Türkiyedän yardım yufka durumda bulunan aylelerä deyni verildi Gagauzya dolaylaların üçünä dä

Gagauziyada 1,5 bindän zeedä aylä kabledecek yardım ТİКА türk agentstvosundan. Kutuların içindä imek malları, angılarını Türkiyedä kutlanılan Ramazan bayramına görä veriler.

Aprelin 20-ndä fura yardımlan geldi Gagauziyaya. Yardım verildi avtonomiyanın dolayların 3 kasabasında önderciliin temsilcilerinä. Bundan sora onnar verilecek aylelerä.

“Küülerä daatmak üzere ihtiaç olan insannara afet olsun. Öbür projelär herzaman devam ediyor. Her küüydä bir iz brakȇrız.  Allah hepsimizä güç versin, saalık versin. Biri-birimizä yardım ederiz, gözäl projeleri yapȇrız.  İhtiaçlarımızı birlikte düşünüyoruz, nasıl yapacez, nasıl kapatacez.  Hepsinizi Paskellä  yortusunnan kutluyorum, burayı gelmeniz için teşekkür ediyorum”, — söledi TİKA agentstvosunun Kişinevda koordinatörü  Selda Özdenoğlu.

Erli kuvetlär önderciliin temsil edenneri şükür ettilär TİKA agentstvosunu yardımnarı için.

 “İleri dooru işleyelim bilä. Biz nicä küçük kan kardaşlar taa yufka, siz taa kaaviysiniz, her zaman yardım edersiniz”,- söledi Çadır dolayın başının işini götürän Natalya Şoşeva.

 

“Unutmȇȇrsınız yufka insannar için, onnara yardım edersiniz. Saa olasınız, ani biz herzaman barabarız”, — söledi Kiriet-Lunga küüyünün primarı Valentina Kaykı.

 

“Yardım oldu Gaydara da.  Duva ederiz saalınız olsun. Taa gözal yaşamak yapalım. Bizim dä insannarımız kalkınsın. Herkeret gelersiniz kucaanız dolu. Gaydar küüyündän sizä seläm. Siz büük iş yapȇrsınız. Var zorluklar. İnsan pek seviner bu yardıma”, — söledi Gaydar küüyün primarı İlya Kiosä.

 

“TİKA-dan yardım geldi. Sizdä büük yortu, bizdä dä. Biz onu pay edecez çok uşaklı aylelerä hem yatalak insannara. Türkiye devletin insannarını da  kutlȇȇrız”, — söledi Kazayak küüyün primarı Anatoliy Uzun.

Valkaneş dolayında da hep yardım kablettilär insannar, angıları buna pek sevindilär.

“Bizim Valkaneş dolayımıza verildi 500 paket.  Bu sayıya girerlär  Valkaneş, Etuliya, Çişmikioy, Karbaliya. Pek önemli bulalım insannarı, angılarına bu yardım lääzım, ki onnar da duysunnar yortuyu”, — açıkladı Valkaneşin primarı Viktor Petrioglu.

 
Источник grt.md
192

İlgili statyalar

Komratta Paskellä için bindän zeedä yaşayan kabledecek yardım primariyadan

Paskellä yortuları için Komrat kasabasının 1200 kişi imelik poşetlarını kabledecek. Paraları  malların alması için verdi primariya. Primariyanın uzmannarı şansora çekettilär vermää insana poşetları imek mallarınnan. Onnar verilecek 80 yaşından büük pensionerlara, ilk grupanın   invalidları, çok uşaklı aylelär, kancer hastaları hem yatalak insannar, açıkladı Komrat kasabasının soţial soruşlarında baş uzmanı Olga Patutina. OLGA PATUTİNA Komrat primariyasının soţial soruşlarında   baş uzmanı  «Biz bu işi düzenledik ölä ki hepsi yardım için gelmesin birdän. Büün yaşlılara vereriz hem I grupada kolaylıksız insannara. Yavaş – yavaş insannar gelerlär. Onnar, elbetki, yardıma sevinerlär”, — söledi Olga Patutina.    «Şükür ederiz, saa olsunnar! Allah saalık versin, da…

