Video: Moldovanın internetnan baalı gelecää pandemiyanın koşullarında bakıldı forumda

İnternȇtı kantarlamakta forumu Kişinövda oktäbrinin 19-20-dä geçti. Aktual ţifra problemaları konuşmakta açıklandı.  Oluşu hazırladı hem geçirdi Freedom House и SecDev Foundat.

Pandemiya koşullarında ţifranın gelecektä prioritetları belli edildilär. Internȇtı kullanmak, onu genişletmäk kolaylıklarını, enilikleri giriştirmäk hem ţıfranın geniştän kullanılmasını ȇkspertlar açıklȇȇrlar.

АLEKSEY MARÇUK, forumun koordinatoru: «2021-ci yılda MIGF koyȇr dava kaaviletmää İnternȇtın genişletmesini. Pandemiya ţifra ilerlemesindä taa çok dikkatlık etti, çünkü cümnä hem devlet bu vakıtta zorluklarlan karşılaştı».

Rumıniyanın üüretmäk hem aaraştırmak devlet ministerliin sekretari haber tehnologiyaların bölümündä 7 yıl işlemiş. O sayȇr, ani onnarı pandemiya zamanında ii kullanmaa.

LİLİAN POPESKU, Rumıniyanın üüretmäk hem aaraştırmak devlet ministerliin sekretari: «Moldovada hem Rumıniyada haber tehnologiyaların panayırını islää bilerim. Bilerim var olan proektleri ȇlektronika uurunda, onnarı lääzım pandemiya zamanında kullanmaa. Benim bilgilerim bu uurda Rumıniyayı haber tehnologiyaların merkezi yapacȇk».

Forumda pay aldı devlet, diil hükümet, ţifra biznesin ȇkspertları, uzmannar Moldovadan, Rumıniyadan, Ukrainadan, Kızgızstandan, Kanadadan, Amerikadan, başka devletlerdän.

 
Источник grt.md
341

İlgili statyalar

Moldovada 27 universitet erinä kalacek beş. Bu reformayı tutturmadı Gagauziyanın başkanı

Hükümetin oturuşunda bakıldı proekt, angısı baalı Moldovada universitetlerin birleştirmesinnän. 27 var olan universitedin erinä kalacek beş. Üüsek üüretmäk kurumnarın reformasına girän studentleri zanaat uurunda üürenmeyi ilerledeceklär, kontrakt paaları hep ölä kalaceklar. Aaraştırmak universitetleri kendi strukturalarını 2023-cü yılın dekabrinin 23-dän koruyaceklar. Reformaya karşı kendi bakışını Gagauziyanın başkanı İrina Vlah açıkladı. «Söleersiniz, ani isteersiniz gençlerimiz burada kalsınnar üürenmää, ama rus dilindä üüredilän okullarda uşaklara deyni devlet dili lääzımnı uurunda üüredilmeer hem kolaylıklar verilmeerlär. Gagauziyanın liţeylerinä devlet hem ana dilinin-gagauz dilinin üüredilmesinä  6 mln. ley kararlandı vermää, ama hükümet, tutturmadı. Belli ki uşaklar, angıları rus dilindä okulu başarȇrlar, aşırıya gideceklär, devlet onnarın üürenmesini…

Çok uşaklı aylelerdän üürenicilär kablettilär planşetları Rumıniyadan

Rumıniyanın Büük elçisi Moldovada Daniel İoniţê verdi baaşışları gagauz çokuşaklı aylelerinä. Êlektron planşetlarını kablettilär üürenicilär fukaarä aylelerdän dä. Nicä nışannadı diplomat — baaşışlar verildilär, ki göstermää komuşu devletin saygısını Gagauziyaya. Rumıniyanın Büük elçisinin Moldovada Daniel İoniţênın laflarına görä, ilerletmäk programalarınnan planşetlar yardım edeceklär çokuşaklı aylelerdän küçüklerä üürenmää zamandaş bilgisayar programalarını da gerçekleştirmää fikirlerini üürenmäk uurunda. Böleliklän taa kolay olacek üürenmää okullarda da. “Zamandaş tehnologiyaların asirindä saydık, ani en lääzımnı bu planşetlar. Onnarın yardımınnan uşaklar çok cümnä dertlerini çözeceklär. Biz sevindik , ani kararladık da geldik Gagauziyaya, yardımcı tehnika tarafından oldu bizim buluşmamıza ilerletmäk agenstvosu”,- söledi diplomat. Rumıniyanın Büük elçisi Moldovada…

