahramannıını evlad bolaylarına bildirmää deyni muzeydä toplu Mihail Tansoglonun asker işinnän baalı bilgilär, patretlär, ödüllär hem başka eksponatlar. 2018-ci  yılda  Kirsovo  küüyündä  başladılar leytenantın, pilotun, Mİ-24 ȇkipajın başın Mihail Tanosoglunun hatırına  muzeyi  düzmää. O  1982-ci  yılda  geçindi  Afganistanda.  Dört  yıl sıravardı muzeyi açmaa deyni işlär gitti. Bütündän remont  yapıldı  iki  odada. «Hatır güüderiz askerin yaptıklarına. Onnar diil lääzım  unudulsunnar. Bu  muzeylän  hepsi  Afgan  cengin  askerlerinä dä  kendi  saygımızı  göstereriz. Te onnara, kim geeri  döndü  saa, hem te…

Askercilerin girginnii insannarin akillarinda kalêr

Kıpçak   küüyündä    açtılar  Afgan  cengin   askerlerlerinä  anmak  taşını. Açılmaya   geldi  musaafirlär da ,  küüyün   yaşayannarı  da,  temayı ilerleder  bizim korrespondentimiz. Afgan   askercileri her    zaman   hepsinä   örnek  ,  nica  lääzım   bitkiyadan  kendi  vatanını   korumaa ,  nica  lääzım   beenmää  kendi   ana   tarafını. Kıpçak   küüyün   Afgan  cengin   askerleri  nışannadılar,  ani  bütün   üüreeni  koydular  ki   bu  anmak  taşını  kaldırmaa.  Hepsi   işleri  onnar  yaptılar   kendi   kuvetlerinnän  hem  kolaylıklarınnan. İVAN   DRAGAN   Kıpçak  küüyün  Afgan  ascercilerin  birliin  başı : — «Bu  anmak   taşı  üüsek   uurda   durêr   öbür  anmak  taşların  arasında  Afgan  askercilerinä  deyni.  Açan  biz  düzärdik   bu  anmak taşını,   küüyün   yaşayannarı  yaklaşıp   söleyärdi  ani  pek  gözäl.  Küüyün  …

Çeşmeküüyüdä şannı açtılar Afgan cengin askerlerinä anmak taşını

İdeya açmaa Afgan cengin askerlerinä anmak taşını Çeşmeküüyüdä peydalandı Afgan cengin veterannarında. Onnar isteerlär, ki asker ortaklarını anması yaşasın insannarın üreklerindä  da hiç unudulmasın. Valkaneş dolayın Afgan cengin veterannarın birlii  çoktan koydu neetinä  açmaa Afgan cengin askerlerinä anmak taşını Çeşmeküüyüdä, nışannadı birliin başı  Georgiy Pavlioglo. Dokuz ayın içindä  uydu açmaa iki anmak taşını Valkaneş dolayında Afgan cengin askerlerinä, nışannadı o. Onnarın sayısına girer Çeşmeküüyün monumentı da. «Valkaneş kasabasında var bir ölü Sergey Rudenko. Çeşmeküüyüdä büün açtık anmak taşını, angısını adadık Belikçi İvan Georgieviçä, angısı dönmmedi geeri evä Afganistandan, kaybeldi. Büünkü günä bilinmeer hiç bişey onun için», — açıkladı Georgiy Pavlioglo.…

Beşalmada andılar Afganistan cengin askerini Konstantin Boduru

Beşalma küüyündä andılar Konstantin Boduru. O geçindi Afgan cengindä. Konstantin Boduru anması için küüdä geçti voleybol turnirı hem anmak konţerdı. Asker Konstantin Bodur geçindi 1982-ci yılda küçük ayın 25-dä, o 19 yaşındaydı. Konstantin arkasınnan kapadı asker arkadaşlarını. Bu kahramannık için kabletti diveç ödülünü — kırmızı yıldızı, çizgiledi primar Valeriy Moş. Beşalma küüyündä her yıl geçiriler Konstantin Boduru anmak olayları. VALERİY MOŞ Beşalma küüyün primarı: “Biz her yıl geçireriz voleybol turnirlarını Konstantin Boduru anmaa deyni. Beşalma küüyündän Afganistan cenginä yolladılar 25 olan”. Beşalma yaşayannarı, angıları cenk ettilär Afganistanda, örnek oldular gençlerä. Ozamankı hatalı olaylar lääzım hepsinä ders olsunnar hem girginnik örnää…