Kongazçık kutladı küüyün 101 yıldönümünü hem klisä kurbanını

Kongazçık küüyün yaşayannarı hem musaafirlär nışannadılar klisä kurbanını. Hep o günü tamannandı 101 yıl küüyün kurulmasından.

Kongazçık küüyü nışannȇȇr kendi kurbanını hederlez ayın 22-ndä Ayozlu Nikolayın günündä. 22 yılın süresindä  bu kliseyi düzer ay boba Nikolay. O danıştı küüyün yaşayannarına hem musaafirlerä  kutlamaklarlan.

«Hepsicini kutlȇȇrım büünkü gününnän —Ayoz Nikolay gününnän, kurbannan. Allah ii sözlesin! Allah ilerlesin! Allah ii sözlesin Ayozun kulanın üzündän hepsiciimizi bizi», — söledi boba Nikolay.

Bu gözäl gündä küüyün yaşayannarına danıştı küüyün primarı Dmitriy İkizli hem  yaşayannar.

«Bizim insannara bän adanȇrım saalık ,ayleylerdä olsun kismet hem dünnedä olsun mir», — söledi primar.

 

«Bizim insannara bän adȇȇrım saalık, uygunnuk”.

 

«Kutlȇȇrım küüuün kurbanınnan. Saalık hem barış, kısmet».

 

«Dilerim saalık, şennik, sevinmellik».

Bu gündä GHT deputatları Sergey Zahariya hem Viktor Petrov, MD Parlamentin deputatı Aleksandr Suhodolıskiy kutladılar yaşayannarı hem  geldilär  baaşışlarlan.

«Alla versin saalık, sabırlık hem bereket. Çok yil yaşasın bizim Kongazçik hem yaşayannar!» — söledi Sergey Zahariya.

 

«Adȇȇrım birlik hem annaşmak hepsinä», — söledi Viktor Petrov.  

 

«Bu bir gözäl hem meraklı gagauz yortusu — küün kurbanı. Hepsi yaşayannarı  kutlȇrım, onnara ömür, saalık ,bereket hem annaşmak», — söledi Aleksandr Suhodolıskiy.

Yortulu liturgiyadan sora küüyüdä verildi konţert hem kutlamalar ilerledi halk oyunnarınnan.
Источник grt.md
181

İlgili statyalar

Ayozlu Nikolay günündä Baurçuda yaşayannar kutladılar küüyün 210 yıldönümünü

Çiçek ayın  22-dä Baurçu küüyün yaşayannarı  klisä kurbanını  nışannadılar. Nicä  diişildi  küü insannarın  bakışına görä, üürendi  Oleg Duloglo. Baurçu  küü   kuruldu 1812  yılda,  Lunguţa  derenin yakınnarında. Bu gözäl  bir küü, neredä  yaşayannar  koruyȇrlar  hem ilerlederlär kendi  adetlerini. Klisä kurbanını  Baurçu küüyün  yaşayannarı  bakêrlar  çiçek  ayın  22-dä,  Ayozlu Nikolayın  günündä.  Onnar nışannadılar,  ani  küü  ii tarafa  diişildi.  Insannar, küü kuvetleri, hepsi barabar bunun için  çalışȇrlar. «Bizim  küüdä çok gözäl  yollar yapıldı, çok  aaç  dikildi, bütün  klisedä  düzmäk  işleri oldu».   «Sevinmelik  olsun  gençlerä dä, uşaklar  hepsi  gitti. Ne işlemää, ne kazanmaa, hepsi kahırlanêr, bu iki yılda  hepsi  diişildi».   «Hepsini  kutlêȇrım,…

Beşgöz küüyünün yaşayanarı klisä kurbanında: “Küüdä hepsi islää, var nicä yaşamaa”

