Çok uşaklı aylelerdän üürenicilär kablettilär planşetları Rumıniyadan

Rumıniyanın Büük elçisi Moldovada Daniel İoniţê verdi baaşışları gagauz çokuşaklı aylelerinä. Êlektron planşetlarını kablettilär üürenicilär fukaarä aylelerdän dä. Nicä nışannadı diplomat — baaşışlar verildilär, ki göstermää komuşu devletin saygısını Gagauziyaya.

Rumıniyanın Büük elçisinin Moldovada Daniel İoniţênın laflarına görä, ilerletmäk programalarınnan planşetlar yardım edeceklär çokuşaklı aylelerdän küçüklerä üürenmää zamandaş bilgisayar programalarını da gerçekleştirmää fikirlerini üürenmäk uurunda. Böleliklän taa kolay olacek üürenmää okullarda da.

“Zamandaş tehnologiyaların asirindä saydık, ani en lääzımnı bu planşetlar. Onnarın yardımınnan uşaklar çok cümnä dertlerini çözeceklär. Biz sevindik , ani kararladık da geldik Gagauziyaya, yardımcı tehnika tarafından oldu bizim buluşmamıza ilerletmäk agenstvosu”,- söledi diplomat.

Rumıniyanın Büük elçisi Moldovada Daniel İoniţê geldi Gagauziyaya Başkanın teklifinnän. İrina Vlah şükür etti diplomatı bütün dikatlık için gagauz tarafına komuşu devlettän o iş uurundaykana. Çok uşaklı aylelerä verildi 25 planşet.

“Bizi sevindirer, ani uşakların hem anaların — bobaların var havezleri, biz onnarın herbir neetinin arkasındayız. Rumıniya da artık çok yıl sıravardı yardım verer Ggaauziyaya, yardım ettiniz bizä pandemiya vakıdında da. Herzamankı gibi duyduk sizin yardımınızı mediţinada, üüretim uurunda, infrastruktura tarafından da yardım verdiniz, saa olunuz”, — söledi Gagauziyanın Başkanı.

Düşünüldü, ani planşet programaları kolaylaştıraceklar çokuşaklı aylelerdän üürenicilerin üürenmesini. Onnar zorlanmayaceklar da kompyuterların yardımınnan eni becermekleri enseyabileceklär.

Analar — bobalar hem uşaklar şükür ettilär Rumıniyanın büük kuvetlerini baaşışlar için.

“Uşaama lääzımdı planşet, ama yoktu kolaylık almaa, saa olsunnar, ani verdilär. Şindi taa kolay ev derslerini da yapaceklar”.

“Benim 6 uşaam var,en büü bu yıl 9-cu klası başaracek, pek lääzımdı kompyuter, saa olsunnar, ani baaşladılar”.

“Şükürüm, ani bizi da saydılar, da verdilär, zerä şindiki vakıtta kompyuterlarsız zor uşaklara”.

“Saa olunuz, ani baaşladınız, çünkü benim gelecek zanaatımda o bana pek lääzım, taa kolay çizgilerimi hem resimnerimi yapacam”.

Rumıniyanın Büük elçisinin Moldovada Daniel İoniţênın bu yıl iş vakıdı Moldovada tamannanêr. Onun yardımınnan çok proektlar Gagauziyada geliştirildi.
Источник grt.md
197

İlgili statyalar

Büük Britaniya yardım eder Gagauziyanın üüretim kurumnarına

Büük Britaniyanın elçisi Moldovada Stiven Fişer tanıştı Gagauz avtonomiyasınnan. Komratta diplomat buluştu Gagauziyanın başkanınnan. Elçi baaşladı kiyat hem bilgi-metodika literaturası partiyalarını üüretim kurumnarına. Hep ölä Stiven Fişer dolaştı Komart devlet universitetini hem baş kasabasının 8-ci uşak başçasını. Kiyatları, sözlükleri hem englez dili bilgi metodikalarını Britaniyanın temsilcisi Moldovada baaşladı avtonomiyanın üüretim uuruna. 400 tipar yardım edeceklär bu dili üüredän uzmannara. Üüredicilär nışannadılar, ani bu kiyatlar pek lüüzımdı onnara iştä, çünkü  uşaklar bu dilin êkzamennarını vererlär Bakalavra uurunda. Britaniyanın büük elçilii Moldovada hep ölä verer kolaylık üüredicilerä bilgilerini üsek uura kaldırsınnar maasus kurslarlan. “Britaniyanın Büük elçilii herzaman yardım  eder, kursları kurdu. Büün…

