GRT gözledici sovetin başı: kompaniyayi ilerletmäk için lääzım eni strategiya

Finans problemaları hem kompaniyanın ilerlemesi — bu soruşlar GRT cümnä kompaniyasının gözledici soveti baktı sıradakı oturuşunda.  

Halk Topluşunun oturuşunda orak ayın 6-da GRT cümnä kompaniyasının gözledici  sovetin başı Mihail Vlah temsil etti 2019 — 2021 yılların çıkışları için, angısında o nışannadı kompaniyanın problemalarını, urgulayıp, ani GRT- nın ilerlemesinä  lääzım eni impuls verilsin. Kompaniyayi ilerletmäk strategiyası için laf gitti gözledici nasaatın oturuşunda da.

Mihayil Vlah: “Biz söledik deputatlara, ani GRT – yi ilerletmäk strategiyasınını yapmaa vakıt geldi, neçin ki kompaniya lääzım ilerlesin. Lääzım nışannamaa, ani dünnä diişer, biz sä kaldık durdumuuz erdä”.

GRT cümnä kompaniyasına etişmeyecek finanslar, ki uzmannara kazanç paralarını yılın bitkisinädän bütündän vermää. Gözledicin  sovetin azaları esaba aldılar kompaniyanın finans durumunu, nışannadı Mihayil Vlah.

Mihayil Vlah: “Biz sesledik GRT-nın önderciliini hem esapçıyı da belli ettik, ani var problema kazanç paraların hem vergilerin ödemesindä. Bu soruşa biz aldık bir karar. Hep ölä biz baktık soruşu baalı kompaniyanın öndercisini seçmak yarışmasınnan, neçin ani deputatlar kanona diişilmekleri kablettilär, başkan imzaladı, biz sä yarışmayı ölä dä bildirmedik. Tä büün kararladık, ani yakında GRT-nın başını seçmäk için yarışmasını bildirecez”.

GRT- nın başı seçilmedi taa 2020 yılın ceviz ayından.
Источник grt.md
293

İlgili statyalar

GRT CK işini gözledän Sovet kabletti GRT önderciliin iş çıkışlarını bu yılın ilk 3 ayında

Gagauziya  radio televizion kompaniyasının gözledici sovetin oturuşunda bakıldı  birkaç soruş. Onnarın  arasında  kompaniyanın 2022-ci yılın ilk kvartalın iş çıkışları. Gözledici sovetin temsilcileri  baktılar  Gagauziyanın  Halk Topluşun   üridik  komisiyasının kararını gözledici nasaatın bir azası için, angısı  iki iştä çalışȇr, bu sayılȇr kanona karşı gitmäk. Kendi sıralarında gözledici nasaatın temsilcileri esaba aldılar  bu işi da nışannadılar, ani bu soruş onnarın görevinin dışında bulunȇr. Gözledici sovetin  oturuşunda  «GRT» CK  öndercisinin işini götürän Galina  Maresyeva  tanıştırdı sovetin azalarını kompaniyanın 2022-ci yılın ilk kvartalın otçotunnan. O nışannadı, ani yapıldı büük iş kompaniyanın uzmanarınnan, neçinki hederlez ayın 1 – dän televizion geçti  ţifra yayınnarına. Galina  Maresyeva …

GRT CK Gözledici nasaatında diişilmeklär var

GRT CK gözledici nasaatında diyşilmeklär iliştilär öndercilik uuruna. Nasaatın başı görevinä seçildi MihailVlah, onun yardımcısı oldu Denis Pıntä, sekretarı da Vasiliy Kassa.  Oturuşta bakıldılar soruşlar, angıları baalı kompaniyanın bücetinnän hem yayın sırasınınnan. Gözledici Nasaatın oturuşu başladı yapılmış iş için haberlerin verilmesindän. “Biz seçtik karar zanaatlanmaa kompaniyanın ilerlemesi strategiyasınınnan, onuştan da çıktık iniţiativaylan yapmaa kanonda diyşilmekleri.  Ki kompaniyanın önderci görevi için koşullar diyştirilsinnär”, — açıkladı Nasaatın başı Tatyana Donçeva. Bundan sora Gözledici nasaatın azası Marina Anastasova maana buldu nasaatın önderciliin işinä hem teklif etti enidän öndercilii ayırmaa. Bu tekliftän sora var olan GN öndercisi Tatyana Donçeva çıkti oturuştan. Nasaatın azaları sa…

 «GRT» CK Gözledici Soveti kabletti kompaniyanın 2021 yılın çıkışlarını

Baba marta ayın 10- da geçti CK GRT gözledici nasaatın   sıradakı oturuşu,  angısında bakıldı iki soruş.  Nasaatın azaları sesledilär    kompaniyanın  başını, angısı  tanıttırdı  radio hem televideniyanın işinnän geçän yılda.  Hem hep ölä  baktılar  zaametçilerin  danışmaklarını  nasaata. GRT kompaniyasının müdür işini bir vakıda götürän Galina Maryeseva nışannadı, ani  2021 yılın işi için çıkışlar erleşik kompaniyanın grt.md saytında, da herbir isteyenin var kolaylıı tanışmaa onnan. Geçän yıl radionun hem televizionun jurnalıstleri  gagauz dilinin ilerlemisi için kanonuna görä hazırladılar diil sade  kendi programmalarını, ama  eklendilär başka proektlerä ki genişletmää yayını. Bu uurda çevirildi çizgi filmları uşaklara deyni. Gözledici Sovetin azaları birä-bir kablettilär kompaniyanın…

Halk Topluşunda sesledilär GRT –nın işini gözledän sovetin iş çıkışlarını 2021 yılı için

Gagauzia Halk Topluşun  VI oturuşunda deputatlar tanıştılar Gagauziya Radio Televizionun gözledici sovetin iş çıkışlarınnan 2021 – ci yılı için.  Gözledici sovetin başı Mihail Vlah belli eti orada televizionun hem radionun baş daavalarını hem da problemalarını.  Studiyanın modernizaţiyası, ama maasuz geçmäk  HD formatına — bunnar en önemli prioritetlar, angılarını belli etti kendi işindä GRT cümne kompaniyası, nışannadı Gözledici sovetin başı Mihail Vlah. «Bilersiniz ani GRT hederlez ayinda geçti HD formatında yayınına, ama biz tehnika tarafından hep okadar kalȇrız eer diil 90-cı yıllarda, ozaman 2000-cilerdä. Büünkü tehnika durumun beterinä televizionnan yayınnanan görüntü pek düşük. Bundan başka taa bir büük problema – arhivın…

GRT – nın Gözledici Soveti tamannandı

“Gagauziya Teleradio için” kanonuna göra GRT cümnä kompaniyasının Gözledici Sovetindä lääzım olsun dokuz aza. Onnarı ayırȇrlar cümnä temsilcilerindän. Büünädän sovettä vardı sade 6 kişi. Halk Topluşu büünkü oturuşunda seçti taa 3 azayı. Etmeyän 3 azayı seçtilär reyting ses vermesinnän 12 kişidän, angıları katıldılar konkursa. Gözledici Sovetin azaları seçilerlär deputatların çounnan. Ayırıldı o kandıdatlar, angıları en çok ses aldılar: Kassa Vasiliy Georgieviç, Pıntä Denis Vitaliyeviç, Vlah Mihayıl Petroviç. Источник grt.md