ÇALIŞANNARI KORUMAK GÜNÜ

Halklararası  çalışannarı korumak günü heryıl  çiçek ayın 28-dä  bakılȇr. O nışannanȇr,ki  korumaa işleyännärin  haklarını. Bu  günü  başladılar  nışannamaa 2003-cü  yıldan.

Bu  yıl  Moldova Devletin  kuvetleri  Milli saalıı koruyan hem devlet iş inspekţıyasının Agenstvosunnan barabar iş planını belli ettilär. Oluşlar  «Kurmaa işleyennerin  haklarını » temaya görä  geçirileceklär.  Gagauziyanın işleyenneri  ta sık    kanonca çalışmȇȇrlar, vakıdında  kazanç  paralarını  kabletmeerlär,iş saatları  taa zeedä ,nekadar lääzım. Söleyeräk  korunçlu iş koşulları  için,Gagauziyada 1 kişi  iş erindä  geçindi, 4 olayda insannarın saalı iştän  yufkaladı ,çizgiledi  iş inspekţıyasının başın görevindä  duran  İvan Komur.

İVAN KOMUR iş inspekţıyasının başın görevindä  duran:

«Geçti  yıl  için sölärsäydik, Gagauziyada  29  razgelmä  iş erindä  oldu. Onnarın arasından  3  geçindi, birisi  Çadırlıydı,öbürlär Komratlı. Birär  aar razgelmesi Çadırda hem  Komratta sayıya koyuldular. 25 kişi bir vakıda  yufka kolaylıklı  kaldılar».

Moldova Devletin  Hükümetin kararına görä hepsi  insannar kim işä  çekeder gitmää  lääzım mutlaka doktorlarda bakılsınnar.

TATYANA KUYJUKLU Komrat  cümnä  saalıı korumak  merkezin başı:

 «Hepsi  mutlaka  doktorlarda lääzım bakılsın. İşä  girärkänä  hem  her yıl.Hepsi  karşı geler  türlü  risklarlan».

Bakmayarak  ona,ani  Moldova Devletindä  Hatalı  durumunu  uzattılar,ama  işleyennerin hakları  hep  o uurda  korunȇr. Kanona  görä  Ukrainadan kacannarını da yakışȇr işä  kabletsinnär,nışannadı  iş inspekţıyasının başın görevindä  duran  İvan Komur.

İVAN KOMUR iş inspekţıyasının başın görevindä  duran:

«Bu  proţedura verer  kolaylık işä  kacannarı  da kabletmää kolay shemaya görä. O insana tek  iş annaşamalara dokumenti  açılȇr. Ama iş verän agenstvosunun haberindä  lääzım olsun. En  az 5  günün äçändä kişi agenstvoya sayıya koyulȇr».

Moldova Devletin hükümetin kararına  görä  iş verennär  lääzım ii iş koşullarını  çalışannarına  yapsınnar. İşçilär dä  kendi  sırasından  lääzım  korunçlu  kuralları  esaba alsınnar hem  kullansınnar, bilsinnär kendi  haklarını.
Источник grt.md
231

İlgili statyalar

Video: COVİD-19 ULAŞMAKLARI  ZEEDELENER

Covid-19  ulaşmakların zeedelenmesinin beterinä, Moldovaın Hatalı  olaylar  komisiyası devletin kasabalar hem küülär için hatalı «Eşil», «Sarı», «Turuncu» hem «Kırmızı» kodlarını kabletti, bakarak hastalık sayısının uuruna 100 bin kişiya. Gagauzianın cümne saalıı korumak merkezin son  haberinä görä, «kırmızı  kod» Karbaliyada hem Kongazçik küülerdä  hem  Valkaneş kasabasında koyulu.   Birkaç  aftaların süresindä  zor  ȇpidimiologiya  durumu avtonomiyada belli oldu. Kalabalık  oluşlar dışarda  zap edildilär. Sport  oluşlarına hem  sport  zallalarına  yakışȇr gelmää sade negativ testlan, aşılanmak sertifikatınnan yada  dokumentlärlän, angılarında  yazılı, ani  kişidä  covid hastalıına karşı imunitet kuruldu. Hep  bu  kurallar geçer  restorannarda, barlarda hem kafelerdä. Uzmannar  nasaat ederlär insannar esaba  alsınnar  hepsi  kuralları  hem unutmasınnar  onnarı  kullanmaa. «Bir aftanın süresindä Komrat  rayonunda  98 olay sayıya  koyuldu. Çadır…

