Yardım etmää hazırmışlar. Halk Topluşunda GRT – ya finansları nicä arttırmaa soruşu baktılar

Gagauziay Halk Topluşu GRT Cümne Kompaniyasına hazır yardım etmää soruşlarda, angıları baalı finans, tehnika hem reklamasının hazırlamak bölümnerinnän. Bu önemli işlär için laf gitti GHT mas-media uurunda komisiyasının  buluşmasında GRT CK temsilcilerinnän hem gözledici sovetin  azalarınnan.

GHT mass-media, informaţiya politikasında hem insannarın hakları uurlarında komisiyasının oturuşunda 4 deputat pay aldı. Bu sayı etişti ki komisiyasının lääzımnı kvorumu olsun.

«GRT» CK ileri danıştıydı komisiyanın adına soruşlarlan, angıların kararlaması yardım edecek taa kaliteli uura kaldırmaa kompaniyanın işini. Laf gidärdi en ilk, ki kompaniyaya geeri çevirilsin haklar reklamayi hazırlamaa hem yayınnamaa. Bu vereceydi kolaylık büültmää GRT-nın büdjedını. GRT müdürün bir vakıda götüreni Yaroslav Bulgaru haberledi, ani taa birkaç yıl geeri bu takım karar vardı, ama kanonnar o zamandan beeri diiştilär.

Buluşmanın payalannarı bundan kaarä açıkladılar soruşu Gagauz dilinin kullanılmasının sferasının genişletmäk fondundan finans yardımın verilmesi için dä. GRT CK gözledici sovedin başı Mihail Vlah urguladı, ani laf gider türlü haberlerin hem programaların hazırlanılması için gagauz dilindä.

Taa bir problema, angısını baktırdılar deputatlar, baalıydı GRT – nın tehnika uurunda eniledilmesinnän. Bu lääzım ki işi taa kaliteli hem üüsek uura kaldırmaa, paylaştılar kompaniyanın öndercileri.

Komisiyanın azaları hepsi tekliflärlän kayıldılar, nışannayıp onnarın önemliini. Ama ki taa derindän olsun kolaylık bu soruşları baktırma hem bişey kararlamaa, lääzım derindän smeta dokumentaţiyasını kompaniyanın temsilcileri hazırlasınar, nışannadı mass-media uurunda komisiyasının başın bir vakıtlık götüreni  Aleksandr Dülger.

Reklamanın da soruşunda komisiyanın azaları hep ölä kayıldılar yardım etmää kompaniyaya.

Soruşu baalı gagauz dilin ilerlenilmesinnän avtonomiyada hepsi deputatlar tutturdular. Bu iştä, sayerlar onnar, lääzım pay alsın nekadar taa çok kurum, girer orayi GRT da, angısı büün dä yapȇr büük işi ki gagauz dili ötsün hem ilerlesin.

Nezaman geçirlnecek komisiyanın ilerki oturuşu laflanacek biraz taa sora.
Источник grt.md

İlgili statyalar

Gagauziyanın Baş Kanonuna diişilmekleri hazırlayan komissiyada açıkladılar, ne uurda gider iş

Gagauziyanın Baş Kanonuna diişilmekleri hazırlayan Halk Topluşu deputatlar komisayası başladı işlemää. Bu proţesä katıldılar kanon kurucuları hem ekspertlär. Angı diişilmekleri onnar neetlenerlär yapmaa, materialımızda. Halk Topluşun komisiyası üürendi teklifleri, ne lääzım Gagauziyanın Baş Kanonunda diiştirmää. Bundan sora onnar açıkladılar baş soruşları, angılarından başlayacek onnarın işi. “Soruşlar, angıları baalı Başkan seçimnerinnän. Ki bulmaa formulayı hem azaltmaa seçicilerin sayı sınırını, bakarak avtonomiada migraţiya proţeslerinä. Soruşlar, angıları baalı Halk Topluşun işinnän, onun başın ayırımasınnan. Biz belli edecez vakıdı, angısının süresindä deputatlar lääzım olacek bunu yapsınnar. Onnar bunu yapmaarsaydılar, Başkanın kararınnan Halk topluşu çözüleçek dä yapılacek eni seçimnär. Erlim Halk topluşu uzun vakıt kanonnarı…