M.Eminesku adına liţeyin eni binanın düzmäk işlerin bitirilmesi soruş altında

Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah hem Rumıniyanın Büükelçisi Moldovada Daniel İoniţê dolaştılar Komrat kasabasının M. Eminesku adına liţeyini. Onnar tanıştılar bu üüretim kurumunda eni binanın düzmäk işlerin durumunnan. Bu tek liţey avtonomiyada, neredä uşaklar üürenerlär rumın dilindä. Burada Rumıniyanın hükümetinin yardımınnan eni blok yapılêr. Proekt işledildi 2016 yılda. Eni korpusun kaldırılması M.Eminesku adına liţeyindä yapıldı 80%-dä, okadar ki işlerin başarılması soruş altında kaldı, çünkü düzüntücülük malların paaları kalktılar iki kat, işleri götürän organizaţiya da üüretim kurumun önderciliini teklif etti enidän baksınnar ödek paralarını. “Eni blokta lääzımdı yapılsın imeyi pişirmäk odası hem imäk zalı, sport zalı, fizika hem biologiya labaratoriyaları, biblioteka. Rumıniya…

Franţiya Senatının azaları geldilär Gagauziyaya

Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah karşıladı Franţiyanın büük elçisini Moldovada. Diplomat Avtonomiyaya Franţiya — Moldova grupanın başınnan hem senatorunnan geldi. Büük elçi Grȇm Pol seftä Gagauziyaya geldi. İrina Vlah nışannadı, ani ii olacȇydı eer iki devletin parlamentlerin aralarında iş  baalantıları  kurulsaydı. Gagauziyanın Başkanı  hem  Franţiyanın  büük elçisi  Mihay Eminesku liţeyinä  gittilär. Üüretim kurumun öndercisi barabar üüredicilärlän hem üürenicilärlän musaafirleri  tanıştırdılar  franţuz  dilini üürenmäk proţesinnän. «Büün biz  urokta pay aldık. Şükür ederim üüredicileri onnarın  zaameti  için. Saa ol deerim üürenicilerä, ani  onnar  isteerlär  üürenmää  kendi  dilindän kaarä  yabancı dilleri dä . Bilerim, ani  bizim uşakların geleceyi  ii  olacȇk», — açıkladı inanını İrina…

Gagauziyanın 8 okulu üürenicilär için notebook-ları kablettilär

Avtonomiyanın 8 üüretim kurumu 20 notebook kablettilär proektin çerçevesindä, angısını giriştirer Moldovada YMCA kurumu (Young Men’s Christian Association) barabar halklararası kompyüter yapan kompaniyasınnan. Moldovada YMCA kurumu (Genç insannar hristian asoţiaţiyası) barabar halklararası kompyüterlerı yapan  kurumunnan eni  proektä görä çalışmaa başladılar. Ona görä 5 bindän zeedä eni zamandaş kompyüterları Moldovanın  üüretim kurumnarına vereceklär. «Mutluyuz, ani  yakıştı  eni tehnikayı Gagauziyanın 8 üüretim kurumuna pay etmää. 160 notebook-tan zeedä  üüredicilär  kabledeceklär. Onnarın bütün paası  5 million leydän zeedä kurȇr», — açıkladı Dmitriy Roybu, Moldovada YMCA kurumun prezidenti. Gagauziyanın 8 üüretim kurumu 20 notebook  kablettilär informatika kabinetlerinä. » Bu  kompyüterlar  bizim uşaklar için. Onnar…

KDU-dä Poloniya elçiliin yardımınnan yapılmış pınarı hem dinnenmäk erini şannı açtılar

Canavar  ayın 25-dä  ofiţial vizitinnän  Gagauziyaya geldi  Poloniya Büük elçisi Moldovada Tomaş Kobzdey. O buluştu avtonomiyanın Başkanınnan . Vizitin taa büük payı geçti Komrat Devlet universitetindä.  Geldiynän Gagauziyaya Poloniya  Büük elçisi  Tomaş Kobzdey ilktän buluştu avtonomiyanın başınnan. Onnar buluştular başkanın  kabinetında, sora birerdä gittilär pınarın açılışına Komrat Devlet Universitetinä. Polonoyanın finans yardımınnan bu üürenmäk kurumunda  peydalandı pınar  kaliteli suylan hem dinnenmäk zonası parasız internetlan. “Burada pınarın derinnii 20 metra, pak hem kaliteli su, burada var  kolaylık gençlerä deyni dinnenmää. Biz tertipledik dolayını, geçirdik şafk. Biz umutlanȇrız, ani bu yer olacek o er, neredä var nicä lafetmää, diişmää bakışlarlan. Bän umutlanȇrım,…