Yader bombanın patlamasından zararlanmayı azaltmak için hükümet korunmak ölçülerini işleder 

Moldova devletin hükümeti kararladı kanon proektini, angısı belli eder nicä yaşayannar yader bombanın patlamasından yada radiologiya uurunda avariyalardan kendini korusunnar. Kabledilmiş hükümetlän kanon proekti radiologiya uurunda korunmak için  yollandırılacek Parlamenta güz – kış sesiyasında bakılmak için. Bakarak kanon proektinä, herlim yader yada radiologiya uurunda avariyalar olarsa, yaşayannar lääzım bilsinnär nicä kendilerini korumaa.

Rumıniya devleti yardım olarak verdi Moldova devletinä bir milliondan zeedä yodlan kaliy ilacını. Onnarı kabletti Millet cümnä Saalıı – Korumak Agentstvosu, da daadılacek dolay bölümnerinä. Ondan sora onnarı kabledeceklär dolaydakı saalık merkezleri, Hatalı olayların komisiyasının kararına görä.

SERJIU GERÇİY, Moldova devletin tabiat ministerliin devlet sekretari: «Bu dokumenttä kanona görä belli olacek, nicä korunmaa yader bombanın patlamasında. Angısı var nasıl belli etsin yaşayannarın saalıklarında. Bu yapılȇr onun için, ki korumaa vatandaşları hem da iisiltmää insannarın sayısını zararlardan. Açan işlettirärdilär bu dokumenti, belli olmadılar kötü işlär, ama var nasıl belli olsunnar diil islää ȇfektlar. Kanon proektinä lääzım yaklaşmaa pek cuvaplı».

 

NATALYA GAVRİLİŢA, Moldova devletin premyer – ministrusu: «Bu proekt  şindän sora çoktan işlettirildi, da koyuldu hükümetin planına taa mandatımızın çeketmesindän beeri».

Millet cümnä Saalıı – Korumak Agentstvosunun uzmannarı işlettirdilär instrukţiyayı kullanmak için yodlan kaliy kopçalarını, angısında söleniler:

  • Kopçalar yodlan yapılı kullanmak için insannarlan, neredä yakın bulunȇr yader reaktoru, yada başka erlerdä, neredä var nasıl olsunnar yader bombaların patlamakları.
  • Yodlan kaliy kopçaları bulunȇrlar kutularda, da herbir kutuda var instrukţiya, angısını lääzım mutlaka okumaa, kullanmamamaa deyni taa zeedä.
  • Kullanmaa yodlan kaliy kopçalarını diil lääzım sebepsiz, bu var nasıl getirsin taa zeedä zarar, nekadar fayda.
  • İlk yodlan kaliy kopçalarını lääzım kullansınnar o insannar, angıları bulunȇrlar yakın yader bombaların avariyalarından, radioaktiv yodun patlamasından, bu sayılȇr bir en ȇfektiv korunmak.

Millet cümnä saalıı  korumak Agentstvosunun uzmannarı haberleerlär, ani şindiki zamannar yodlan kaliy kopçalarını diil lääzım kullanmaa. Buna yok sebep.

prevyu: newsmd.md
Источник grt.md
313

İlgili statyalar

Maskaları var nicä çıkarmaa: Moldovada saalık uurunda hatalı durum başka yok

Moldovada COVİD – 19» hastalıınnan baalı hatalı durum başka yok. Maskaları da var nicä giimemää. Ama mediţina uzamannarı nasaat ederlär insannara taşımaa onnarı kapalı erlerdä hem da cümnä transportunda. Nesoy  taa ölçülär kabledildilär Millet Saalıı korumak komisiyasınnan, üürendi bizim televizion grupamız. Ondan sora, nicä  hatalı durumu Millet Saalıı korumak komisiyası yok etti, antikovid kuralları da şansora diil aktual.COVİD – 19-lan hastaların sayısı iisildi, ama hep okadar Komrat kasabasının Saalıı Korumak merkezinin öndercisi Tatyana Kuyjuklu nışanandı, ani insan lääzım uzak bulunsun biri – birindän kalabalık erledä, sık ellerini yıkasın hem da olsun pek cuvaplı hastalıın ilk nışannarı peydalandıynan. Herbiri var nasıl…

Moldovada deputatlardan imunitetı almak için Parlamentin kayıllıı diil lääzım olacek

