Eni gübür toplayan maşına yaşamayı ilinneder

2020-ci  yılda Dezgincä  küüyün primariyası  «Мȇ ımplik» Şveţıyanın proektindä  pay aldı. 300 primariyadan  zeedä  bu  programaya katıldılar,ama onnarın arasından sade  30  taradı. O sayıda Dezgincä  dä.

İki  yılın süresindä  Dezgincä  küüyün primariyası  çalıştı , ki  gübürleri olsun  taa kolay  toplamaa. Bu  proekttä  küüyün administraçıyası  barabar  Çanak  küüyünnän çalıştı.

VASİLİY  KAPSAMUN Dezgincä  küüyün primarı : «Proektä  göörä  türlü  tedarlıkları  aldık. Proekt sürttü  uzum vakıda».

Proektä  göörä maşına Türkiyadan  kabledildi. Onun paası 2  million 200 bin ley  kurȇr. İkinci  ȇtapta plana koyulduydu  120-80  litralık  konteynerları  satın almaa.

VASİLİY  KAPSAMUN Dezgincä  küüyün primarı : « Bizim küüyä  deyni  lääzım 1150  bak Çanak  küüyünä  deyni  dä  -600 bak».

Yaşayannar  sayȇrlar ,ani  kabledilmiş  tehnika  ilinnedecek  gübürlerin toplamasının proţesini.

 «İi ki ,eni  tehnika  var. Fayda küüyä  getirecek. Olacȇk hızlı  hem  kolay».  

Proektä  göörä  muniţıpal  kurumu açılacȇk,angısı  küü içindän gübürleri  toplayacȇk.
Источник grt.md
107

İlgili statyalar

Video: Dezgicä kabletti yangınnan güreşmäk tehnikayı

10 yıldan zedä Dezgincedä yoktu yangınnan güreşmäk maşına, o pek lääzımdı küüyä.    Avstriya devletinnän Moldovada yapılan yardım proektinä görä bu günnär dezgincililerin  istemekleri aslıya çıktı. Tehnikayı şansora denedilär.    Yangınnan güreşmäk maşınanın denemesindä pay aldılar yaşayannar, kim istedi üürenmää nicä onu kullannmaa. Bu iş üüsek uurda geçti, haberledi Dezgincä küüyün primarı Vasiliy Kapsamun. Dezgincä küüyün eski primarı, şindi erli nasaatın başı Stepan Bankov nışannadı, ani  maasuz bölä tehnika pek  lääzımdı. “Şükür ederiz  primarı Vasiliy Stepanoviçi, nasaatçıları. Biz tutȇrız aklımızda, açan bıldır kuraklıktı,  nekadar zoorluk vardı. Primariyaya saat aşırı etişärdi haber, ani  yanȇȇr orada, burada. Kullanıldı hertürlü kolaylıklar sündürmää deyni ateşi. Bu…

Dezgincä küüydä neetlenerlär tertiplemää eski okulun binasını

Dezgincedä plannadılar düzmää küüyün birinci şkolanın eski binasını. Ne bulunacek onda hem nekadar bu proekt önemli, annadı bizim televizion grupamız. Dezgincenin birinci şkolanın eski binası 10 yıldan zeedä kapalı durdu. İki yıl geeri küüyün öndercilii kendi kuvedinnän örtüyü ötää-beeri yamadı. Bu verdi kolaylık binanın bir tarafında iki sport salonunu yapmaa, nereyi büün nicä küçüklär, ölä da büüklär gelerlär. Ama binanın bir payı daanık kalȇr. “Bıldır bän çıktım bir tekliflän yapmaa smeta hem proekt, angısı verecek kolaylık korumaa binayı hem bişey faydalı uşaklarımıza deyni yapmaa. Plannȇȇrız örtüyü hem odaları düzmää. Ki uşaklara deyni başka çevreleri açmaa hem bu obyekt soţial sport…

Dezgincä kutladı 210 yıldönümünü

Troiţa yortusunda Dezgincä küüyü klise kurbanını nışannanȇr. Bu küü 210-cu yıldönümünü nışannȇȇr. Dezgincä küüyüdä bu yortu günündä iki kiyat tanıyıldı. Onnarın birisini küüyün klise istoriyası için yazdı protoierey Vasiliy hem Alexandru Kırga.  Kiyat üç dilindä yazıldi. « Var pek çok kiyat, klisenin adalıklar. Çok bu işlerin arasnda biz bulmadık. Ama var birkaç kiyat, angısı var Moldovanın naţional muzeyindä. O yazıldı kirez ayın 19-da 1906 altıncı yilda», — açıkladı  Boba Vasiliy. Taa bir tanıdılmış kiyat annadȇr Büük Vatan cengindä Dezgincä küüyünün yaşayannarın pay alannarı için. Onun avtoru Pötr Sırbu. Dezginca küüyüdä çok işlär yapıldı kultura, soţial hem infrastruktura uurunda. Bu  küüdä…

Dezgincä küüyüdä pakladılar hem ayazmaladılar pınarı

Su — yaşamanın sızıntısı. Eni sızıntının düzülmesi — büük olay insannara deyni. Geçän dinnenmäk günnerindä  Dezgincä küüyüdä ayazmaladılar paklanılmış pınarı.  Onu tertiplemää  yardım etti iş adamı İvan Mardar. Dezgincä küüyüdä,  nicä da başka yaşamak erlerdä, ön daava — vermää  insannara kaliteli suyu. Bakmadaan ona, ani küüdä var su sisteması, insannar kullanȇrlar suyu pınalardan da. Çoyu onnardan bulunȇrlar diil ii halda hem suyu yok nicä içmää. Regionun iş adamnarın biri  alındı yardım etmää tertilemää Dezgincä küüyüdä bir pınarı. Bu üçüncü su sızıntısı, angısını o  yaptırdı. “Başkası da yapsın. Olsun pak pınarlar. Oldu pandemiya. Ko kendi filcanınan gelsin, içsin. Biz pakladık, hlorka…

Kıpçakta eni proekta görä plastmastan gübürleri ayırı toplayaceklar

“Kıpçak küüyün cümnä izmetlerinin eniletmesi, geçirip çetin gübürleri” proekt geliştiriler küüdä. Yaşayannar kabledeceklär konteynerları, da olacek kolaylıkları ayırmaa plastması hem mışamaları sıbıdarkana. Butakım proektta bakılı kazançlar da gübürlerdän, angıları yardım edecklär düzmää sokakları. Bu proektın bütün paası kurêr 32 bin dollar. Bu sayının içinä girer donorların grantı, primariyanın hem Bakannık komitetının kontribuţiyaları, yaşayannarın payı. ANATOLİY TALMAÇ Kıpçak küüyün primarın yardımcısı: “Biz taradık büük proektı PROON kurumundan. Koşullar zordu, ama şindi yakın 120 konteyner erleştirecez küüdä, ani yaşayannar  plastikleri hem mışamaları ayırı sıbıtsınnar”. Proektın çerçevesindä donorların hem vatandaşların yardımınnan plannara koyuldu satın almaa yakın 30 konteyner. Nicä nışannadı Anatoliy Talmaç, yakınnarda…