Dezgincä küüyündä açtılar gençlik merkezini

Dezgincä küüyundä gençlär için maasuz merkez açıldı. Onun yapılmasına erideki kuvetlär harcadılar 350  bin ley.

Gençlär için merkezin yapılması başlamıştı taa geçän yılın bitkisindän o erdä, neresini belli etti primariya. Düzmäk işlerini  geçirildilär, neçinki yapının ne kapusu, ne dä pençeresi kaldı, şindi sä hepsi eniliklär zamandaş koşullara uyerlar, nışannadı Dezgincä küüyunün başı  Vasiliy Kapsamun.

“Biz pek inanȇrız, ani bu merkez bizdä küüdä ii uurda çalışacek. Burayı katılacek gençlär 12 yaşından yükarı. Savaşacez, ani gençlär kabletsinnär ii fikirleri”, — söledi primar.

Küü sovetin başı Stepan Bankov urguladı, ani sovet azaların çoyu kayıl oldular küüdä bölä bir kurum olsun, da tutturdular onun yapılmasına para verilmesini.

“Sanȇrım, ani gençlär biraz şennendilär. Onnar için düşünerlär, hatır güderlär. Sanȇrız, ani ii illerlemäk olacek”, — söledi küü sovetin başı.

Merkezin baş neeti – yardım etmää gençlerä ilerlemää, eni bilgileri kabletmää, vermää kolaylık evlad boylara kendi incäzanaat becermeklerini peydalamaa, urguladı gençlik merkezin öndercisi Marina Uzun.

“İi bir merkez, neçinki var nicä ilerletsinnär kendi talantlarını. İsterim burayı gelsin insannar, angıları  becererlär işlemää gençlärlän, versinnär onnara bişey eni, üüretsinnär”, — söledi merkezin başı.

Genç insan var çok, ama onnar yoktu nereyı toplansınnar. Şindi peydalandı kolaylık ii uurda kendi serbest vakıdını geçirmää, sölerlär gençlär.

“Gençlär var nicä meraklı geçirsinnär vakıdı, toplansınnar. Bu er bizä etişmäärdi, pek şenim, ani o açıldı”.

 

“ Bän sanȇrım, ani gençlär var nicä olacek kendi talantlarını da ilerletsinnär burada hem taa aktiv olsunnar”.

Gençlik merkezi — o er, neredä toplanaceklar gençlär, deyni konuşmaa hem dinnenmää, eni dostları bulmaa hem faydalı vakıdı geçirmää. Nicä nışannadı primar, erideki kuvetlerindä peydalandı kolaylık taa yakın olmaa küüyün genç yaşayannarına da birerdä onnarlan lafetmää gelecek için.
Источник grt.md
177

İlgili statyalar

AAR ATLETİKA OKULUN FİLİALI AÇILDI

Kirsovo küyün  Tanagoglo adına  gimnaziyasında   açıldı  regional aar atletika  okulun  filialı.  Olayda pay aldılar küü kuvetleri, bakannık komitetin  azaları  hem sportçular, okulun  zaametçileri. Gitmää ileri da kalmamaa aşaa, bakmadaan taramaklara hem taratmaklara. Çoyu sportçular bölä devizlan çıkȇrlar matlara, dayannara, totamilerä hem ringlara. Bunadan onnar saatlarlan geçirerlär sınışları zallarda  becerikli sportçularlan. Ama üüsek uurda hazırlanmaa deyni  regionda yapılȇrlar hepsi koşullar. Örnek buna eni sport zalın açılması Kirsovo  küyündä, neredä uşaklar zanaatlanaceklar aar atletikaylan. Şindi  onnarda olacek kolaylık kendi  yaşamak erindä  hazırlanmaa. MARİYA BOYKOVA  Tanasoglo adına gimnaziyasının başı: “ Bizä geldi  teklif  Sergey  Sapunjidan var nicä mı gimnaziyada   kolaylık  ilerletmää bu sportu.…