Devleti önetän PAS partiyasının kanon proektinä görä, deputatlardan yakışacek alınsın imunitet, eer onnarı kabaatlı bularsaydılar korupţiya hem başka kanona karşı gitmäk proţeslerindä. İlk okumakta bu kanon proekti için büün çoyu deputatlar seslerini verdilär. Bu kanon proektindä laf gider Moldova Konstituţiyasının 70-ci statyasında diişilmeklär için, angıları baalı  deputatların imunitetinnän. Bu imunitet yakışacek çıkarılsın,  eer deputatları kabaatlı bularsaydılar korupţiya hem başka kanona karşı gitmäk proţeslerindä. Kanona görä bölä işlär belli olduynan, Parlamentin kayıllıı, deputatı yakalamak, daavaya çekmäk hem onun varlıını araştırmak için lääzım olmayacek. “Eer daava bulup, inandırarsaydı, sade ozaman var nicä söleyelim, ani insan kabaatlı. Bän annamȇȇrım neçin biz vereriz kolaylık…

ÇALIŞANNARI KORUMAK GÜNÜ

Halklararası  çalışannarı korumak günü heryıl  çiçek ayın 28-dä  bakılȇr. O nışannanȇr,ki  korumaa işleyännärin  haklarını. Bu  günü  başladılar  nışannamaa 2003-cü  yıldan. Bu  yıl  Moldova Devletin  kuvetleri  Milli saalıı koruyan hem devlet iş inspekţıyasının Agenstvosunnan barabar iş planını belli ettilär. Oluşlar  «Kurmaa işleyennerin  haklarını » temaya görä  geçirileceklär.  Gagauziyanın işleyenneri  ta sık    kanonca çalışmȇȇrlar, vakıdında  kazanç  paralarını  kabletmeerlär,iş saatları  taa zeedä ,nekadar lääzım. Söleyeräk  korunçlu iş koşulları  için,Gagauziyada 1 kişi  iş erindä  geçindi, 4 olayda insannarın saalı iştän  yufkaladı ,çizgiledi  iş inspekţıyasının başın görevindä  duran  İvan Komur. İVAN KOMUR iş inspekţıyasının başın görevindä  duran: «Geçti  yıl  için sölärsäydik, Gagauziyada  29  razgelmä  iş…

Üürenicilär için kompensaţiyanın sayısı belli edildi

GHT deputatları kablettilär kanon proektini , angısına görä Gagauziyanın üüretim kurumnarın üürenicileri kabledeceklär kompensaţiyaları. Dokumentä görä  binär ley verilecek herbir uşak için 1-ci klastan -12-ci klassadan. Taa 500-är ley verilecek   fukaara aylelerdän herbit uşaa. İlktän avtonomiyanın bücetından plana koyuluydu vermää 500 ley herbir üüreniciya.  Bundan sora deputatlar Aleksandr tarnavskiy, Mihail Jelezoglo hem Dmitriy Manastirli  yazdılar kanon proektini, angısında sölenilärdi, ani herbir fukaarä aylä lääzım kabletsin 2 bin leydän diil taa az, ki uşakları şkolaya hazırlamaa. Üçüncü iniţiativaya görä , angısını açıkladılar deputatlar Elena Yurçenko, Leonid Kiosä, Mihail Popov hem Aleksandr Dinjos , teklif edildi vermää hepsi uşaklara 1-ci klastan 12…

Video: “Yaptıkları için versinnär cuvap”. Parlamentin deputatları imunetsiz var nicä kalsınnar

Deputatlar, angıları pasiv hem aktiv korrupţıyada şüpelenerlär, kendi devlet statusunu  kanona karşı yada aşırı kullanȇrlar, saklı paraylan zenginnenerlar, deputat statusunu  kaybedeceklär hem yakalanacȇklar parlamnetin izini olmadan. Konstituţiya davası açıkladı kendi kayıllıını kanon proektinnän, angısına görä deputatlar kendi statusunu var nicä  kaybetsinnär. Bu kanon proektin dooru olması tanılsın deyni, Konstituţıya davasına danışıtılar PAS  partiyanın deputatları. Politika urunuda ȇkspert İgor Boţan sayȇr, ani bu kanon proekti  için lääzım açıklamaa bir kaç önemli aspekt, ama deputatlarda imunitet lääzım kalsın. İGOR BOŢAN, politika uurunda ȇkspert: «İmunitet  koruyȇr deputatı korkutmaklardan  hem cezalardan onnarın bakışların açıklamaları hem iniţıativaları  için. Bu soruşu läzım taa derin bakmaa hem annamaa, var…