Orak  ayın 12 -dä Beşgöz  küüyün  yaşayannarı klisä kurbanını nışannadılar. Nicä diişildi  küü,  hem  yortunun  önemliini  küüyün  yaşayannarından  üürendi korrespondentımız Oleg Duloglo. Beşgöz küü kuruldu 1811 yılda. Gözäl  bir küü,  kendi  adetlerinnän   anılȇr.  Klisä kurbanını Beşgöz  küüyünün  yaşayannarı  bakêrlar  orak    ayın  12-dä,  Ayozlu Pötr  hem Pavel günündä.  Yortu  çeketti  sabaalen  liturgiyadan. Klisenin popazı Boba Pötr  danıştı  insannara  Allaha inansınnar. «Her  bir  gün,  her  bir  insane kendi ruhunda  götürer  bir  güreş  esabı. Güreş  iilin hem  prostluun  arasında. Umutlanêrım, ani  Allahın  yardımınnan,  Kruçayı, ani  Allahtan  bizä  verili, biz  hepsimiz   geçirecez». Kutlamaa Beşgöz küüyün yaşayannarını klisenin kurbanınnan hem küüyün  gününnän  geldi  Gagaziya Halk…

Küüyün koruntusu gibi: Kazayakta koyuldu 12 metralık kruça

Kazayak küüyüdä koyuldu 12 metralık kruça, angısı yaşayannara deyni bir koruntu gibi olacek. Dinnenmäk günnerindä kruçayı  ayozlattılar. Küüyün günduusu tarafında 12 metralık kruçanın koyulması teklifinnän primariyaya geldilär yaşayannar Födor Çakal hem Födor Taşçi.  Bu er ayırılmadı boşuna, çünkü kimi küüylülär söleerlär, ani bu bayırın temelindä nezamansa Kazayak kurulmuştu. “Onnar bir başka küüydä görmüşlär hep bölä bir simvol da geldilär bizä, açıkladılar, ani isteerlär bizdä dä yapmaa. Biz onnara yrdımnan çıktık, ama okadar ki finans yardımı verämedik. Sade tehnika, ne lääzım götürmää – getirmää, sade bu uurda yardım ettik. Kruça bulunȇr kliseyä yakın, da, umutlanȇrım, ani koruyacek insannarımızı”, — söledi Kazayak…

Türkiyedän yardım yufka durumda bulunan aylelerä deyni verildi Gagauzya dolaylaların üçünä dä

Gagauziyada 1,5 bindän zeedä aylä kabledecek yardım ТİКА türk agentstvosundan. Kutuların içindä imek malları, angılarını Türkiyedä kutlanılan Ramazan bayramına görä veriler. Aprelin 20-ndä fura yardımlan geldi Gagauziyaya. Yardım verildi avtonomiyanın dolayların 3 kasabasında önderciliin temsilcilerinä. Bundan sora onnar verilecek aylelerä. “Küülerä daatmak üzere ihtiaç olan insannara afet olsun. Öbür projelär herzaman devam ediyor. Her küüydä bir iz brakȇrız.  Allah hepsimizä güç versin, saalık versin. Biri-birimizä yardım ederiz, gözäl projeleri yapȇrız.  İhtiaçlarımızı birlikte düşünüyoruz, nasıl yapacez, nasıl kapatacez.  Hepsinizi Paskellä  yortusunnan kutluyorum, burayı gelmeniz için teşekkür ediyorum”, — söledi TİKA agentstvosunun Kişinevda koordinatörü  Selda Özdenoğlu. Erli kuvetlär önderciliin temsil edenneri şükür…

Gagauziyanın ilk şannı kultura izmetçisi Födor Kioroglo tamannadı 75 yaşını

Födor Kioroglo Kongazçik küüyüdän 45 yıl işledi erli Kultura evindä. Kulturaya çok yıllık izmetçilik için Födor Mihayloviç oldu ilk, kim avtonomiya uurunda kabletti “Gagauziyanın şannı kultura izmetçisi” adı. Hep ölä Födor Kioroglo Gagauziyanın şannı yaşayanı. Askerliindän sora Födor Mihayloviç Kioroglo döndü geeri ana tarafına Kongazçik küüyünä da doplayıp «Bucaan yıldızları”  folklor grupasını çeketti Kultura evindä çalışmaa. «Kollektivdä işlärdilär karılar, angıları üzüm toplardılar, kolhoz işleyenneri. 7 kişi çalışardılar», — getirer aklına Födor Mihayloviç. Kultura evindä Födor Mihayloviç çalışardı direktor taa 1988 yıldan, 2017 — ci yıldan beri bu işi onun torunu ilerleder. “Bän ona pek yardım ederim. Benim becermeklerim ona lääzım.…