29 09 21 TOMAY KÜÜYÜNDÄ YAPTILAR BİTKİ KÖTÜ YOLU

Tomay küüyündä düzdülär en kötü halda bulunan yolların bitkisini. Sadovaya maalesinin yaşayannarı bu işi bekledilär 5 yıldan zeedä.

Sadovaya maalesinin yolundan, aaz buçuk yamurdan sora, ne yayan ne dä transportlan geçmää yoktu nicä. Yolu 50 yıldan zeedä düzmedilär. Bu yıl, primȇriyanın hem devletin yol fondun yardımınnan problema çözüldü.

«Yollar, angıları bulunȇrlar dik erlerdä, herzaman bu bayırlardan su geler, da yolda ne var, hepsini aşaa alȇr. Bölä yollar çok dayanmȇrlar. Açan başladık işlemää, çaardık proektantı, angısı aldı esaba bu maalenin bayırda bulunmasını, ki taa aaz su yola dooru aksın», — Tomay küüyünün primarı Födor Topçu.

Bütündän yolun düzülmesi için arcandı 800 bin  leydän zeedä, angılarının  570 bini devletin yol fondundan verildilär, 300 bini dä erli bücetindän.  Yolu dooruttular, birkaç kat şebönka koydular hem suları sapıtmak sistemalarını düzdülär.

«Bu yola pek çok kır suyu gelärdi büük yaamurlarda. Şindi biz aldık onu bir tarafa. İkinci- şindi nekadar su gelecek, hepsi onnar su endeklerinä doorudulaceklar da dooru dereyä akaceklar».

Sadovayä maalesinin yaşayannarı nışannȇȇrlar, ani yol оkadar prosttu, ani insan evä gelärdi hem  tranportlarını brakardı komuşu maalelerdä.

«Pek çirkin yoldu şindiyädän. Gözäl yaptılar, raar-raat gezeriz».

«Bän sade bu yoldan gezerim. Pek islää yaptılar».

«Şindi raat-raat gezerim, kösteklänmeerim, ayaklarım kendileri beni bu yoldan götürerlär».

Büünkü gündä işlär başa çıkȇrlar. Kaldı sade su sapıtmak endeklerinin üstünä setka hem evlerin girişlerinä beton plitaları  koymaa.
Источник grt.md
373

İlgili statyalar

Tomay küüdä yapıldı kötü halda bulunan yollardan biri «Comunitea mea» programasının yardımınnan

Tomay küüyüdä düzdülär yolu hem trotuarı Sovetskaya sokaanda. İşlär yapıldılar «Comunitea mea» programasından finans yardımınnan. Bu programa yardım eder erli kuvetlerä ilerletmää yaşamak punktlarını. Programayı gerçekleştirer USAİD kurumu. Lidiya Garçu yaşȇȇr Tomay küüyün Sovetskaya sokaanda 20 yıldan zeedä. Yaşayanka aklısına getirer, ani yol, angısı götürer uşak başçasına, okula, kliseyä hem anmak taşına taa ileri bulunardı pek kötü halda. «Yol pek kötüydü, kuyularlan, derecik vardı. Şindi eni yoldan pek islä gezmää. Bakarak hem yola, hem da trotuara, gözlerin seviner, mayıl olȇrsın», — söledi Lidiya Garçu. Sovetskaya sokaan yolunu düzmäk işleri sürttü 5 ay. «Biz tarayaabildik 1,5 millionuk proektı. Bu paralarlan biz…

