Video: Dezgicä kabletti yangınnan güreşmäk tehnikayı

10 yıldan zedä Dezgincedä yoktu yangınnan güreşmäk maşına, o pek lääzımdı küüyä.    Avstriya devletinnän Moldovada yapılan yardım proektinä görä bu günnär dezgincililerin  istemekleri aslıya çıktı. Tehnikayı şansora denedilär.   

Yangınnan güreşmäk maşınanın denemesindä pay aldılar yaşayannar, kim istedi üürenmää nicä onu kullannmaa. Bu iş üüsek uurda geçti, haberledi Dezgincä küüyün primarı Vasiliy Kapsamun.

Dezgincä küüyün eski primarı, şindi erli nasaatın başı Stepan Bankov nışannadı, ani  maasuz bölä tehnika pek  lääzımdı.

Şükür ederiz  primarı Vasiliy Stepanoviçi, nasaatçıları. Biz tutȇrız aklımızda, açan bıldır kuraklıktı,  nekadar zoorluk vardı. Primariyaya saat aşırı etişärdi haber, ani  yanȇȇr orada, burada. Kullanıldı hertürlü kolaylıklar sündürmää deyni ateşi. Bu diildi çıkış. Da şükür Allaha biz kablettik eni tehnikayı Avstriyadan partnörların yardımınnan”, — dedi Bankov.

Dezgincä küüyün yaşayannarı  pek sevindilär baaşışa Avstriyadan. Primar şükür etti partnörları yardım için.

Yangınnan güreşmäk maşınaları kablettillär Avdarma, Beşgioz, Svetlıy hem Bayrçi da. Bu yardım verildi  Avstriyadakı proektä görä: «Moldova devletindä kendi başına yangın izmetlerin kurulması».
Источник grt.md
255

İlgili statyalar

Eni gübür toplayan maşına yaşamayı ilinneder

2020-ci  yılda Dezgincä  küüyün primariyası  «Мȇ ımplik» Şveţıyanın proektindä  pay aldı. 300 primariyadan  zeedä  bu  programaya katıldılar,ama onnarın arasından sade  30  taradı. O sayıda Dezgincä  dä. İki  yılın süresindä  Dezgincä  küüyün primariyası  çalıştı , ki  gübürleri olsun  taa kolay  toplamaa. Bu  proekttä  küüyün administraçıyası  barabar  Çanak  küüyünnän çalıştı. VASİLİY  KAPSAMUN Dezgincä  küüyün primarı : «Proektä  göörä  türlü  tedarlıkları  aldık. Proekt sürttü  uzum vakıda». Proektä  göörä maşına Türkiyadan  kabledildi. Onun paası 2  million 200 bin ley  kurȇr. İkinci  ȇtapta plana koyulduydu  120-80  litralık  konteynerları  satın almaa. VASİLİY  KAPSAMUN Dezgincä  küüyün primarı : « Bizim küüyä  deyni  lääzım 1150  bak Çanak  küüyünä …

Dezgincä küüydä neetlenerlär tertiplemää eski okulun binasını

Dezgincedä plannadılar düzmää küüyün birinci şkolanın eski binasını. Ne bulunacek onda hem nekadar bu proekt önemli, annadı bizim televizion grupamız. Dezgincenin birinci şkolanın eski binası 10 yıldan zeedä kapalı durdu. İki yıl geeri küüyün öndercilii kendi kuvedinnän örtüyü ötää-beeri yamadı. Bu verdi kolaylık binanın bir tarafında iki sport salonunu yapmaa, nereyi büün nicä küçüklär, ölä da büüklär gelerlär. Ama binanın bir payı daanık kalȇr. “Bıldır bän çıktım bir tekliflän yapmaa smeta hem proekt, angısı verecek kolaylık korumaa binayı hem bişey faydalı uşaklarımıza deyni yapmaa. Plannȇȇrız örtüyü hem odaları düzmää. Ki uşaklara deyni başka çevreleri açmaa hem bu obyekt soţial sport…

Dezgincä küüyüdä pakladılar hem ayazmaladılar pınarı

Su — yaşamanın sızıntısı. Eni sızıntının düzülmesi — büük olay insannara deyni. Geçän dinnenmäk günnerindä  Dezgincä küüyüdä ayazmaladılar paklanılmış pınarı.  Onu tertiplemää  yardım etti iş adamı İvan Mardar. Dezgincä küüyüdä,  nicä da başka yaşamak erlerdä, ön daava — vermää  insannara kaliteli suyu. Bakmadaan ona, ani küüdä var su sisteması, insannar kullanȇrlar suyu pınalardan da. Çoyu onnardan bulunȇrlar diil ii halda hem suyu yok nicä içmää. Regionun iş adamnarın biri  alındı yardım etmää tertilemää Dezgincä küüyüdä bir pınarı. Bu üçüncü su sızıntısı, angısını o  yaptırdı. “Başkası da yapsın. Olsun pak pınarlar. Oldu pandemiya. Ko kendi filcanınan gelsin, içsin. Biz pakladık, hlorka…

Geçan afta Dezgincä küüyündä razgeldi 10-dan zeedä yangın

Bitki afta Dezgincedä razgeldi 10 -dan zeedä yangın olayı. Bizim televizion grupamız kendisi gördü onnarın birisini. Bir gündä Dezgincä küüyündä iki yangın olayı sayıya konuldu. Primar nışannadı, ani insannar tutuşturȇrlar kuru otları, büük lüzgär dä sora bu yangını sauşturȇr ötää dooru. “Yanȇr şindi toloka aaçlarlan barabar, çünkü orada aaç ta var. Bu tutuşturulu isteyiptä. Büünkü gün burayı iki sıra yangından kurtarıcılar gelerlär. Yanȇr beş ektardan zeedä büük yalınnan”, — haberledi primar Vasiliy Kapsamun. Primar danıştı yaşayannara, ki onnar taa dikkat ateşi kullansınnar. “İsteerim danışmaa küüyün yaşayannarına: yangından kurtarıcılar lääzım kurtarsınnar bizim evleri, ama onnar çok vakıt harcȇrlar gelmää da sündürmää…

Dezgincä küüyündä açtılar gençlik merkezini

Dezgincä küüyundä gençlär için maasuz merkez açıldı. Onun yapılmasına erideki kuvetlär harcadılar 350  bin ley. Gençlär için merkezin yapılması başlamıştı taa geçän yılın bitkisindän o erdä, neresini belli etti primariya. Düzmäk işlerini  geçirildilär, neçinki yapının ne kapusu, ne dä pençeresi kaldı, şindi sä hepsi eniliklär zamandaş koşullara uyerlar, nışannadı Dezgincä küüyunün başı  Vasiliy Kapsamun. “Biz pek inanȇrız, ani bu merkez bizdä küüdä ii uurda çalışacek. Burayı katılacek gençlär 12 yaşından yükarı. Savaşacez, ani gençlär kabletsinnär ii fikirleri”, — söledi primar. Küü sovetin başı Stepan Bankov urguladı, ani sovet azaların çoyu kayıl oldular küüdä bölä bir kurum olsun, da tutturdular onun…