Valkaneştä «Comunitatea mea” programasının yardımınnan düzerlär yolların birini

Moldovada bitki  yılların süresindä  yollar  dayma düzülerlär. Kuvetlerin bakışına görä  para harcamakları  infrastrukturaya  kaliteli  yaşamak  için yapılȇr. Valkaneş  kasabasında yollar ii olsunnar  deyni, primariya katıldı  «Comunitatea mea» programasına, angısının yardımınnan  Kotovskiy  sokaa düzüler.

Kotovskiy sokaa Valkaneş kasabasının merkezindä bulunȇr da iki  küçük rayonu baalȇr. Orada önemli soţial obyektleri bulunȇrlar: liţey, yasla, biblioteka, Kultura Evi.

«Bizä  önemliydi  kasabanın merkez sokaanda yolu yapmaa. Sokak plitkaylan döşenecek. Hep ölä trotuar da yapılacȇk. Taa ileri primariya  kendi  kuvedinnän trotuarları  iki  taraftan da düzdüydü», — açıkladı Valkaneş  kasabasının  primarı Viktor  Petrioglu.

274  metra  yolun düzülmesinä  2 million leyä  yakın harcanacȇk. «Comunitatea  mea» programası  harçların taa zeedesini kendi üstünä aldı, ama primariya da  kendi  paralarını  kattı. Plana görä  işlär lääzım bitsinnär 4 ayın içindä.

«Tenderı «Comunitatea  mea»  programası  geçirdi. Bizä  primariyaya deyni  bu bir  büük destek. Biz sade pay  alȇrız, baş  sorumnarı  programma  kendi  üstünä  alȇr. Biz kontrol  ederiz  işlär  kaliteli  hem profesional  uurunda  geçirlensinnär, — nışannadı Valkaneşin primarı.

Bu vakıt brigada eskı yolu daadȇr. Ötää dooru biyaz taş döşedilecek hem bordürlar koyulacek.

Kasabanın yaşayannarı  nışannadılar, ani  kaliteli  yaşamaya etişmää deyni  kuvetlär lääzım yolları düzsünnär.

«Beeneriz, ani yollar düzülerlär. Diil çoktan  trotuarları  yaptılar. Burada uşaklarlan ,torunnarlan gezinecez.  İslä, ani yapılȇr. Kultura  Evi  dä  yakında. Burada yortuları  geçirerlär».

 

«Bän herkerä  söleerim,ani kasabayı lääzım düzsünnär, temizlesinnär. İsteerim  olsun yollar, trotuarlar. Bölä taa hızlı  ii yaşamaya etişecez».

Valkaneş  kasabasının primarı  Viktor  Petrioglu  nışannadı, ani  yolların  düzülmesi erli kuvetlerin ön davalarından biri.
Источник grt.md
275

İlgili statyalar

Çadir – Lungada çoyu sokaklarda yollar düzüler

Çadir – Lunga kasabasında önemli infrastruktura proektleri ilerleer. Düzüler yollar hem trotuarlar.  Çadır muniţipiyasında yollar yapılêr Karl Мarks, Lenin, Oktäbrskaya hem Puşkin sokaklarında. Başarıldı işlär 1 May, Olimpiyskaya hem İzmaylavskaya sokaklarında.  Kasabanın yaşayannarı seviner,  ani düzüler yollar, çünkü ilerdän yaamurdan sora herersi çamur olardı. «Uşaklarımız için önemli, onnarvar nicä oynasın, kaçınsın burada. Bizä mamulara da pek büük kolaylık, kaläskalarlan geçmää, bizdä burada çok uşak, hepsini beendim». «Elbetki çok sevineriz, hepsi islää yapılı. Var neredän girmää,  bordürlar koyulu, pek gözäl». «Pek sevinerim hem pek beendim. Bu yol yaamurlardan sora çok batak olardı. Çok sevineriz, ani düzeceklär». Düzmak kurumun başı Georgiy Kioroglo…

