Video: “Yaptıkları için versinnär cuvap”. Parlamentin deputatları imunetsiz var nicä kalsınnar

Deputatlar, angıları pasiv hem aktiv korrupţıyada şüpelenerlär, kendi devlet statusunu  kanona karşı yada aşırı kullanȇrlar, saklı paraylan zenginnenerlar, deputat statusunu  kaybedeceklär hem yakalanacȇklar parlamnetin izini olmadan. Konstituţiya davası açıkladı kendi kayıllıını kanon proektinnän, angısına görä deputatlar kendi statusunu var nicä  kaybetsinnär.

Bu kanon proektin dooru olması tanılsın deyni, Konstituţıya davasına danışıtılar PAS  partiyanın deputatları. Politika urunuda ȇkspert İgor Boţan sayȇr, ani bu kanon proekti  için lääzım açıklamaa bir kaç önemli aspekt, ama deputatlarda imunitet lääzım kalsın.

İGOR BOŢAN, politika uurunda ȇkspert: «İmunitet  koruyȇr deputatı korkutmaklardan  hem cezalardan onnarın bakışların açıklamaları hem iniţıativaları  için. Bu soruşu läzım taa derin bakmaa hem annamaa, var mı Moldovada bu soruşta geniş konsensus».

Politologun Vitaliy Andrievskin bakışına görä, bu iniţiativa verer kolaylık prokuratura taa çabuk çalışsın. Başka taraftan o var nicä  zararlı olsun  PAS partiyasına deyni da.

VİTALİY ANDRİEVSKİY, politika  uurunda  ȇkspert: «Herlim PAS partiyasının  deputatları  yakalanacȇklar, onnar bişey  yapamayacȇklar. Sayacȇz, ani  bu  yapılȇr  dooru, daavayı kestirmää  deyni».

Politika uurunda ȇkspert Korneliu Çürä sayȇr, ani bu iniţıativa gösterer PAS partiyasının istemesini korrupţıyalan güreşmää. Onun bakışına görä Moldovaya diil  lääzım bölä  dişilmeklär.

KORNELİU  ÇÜRÄ, politika  uurunda  ȇkspert: «Bu  kanon yazılı  ki göstermää, ani şindiki kuvetlär sanki güreşerlär korrupţıyalan. Ama  halizdän  güreşmäk yok».

Avtonomiyanın yaşayannarı kendi bakışını bu soruşa açıkladılar.

«Cuvap etsinnär yaptıkları için. Ko onnarı kapasınnar kapana. Alındılar devleti  korumaa, düşünsünnär ne yapȇrlar, insanı da aldatmasınnar».

«Dooru iniţıativa sayȇrım. Taa az kanona karşı gideceklär».

«Prezident haklı. Hepsini lääzım kapamaa. Hererdä hepsini erli erinä koymaa lääzım».

«Korrupţıyayı  yok etmää lääzım. Bizim insanı çiinedilär. Deputatlar hem  hükümet kendinä işlerlär insan için unuttular».

«O deputatlar  insannarın haklarını  temsil ederlär. Ayırȇrız onnarı, sora başlȇȇrlar unutmaa insan için hem adamaklarını”.

Kanon proekti kabledilsin deyni kendi  sesini lääzım versinnär 68  deputat.  PAS partiyasından parlamenttä 63  deputat  var, ama kanon geçsin deyni  taa 5 ses läzım.
Источник grt.md
298

İlgili statyalar

Moldovada deputatlardan imunitetı almak için Parlamentin kayıllıı diil lääzım olacek

Devleti önetän PAS partiyasının kanon proektinä görä, deputatlardan yakışacek alınsın imunitet, eer onnarı kabaatlı bularsaydılar korupţiya hem başka kanona karşı gitmäk proţeslerindä. İlk okumakta bu kanon proekti için büün çoyu deputatlar seslerini verdilär. Bu kanon proektindä laf gider Moldova Konstituţiyasının 70-ci statyasında diişilmeklär için, angıları baalı  deputatların imunitetinnän. Bu imunitet yakışacek çıkarılsın,  eer deputatları kabaatlı bularsaydılar korupţiya hem başka kanona karşı gitmäk proţeslerindä. Kanona görä bölä işlär belli olduynan, Parlamentin kayıllıı, deputatı yakalamak, daavaya çekmäk hem onun varlıını araştırmak için lääzım olmayacek. “Eer daava bulup, inandırarsaydı, sade ozaman var nicä söleyelim, ani insan kabaatlı. Bän annamȇȇrım neçin biz vereriz kolaylık…

