Maskaları var nicä çıkarmaa: Moldovada saalık uurunda hatalı durum başka yok

Moldovada COVİD – 19» hastalıınnan baalı hatalı durum başka yok. Maskaları da var nicä giimemää. Ama mediţina uzamannarı nasaat ederlär insannara taşımaa onnarı kapalı erlerdä hem da cümnä transportunda. Nesoy  taa ölçülär kabledildilär Millet Saalıı korumak komisiyasınnan, üürendi bizim televizion grupamız.

Ondan sora, nicä  hatalı durumu Millet Saalıı korumak komisiyası yok etti, antikovid kuralları da şansora diil aktual.COVİD – 19-lan hastaların sayısı iisildi, ama hep okadar Komrat kasabasının Saalıı Korumak merkezinin öndercisi Tatyana Kuyjuklu nışanandı, ani insan lääzım uzak bulunsun biri – birindän kalabalık erledä, sık ellerini yıkasın hem da olsun pek cuvaplı hastalıın ilk nışannarı peydalandıynan. Herbiri var nasıl korunsun maskaylan, onu taşımaa dil lääzım, bu sade nasaat.

«Hepsi ȇpidemiologiya kuralları zapedildilär, da buradan çekiler o, ani maskaları biz taşımȇȇrız, yok bişey, yaşayacez nicä iki yıl geeri. Biz iki yılın içindä sınaştık taşımaa maskaları. Örnek – bän, şindän sora sınaştım maskaya, onsuz sansın etişmeer naşeysä. Kimsey sizä bişey demeyecek er maskanız olmayacek üzünüzdä», — söledi Saalıı Korumak merkezinin öndercisi.

Avtonomiyanın yaşayannarı sevinerlär, ani  Сovid-19 hastalıından baalı kurallar zapedildilär.

«Elbetki, şindi  ta kolay olacek. Bän taa ileri da savaşardım taşımamaa maskayı. Bän dayanamȇrım ona. Çok saa olsunnar, ani zapetillär».

«Onsus ta kolay solumaa. Çıktıynan tükkenerdän zor o üzerä, ani maskalarlan terlersin» .

«Açan görerim, ani var çok insan, yada avtobuslarda, bän giiyerim, yanımda taşıyȇrım. Ama kasabanın içindä maskasız gezerim».

«Maskayı var  nasıl taşımaa orada, neredä çok insan toplu».

«Neredä çok insan var, lääzım giimää. Bän çok taşıyamȇrım maskayı, neçinki söluyamȇrım».

Tatyana Kuyjuklu nışanandı, ani insannar lääzım korunsunnar  Paskellä yortularında.

« Herlim  bişey olarsaydı, Saalıı korumak milli komissiyası karar verecek, dönecez mi kurallara, yada dönmeyecez mi», — söledi o.

COVID-19 hastalıın aar formasından  korunmak için uzmannar nasaat ederlär koymaa vakţinayı.

Moldova saalık ministerliin haberinä görä, bitki 24 saadın içindä Covid-19 belli oldu 13 kişidä bütün devlettä.
Источник grt.md
194

İlgili statyalar

Video: COVİD-19 ULAŞMAKLARI  ZEEDELENER

Covid-19  ulaşmakların zeedelenmesinin beterinä, Moldovaın Hatalı  olaylar  komisiyası devletin kasabalar hem küülär için hatalı «Eşil», «Sarı», «Turuncu» hem «Kırmızı» kodlarını kabletti, bakarak hastalık sayısının uuruna 100 bin kişiya. Gagauzianın cümne saalıı korumak merkezin son  haberinä görä, «kırmızı  kod» Karbaliyada hem Kongazçik küülerdä  hem  Valkaneş kasabasında koyulu.   Birkaç  aftaların süresindä  zor  ȇpidimiologiya  durumu avtonomiyada belli oldu. Kalabalık  oluşlar dışarda  zap edildilär. Sport  oluşlarına hem  sport  zallalarına  yakışȇr gelmää sade negativ testlan, aşılanmak sertifikatınnan yada  dokumentlärlän, angılarında  yazılı, ani  kişidä  covid hastalıına karşı imunitet kuruldu. Hep  bu  kurallar geçer  restorannarda, barlarda hem kafelerdä. Uzmannar  nasaat ederlär insannar esaba  alsınnar  hepsi  kuralları  hem unutmasınnar  onnarı  kullanmaa. «Bir aftanın süresindä Komrat  rayonunda  98 olay sayıya  koyuldu. Çadır…

