Büdjettän yardımı kabledän studentlär üürenmeyi brakarsaydılar, lääzım olacek parayı geeri versinnär

Moldovanın kimi üüretmäk kurumnarı savaşȇrlar çevirmää parayı studentlerdän, angıları bücet parasınnan üürenärdilär, ama başarmadılar kendi üürenmesini. Onnarın sırasında KDU-dä. Saymak palatasının kontrol çıkışlarına görä sade bıldır devlet yakın 45 milion leyä kadar harcadı üürenicilerä hem studentlerä, angıları ya kendileri braktılar üürenmeyi, ya prost notalar için koollandılar oradan.

Finans ministerliin çıkışlarına görä 2021 yılda devlet 44,8 milion ley kaybetti bu takım studentlerın beterinä, angıları türlü sebeplerä görä üürenmeyi braktılar. Bir üüretmäk kurumu 39-dan harcanılmış paranın bir payını ola bildi çevirsin. Laf gider Energetika hem elektronika merkezi için. KDU — dä dä butakım olaylar var. Nicä nışannadı Komrat universitetin rektoru Sergey Zahariya, onnar da bu sebeplän baalı daava kurumuna kimi danışmakları yazdılar.

Büünkü gün Moldovada üüsek üüretmäk kurumnarın finanslamak uurunda eni formulası deneler, angısını iki yıl geeri kablettilär. Ona görä er student, angısı bücetta üürener, istämeer ileri dooru ürenmää ya onu bu kurumdan prost notalar için koolȇrlar, lääzım olacek çevirsin harcanılmış devletlän parayi. KDU rektoru bölä kararı dooru sayȇr.

Ama var taa bir önemli kural, angısı studentin hem üüretmäk kurumun arasında lääzım bakılsın. Ki olsun hak istemää bu studenttän parayi geeri, er o istämeer başarmaktan sora işlemää, lääzım bu iş erlerini ona ilkin teklif etmää, paylaşȇr düşünmeklerinnän Sergey Zahariya. Bundan kaarä, sayȇr rektor, gelän studentlärlän lääzım zanaat ayırmasında da hazırlamak işini götürmää.

Eni formulanın kullanılması, angısına görä plannanȇr bücetä harcanılmış parayi studentlerdän geeri çevirmää var nasıl şindän sora bu güzdän başlanılsın.
Источник grt.md
233

İlgili statyalar

KDU bitki kursların studentleri dual sistemasına görä hem üürenerlär, hem işleerlär

KDU studentleri  dual sistemasının yardımınnan kabledän bilgilerini iş erlerindä praktikada kontrol ederlär. KDU yıl yıldan büük kuvet koyȇr kaliteli uzmannarı hazırlayıp hem yardım eder onnara iş erlerini bulmaa. Bu önemli neetlän universitettä üçüncü yıl sıradan dual sisteması üüretmäk proţesindä kullanılȇr, angısına görä studentlär diil sade eni bilgileri türlü zanaatlarda kablederlär, ama kullana bilerlär onnarı praktikada da. Bilgilerin kabledilmesi hem onnarın kullanılması iş erlerindä verer kolaylık studentlerä annamaa, dooru mı onnar ayırdılar kendilerinä deyni zanaadı, sayȇr Sergey Zahariya. Büünkü gün dual sisteması üüretmäk proţesindä pedagogika hem agrar zanaatlarında başarlı giriştiriler. Gider laflaşmak ki ekonomika hem üridik zanaatlarını da bu sistemaya koşmaa.…

