Gagauziyanın medik kurumnarında etmeer 500 doktor

Komrat rayonun mediţına kurumnarında  yardım  70  bindän zeedä  yaşayan kableder, onnarın içindä komuşudakı dolayların yaşayannarı da. En sık problema, angısınnan karşı gelerlär  mediţına çalışannarı, o  doktorların  yoksuzluu.

Gagauziyanın saalıı korumak sisteması  bitki  yılların içindä  karşı  geler  doktorların etmemesi problemasınnan. İlaçlamak  kurumnarına 500  uzman etmeer. Te onnar da, kim çalışȇr, taa çoyu yaşlı insannar.

Komrat dolay bolniţasının başı  Nina Raylän nışannadı, ani üç yılın  süresindä  onnara  işä  eni  doktorlar geldi.  2021-ci  yılda  üç uzman, 22-ci  yılda iki genç vraç.

«Biz  savaşȇrız yapmaa ölä, ani insan istesin  hem beensin bizdä  işlemää. Te o  genç uzmannar, ani bizdä  çalışȇrlar, nezaman sa  taa üürenärkänä  üüretim praktikasını  bizdä  geçtilär. Söleriz, ani  kuvetlerin dä  tarafından yardım onnara var», — söledi Nina Raylän.

2019-cu  yıldan  beeri avtonomiyanın kuvetleri  neetinä koydular kurmaa uygun koşulları deyni genç doktorlar regiona işlemää gelsinnär. Üç yıl geeri Gagauziyada başladı işlemää medik  uzmannarını yardımnayan programma. Onun çerçevesindä genç  medik uzmanı bir keret kableder ii para yardımını. Bu  vakıdın içindä  18  genç  medik uzmanı  iş  kabletti.

«Bizim  zaametimiz  olacȇydi  boşa, eerlim  siz  bölä  çalışkan  olmasaydınız. Genç  uzmannar  desteklenerlär, ki  doktor zanaatı  olsun taa sorumnu», — nışannadı Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah.

Gagauziyada  1500  bin  medik  çalışȇr. Onnarın arasından  800  kişi  Komrat rayonunda  işleer. Onnarın sayısı  zeedelensin deyni  saalıı korumak sferasına lääzım  taa zeedä  para  vermää, çizgiledi  Gagauziyanın saalıı korumak bakannıın başı  Svetlana Duleva.

«Belliki ki, çok  problemamız taa var. Onnar infrastrukturaylan baalı, ilişkilärlän  insannarlan, tehnikaylan. Ama  bitki  yılların süresindä  oldu  kolayımız  saalıı korumak  sferamızı  üüsek  uura kaldırmaa», — söledi Svetlana Duleva.

2021-ci  yılda  Gagauziyanın  saalıı korumak  sistemasının büceti  45 million leydän  zeedä  kurdu.
Источник grt.md
322

İlgili statyalar

Gagauziyanın başkanı buluştu Çadır dolayın medik kurumnarın başlarınnan

Zorlukları,  angıları  var Gagaziyanın  Saalık  sistemsında,  açıkladılar  Gagauziya  Başkanı  İrina Vlah hem Çadır  dolayın medik  kurumnarın başları. Onnar nışannadılar,  ne yapıldı  bitki yıl saalık uurunda.   Çadır  dolayın mediţina kurumnarında 578 uzman çalışêr. Onnar vererlär mediţina yardmını  62 bin yaşayana Çadır, Tarakliya, hem Bessarabka  dolaylarından. Ki yapmaa bu kurumnarın işini taa verimli, Gagaziyada işlettirildi  genç uzmannarı yardımnamak programası. Bu uzmannar kablederlär lgotaları hem posobiyaları. Bu yıl işlettirildi taa bir yardımnamak programası, haberledi Saalıı korumak  bakannıın başı Svetlana  Duleva. «Taa bir programamızı  bu yıl ilerlederiz, agısına görä biz, kuvetlär ,  herbir medik universitedin studentına  öderiz stipendiyayı , kim ileriya dooru  gelecek…

