/Video/ Komrat universitetin studentleri Türkiyeyä «geçmiş olsun» söledilär

Komrat Devlet Universitetin Türk dili hem literaturası bölümün üürenicileri Türkiyeyä “geçmiş olsun” söledilär, yazıp danışmalarını videoya hem yayınnayıp soţial mediyalarında.

Türkiyenin Kahramanmaraş bölgesinin Pazarcık kasabasında 7.7 bal hem Elbistan merkezindä 7.6 bal büüklüündä Küçük ayın 6-da olan er tepremelär için Komrat Devlet Universitetin Türk dili hem literaturası bölümün üürenicileri Türkiyeyä „geçmiş olsun” videosunu yayınnadılar.

“Türkiye hem Moldova arasında gönül elçilerimiz” herbir durumda Türkiyanın yanında olduklarını belli ettilär.

Komrat Devlet Universiteti Türk dili hem literaturası bölümü üürenicileri bu acı günnerindä Türkiyanın yanında olduklarını gösterdilär.

Avtor: S. Dimitroglo, montaj: A. Topal
Источник grt.md

İlgili statyalar

Gagauziya üçilişçelerin üürenicileri intelektual oyununda Dionis Tanasoglu için bilgilerinnän yarıştılar

Komrat Gençlik merkezindä intellektual oyunnar geçtilär. Soruşların taa çoyu baalıydı gagauz yazıcısının Dionis Tanasoglonun yaradıcılıınnan ona görä, ani gagauz klassiin duumasından 100 yıl tamannanȇȇr bu yıl. İlk eri kazandı Svetliy koledjın üürenicileri, ikinci oldu Komrat zanaat uçilişçesi, üçüncü oldu Komrat M. Çakir adına koledj. Gençlär gösterdilär kendi bilgilerini gagauz yazıcı Dionis Tanasoglunun yaradıcılıı için, annattı intellektual oyunnarın asoţiyaţiyasının başı Evgeniy Poläkov. «Dionis Tanasoglu büük adamdı. O yazdı ilk gagauz romanı “Uzun kervan”. O Komrat Devlet Universitetin ilk rektoruydu. Lääzım unutmamaa onun işlerini», — nışannadı intellektual oyunnarın asoţiyaţıyanın başı Evgeniy Poläkov. Gagauziya gençlik hem sport bakannıı teklif etti intellektual oyunnarı geçirmää.…

/Video/ KDU 32 –ci yıldönümünü halklararası konferenţiyasınınnan kutladı

Bu yıl Komrat Devlet Universiteti – KDU — tamannadı 32-cü yıldönümünü.  Bu yortuyu bilim — praktik konferenţiyasınınnan nışannadılar. Yortu başladı susmak minudundan, angısı adandı Türkiye devletindä ertepremi sebepindän geçinmişlerä. KDU ilk studentlerä deyni kendi kapularını 32 yıl geeri açtı. Bu yılların süresindä burada hazırlandı binnärlän uzman türlü uurlarda. Onnarın taa çoyu büün Gagauziyada hem Moldovada işleerlär. Onnarın arasında Gagauziyanın başakanı da. İrina Vlah başardı KDU 1996-cı yılda ilk üridik grupasını. Bundan kaarä KDU yıllar boyunca regional kuvetlerin tarafından tutturulȇr. 2023-cü yılın bücetindän veriler 2 buçuk mln ley universitetin sport salonun düzülmesi için, haberledi Halk Topluşunun başı Dmitriy Konstantinov. 50 bin…

KDU-dä konferenţiyada açıkladılar adetleri, eni tendenţiyaları hem perspektivaları muzika kulturası

Komrat  Devlet  universitetindä  3-cü   «Muzika  kulturasında adetlär hem zamandaş  kolaylıklar için bilim-praktik konferenţiyası»  geçti. Konferenţiyanın işindä  studentlär, üüredicilär hem üüsek  üüretim  kurumun  rektoru  Sergey  Zahariya pay aldılar. Bilim-praktik konferenţiyası verer kolaylık  muzika uurunda  bilgilärlän, bakışlarlan hem  becermeklärlän paylaşmaa, belli eder  daavaları, nicä  korumaa hem ilerletmää Moldovanın kulturasını, nışannadı Komrat Devlet universitetin  kultura hem incä  zanaat kafedrasının başı  Tatyana Şögoleva. «Diplom hem  Magistr  bilim işlerin temalarını  savaşȇrız ölä  ayırmaa, ani olsun kolaylık  aaraştırmaa halkın kulturasını. Uşakları muzikaya üüredärkänä ayırȇrız uşaklara halk türkülerini». Konferenţiyayı  açtı  Komrat Devlet universitetin  rektoru  Sergey  Zahariya. O nışannadı, ani  universitet  bir er, neredä  aaraştırıcıların, bilgiçlerin aralarında  dialog kurulȇr. O…

Yunus EMRE peet okuması konkursu geçti

Türk dilinin hem kulturasının Büük izmetçisinin, bütün dünneyä anılmış olan poetın Yunus EMREnin ölmesinin 700-ci yıldönümünnän ilgili olarak, 2021-ci yıl UNESKO tarafından bu yıldönümün kutlaması yılı açıklanmıştı. Poet Yunus EMRE Türk literaturasının istoriyasında var hem kalacek en parlak hem en seçkin adlarından birisi, angısı halkının anmalarında silinmez bir iz braktı. Yunus EMREnin yaşaması uurunda pek çok bilgi yok. Salt biliner, ani o XIII-cü asirdä Türkiyenin Eskişehir kasabasında duumuş. O büük bir poettı hem erdän-erä gezän bir dervişti. Onun peetleri pek derin saklı annamaları açıklêêr.  Yunus EMREnin taa bir önemnii var – o tükçe poeziyanın temelini kurdu hem  halkın dilinnän becerdi…

Yunus EMRE peet okuması konkursu geçti

Türk dilinin hem kulturasının Büük izmetçisinin, bütün dünneyä anılmış olan poetın Yunus EMREnin ölmesinin 700-ci yıldönümünnän ilgili olarak, 2021-ci yıl UNESKO tarafından bu yıldönümün kutlaması yılı açıklanmıştı. Poet Yunus EMRE Türk literaturasının istoriyasında var hem kalacek en parlak hem en seçkin adlarından birisi, angısı halkının anmalarında silinmez bir iz braktı. Yunus EMREnin yaşaması uurunda pek çok bilgi yok. Salt biliner, ani o XIII-cü asirdä Türkiyenin Eskişehir kasabasında duumuş. O büük bir poettı hem erdän-erä gezän bir dervişti. Onun peetleri pek derin saklı annamaları açıklêêr.  Yunus EMREnin taa bir önemnii var – o tükçe poeziyanın temelini kurdu hem  halkın dilinnän becerdi…