Komrat devlet universitetindä peydalanacek kendi su sızıntısı

Komrat devlet universiteti (KDU) binanın arkasında Poloniya devletin finanslamak yardımınnan kendi pınarı düzüler. Su sızıntısı yardım edecek üüretmäk kurumuna büсet paralarını taa az harcamaa. İdeya kendi pınarını düzmää, nışannadı KDU rektoru Sergey Zahariya, taa birkaç yıl geeri peydalandı. Karar yapmaa bunu nekadar taa hızlı geldi o üzerä, ani energetika resursların hem kullanılan koşulların paası gün gündän üüseler. Bununnan baalı proekt işlettirildi, ki üürenmäk kurumun kendi suyu olsun. İşlerin sırasında 20 zeedä metralık skvajina kazıldı. SERGEY ZAHARİYA, KDU rektoru: «Bir proekt yazdık, ani burada bir pınar yapalım. O pınar lääzım içmäk suyunu versin bizim gençlerä, üürenicilerä hem kim iseyecek burada dinnenmää.…

Komrattakı koledj 7 milion leylik proektini kazandı

Üüretmäk hem aaraştırmak ministerlii haberledi 312 milion leyin verilmesi için üüretmäk sistemasına, angılarından yakın 290 milion 13 üüretmäk kurumu kabledeceklär, 23-tä – bilim uzmannarı. Onnarın arasında Mihail Çakir adına koledjı Komratta. Taa geniştän süjedımızda. Mihail Çakir adına koledj Komratta Moldovanın 6 koledjların aralarında, angısına para verilecek bu proektä görä. Bu üüretmäk kurumnarı bütünnä 55 milion leydän zeedä kabledeceklär. Paralar koyulacek ki yapıların düzmäk işleri yapılsın hem odaları tehnika tarafından zenginnedilsin. Bu finanslardan 7 miliondan zeedä Komrattakı koledjı kabledecek. Nicä nışannadı kurumun başı Mariya Tanasoviç, bu takım büük para koledja ilk sıra onun kurulmasından veriler. MARİYA TANASOVİÇ, Mihail Çakir adına koledjın…

Video: Parlament vermedi para Gagauziyada ana dillerin üürenilmesi için

MD Parlamenti sıradakı oturuşunda baktı proektı baalı Gagauziyada ana dillerin üürenilmesi için para verilmesini. Bu neetlerä lääzımdı 5 miliondan zeedä ley. Kanon rpoektı almadı seslerin lääzımnı sayısını. Deputat İvanna Köksal teklif ettiydi kimi diişilmekleri devlet büdjetına ki Gagauziyaya 5 milion 337 bin 900 ley verilsin ana dillerin üürenilmesi için. Deputatın laflarına görä bukadar para etişmer ki kaliteli uurda bilgileri ana dilindä uşaklar kabletsinnär. O nışannadı, ani bu diil politika soruşu neçin ki laf gider üürenmäk proţesi için. İVANNA KÖKSAL, MD Parlamentın deputatı: «Bu finansların etişmemezlii baalı onunnan, ani finanslamak metodologiyasının kurulmasında yok bölüm, angısına görä Gagauziyada 41 üüretmäk kurumunda ana dilin üürenilmesi için klasların bölmesinä para…

KDU rektoru “Avangard” – ta kazarma yapılması şüpelär için: “Hepsi bu yalan”  

“«UNİVER» sportkompleksı, angısı geçmiştä «Avangard» adını taşıyardı, düzerlär maasuz onun için, ki orada askerlerin kazarmasını erleştirmää”. Butakım düşünmekleri GRT kanalın cannı yayında miting gidärkana Komrat kasabasının bir yaşayankası açıkladı. Aslı mı ya da yalan mı bu haberlär açıklamalar için  bizim çekim grupamız KDU rektoruna Sergey Zahariyaya danıştı, neçin ki bu sport kurumu universitetä baalı. KDU rektoru  Sergey Zahariya söledi, ani işidilän lafetmelär, ani sport zalasını askerlerin kazarması için hazırlȇȇrlar diil aslı. O raatlattırdı insanı, nışannayıp ani büünkü gün bu takım neetlän bir dä düzmäk işleri geçirilmeer. Ama paylaştı, ani sport kurumuna remont lääzım hep okadar yapılsın, ki studentlär hem başka…