“Gagauziya Prokuratura için” kanon kabledildi

Halk Topluşun oturuşunda deputatlar “Prokuratura için” kanonu kablettilär. GHT deputatları “Prokuratura için” kanonunda belli ettilär, nicä hazırlamaa konkursu hem ayırmaa Gagauziyanın prokurorunu. Bu kanonun önemliini açıkladı GHT deputatı Mihail Jelezoglo. «İlk bizim soruşumuz — yapmaa konkursu prokuror için kanonunda.Deputatlar kablettilär onu iki okumakta , lablettilär diişilmekleri, esaba alarak, ne verdilär bizim deputatlarımız .Bu iniţiativaylan çıktı iki deputat-Mihail Jelezoglo hem Vladimir Kıssa. Reglament komisiyası baktı kanon proektını.Deputatlar kayıl oldular da kablettilär bizim kanonumuzu», — söledi Mihail Jelezoglo. Sora bu kanon verildi Başkana deyni kayılıını versin. «İkinci soruş baalı ilk soruşlan. İniţiativa gider Başkandan. Lääzım yapmaa diişilmekleri. Parlament kabletti Prokuratura için kanonunu.…

Komratta geçtilär Gagauziya prokurorun ayırılması için kanon proektinä açik seslemeklär

GHT reglament komisiyası geçirdi açık seslemeklerini Gagauziya Prokuraturası baş prokurorun erinä yarışmak için kanon proektinä. Ne olacek yazılı eni dokumenttä, üürendi İrina Karaman. 2016  yılda MD Parlamenti kabletti kanonu Prokuratura için. Orada yazılı, ani Gagauziyanın Prokuroru ayırılȇr o kanona görä, angısını kableder Halk Topluşu. MİHAİL JELEZOGLO, GHT deputatı: «Orada yazılı, nicä  yarışmak geçecek, nesoy etaplar var, ki ayırmaa onu hem yarışmak dooru hem açık geçsin, nesoy kriteriyalar. Lääzım olsun  diplom, o diil lääzım politikaya karışsın, lääzım bilsin hem lafetsin gagauz dilindä». GHT deputatı Georgiy Leyçu açıkladı kendi bakışını, ne lääzım olsun yazılı eni kanonda. GEORGİY LEYÇU, GHT deputatı:«Bän isteerim, ki …

Gagauziyada neetlenerlär Georgiev şiridi kullanmasını koruyan kanonunu kabletmää

Gagauziya Halk topluşu  üridik  komisiyası geçirdi  cümnä  seslemeklerini  iki    kanon proktlerinä görä. İlk  kanon proekti  «Georgiev  şiridi» akţiyası   için hem kanon  «Gagauziyada  Büük Vatan cengin nışannarını  kullanmaa» deyni. Kanon iniţiativaların avtoru Gagauziya Halk topluşu deputatı  Sergey  Çimpoeş. «Yazarkana bu kanon proektini  biz ilkin düşündük, nicä korumaa insannarı  hederlez ayın 9-da», çizgiledi  Gagauziya Halk  topluşun deputatı  İvan Dimitroglo,  söz  tutarkana  cümnä  okumaklarında. «Bileriz, ani  çoyu  hederlez ayın 9-da  akţıyaya katılacȇklar. Biz — deputatlar lääzım  vatandaşları  koruyalım. Onnara var nicä  9 bin ley ceza koysunnar», — söledi İvan Dimitroglo. Deputat Sergey Çimpoeş nışannadı, ani  «Gagauziyanın maasuz statusu  için» kanonunda var punkt, angısına…

Georgiy Leyçu parlamentlar arası iş grupası için: «Büük başarlara taa etişämedik»

Moldova Parlamentin hem Gagauziya Halk topluşun deputatların iş grupasının oturuşunda avtonomiya kanonnarınnan baalı soruşları baktılar. Moldova Parlamentin hem Gagauziya Halk topluşun deputatların  iş grupasının azaları geldilär ii çıkışlara uzun vakıttan sora, nışannadı GHT viţe-spikerı Georgiy Leyçu. Oturuşta bakıldı kanon proektleri, angıları baalı parlamentin reglamentinnän hem başka kanonnarlan, angılarına görä avtonomiya yaşȇȇr. “Siz bilersiniz, ani kanonnar, angılarını devlet kableder, pek sık Gagauziya  hak statusu kanonunnan uymȇȇrlar. Biz istämeeriz bu soruşta  merkez kuvetlerinä karşı gitmää, lääzım bu durumadan getirmemää, ama problemaları çözmää”, — açıkladı  Georgiy Leyçu. Gagauziya Halk topluşun deputatları isteerlär, ki herbir kanon, angısını devlet kuvetleri kabledeceklär, avtonomiya kuvetlerinä verilsin bakılmaya…