Valkaneşin iki uşak başçasında neetlenerlär diiştirmää isıtmak sistemalarını

Valkaneş kasabasının  3-cü  hem  7-ci  uşak başçalarında  lääzım  isıtmak  sistemalarını  diiştirmää. Kotöllar odaları enilenmedilär 2003-cü  yıldan. Primariya koydu plana bu yaz onnarı düzmää hem isıtmak  sistemalarını  diiştirmää. Bu işlerä  1 million 200  bin ley harcanacȇk. Valkaneş kasabasının » Emişçik» uşak başçasında yısıtmak sistemasını  bütünnä  diiştirmää lääzım. Kotöllar odası burada tertiplendiydi 2003-cü  yılda. Ama kotöllar  hem bütün sistema eskidi. Yısıtmak  sistemasını  diiştirmää deyni lääzım olacȇk yakın bir million ley.»Emişçik» uşak başçasının başının Lüdmila Lämzinanın laflarına görä, trubalar gübürlän doldular. Kotöllar da hepbir sünerlär. «İslä, ani bu  kış  diildi  okadar suuk. Kışı atlattık kolay. Ama bekleeriz, nezaman  bizä  eski isıtmak  sistemasını  eniyä …

Kiriet küüyüdä var büük problema paranın etmemesinän yolları düzümää deyni

Kiriet küüyüdä, bakmayarak erli kuvetlerin zaametlerinä düzmää yolları nicä küü içindä, ölä da dışansında, var problemnär bu uurda baalı para etmemezliinnän. Komrat tarafından yol hem respublika trasası, angısı baalȇr küüyü dolaylan, hem Kişnova dooru götürän yol, 30 yılın içindä düzülmedilär. Bir yıl geeri yapıldı Çadırdan Tvardiţaya kadar yol büük bir proektä görä. Ama Kiriet küüyünädän işlär etişmedilär. Hepsi ölä da kaldı, söler küün primarı Valentina Kaykı. “Yol islää, var kolaylık  dolay merkezinä etişmää. Ama bizim yaşayannarımız için bu pek aaz, neçin ki  küüyüdän Tvardiţaya dooru yol  pek prost. Da onu yapmêêrlar. Bezbelli,  ne bu yıl, ne da gelän yıla  genä…

Krizis durumu Valkaneş kasabasında. neylän diil kayıl primar?

Valkaneş  kasabanın  primariyası  durguttu  kendi  işini  ceviz   ayın  15-dän -16 dan, nica  bunu  annatılaar kasabanın  primariyasında , üürendi  bizim  çikaarma gruppamız. Valkaneş  kasabanın   primarı  Viktor  Petrioglo   annatı , ani kasaba bücetın kararlarkana  nasaatçılar diiştşrdşlär birkaç statya , ne belli etti kendini  kimi soţial obyektlerin çalışmasında. O haberledi, ne  işlär  yapıldı    ki  hızlı  çözmää  bu  problemayı. VİKTOR  PETRİOGLO  Valkaneş  kasabaının   primarı : — «Biz  gönderdik  kasabanın   sovedına , nasıl   biz  göreriz  bu  problemayı,  da  nasıl  bu  problema   var  nasıl  çözülsün. Bizdä  bu  afta  vardı  bir  oturuş  kasaba  sovedinnan, onnar  bizim  dokumentlerimizi  baktılar,  ama  karar  vermedilär». Kasabanın   sovetnikleri  nışannadılar,  ani  problema  yok…

Çadır kasabasının cümnä aktivisti: “2022 yıla yolları düzmäk planında kararların proektleri yok primariyanın saytında”

Çadır kasabasında yollarının düzmesinä 2022 yılda verildi 5 milion ley. Bu uura paralar geçirildilär Moldovanın Yol Fondundan, ki eniletmää kasabanın infastrukturasını. Çadır kasabasının cümnä aktivisti Anna Mihalçuk GRT kanalın “Общественный интерес” programasında «Открыто и честно» proektin sınırlarında açıkladı, ani kasabanın yolların düzmäk planında  2022-ci yıla primariyanın internet saytında yok yapılacek düzmäk işleri için karar proektları. ANNA MİHALÇUK, Çadır kasabasının cümnä aktivisti: “O hiç yoktu, nesoy var nicä insannar bundan sora pay alsınnar kararların kabledilmesindä. Bundan kaarä, var olaylar, açan veriler plan, sora sade sovet kableder başka uurlarda fikirleri, da hiç insanı haberlämeer. Aardılıp onnara da, katêr hiç esaplanmadık sokakları. Çıkış…