Moldovada 27 universitet erinä kalacek beş. Bu reformayı tutturmadı Gagauziyanın başkanı

Hükümetin oturuşunda bakıldı proekt, angısı baalı Moldovada universitetlerin birleştirmesinnän. 27 var olan universitedin erinä kalacek beş.

Üüsek üüretmäk kurumnarın reformasına girän studentleri zanaat uurunda üürenmeyi ilerledeceklär, kontrakt paaları hep ölä kalaceklar. Aaraştırmak universitetleri kendi strukturalarını 2023-cü yılın dekabrinin 23-dän koruyaceklar. Reformaya karşı kendi bakışını Gagauziyanın başkanı İrina Vlah açıkladı.

«Söleersiniz, ani isteersiniz gençlerimiz burada kalsınnar üürenmää, ama rus dilindä üüredilän okullarda uşaklara deyni devlet dili lääzımnı uurunda üüredilmeer hem kolaylıklar verilmeerlär. Gagauziyanın liţeylerinä devlet hem ana dilinin-gagauz dilinin üüredilmesinä  6 mln. ley kararlandı vermää, ama hükümet, tutturmadı. Belli ki uşaklar, angıları rus dilindä okulu başarȇrlar, aşırıya gideceklär, devlet onnarın üürenmesini devlet dilindä tutturmȇȇr. Bän bu proekti tutturmȇȇrım», — söledi hükümetin otruşunda İrina Vlah.

Universitetlerin birleşmäk proţesini üüretim ministerlii kaliteli üüretmek olacaanı argumentlan tutturȇr.

«Universitetlerdä  üüretmeyä 34 mln. ley vereriz. Bizim üüretmäk kurumnarımız lääzım korupţiyasız hem kaliteli üüredän düşer olsunnar. Bän sayȇrım, ani reforma lääzım olsun», — söledi hükümetin başı Natalya Gavriliţa.

Başkanın laflarına komentariy üüretmäk ministerliin başı Anatoliy Topalȇ yaptı.

«Universitetlerin azaltmak sayısını baktıran reforma proekti cümnä dartışmalarından geçti, da onnarda pay almış insannarın teklifleri bu dokumentä girdilär», — söledi üüretmäk ministerliin başı.

Reforma soruşunu günün listesindän çıkarmaa sade bir kişi — Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah sesini verdi.
Источник grt.md
261

İlgili statyalar

Uşaklar üç dildä lafederlär

Gagauziyanın uşak başlarında 2021-2022 üüretmäk yılında yapılan işlerin çıkışları açıklandılar. Erkenki üüretmäk kurumnarın üüredicilerinä adalı konferenţiyasında özel dikkatlık gagauz dilinin genişletmesinä hem kullanmasına uşak başçalarında veriler. Ana dilinin kullanması için kimi yaslalar para baaşışlarını kablettilär. «Büüderiz, çalıştırȇrız hem üürederiz oynayarak kısmetli bir uşak» — bölä devizlan konferenţiya geçti, o adandı avtonomiyanın uşak başçaların geçän yılında yapaılı işlerin çıkışlarına. Hodulluu kolegaları için, üüredicilär hem uşak başçaların terbiedenneri için belli eder Üüretim Bakanı Natalya Kristeva. Önderci açıkladı problemaları hem başarları uşak başçalarında. NATALYA KRİSTEVA Üüretim bakanı  :-«Biz var neylän hodullanalım, çünkü hepsi uşakları yaslalara kapladık». Regionda beş uşak başçası düzüldü, eni bölüklär…