Moldovada covid-19 baalı kimi korumak kurallarından brakıldılar 

Фото: cgon.rospotrebnadzor.ru Cümnä saalık milli komissiyasının № 61 kararınnan 2021 yılın sentäbrinin 9-dan bildirilmiş hatalı durum uzadıldı aprelin 15-nädän bütün Moldovada. Bununnan birerdä ama kimi kormak kuralları kaldırıldılar, neçinki COVID-19 hastalanmakların sayısı azaldı. Butakım, mardın 16-dan korumak maskaları läzım olacek giyimää cümnä transportunda, medik kurumnarında, binalarda bulunan alış – veriş erlerindä, aptekalarda hem hepsi rerdä, neredä olȇr kalabalık. Bununnan bilä, SARS-CoV-2 kapmamaa deyni, läzım dayman suylan yıkamaa ya da antiseptiklän serpmää elleri da ondan sora giyimää maskayı. Komisiya hep ölä yoketti lääzımnıı göstermää COVID – sertifikatlarını binanın girişindä. Hepsi aylä yortulu olaylarında,  kafe hem restorannarda, teatrolarda, konţert hem sport salonnarında,…

Video: Komrat  hem  5 küü  kırmızı zonada

Gagauziyada ȇpidimiologiya durumu  kötülener. O baalı onunnan, ani  yaşayannarın taa  çoyu  aşılanmadı, nışannadılar Komrat Cümnä saalık korumak  merkezindä. Gagauziyada  17 proţent  insan sade  aşılandı. Hepsi  yaşayannara nasaat ederlär profilaktika kurallarına uysunnar deyni korunmaa COVID-19 virusundan. Gün — gündän  COVID-19 virusunnan baalı  durum  kötülener, haberledi  Komrat Cümnä saalıık  korumak  merkezin  başı  İvan Hasta. O söledi, ani Gagauziyanın   6  küüyü  hem bir kasaba  kırmızı  zonada. «Komratta — 298, Avdarmada — 255, Baş küüyündä — 450, Çok — Maydanda — 358 te bu küülär hem  kasaba  kırmızı  zonada», — dedi Hasta.  İvan Hastanın laflarına  görä, hasta  insannarın sayısı zeedelener, çoyu onnarın arasında prost halda. Onnar  diil  aşılı. Aşılanmış insannar da hastalanȇr, ama  hastalıı onnar taa kolay atladȇrlar hem taa siirek bolniţaya düşerlär.…

Yader bombanın patlamasından zararlanmayı azaltmak için hükümet korunmak ölçülerini işleder 

Moldova devletin hükümeti kararladı kanon proektini, angısı belli eder nicä yaşayannar yader bombanın patlamasından yada radiologiya uurunda avariyalardan kendini korusunnar. Kabledilmiş hükümetlän kanon proekti radiologiya uurunda korunmak için  yollandırılacek Parlamenta güz – kış sesiyasında bakılmak için. Bakarak kanon proektinä, herlim yader yada radiologiya uurunda avariyalar olarsa, yaşayannar lääzım bilsinnär nicä kendilerini korumaa. Rumıniya devleti yardım olarak verdi Moldova devletinä bir milliondan zeedä yodlan kaliy ilacını. Onnarı kabletti Millet cümnä Saalıı – Korumak Agentstvosu, da daadılacek dolay bölümnerinä. Ondan sora onnarı kabledeceklär dolaydakı saalık merkezleri, Hatalı olayların komisiyasının kararına görä. SERJIU GERÇİY, Moldova devletin tabiat ministerliin devlet sekretari: «Bu dokumenttä kanona…

COVİD-19 geri döner: Dünnä saalık kurumu haberledi hastaların büümesi için. Gagauziyada durum nesoy?

SARS—CoV-2 virusu bireri kaybelmedi. Koronaviruslan da hastaların sayısı zeedelendi. Dünnä saalık kurumu haberledi, ani 110 devlettä COVID-19 hastaları başladı zeedelenmää. Bu baalı  BA.4 hem BA.5 omikron ştamın yayılmasınnan, nışannadı kurumun başı Tedros Adan Gebreysus. Gagauziyada bununnan baalı durum diil okadar zoor, ama hep okadar lääzım kuşkulu olmaa. SARS-CoV-2 virusu diil ani heptän kaybelsin, nicä buna çoyu insan umutlanardı, ama hastaların sayısı respublikada ilerler. Şindiki zaman Gagauziyanın bolniţalarında koronaviruslan hastaları yok. Avtonomiyada kovid-merkezleri, angıları Komratta hem Çadırda açıktı, taa çiçek ayında kapandıydılar, büünkü gün dä çalışmȇrlar. Er belli ediler kimi olaylar baalı koronavirus hastalıınnan, o kişileri Kişinöv muniţipiyanın bolniţalarına yollȇrlar. Çadır-Lunga…