Başkan Ukrainanın vatandaşları için Moldovada: “Lääzım düşünelim, nicä bu insannarı cümnemizin bir payı yapalım”

Devletlerin öndercileri aralarında kavga — herzaman prost. Ukrainanın hem Russiyanın aralarında durumda bir çıkış var — dialog. Lääzım annaşmaa hem düşünmää o insannar için, angıları orada yaşȇȇrlar. Bunu açıkladı Gagauziyanın başkanı İrina Vlah GRT kanalında “İntervyu nedeli” programasında.

Moldovaya Ukrainadan cenk olayların çeketmesindän 101 bin insandan zedä geldilär. Onnarın arasında var 49 bin uşak.

Devletin merkezlerindä 4 bin insandan zeedä erleştilär, taa çoyu onnardan karılar hem uşaklar. Devletin yaşayannarı kalmadılar bir tarafta da bütün ürektän yardımnan karşıladılar onnarı, açıkladı Gagauziyanın başkanı İrina Vlah.

«En ilkin biz yalvardık insannara yardım etsinnär rubaylan, ayakkaabıylan hem, kimin var kolayı, ellerinä alsınnar. Büün biz annadık, ani bu insannara deyni başka koşulları lääzım kuralım. Lääzım düşünelim, nesoy var nicä yapmaa ölä, ani onnar bizim cümnemizin bir payı olsunnar», — söledi başkan.

Ukrainadan gelennär var nicä kabletsinnär iş Moldovada, uşaklar da yakışȇr gitsinnär şkolalara hem uşak başçalarına.

«Düşünerim, ani Hukumet uurunda lääzım olsun bir dokument, angısı verecek kolaylık işletmää belli adımnarı, angıları vereceklär kolaylık bu insannara duymamaa kendilerini yabancı bizim aramızda. Lääzım kurmaa koşulları, angıları yardım edeceklär onnara bizim devletimizdä bulunmaa», — söledi avtonomiyanın başı.

Avtonomiyada bu insannar Kongaz hem Kirsovo küülerin merkezlerindä erleştirerlär.  Kirsovo küüyündä  büün var 35 karı, ta çoyu onnardan küçük uşaklarlan, nışannadı İrina Vlah.

«O sıcaklık, angısını verdilär bu insannara küüyün yaşayannarı – paasız. Onnar şükür ederlär Kirsovo küüyünün yaşayannarını bu sıcaklık için. Onnar savaşȇrlar vermää Ukrainalılara o koşulları, angıları yardım edeceklär, makar bir kıpıma, unutmaa Ukrainada olan olaylar için», — nışannadı İrina Vlah.

Kongaz küüyünün merkezindä büün var 100 kişidän zeedä. Bu sayı her gün diiyşer, çünkü taa çoyu insannar kalȇrlar orada sade bir-iki günä.
Источник grt.md
315

İlgili statyalar

Ukrainadan uşaklar başladılar gezmää Gagauziyanın okullarına

Ukainadan cenk çeketmesindän beeri Moldovaya pek çok uşak analarlan geldilär. Kimisi onnardan büün isteerlär Moldovanın üürenmäk kurumnarında bilgileri kabletmää. Veriler mi onnara bu kolaylık, annadı bizim kor. Büünkü gündä Gagauziyanın uşak başçalarına gezerlär 20 uşak Ukrainadan gelmä, liţeylerinä dä 15 uşak. Gagauziyanın Üüretim Baş bakannıın başı nişannadı, ani büün taa yok belliedili bir dokument, angısına görä bu uşaklar Moldovanın şkolalarına gitsinnär yakışȇr. NATALYA KRİSTEVA, Gagauziyanın Üüretim Baş bakannıın başı: “Biz lääzım annayalım, ani herbir uşaan üürenmesi için şkolada yada uşak başçasına finans veriler. Büün, eer küü  başı yada üürenmäk kurumun önderciliindä varsa kolaylık, onnar, elbetki lääzım kabletsinnär bu uşakları üürenmäk…