Gagauziyada canavar ayın 2-ndä geçecek hepsi GHT deputatların oturuşu

Gagauziyada canavar ayın 2-ndä geçecek hepsi GHT deputatların oturuşu.Bunun için haberledi GHT başı Dmitriy Konstantinov. O nışannadı, ani deputatlar lääzım açıklasınnar politika hem soţial ekonomika soruşlarını. Lääzım annamaa, nicä avtonomiya lääzım ilerlesin. Bunun için lääzım geçirmää hepsi GHT deputatların oturuşunu, haberledi halk topluşun başı Dmitriy Konstantinov. Gagauziyada var çok problema, angılarını lääzım çözmää, çizgiledi Dmitriy Konstantinov. İdeyayı geçirmää hepsi GHT deputatların oturuşunu tutturdu halk topluşun başın politika soruşlarında nasaatçısı İvan Burgucı.  İVAN BURGUCI Halk topluşun başın politika soruşlarında nasaatçısı: — “Bu pek önemli. Biz lääzım gösterelim hepsi insannara, ani birleştik. Lääzım açıklamaa ne düşüneriz bizim haklarımız için. Moldova diil hepsini…

Nicä karıların hem adamnarın haklarını seçim proţesindä birtürlü yapmaa, açıkladılar seminarda Komratta

 Devletin Merkez  seçim komisiyasının üüretim  merkezi iki  günün süresindä  Komratta  geçirdi  seminarı  «Seçim proţesindä  gender  aspekti» temaya görä. Oluşun baş  neeti  göstermää, ani  seçimnerdä nicä  karılar, ölä  dä  adamnar birtürlü  sayıda  kandidat  olsunnar. Seminarın süresindä politika  partiyaları  temsilcilerin,erli cümnä  administraţıya  azaları, mass-mediya uzmannarı hem  vatandaşlar bu temaya kendi bakışlarını açıkladılar. Gender aspektleri  lääzım seçim proţesindä  dooru konuda  gösterilsin  bakmayarak   stereotiplara. Devletin  Seçim kodeksindä  belli   politika partiyalardan  adamnarın  hem karıların  sayısı, nışannadı istoriya  doktoru, doţent, Devletin Merkez  seçim komisiyasının üüretim  merkezin azası Arina Kraycdan.    «Açan  belli  ediler   Moldova Devletin Parlamentinä seçimnerin kandidatları hem  onnarın listeleri, mutlaka  onnarın arasından  40 %  ya…

Yader bombanın patlamasından zararlanmayı azaltmak için hükümet korunmak ölçülerini işleder 

Moldova devletin hükümeti kararladı kanon proektini, angısı belli eder nicä yaşayannar yader bombanın patlamasından yada radiologiya uurunda avariyalardan kendini korusunnar. Kabledilmiş hükümetlän kanon proekti radiologiya uurunda korunmak için  yollandırılacek Parlamenta güz – kış sesiyasında bakılmak için. Bakarak kanon proektinä, herlim yader yada radiologiya uurunda avariyalar olarsa, yaşayannar lääzım bilsinnär nicä kendilerini korumaa. Rumıniya devleti yardım olarak verdi Moldova devletinä bir milliondan zeedä yodlan kaliy ilacını. Onnarı kabletti Millet cümnä Saalıı – Korumak Agentstvosu, da daadılacek dolay bölümnerinä. Ondan sora onnarı kabledeceklär dolaydakı saalık merkezleri, Hatalı olayların komisiyasının kararına görä. SERJIU GERÇİY, Moldova devletin tabiat ministerliin devlet sekretari: «Bu dokumenttä kanona…

Video: Ferapontyevka kırmızı zonada

Geçän afta Covid-19 hastalıın durumuna görä Moldova 31-ci erä Evropanın 40 devletin arasında çıktı.  Orta hastalanmak uuru bütün devlettä 308 olay 100 bin yaşayana – bu büük sayı, ne respublikayı kırmızı zonaya geçirer. Her gün bizim devletimizdä 2000 olaydan zeedä sayıya koyulȇr. Durum koronaviruslan gün-gündän zorlanȇr. Nesoy durum Gagauziyada, Komradın Saalıı korumak merkezin başı İvan Hasta annadȇr. Gagauziyada koronaviruslan durum biraz taa islää, bakınca devletin durumuna. Büünkü günä kırmızı zonada sade Ferapontyevka küüyü bulunȇr.  Eşil zonaya Gaydarı, Kırlannar, Köseli girerlär.  Kalan yaşamak erleri sarı hem turuncu  zonasında. Kırmızı zonaya girmää yakın Valkaneş kasabası hem Avdarma küüyü.  Korkunçluk kodları çekiler koronaviruslan hastaların sayısı 100 bin…