Kaliteli üüretmäk unuversitetlerdä ön planda

«Kaliteli üüretmäk unuversitettä» lekţiyasını KDU-dä TR Ankara kasabasından professor Muhsin Kar geçirdi. Komradın, Taraklının hem Kahulun universitetlerin öndercilerinä hem üüredicilerinä, üüsek kurumnarında kaliteli üüretmenin çıkışlarını  açıkladı.  «Kaliteli üüretmäk üüsek kurumnarda» buydur lekţiyanın teması, angısını geçirdi Türkiya devletin Ankara universitetin profesoru Moldovanın üülen tarafın universitetlerin rektorlarına, dekannarına hem üüredicilerinä deyni. Kaliteli üüretmenin sorumnuunu büünkü gündä belli etti KDU-in filologiya doktoru Sofiya Sulak. SOFİYA SULAK  KDU-in filologiya bilgilerindä doktor  : — «Bizä deyni önemli kaliteli üüretmäk bilgileri, haliz pandemiyadan sora, hazırlamaa studentlerimizi yaşamanın var olan durumuna, nicä bulsunnar kendilerinä iş hem sorumnu olsunnar Moldovanın iş panayşrşnda». Ankara kasabasının universitet profesoru, TR-ın Üüsek…

Başkanın uşak başçaların başlarınnan buluşmasında bakıldı terbiedicilärlän baalı soruş

Gagauziyanın başkanı İrina Vlah geçirdi buluşmayı Avtonomiyanın uşak başçaların öndercilerinnän.  Oturuşun süresindä açıklandılar o problemalar, angıları büün var uşak başçalarında. Soruş, angısı baalı uşak başçalarında terbiedicilerin iş uurunun kalitesinnän, büün pek dikkat kontrol ediler, nışannadı Gagauziyanın Üüretim baş bakannıın başı Natalya Kristeva. “Üüredicilerin uurundan çekiler bizim uşaklarımızın hazırlık uuru da. Burada bizdä var problema, hem biz bu iş için açıktan annadȇrız. Uşak başçalarında büün işleerlär 185 terbiedici pensiyada. Bizä geldi sade 19 danışmak genç uzmannar için. Bu yıl sa universitetlerdän 31 genç terbiedici çıkacek. Bän diilim duşman pensiyada işleyän insannara, ama biz gençlerä dä yol lääzım verelim”, — söledi Kristeva.…

Başkan Tülü küüyün üüredicilerinä: „Herbir kalmış burada uşak – o küüyün gelecää ”

Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah buluştu Tülü küüyün üüretmäk kurumnarın üüredicilerinnän. O  haberledi onnarı ne neetlenerär yapmaa kuvetlär soţial-ekonomika uurunda ki gençlerdä olsun kolaylık işlemää ana tarafında. Gagauziyanın üüretim uuru bitki yılların süresindä ilerledi. Bu uurda ii örnek gösterdi Tülü küüyün Saveliy Êkonomovun adına liţey. Birkaç yıl geeri zordu düşünmää, ani burada becereceklär korumaa liţey klaslarını, okadar ki üüredicilerin çalışkannıın yardımınnan bu üüsek bilgilerin vermesi için bölüm ilerledi. Çıkış: üürenicilerin kaliteli bilgi kabletmeri oldular üüretim merkezindä. NATALYA KRİSTEVA Gagauziya  üüretim bakannıın başı: “Elbetki, baş neet üüretim uurunda — o kaliteli bilgilär. Burada sa büük rolü oynêêrlar üüredicilär, bizim uzmannarımız. Sizin zaametiniz…

Başkan Ukrainanın vatandaşları için Moldovada: “Lääzım düşünelim, nicä bu insannarı cümnemizin bir payı yapalım”

Devletlerin öndercileri aralarında kavga — herzaman prost. Ukrainanın hem Russiyanın aralarında durumda bir çıkış var — dialog. Lääzım annaşmaa hem düşünmää o insannar için, angıları orada yaşȇȇrlar. Bunu açıkladı Gagauziyanın başkanı İrina Vlah GRT kanalında “İntervyu nedeli” programasında. Moldovaya Ukrainadan cenk olayların çeketmesindän 101 bin insandan zedä geldilär. Onnarın arasında var 49 bin uşak. Devletin merkezlerindä 4 bin insandan zeedä erleştilär, taa çoyu onnardan karılar hem uşaklar. Devletin yaşayannarı kalmadılar bir tarafta da bütün ürektän yardımnan karşıladılar onnarı, açıkladı Gagauziyanın başkanı İrina Vlah. «En ilkin biz yalvardık insannara yardım etsinnär rubaylan, ayakkaabıylan hem, kimin var kolayı, ellerinä alsınnar. Büün biz…