Yader bombanın patlamasından zararlanmayı azaltmak için hükümet korunmak ölçülerini işleder 

Moldova devletin hükümeti kararladı kanon proektini, angısı belli eder nicä yaşayannar yader bombanın patlamasından yada radiologiya uurunda avariyalardan kendini korusunnar. Kabledilmiş hükümetlän kanon proekti radiologiya uurunda korunmak için  yollandırılacek Parlamenta güz – kış sesiyasında bakılmak için. Bakarak kanon proektinä, herlim yader yada radiologiya uurunda avariyalar olarsa, yaşayannar lääzım bilsinnär nicä kendilerini korumaa. Rumıniya devleti yardım olarak verdi Moldova devletinä bir milliondan zeedä yodlan kaliy ilacını. Onnarı kabletti Millet cümnä Saalıı – Korumak Agentstvosu, da daadılacek dolay bölümnerinä. Ondan sora onnarı kabledeceklär dolaydakı saalık merkezleri, Hatalı olayların komisiyasının kararına görä. SERJIU GERÇİY, Moldova devletin tabiat ministerliin devlet sekretari: «Bu dokumenttä kanona…

28 09 21 İŞ ÖTÄÄ DOORU İLERLEYECEK

Moldova Devletin İnfrastruktura hem Regional ilerlemesi devlet sekretari Anna Mardare pay aldı Gagauziyanın Regional ilerlemesi Agenstvosunun oturuşunda hem nışannadı, ani iş ilerleyecek ileeri dooru. MD-dä diil çoktan geçti ministerliklerin restrukturizaţiyası. Buna görä İnfrastruktura hem Regional ilerlemesi uurları birleştirildilär bir ministerlää. Kurumun devlet sekretari Anna Mardare nışannadı, ani bu iş engel etmeyecek ileeri dooru da başarılı işlemää. «Biz ilerledecez işi eni strategiyaya görä. O yardımcı olacek bizim işimizdä. Bundan kaarä işledileceklär regional operaţion programaları, angıları yardım olaceklar bizä palannanmış proektleri ilerledip, başa çıkarmaa», — söledi devlet sekretari. Gagauziyanın başkanın yardımcısı Olesä Tanasoglo açıkladı kendi umudunu, ani iş ötää dooru da hep…

Büdjettän yardımı kabledän studentlär üürenmeyi brakarsaydılar, lääzım olacek parayı geeri versinnär

Moldovanın kimi üüretmäk kurumnarı savaşȇrlar çevirmää parayı studentlerdän, angıları bücet parasınnan üürenärdilär, ama başarmadılar kendi üürenmesini. Onnarın sırasında KDU-dä. Saymak palatasının kontrol çıkışlarına görä sade bıldır devlet yakın 45 milion leyä kadar harcadı üürenicilerä hem studentlerä, angıları ya kendileri braktılar üürenmeyi, ya prost notalar için koollandılar oradan. Finans ministerliin çıkışlarına görä 2021 yılda devlet 44,8 milion ley kaybetti bu takım studentlerın beterinä, angıları türlü sebeplerä görä üürenmeyi braktılar. Bir üüretmäk kurumu 39-dan harcanılmış paranın bir payını ola bildi çevirsin. Laf gider Energetika hem elektronika merkezi için. KDU — dä dä butakım olaylar var. Nicä nışannadı Komrat universitetin rektoru Sergey Zahariya,…