Gagauziyanın Baş Kanonuna diişilmekleri hazırlayan komissiyada açıkladılar, ne uurda gider iş

Gagauziyanın Baş Kanonuna diişilmekleri hazırlayan Halk Topluşu deputatlar komisayası başladı işlemää. Bu proţesä katıldılar kanon kurucuları hem ekspertlär. Angı diişilmekleri onnar neetlenerlär yapmaa, materialımızda.

Halk Topluşun komisiyası üürendi teklifleri, ne lääzım Gagauziyanın Baş Kanonunda diiştirmää. Bundan sora onnar açıkladılar baş soruşları, angılarından başlayacek onnarın işi.

“Soruşlar, angıları baalı Başkan seçimnerinnän. Ki bulmaa formulayı hem azaltmaa seçicilerin sayı sınırını, bakarak avtonomiada migraţiya proţeslerinä. Soruşlar, angıları baalı Halk Topluşun işinnän, onun başın ayırımasınnan. Biz belli edecez vakıdı, angısının süresindä deputatlar lääzım olacek bunu yapsınnar. Onnar bunu yapmaarsaydılar, Başkanın kararınnan Halk topluşu çözüleçek dä yapılacek eni seçimnär. Erlim Halk topluşu uzun vakıt kanonnarı kabletmäärsä, ozaman da Başkan var nicä bunuu yapsın”, — açıkladı komissiyanın başı Georgiy Leyçu.

Komisiyanın oturuşunda belli edildi , ani diişilmeklär lääzım baalı olsun finans hem ekonomika uurlarınnan da. Bundan çekiler insannarın yaşamasının uuru.

Deputat komisiyasının  işinä katıldılar ekspertlär, angılarında var bilgilär hem geçmiştä bu uurda yapılmış iş.

“GHT ilk spikerı Pötr Paşalı, Vitaliy Kürkçu, Georgiy Sult hem başkaları. Bakannık komitetin azaları gelmedilär oturuşa. Deputatlardan kaare başka pay alannar ekspert uurunda var nicä katılsınnar”, — sçledi Georgiy Leyçu.

Deputatlar hem ekspertlär geldilär karara, ani lääzım kabletmää reglamenti komisiyanın baş neetleri işin hem haberlemää bunun için cümneyi.

Deputatların komisiyasının başı  Georgiy Leyçu, onun yardımcısı İvan Dimitroglo, sekretar Aleksandr Dülger.

“Komisiya bütün kuvedä işleer. Şindän sora var tekliflär. Biz primarlarlan işleeriz hem başka insannarlan. Bän danışȇrım hepsi insannara, ko aktiv katılsınnar bu işä hem yardım etsinnär, kendi tekliflerini açıklasınnar. Biz onnarı bakacez. Olarsaydılar aktual, kabledecez”, — söledi komisiyanın başı.

GHT saytında açıldı maasuz bölüm “Gagauziya Baş kanonu”, angısında insannar var nicä tanışsınnar hepsi önemli dokumentlärlän hem komisiyanın  işinnän. Kendi işletmelerini dä Baş Kanonuna var nicä yollasınnar [email protected] maylına.

Gagauziyanın Baş kanonu – Ulojenie 1998 yılda kabledildi Halk Topluşunnan.
Источник grt.md
186

İlgili statyalar

(Video) Deputatlar Gagauziyanın baş kanonuna diişilmekleri yapaceklar

Gagauziya Halk Topluşun deputatları hazırlȇȇrlar diişilmekeri Gagauziyanın baş kanonuna. Bunu için Halk Topluşunda kurulu maasuz komisiya. Onun başı ayırıldı deputat Georgiy Leyçu, yardımcısı oldu İvan Dimitroglo, sekretar Aleksandr Dülger. Gagauziyanın Baş kanonu – Ulojenie 1998 yılda kabledildi. Ona lääzım yapılsın bir sıra diişilmeklär şindiki normalara görä, sayȇr Gagauziya Halk Topluşun deputatı Georgiy Leyçu. O çizgiledi, ani onnar olaceklar baalı Başkan seçimnerinnän. Reestrda yazılı, ani Gagauziyada seçicilerin sayısı kurȇr 132 bin kişi, ama halizdän yaşayannarın sayısı taa az, çizgiledi deputat. Bu üzerä seçimnerdä pay alȇr az insan. «Çok insan bulunȇr aşırıda, avtonomiyada yaşamȇȇrlar. 50% seçici yok nicä olsun, bu insannar yok»,…