Komratta açıldı informaţiya tehnologiyaları merkezi

Komrat  Devlet universitetindä açıldı POWER IT  kompaniyasının ikinci  filialı Moldovada. Bu kurumun baş neeti, ki genç olannar, studentlär hem iş adamnarı Moldovanın üülen tarafından olsunnar taa yakın eni tehnologiyalara, türlü konsultativ kolaylıklara. Gagauziada yapılȇr hepsi, ki gençlerin olsun kolaylıkları eni tehnologiyaları üürenmää, nışannadı avtonomiyanın Başkanı İrina Vlah. O çizgiledi IT sektorun ilerlemesinin önemliini bizim avtonomiyamızda. “İlk, ne lääzımdı yapmaa, lääzımdı açmaa regionu, sölemää kendimiz için. Bana geler, ani siz bizi üürendiniz da siz büün buradaysınız. İkincilää, lääzımdı inandırmaa sizi, bzizim partnörları, gelmää bizä. Da göräsiniz bizim kolaylıkları, bizim genç olannarı. Bizim gençlär  pek talantlı, da biz istämeeriz onnarı bireri kolvermää”,…

Askercilerin girginnii insannarin akillarinda kalêr

Kıpçak   küüyündä    açtılar  Afgan  cengin   askerlerlerinä  anmak  taşını. Açılmaya   geldi  musaafirlär da ,  küüyün   yaşayannarı  da,  temayı ilerleder  bizim korrespondentimiz. Afgan   askercileri her    zaman   hepsinä   örnek  ,  nica  lääzım   bitkiyadan  kendi  vatanını   korumaa ,  nica  lääzım   beenmää  kendi   ana   tarafını. Kıpçak   küüyün   Afgan  cengin   askerleri  nışannadılar,  ani  bütün   üüreeni  koydular  ki   bu  anmak  taşını  kaldırmaa.  Hepsi   işleri  onnar  yaptılar   kendi   kuvetlerinnän  hem  kolaylıklarınnan. İVAN   DRAGAN   Kıpçak  küüyün  Afgan  ascercilerin  birliin  başı : — «Bu  anmak   taşı  üüsek   uurda   durêr   öbür  anmak  taşların  arasında  Afgan  askercilerinä  deyni.  Açan  biz  düzärdik   bu  anmak taşını,   küüyün   yaşayannarı  yaklaşıp   söleyärdi  ani  pek  gözäl.  Küüyün  …

«Akkreditaţıyayı  geçmedi». Bakannık komiteti yoketti Gagauziyanın gençlerä deyni zanaat merkezini

Berber, terzi, demirci, aşçı, buhgalter — zanaatlara vardı nicä Gagauziyanın gençlerin merkezindä üürenmää 1983-cü  yıldan. 39 yılın süresindä Komradın üüretim  kurumunu 8 bindän zeedä  10-11 klaslarda üürenän  liţeyistlär bücet  hem  kontrakt temelindä  kursları türlü  zanaatlara  göörä  geçtilär. Sade  2022-ci  üüretim yılında  125  uzman  iki: çiftçilik mehanizator hem  aşçı,  zanaata göörä  diplom kablettilär. Ama 2022-ci  yılda  Bakannıık komiteti  geldi  karara cümnä  kurumunu kapamaa. «2022-ci  yılda Gagauziyanın  gençlik üüretim  merkezi akkreditaţıyayı  geçmedi. Orada yok bir dä akkreditaţıyalı  programa. Üüretim kurumu  yakışmȇr gelän üüretim yıla üürenicileri  kabletsin», açıkladı Gagauziyanın üüretim Bakannıın üristı. 2021-2022 üüretim yılında yakıştı  sade  iki zanaata  gençleri  üüretsinnär: aşçı hem…

Yildiz Viktor Ţoyun adına anmak konţerdi

Harman   ayın   24-dä   Çadır  kasabasının     kultura evi    geçirdi anmak   konţerti,  angısı  adalıydı  anılmış muzikacısına Viktor  Ţoya.Temayi  ilerleder   bizim  korrespondentımız   Oleg Duloglo. Viktor   Ţoy –rus   çalgıcıların   arasında   yıldızların  biriydi ,  onun  türkülerini   tanȇrlar  hem  severlär. Pek    çok  insan  sever  onun  zanaatını,  büün dä  onun  türkülerini   sesleerlär , çalêrlar ,  koşup oynȇȇrlar. Kasabanın   yaşayannarında,  kim  geldi  anmak konţerdä,  vardı  kolaylık   taa yakın   tanışmaa  anılmış  muzikacının  zanaatınnan hem   biografiyasınnan. —  «Çok  dooru, lääzım  korunsun  hem  ilerlesin  bu  iş,  gençlär   lääzım  bilsinnär  ölä  insannarı   da  alsınnar  onnardan  örnek».  — «Hepsi  onun  türkülerini  bilerim,  çoyunu  bilerim  , çalardım  onnarı,  biz  onun türkülerindä  büüdük. Beenerim  onun …