Gagauziyada mediţina uzmannarını hem farmaţeftları zanaat yortusunnan kutladılar

Başküüyüdä Mediţina uzmannarın hem farmaţeftların gününü nışannadılar. Uzmannarı Gagauziyanın başkanı İrina Vlah, MD Parlamentin deputatı İvanna Köksal hem saalık bakannıın başı Svetlana Duleva kutladılar. Mediţina uzmannarın hem farmaţeftların yortusunda 17 mediţina işçisi Gagauziuanın saalıı korumak bölümün  şannı uzman adını kablettilär. Gramotaları başkandan hem Halk Topluşundan 25 mediţina uzmanı  kabletti. Genç uzmannara hep ölä diplomnar verildilär. 2019 yıldan beeri Gagauziyada 8 genç doktor işini başladı. Doktor olmaa — Allahtan verili. Mediţina yardımını doktorlar hem onnarın yardımcıları gecä-gündüz hazır vermää. Kaliteli yardım   herbir doktorun önemli neeti, sayȇr saalık bakannıın başı Svetlana Duleva. Gagauziya  başkanı İrina Vlah nışannadı, ani  bitki 2 yılın süresindä…

“Yardımcılarımız – bizim ellerimiz hem kanatlarımız”. Doktorlar kendi kollegalar için onnarın günündä

Her yıl Hederlez ayın 12 – dä нalklararası doktorların yardımcıları profesional günü. Bizim korrespondentımız İrina Karaman üürendi zanaatın önemliyni hem özellerini. Doktorların yardımcıları –bu o uzmannar, angıları başardılar başlankı mediţina uurunu hem yapȇrlar o işleri, angılarını sölerlär onnara doktorlar, yardım etmää deyni  hasta insannara. «Doktorların yardımcıları hazırlȇȇrlar  hasta insannarı güüdä hem hal tarafından yapılacak proţeduralara», — açıkladı  travmatolog-ortoped İvan Stançu.   «Doktorların yardımcıları – bu aylä doktorların komandası. Onnar bizim ellerimiz hem kanatlarımız. Uzmannarın çalışması pek önemli», — söledi aylä doktoru Lübov Bargan. Doktorların yardımcıları sayılȇrlar devletin saalıı koorumak sistemasının önemli payi. Onnar cuvap ederlär her bir hasta insan için,…

Video: Genç mediklär giderlär işlemää dolaylara: taa biri onnardan geldi Kişinövdan Komrada  

Bitki yılların içindä devlettä belli ediler genç uzmannarın etişmemezlii mediţina uurunda. Gagauziyada teklif etmää deyni doktorları dolaylara, çalışȇr programma, angısına görä veriler yardım. Bizim süjetin kahramanı —  otolaringolog Aleksandr Bokan, başarıp medik institutunu, kararladı brakmaa şamatalı Kişinöv kasabasını da erleşmää Gagauziyaya Komrat kasabasına.  Bir yıldan zeedä o kableder hastaları erideki poliklinikada, diil çoktandan da başladı yapmaa operaţıyaları bolniţada. Onnar 15 yıl  nıcä geçirilmäzdilär.  Genç uzmanın işi için üürendi Zinaida Kanţır. Biyaz giimnerinnän, tedarlıklarlan elindä — bölä karşılȇr kendi hastalarını küçük operaţıya odasında genç doktor, otoloringolog  Aleksandr Bokan. Pazertesi — operaţıya günü, da üülenä dooru o kableder kendi hastalarını, angılarına diil çoktan   yaptı operaţıya. Çoyu insannardan, angıalrı ona danıştılar, büük saygıylan sölerlär…

Video: COVİD-19 ULAŞMAKLARI  ZEEDELENER

Covid-19  ulaşmakların zeedelenmesinin beterinä, Moldovaın Hatalı  olaylar  komisiyası devletin kasabalar hem küülär için hatalı «Eşil», «Sarı», «Turuncu» hem «Kırmızı» kodlarını kabletti, bakarak hastalık sayısının uuruna 100 bin kişiya. Gagauzianın cümne saalıı korumak merkezin son  haberinä görä, «kırmızı  kod» Karbaliyada hem Kongazçik küülerdä  hem  Valkaneş kasabasında koyulu.   Birkaç  aftaların süresindä  zor  ȇpidimiologiya  durumu avtonomiyada belli oldu. Kalabalık  oluşlar dışarda  zap edildilär. Sport  oluşlarına hem  sport  zallalarına  yakışȇr gelmää sade negativ testlan, aşılanmak sertifikatınnan yada  dokumentlärlän, angılarında  yazılı, ani  kişidä  covid hastalıına karşı imunitet kuruldu. Hep  bu  kurallar geçer  restorannarda, barlarda hem kafelerdä. Uzmannar  nasaat ederlär insannar esaba  alsınnar  hepsi  kuralları  hem unutmasınnar  onnarı  kullanmaa. «Bir aftanın süresindä Komrat  rayonunda  98 olay sayıya  koyuldu. Çadır…