Türk halkından Ramazan iyecek malları yardım

Musulmannarın Ramazan orucu çerçevesindä, Türkiyenin Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu (TİKA) Başkannıın Kişinev TİKA programaların Koordinatorluu daadacek Moldova Respublikasında 3 bin kutu  Ramazan iyecek malları yardımı hem koronavirustan korunmak için deznfektantlan medițina maskalarını. Bu yardımın 750 kutusu Hederlez ayın (may) 13-dä Gagauziyaya etişti. O, rayon başları hem primarların tarafından hazırlanan listelerä görä, daadılacek zor durumda bulunan aylelerä. Gagauziyaya TİKAnın yardımın bir payı da verilecek Çadır, Komrat hem Valkaneş kasabaların ihtärlar evlerinä hem Çadır kasabasının internat şkolasına. Anaktar sözlär : Gagauziya, Moldova, Ramazan, TİKA, yardım Источник anasozu.com

Türk halkından Ramazan iyecek malları yardım

Musulmannarın Ramazan orucu çerçevesindä, Türkiyenin Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu (TİKA) Başkannıın Kişinev TİKA programaların Koordinatorluu daadacek Moldova Respublikasında 3 bin kutu  Ramazan iyecek malları yardımı hem koronavirustan korunmak için deznfektantlan medițina maskalarını. Bu yardımın 750 kutusu Hederlez ayın (may) 13-dä Gagauziyaya etişti. O, rayon başları hem primarların tarafından hazırlanan listelerä görä, daadılacek zor durumda bulunan aylelerä. Gagauziyaya TİKAnın yardımın bir payı da verilecek Çadır, Komrat hem Valkaneş kasabaların ihtärlar evlerinä hem Çadır kasabasının internat şkolasına. Anaktar sözlär : Gagauziya, Moldova, Ramazan, TİKA, yardım Источник anasozu.com

Dezgincä küüyüdä pakladılar hem ayazmaladılar pınarı

Su — yaşamanın sızıntısı. Eni sızıntının düzülmesi — büük olay insannara deyni. Geçän dinnenmäk günnerindä  Dezgincä küüyüdä ayazmaladılar paklanılmış pınarı.  Onu tertiplemää  yardım etti iş adamı İvan Mardar. Dezgincä küüyüdä,  nicä da başka yaşamak erlerdä, ön daava — vermää  insannara kaliteli suyu. Bakmadaan ona, ani küüdä var su sisteması, insannar kullanȇrlar suyu pınalardan da. Çoyu onnardan bulunȇrlar diil ii halda hem suyu yok nicä içmää. Regionun iş adamnarın biri  alındı yardım etmää tertilemää Dezgincä küüyüdä bir pınarı. Bu üçüncü su sızıntısı, angısını o  yaptırdı. “Başkası da yapsın. Olsun pak pınarlar. Oldu pandemiya. Ko kendi filcanınan gelsin, içsin. Biz pakladık, hlorka…

Komratta yardımcılık konţertindä topladılar para yaşlı insannar için

Komratta geçti “Yardım Eli” yardımcılık konţerti. O doorudulu  yardım etmää fukaarä insannara. Konţertta pay aldılar Kultura Evindä işleyän kollektivlär hem “Yardım Eli” kurumun başı Elena Akbaş. Pazar günü, bakmadaan yaamura, insannar geldilär Kultura Evinä yardımcılık konţerdini seslemää hem yardım etmää fukaarä hem büük yaşta insannara. Olayın kurucuların biri — “Yardım Eli” kurumun başı Elena Akbaş. «Bana telefon etti Kultura Evin başı Marina Manjul da teklif etti genä yapmaa konţerdı – marafonu deyni yardım etmää fukaarä insannara Paskellä yortusuna karşı», — annattı Elena Akbaş. Konţerdin önemliini çizgiledi Moldova Parlamentin deputatı İvanna Köksal. «Şindi hepsi insannar kahırlı halda bulunȇrlar, bu konţert getirer…