Komissiya kabletti teklif edilmiş eklemeleri Gagauziyanın Temel kanonuna

Gagauziyanın Temel kanonuna — Ulojeniyeyä teklif edildi bir sıra diişilmeklär. Halk Topluşunda maasus komissiyanın azaları kararladılar  onnarı hem eklemeleri. Gagauziyanın Temel kanonun var üridik kuvedi bütün  avtonomiyada.  Kabledildi  o 1998 yılın  kirez ayın 14 — dä Halk Topluşunnan. O  belli eder baalantıları avtonomiyanın kuvetlerin aralarında, onnarn işini hem kontrol eder gitmesinnär kanona karşı, urguladı GHT başın yardımcısı Georgiy Leyçu. Onun laflarına görä,  Gagauziyanın temel kanonunda var çok normatıv aktları, angıları baalı  yaşamanın türlü sferalarınnan, angıları  belli ederlär Gagauziyanın  soţial- ȇkonomika ilerlemesini hem insannarın  yaşamasının kalitesini. “Büünkü oturuş başarıldı onunnan, ani  komissiyanın hepsi azaları, birindän kaarä  verdilär seslerini ki imzalamaa o…

Halk Topluşunda teklif ederlär giriştirmää Gagauziyada başbakan görevini

GHT reglament komissiyası  geçirdi büün «Bakannıık komitetin bakannıkları için» kanon proektinin cümnä seslemeklerini. Onun avtoru  Gagauziya Halk Topluşun başının yardımcısı  Georgiy Leyçu. Bakannıklar  kurulȇrlar Bakannık komitetin strukturasında  hem Gagauziya Başkanın tekliflerinä görä. «Bakannıık komitetin bakannıkları için» kanon proektindä GHT hem Bakannıık komitetin  hakları  belli  edildi. Kanon kurucu hem yönetim kuvetleri olmaz karışsınnar bakannıkların  işinä, sayȇr Gagauziya Halk topluşu başının yardımcısı  Georgiy Leyçu. Büün  hepsi  bakannıklar itaat ederlär  Gagauziyanın başkanına. Ama  GHT kendi  sırasında var nicä  karışsın eerlim bakannıklarda yada onnara ilgili  bölümnerindä  kabledildiysä  kanona karşı karar. Bu  punktu  deputatlar isteerlär Gagauziyanın baş  kanonuna — Ulojeniyeyä eklemää. «Şindiki zaman Gagauziyanın baş…

Halk Topluşu deputatları enseyebildilär  Başkanın yasaanı sade bir kanonda

Gagauziya Halk topluşu deputatları kendi oturuşunda 3 kanon baktılar, angılarını başkan geeri urdu. «Deputatın statusu  için» hem «Bakannıık komiteti için» kanonnar için laf gider. Te o  kanonnar, angılarını  imzalamadı Gagauziyanın Başkanı, Gagauziya Halk topluşu  maasuz oturuşunda baktı. Deputatlar  Başkanın yasaanı ensedilär kanonda, angısına görä Bakannıık komiteti  azaları  kabledärdilär 6  oklad otstavka için. Şindi iisilttilär  ikiyä. Ama  deputatlara deyni okladların sayısı  iisilmedi. Soruşlarda, angıları  baalı  bakannıık komitetin azaların gagauz dili bilmesinin lääzımnıınnan  hem  Bakannıık komitetin  içindä  bölümnerin azaltmasınnan, deputatlar başkanın yasaanı  enseyämedilär. Gagauziya Halk topluşu  oturuşunda deputatlar geldilär karara, ani  Bakannık komitetin  6  okladını  iisilderlär ikiyädan azalar iş görevindän çıkarkan. Bu …

Bilim-aaraştırma merkezi hem yatırım agenstvosu Bakannık Komitetin strukturasından çıkarıldılar

Êksport hem investiţiyalar için agenstvosu hem Mariya Maruneviç adına Bilim — Aaraştırmak merkezini çıkarıldılar Bakannık komitetinin strukturasından. Gagauzia Halk Topluşun deputatları kablettilär diişilmekleri Bakannık komiteti için kanonuna. Bu Kanon kabledildiydi 1998-ci yılda orak ayın 9-da. Diişilmeklerin baş neeti — uydurmaa bu kanonu Gagauziyanın baş kanonuna – Ulojeniye-ya. Taa bir enilik, ani yazıldı bu kanona – Gagauziya Bakanık komitetin azaları lääzım gagauzça bilsinnär. Bakarak GHT içindeki reglamentına, 67-ci bölümünä, deputatların var hakı bir oturuşta 2 okumakta kabletmää kanonnarı. Nicä nışannadı Mihail Jelezoglo, “Bakannık komiteti için” kanonunda belli edildi, ne lääzım bilsinnär hem becersinnär Bakannık komitetin azaları. Deputatlar nışannadılar, ani hepsi üüsek…