Moldovada 200- zä yakın Ukraina vatandaşı başladılar işlemää

Moldovada iş buldular 187 insan, angıları Ukrainada cenktän devletimizä kaçtılar. Onnardan 139 karı. Onnar programist, injener, terzi, satıcı, ofiţiant, vraç işleerlär. İş vermäk agentstvosu haberleer, ani insannarın taa çoyu Kişinövda iş buldular. 125 kompaniya hazır bu insanarı işä kabletmää. Bu neetlär için onnar  açtılar  2092 iş erini. Taa 161 insan koyuldu sayıya agentstvoda ki iş bulmaa. Moldovada mart ayın 1-ndän Ukrainadan kaçan insannara taa ilin iş bulmaa. Bunun için Hükümet  ilinnetti kuralları. İnsannar iştän kaarä var nicä başka yardımı da kabletsinnär. Gagauziya İş vermäk agentstvosuna Ukrainadan kaçan 4 insan danıştı. Ama biri dä onnardan taa kendilerinä deyni uygun  iş bulamadı.…

Başkan aksakallarlan buluşmakta açıkladı Bakannık Komitetin hem Halk Topluşun baalantılarında probemaları

Gagauziyanın Aksakallar nasaatı var nicä versin önemli  fikirleri avtonomiyanın kuvetlerinä. Bölä sayȇr avtonomiyanın başkanı İrina Vlah. Bu bakışı o açıkladı buluşmakta aksakallarlan. Buluşmakta Avtonomiyanın başkanın aksakallarlan açıklandılar komuşu devlettä oluşlar hem nicä onnar Moldovanın hem Gagauziyanın soţial-ȇkonomika durumunda belli edilerlär. Hep ölä regionun başı paylaştı HT var olan durumnan. «Bizä deyni önemli, ki yannışlıkları yapmayalım. Bizä deyni önemli, ki cümnä birleşik olsun. Bizä lääzım sizin yardımınız. Önemli sizin nasaatlarınız, ki insannar, angıarı  kararları kablederlär, annasınnar, nicä kendilerini götürmää, nicä lafetmää, azarlamamaa biri-birlerini, başka insannarı, angıların bakışları ayırılȇrlar», — söledi İrina Vlah. Gagauziya aksakallar nasaatı kendi işindä çalışȇr yardım etmää yaşlı…

Başkanın uşak başçaların başlarınnan buluşmasında bakıldı terbiedicilärlän baalı soruş

Gagauziyanın başkanı İrina Vlah geçirdi buluşmayı Avtonomiyanın uşak başçaların öndercilerinnän.  Oturuşun süresindä açıklandılar o problemalar, angıları büün var uşak başçalarında. Soruş, angısı baalı uşak başçalarında terbiedicilerin iş uurunun kalitesinnän, büün pek dikkat kontrol ediler, nışannadı Gagauziyanın Üüretim baş bakannıın başı Natalya Kristeva. “Üüredicilerin uurundan çekiler bizim uşaklarımızın hazırlık uuru da. Burada bizdä var problema, hem biz bu iş için açıktan annadȇrız. Uşak başçalarında büün işleerlär 185 terbiedici pensiyada. Bizä geldi sade 19 danışmak genç uzmannar için. Bu yıl sa universitetlerdän 31 genç terbiedici çıkacek. Bän diilim duşman pensiyada işleyän insannara, ama biz gençlerä dä yol lääzım verelim”, — söledi Kristeva.…

Gagauziyada Ukrainadan gelän insannar kablederlär hertürlü yardım

Ukrainada asker olayların başlamasının beterinä binnärlän insan komuşu devletindän geler Moldovaya. Nicä bütün respublikada, ölä Gagauziyada da cenktän kaçannar kablederär hertürlü yardımı. Gagauziyanın yaşayannarı kalmadılar bir tarafta da karşıladılar Ukrainadan  gelenneri yardımnarlan. Avtonomiyada bu insannar için  birkaç maasuz merkezdä yardım veriler. Onnarın birisi Komratta bulunȇr. ALEKSANDR KARAÇLI Komrat kasabasının primar yardımcısı: “Kasabanın kultura evindä biz kurduk bir merkez, neredä biz informaţiya vereriz. Telefon kompaniyaları verdilär bizä sım — kartaları, angıların yardımınnan gelennär var nicä telefon açsınnar Ukrainada kalmış senselelerinä”. Bu merkezdän kaarä, kasabanın primariyasında bu insannar için toplanılȇr hertürlü yardım. OLGA PATUTİNA Komrat primariyasının cümnä bülümün öndercisi: “Gelerlär 9, 10…