Valkaneştä «Comunitatea mea” programasının yardımınnan düzerlär yolların birini

Moldovada bitki  yılların süresindä  yollar  dayma düzülerlär. Kuvetlerin bakışına görä  para harcamakları  infrastrukturaya  kaliteli  yaşamak  için yapılȇr. Valkaneş  kasabasında yollar ii olsunnar  deyni, primariya katıldı  «Comunitatea mea» programasına, angısının yardımınnan  Kotovskiy  sokaa düzüler. Kotovskiy sokaa Valkaneş kasabasının merkezindä bulunȇr da iki  küçük rayonu baalȇr. Orada önemli soţial obyektleri bulunȇrlar: liţey, yasla, biblioteka, Kultura Evi. «Bizä  önemliydi  kasabanın merkez sokaanda yolu yapmaa. Sokak plitkaylan döşenecek. Hep ölä trotuar da yapılacȇk. Taa ileri primariya  kendi  kuvedinnän trotuarları  iki  taraftan da düzdüydü», — açıkladı Valkaneş  kasabasının  primarı Viktor  Petrioglu. 274  metra  yolun düzülmesinä  2 million leyä  yakın harcanacȇk. «Comunitatea  mea» programası  harçların taa…

Video: İnfrastruktura proektleri Çok-Maydan küüyündä

Bitki yılların içindä avtonomiyanın küüykerindä giriştirilerlär türlü  infrastruktura proektleri, angıları doorudulu ki kurmaa ii koşulları yaşayannara deyni. Önemli onnrdan yolların düzülmesi, angıları yapılmadılar çok yıl, hem sokakların aydınnatması. Aktiv bu işlär yapılȇrlar  Çok-maydan küüyündä dä. Çok-Maydanda  “Küülerin aydınnatması” programası yapılı may 100 proţendä, sade küüyün en kenarkı sokaklarında taa yok şafk. İki ay geeri adınnattılar iki ara sokaa,  neredä karannıkta yaşayannar zorlanardılar geçmää çukurları. Bu işlär için avtonomiyanın bücetindän verildi 180 bin leydän zeedä. Lääzım nışannamaa, ani bir — iki yıl geeri küüdä diiştirdilär lampaları taa ekoom variantına — led- lampalara, nışannadı küüyün primariyanın uzmanı  Anatoliy Zadır. Şafkın geçirmesinnän bilä küüdä düzerlär yolları da, neredä şebönkaylan, neredä döşener  asfalt, hem koyulȇr plitka trotuarlara. Şındı…

30 09 21 YAŞAYANNARIN TEKLİFLERİNİ GERÇEKLEMÄK KOLAYLIKLARI

Bu yıl Gagauziyanın primariyaları başladılar katmaa yaşayannarı bücetin pay edilmesinä. Tomay küüyündä bu formatı kullanarak, bu yıl birkaç cümnä proekti gerçeklendi. Partiţipatorlu bücetin yardımınnan küüylerin hem kasabaların yaşayannarı var nicä katılsınnar yaşamak punktunda var olan problemaların açıklamasına yada türlü önemli proektlerin gerçeklenmesini teklif etsinnär.  Para bu uura primariyalardan veriler. Tomay küüyündä bu yıl herbir proektin gerçeklenmesi için 15-är bin ley verildi. «Bu yıl biz seftä partisipatorlu bücetini kullandık. Bu verdi kolaylık yaşannara da katılmaa küüyün problemalarının açıklamasına», — söledi Tomay küüyünün primarı Födor Topçu. Bu programanın yardımınnan küüydä 7 proekt gerçeklener. «Komisiyä kararladı, ani teklif edilmiş proektlerin herbiri pek önemli bizä…

Kazayakta temeldän düzeceklär trotuarı küüyün mezarlıına dooru

Фото: Примэрия Села Казаклия Kazayak küüyün primariyası başlattı hazırlık işleri önemli soţiyal proektın aslıya çıkarılması için. Ona görä küüdä temeldän düzülecek trotuar yolun boyunda Cadir tarafına doru. Onun uzunnu 475  metra olacek. Kazayak küüyün primarı Anatolıy Uzun açıkladı, ani bu yol baalayacek klisayı hem mezarı. Onnar R-37 gegional yolun boyunda bulunȇrlar. Orada dayman gezer transport, yayan gidan insannar için dä yoktu düzülmüş yol boyu.Onnuştan insan da yoktu nica raat, korkmayarak kendi yaşaması için geçsin oradan, maalez bir ölüyü bitki yola geçirärkana. İşlär artık gider, yolun boyunda diktilar genç fıdancıkları, koyacȇklar slemga hem gübürlük için urnaları. Bundan kaarä geca vakında da…