GRT gözledici sovetin başı: kompaniyayi ilerletmäk için lääzım eni strategiya

Finans problemaları hem kompaniyanın ilerlemesi — bu soruşlar GRT cümnä kompaniyasının gözledici soveti baktı sıradakı oturuşunda.   Halk Topluşunun oturuşunda orak ayın 6-da GRT cümnä kompaniyasının gözledici  sovetin başı Mihail Vlah temsil etti 2019 — 2021 yılların çıkışları için, angısında o nışannadı kompaniyanın problemalarını, urgulayıp, ani GRT- nın ilerlemesinä  lääzım eni impuls verilsin. Kompaniyayi ilerletmäk strategiyası için laf gitti gözledici nasaatın oturuşunda da. Mihayil Vlah: “Biz söledik deputatlara, ani GRT – yi ilerletmäk strategiyasınını yapmaa vakıt geldi, neçin ki kompaniya lääzım ilerlesin. Lääzım nışannamaa, ani dünnä diişer, biz sä kaldık durdumuuz erdä”. GRT cümnä kompaniyasına etişmeyecek finanslar, ki uzmannara kazanç…

GRT CK işini gözledän Sovet kabletti GRT önderciliin iş çıkışlarını bu yılın ilk 3 ayında

Gagauziya  radio televizion kompaniyasının gözledici sovetin oturuşunda bakıldı  birkaç soruş. Onnarın  arasında  kompaniyanın 2022-ci yılın ilk kvartalın iş çıkışları. Gözledici sovetin temsilcileri  baktılar  Gagauziyanın  Halk Topluşun   üridik  komisiyasının kararını gözledici nasaatın bir azası için, angısı  iki iştä çalışȇr, bu sayılȇr kanona karşı gitmäk. Kendi sıralarında gözledici nasaatın temsilcileri esaba aldılar  bu işi da nışannadılar, ani bu soruş onnarın görevinin dışında bulunȇr. Gözledici sovetin  oturuşunda  «GRT» CK  öndercisinin işini götürän Galina  Maresyeva  tanıştırdı sovetin azalarını kompaniyanın 2022-ci yılın ilk kvartalın otçotunnan. O nışannadı, ani yapıldı büük iş kompaniyanın uzmanarınnan, neçinki hederlez ayın 1 – dän televizion geçti  ţifra yayınnarına. Galina  Maresyeva …

 «GRT» CK Gözledici Soveti kabletti kompaniyanın 2021 yılın çıkışlarını

Baba marta ayın 10- da geçti CK GRT gözledici nasaatın   sıradakı oturuşu,  angısında bakıldı iki soruş.  Nasaatın azaları sesledilär    kompaniyanın  başını, angısı  tanıttırdı  radio hem televideniyanın işinnän geçän yılda.  Hem hep ölä  baktılar  zaametçilerin  danışmaklarını  nasaata. GRT kompaniyasının müdür işini bir vakıda götürän Galina Maryeseva nışannadı, ani  2021 yılın işi için çıkışlar erleşik kompaniyanın grt.md saytında, da herbir isteyenin var kolaylıı tanışmaa onnan. Geçän yıl radionun hem televizionun jurnalıstleri  gagauz dilinin ilerlemisi için kanonuna görä hazırladılar diil sade  kendi programmalarını, ama  eklendilär başka proektlerä ki genişletmää yayını. Bu uurda çevirildi çizgi filmları uşaklara deyni. Gözledici Sovetin azaları birä-bir kablettilär kompaniyanın…

BAKANNIK KOMİTETİ TUTTURMADI GAGAUZ DİLİ BİLMESİ İÇİN KOMİSİYASININ KURULMASINI

Gagauziyanın Bakannık komiteti tutturmadı Avtonomiyada kuvetlär organnarına görevlendirilän kandidatların  gagauz dili bilmesi uuru için komisiyanın kurulmasını. Gagauziyanın M.Maruneviç adına BAM başı İrina Konstantinova nışannadı, ani Avtonomiyada kuvetlär organnarına görevlendirilän kandidatların  gagauz dili bilmesi uuru için komisiyası büün yok nicä kurulsun, çünkü gagauz dilindä cümnä-politika uurunda lääzımnı leksika taa yok. İRİNA KONSTANTİNOVA Gagauziyanın M.Maruneviç adına BAM başı: «Geneldän Gagauziyanın yaşayannarı bilmeerlär gagauz dilinin özel cümnä-politika leksikasını üüsek uurda. Bu takım geçirmää test da bellietmää Gagauziyada kuvetlär organnarı görevlendirmä kandidatların , angıları mutlak lääzım bilsinnär gagauz dilini hem GHT deputatların gagauz dili bilmesi uurunu var nicä belli etmää sadece hazırlayıp hepsi didaktika…