Video: COVİD-19 ULAŞMAKLARI  ZEEDELENER

Covid-19  ulaşmakların zeedelenmesinin beterinä, Moldovaın Hatalı  olaylar  komisiyası devletin kasabalar hem küülär için hatalı «Eşil», «Sarı», «Turuncu» hem «Kırmızı» kodları kabletti, bakarak hastalık sayısının uuruna 100 bin kişiya. Gagauzianın cümne saalıı korumak merkezin son  haberinä görä, «kırmızı  kod» Karbaliyada hem Kongazçik küüler  hem  Valkaneş kasabasında koyulu.  

Birkaç  aftaların süresindä  zor  ȇpidimiologiya  durumu avtonomiyada belli oldu. Kalabalık  oluşlar dışarda  zap edildilär. Sport  oluşlarına hem  sport  zallalarına  yakışȇr gelmää sade negativ testlan, aşılanmak sertifikatınnan yada  dokumentlärlän, angılarında  yazılı, ani  kişidä  covid hastalıına karşı imunitet kuruldu. Hep  bu  kurallar geçer  restorannarda, barlarda hem kafelerdä. Uzmannar  nasaat ederlär insannar esaba  alsınnar  hepsi  kuralları  hem unutmasınnar  onnarı  kullanmaa.

«Bir aftanın süresindä Komrat  rayonunda  98 olay sayıya  koyuldu. Çadır rayonunda 38 eni  Covid-19 olayları.Valkaneştä — 50 olay belli deildi. Orta yaş  50-40, onnarın arasında gençlär dä  var», — haberledi Gagauzianın cümne saalıı korumak merkezin çalışanı Tatyana Avramova.

Turuncu  koda görä  üüretim kurumnar  sırasında  çalışacȇklar, ama koledjlar  hem universitetlär hatalı olaylarda Millet komisiyasının kararına görä  online ürenmeyä lääzım geçsinnär. Cümnä  saalıı korumak  merkezin uzmanı Tatyana Avramova   nışannadı,  ani Covid-19 olayları üüretmäk kurumnarında  zeedelener.

«Komrat rayonunda  9 üüretmäk kurumnarında  covid belli edildi. Onnarın arasında 2 uşak başçası. Orada 150 uşak  karantindä», — söledi o.

Gagauziyada Covid-19-dan aşının birinci  dozasını 18 bin 874  insan koydurdu, o 15 % yaşayan. İki doza  13 bin  774 kişi koydurdu, o 11 % vatandaş. Bakmayarak  zor ȇpidimiologiya durumuna, insan istämeer aşı koydurtmaa, nişannadı Cümnä  saalıı korumak  merkezin uzmanı Tatyana Avramova.

«Etkiler o, ani bizim insan istämeer aşı koydurmaa. Türlü  «ȇkspertlär, angıların annamaları mediţınada  yok, notasını aşılara koyȇrlar. İnsan da inanȇr», — söledi Avramova.

Saalık Ministirliin haberinä görä, devletin  medik  kurumnarında  zor durumda 619  hasta var, 13-cü  soluk verän  aparatlara iliştirili.
Источник grt.md
930

İlgili statyalar

Video: Ferapontyevka kırmızı zonada

Geçän afta Covid-19 hastalıın durumuna görä Moldova 31-ci erä Evropanın 40 devletin arasında çıktı.  Orta hastalanmak uuru bütün devlettä 308 olay 100 bin yaşayana – bu büük sayı, ne respublikayı kırmızı zonaya geçirer. Her gün bizim devletimizdä 2000 olaydan zeedä sayıya koyulȇr. Durum koronaviruslan gün-gündän zorlanȇr. Nesoy durum Gagauziyada, Komradın Saalıı korumak merkezin başı İvan Hasta annadȇr. Gagauziyada koronaviruslan durum biraz taa islää, bakınca devletin durumuna. Büünkü günä kırmızı zonada sade Ferapontyevka küüyü bulunȇr.  Eşil zonaya Gaydarı, Kırlannar, Köseli girerlär.  Kalan yaşamak erleri sarı hem turuncu  zonasında. Kırmızı zonaya girmää yakın Valkaneş kasabası hem Avdarma küüyü.  Korkunçluk kodları çekiler koronaviruslan hastaların sayısı 100 bin…

