Gagauziya aksakallar sovedi açıkladı yaşlı insannarın problemalarını kış vakıdında  

Gagauziyada 27 bin pensioner var. Komratta yaşȇȇr 4 bin yaşlı bulunan insan. Onnardan 200 yufka kolaylıklarlan. Gagauziya aksakalların sovedı  barabar primariya çalışannarınnan herzaman üürenerlär durumu, ki yardım etmää fukaarä insannara. Angı problemalarlan onnar büünkü günä karşı gelerlär, aksakallar açıkladılar toplantısında.

Suuk vakıtta Gagauziyanın zor durumda bulunan yaşayannarı karşı gelerlär bir sira zorluklan. Çözmää onnarı yardım ederlär kuvet götürücüleri. Bu kış 400 skladometra odun verdilär lgota paaya görä fukaarä aylelerä. 80 aylä kabletti birär skladometra odun. Ama aksakallar sovet azaları nışannadılar ani bu yardım etmeer, ki yaşta bulunan insannar kışı geçirsinnär. Onnarın soşial ödemekleri pek küçük, para etmeer gazı – şafkı ödemää, imelik alamaa da hiç ta kalmȇȇr para, nışannnadı aksakallar sovetın başı Vasiliy Arnaut.

Kimi insannarı soba kurtarȇr. Küülerin çoyunda insannar pak onnan isınabilerlär, nışannadı Vasiliy Arnaut. Hükümet verer yardım odunnarın satın almasında, ama hep okadar diil hepsi insannar bu yardımı kablederlär, söledi o.

Kimi primariyalarda insannara, kim en zor durumda bulunȇrlar, odunnarı evä götürerlär, haberledi Vasiliy Arnaut. Kurtarȇr yaşayannarı o da, ani bu kışın taa sızak hava.

Sovedin oturuşunda pay aldı Gagauizya Halk Topluşu başının yardımcısı Aleksandr Tarnavskiy. O çizgiledi, ani Gagauziya kuvetleri  çalışȇrlar yardım etmää insannara suuk zamanda.

Gagauziyanın aksakalları neetlenerlär taa bir sıra danışmaa kuvetlerä yardım için.
Источник grt.md

İlgili statyalar

Gagauziya Aksakallar soveti yapılmış işlerin çıkışlarını açıkladı

Geçän dinnenmäk günnerindä Komratta geçti Gagauziya Aksakallar assoţiaţıyasının oturuşu. Belli edildi kurumun iş çıkışları 2019-2021 yıllarda. Buluşmanın pay alnnarı ayırdılar nasaatın azalarını hem administratorunu. Aksakallar asoţiaţiyanın öndercisi genä ayırıldı Vasiliy Arnaut, sekretar – Mihail Kedigelär, revizor – Afanasiy Kıvırjik, onnardan kaarä sovetä girdi taa 7 aza. «Gagauziya Aksakallar soveti» Cümnä topluluun başı Vasiiy Arnaut belli etti yapılmış işin çıkışlarını bitki üç yılın içindä. O nışannadı , ani topluluun rolü büük hem avtonomiya uurunda, hem küülerdä. Sade birerdä işleyeräk erideki kuvetlärlän var nicä çözmää hergünkü problemaları, urguladı Vasiliy Arnaut. O hep ölä mışannadı, ani bu yılların içindä  ihtiarlara verildi pek çok…

Komratta yardımcılık konţertindä topladılar para yaşlı insannar için

Komratta geçti “Yardım Eli” yardımcılık konţerti. O doorudulu  yardım etmää fukaarä insannara. Konţertta pay aldılar Kultura Evindä işleyän kollektivlär hem “Yardım Eli” kurumun başı Elena Akbaş. Pazar günü, bakmadaan yaamura, insannar geldilär Kultura Evinä yardımcılık konţerdini seslemää hem yardım etmää fukaarä hem büük yaşta insannara. Olayın kurucuların biri — “Yardım Eli” kurumun başı Elena Akbaş. «Bana telefon etti Kultura Evin başı Marina Manjul da teklif etti genä yapmaa konţerdı – marafonu deyni yardım etmää fukaarä insannara Paskellä yortusuna karşı», — annattı Elena Akbaş. Konţerdin önemliini çizgiledi Moldova Parlamentin deputatı İvanna Köksal. «Şindi hepsi insannar kahırlı halda bulunȇrlar, bu konţert getirer…