Maskaları var nicä çıkarmaa: Moldovada saalık uurunda hatalı durum başka yok

Moldovada COVİD – 19» hastalıınnan baalı hatalı durum başka yok. Maskaları da var nicä giimemää. Ama mediţina uzamannarı nasaat ederlär insannara taşımaa onnarı kapalı erlerdä hem da cümnä transportunda. Nesoy  taa ölçülär kabledildilär Millet Saalıı korumak komisiyasınnan, üürendi bizim televizion grupamız. Ondan sora, nicä  hatalı durumu Millet Saalıı korumak komisiyası yok etti, antikovid kuralları da şansora diil aktual.COVİD – 19-lan hastaların sayısı iisildi, ama hep okadar Komrat kasabasının Saalıı Korumak merkezinin öndercisi Tatyana Kuyjuklu nışanandı, ani insan lääzım uzak bulunsun biri – birindän kalabalık erledä, sık ellerini yıkasın hem da olsun pek cuvaplı hastalıın ilk nışannarı peydalandıynan. Herbiri var nasıl…

Video: Komrat  hem  5 küü  kırmızı zonada

Gagauziyada ȇpidimiologiya durumu  kötülener. O baalı onunnan, ani  yaşayannarın taa  çoyu  aşılanmadı, nışannadılar Komrat Cümnä saalık korumak  merkezindä. Gagauziyada  17 proţent  insan sade  aşılandı. Hepsi  yaşayannara nasaat ederlär profilaktika kurallarına uysunnar deyni korunmaa COVID-19 virusundan. Gün — gündän  COVID-19 virusunnan baalı  durum  kötülener, haberledi  Komrat Cümnä saalıık  korumak  merkezin  başı  İvan Hasta. O söledi, ani Gagauziyanın   6  küüyü  hem bir kasaba  kırmızı  zonada. «Komratta — 298, Avdarmada — 255, Baş küüyündä — 450, Çok — Maydanda — 358 te bu küülär hem  kasaba  kırmızı  zonada», — dedi Hasta.  İvan Hastanın laflarına  görä, hasta  insannarın sayısı zeedelener, çoyu onnarın arasında prost halda. Onnar  diil  aşılı. Aşılanmış insannar da hastalanȇr, ama  hastalıı onnar taa kolay atladȇrlar hem taa siirek bolniţaya düşerlär.…

ÇALIŞANNARI KORUMAK GÜNÜ

Halklararası  çalışannarı korumak günü heryıl  çiçek ayın 28-dä  bakılȇr. O nışannanȇr,ki  korumaa işleyännärin  haklarını. Bu  günü  başladılar  nışannamaa 2003-cü  yıldan. Bu  yıl  Moldova Devletin  kuvetleri  Milli saalıı koruyan hem devlet iş inspekţıyasının Agenstvosunnan barabar iş planını belli ettilär. Oluşlar  «Kurmaa işleyennerin  haklarını » temaya görä  geçirileceklär.  Gagauziyanın işleyenneri  ta sık    kanonca çalışmȇȇrlar, vakıdında  kazanç  paralarını  kabletmeerlär,iş saatları  taa zeedä ,nekadar lääzım. Söleyeräk  korunçlu iş koşulları  için,Gagauziyada 1 kişi  iş erindä  geçindi, 4 olayda insannarın saalı iştän  yufkaladı ,çizgiledi  iş inspekţıyasının başın görevindä  duran  İvan Komur. İVAN KOMUR iş inspekţıyasının başın görevindä  duran: «Geçti  yıl  için sölärsäydik, Gagauziyada  29  razgelmä  iş…

Gagauziyanın medik kurumnarında etmeer 500 doktor

Komrat rayonun mediţına kurumnarında  yardım  70  bindän zeedä  yaşayan kableder, onnarın içindä komuşudakı dolayların yaşayannarı da. En sık problema, angısınnan karşı gelerlär  mediţına çalışannarı, o  doktorların  yoksuzluu. Gagauziyanın saalıı korumak sisteması  bitki  yılların içindä  karşı  geler  doktorların etmemesi problemasınnan. İlaçlamak  kurumnarına 500  uzman etmeer. Te onnar da, kim çalışȇr, taa çoyu yaşlı insannar. Komrat dolay bolniţasının başı  Nina Raylän nışannadı, ani üç yılın  süresindä  onnara  işä  eni  doktorlar geldi.  2021-ci  yılda  üç uzman, 22-ci  yılda iki genç vraç. «Biz  savaşȇrız yapmaa ölä, ani insan istesin  hem beensin bizdä  işlemää. Te o  genç uzmannar, ani bizdä  çalışȇrlar, nezaman sa  taa üürenärkänä …