Komratta geçti konţert, angısında toplandı para zor durumda bulunan insannar için

Pazar günü, mardın 20-dä, Коmradın kafelerin birisindä yardım için para toplaması konţert geçti. Cannı muzıkanın sevenneri «South Side Band» kaver — grupasının türkülerini sesleyäbildilär. Toplanılmış paralar yardım gibi yufka kolaylıklarlan insannara verileceklär. Bildirimnär yardım için insannara ineternet soţial balaantılarında sıkça peydalanȇrlar. Kimi insannar paylaşȇrlar, kimileri yardım ederlär-herkezi kuvedinä görä bunu yapabiler. Geçirili konţerdin kurucuların biri – Nikolay Melintiy soleer, ani avtonomiyanın var çok yaşayannarı, kimä büün haliz yardım lääzım. «Tekliflän grupamıza geldim, tutturdular bu fikiri. Kafenın öndercisinnän lafettim. Bu hayırlı iş, bunun için da tutturdular bizi», — annattı Nikolay. Konţerdin publikasını sıcak salonda ikram ettilär. ««Yardım eli» grupayı çoktan gözlederiz…

Başkan aksakallarlan buluşmakta açıkladı Bakannık Komitetin hem Halk Topluşun baalantılarında probemaları

Gagauziyanın Aksakallar nasaatı var nicä versin önemli  fikirleri avtonomiyanın kuvetlerinä. Bölä sayȇr avtonomiyanın başkanı İrina Vlah. Bu bakışı o açıkladı buluşmakta aksakallarlan. Buluşmakta Avtonomiyanın başkanın aksakallarlan açıklandılar komuşu devlettä oluşlar hem nicä onnar Moldovanın hem Gagauziyanın soţial-ȇkonomika durumunda belli edilerlär. Hep ölä regionun başı paylaştı HT var olan durumnan. «Bizä deyni önemli, ki yannışlıkları yapmayalım. Bizä deyni önemli, ki cümnä birleşik olsun. Bizä lääzım sizin yardımınız. Önemli sizin nasaatlarınız, ki insannar, angıarı  kararları kablederlär, annasınnar, nicä kendilerini götürmää, nicä lafetmää, azarlamamaa biri-birlerini, başka insannarı, angıların bakışları ayırılȇrlar», — söledi İrina Vlah. Gagauziya aksakallar nasaatı kendi işindä çalışȇr yardım etmää yaşlı…

Suukta osa aaçlıkta mı- te nesoy soruş? 64 million ley Hükümet subsidiya verdi yardım etmää insana.

Moldovanın Hükümeti haberledi, ani 2022-2023  yılların  yısıtmak zamanında insannar alacȇklar odunnarı geçän yılın paasına göörä. Yakacaklar paalılınmasın deyni, 64 million leydän zeedä Hükümet subsidiya verdi Moldsilva kurumuna. Insannar yakışacek  onnarı satın alsınnar daa çorbacılıklarında. Nica büün hazırlanȇrlar  kışa pensionerlar hem avtonomiyanın  başka kategoriyaladan  insannarı  ,üürendi bizim korespondent. Komradın yaşayanı  Nadejda Tatar  yaşer bir pensiyaya. 72 yaşında  hasta insanı bakȇr kıskardaşı  Elena. Onnar kahırlanȇrlar neylän yısınaceklar kışın , zerä odunnarı hiç yok. Topladılar biraz kuru dal. Bekleerlär yardımı primariyadan hem Devlettän. Elena söler, ani kabledän paralar eter sade ödemää harçları. Elena istardi  kakusunu almaa ona eva, ama Nadejda istameer. Yakmaa iki…