Küüyün koruntusu gibi: Kazayakta koyuldu 12 metralık kruça

Kazayak küüyüdä koyuldu 12 metralık kruça, angısı yaşayannara deyni bir koruntu gibi olacek. Dinnenmäk günnerindä kruçayı  ayozlattılar.

Küüyün günduusu tarafında 12 metralık kruçanın koyulması teklifinnän primariyaya geldilär yaşayannar Födor Çakal hem Födor Taşçi.  Bu er ayırılmadı boşuna, çünkü kimi küüylülär söleerlär, ani bu bayırın temelindä nezamansa Kazayak kurulmuştu.

“Onnar bir başka küüydä görmüşlär hep bölä bir simvol da geldilär bizä, açıkladılar, ani isteerlär bizdä dä yapmaa. Biz onnara yrdımnan çıktık, ama okadar ki finans yardımı verämedik. Sade tehnika, ne lääzım götürmää – getirmää, sade bu uurda yardım ettik. Kruça bulunȇr kliseyä yakın, da, umutlanȇrım, ani koruyacek insannarımızı”, — söledi Kazayak küüyün  primar  yardımcısı İvan Momat.

12 metralık kruçayı yapmaa alındılar Kaul dolayın Peliney küüyüdä 2 yıl geri koyulan kruçanın eskizleri. Bu küüyün yaşayannarı kayıl oldular yardım etmää kazayaklılara.

“Onnar geldilär bizä dä gördülär ne yaptık biz. Ozaman onnar da istedilär bu işi yapmaa. Biz yardım ettik onnara bu iştä”, — açıkladı düzücü İvan Malay.

“Bu insannar bizä may her gün gelärdilär, nesä annaardılar, nesä sorardılar. Pek hızlı işlenildi bu proektlän”, — söledi arhitektor Georgiy Romalı.

Födor Çakal nışannadı, ani düzüntücülük işleri pek hızlı yapıldılar.

“Bizä pek yardım ettilär dostlarımız Peleneyä küüyündän. Biz pek hızlı işledik”.

Finanslar uurundan yardımcı oldular küüyün yaşayannarı hen ekonimika agentleri.

“Çocuklar her zaman utanmayıp, yaklaştılar sordular, neylän yakıştı yardım ettim”, — söledi Kazayak küüyün  yaşayanı Semön Kel.

Kruça koyuldu küüyün bayırlarının birindä hem boyadılar onu  maasuz biyaz boyaylan, angısı gecä şılȇȇr da görüner uzaktan.

“Pek islää, ani bu erdä koyuldu bir kruça da diil nesoysa anmak taşı. Bu olacek bir koruntu bizä deyni”, — söledi Boba Andrey, Kazayak küüyün Ayoz Georgiy adına klisä popazı.

Kısa zamanda küüylülär plannȇȇrlar donatmaa kruçanın dolayını da. Yapılacek basamaklar hem yol.

“Koyuldu gözäl bir temel, ötää dooru savaşacez dolayları da düzmää. Umutlanȇrız, ani kruça koruyacek herbirimizi”, — söledi GHT deputatı Kazayak küüyündän Aleksandr Dülger.

Kruçanın koyulmasını baaladılar küüyün 210-cu yıldönümünä.
Источник grt.md
121

İlgili statyalar

Video: Kazayakta 2-ci uşak başçasında örtüyü diiştirmäk işleri yakında biteceklär

Kazayak  küüyündä ikinçi uşak başçasında primayanın yaardımınan diiştiriler örtü.  Angı vakıtta  biteçek  işlär, üürendi bizim korrespondentımız. Geçti   yılın  Kazayak küüyün primariyası  diiştirdi örtüyü B1 , B2  binaların hem  galereyanın örtüsünü ikinçi uşak başçasında. Kazayak küüyün primariyasınan yapıldı tender, angısı yardım etti başlamaa diiştirmää örtüyü en büük binada. İkinçi uşak başçanın önderçisi Evgenya Kalçu şükür etti Kazayak küüyün primariyasını hem nasaatçıları, ani  yardım ettilär barabar çözmää bu problemayı.  O umut eder ani ileriya da  bilä primariyaynan yapılaçȇk pek çok iş. Kazayak küüyün primarın yardımcısı İvan Momot çizgiledi, ani bu işlerä para veriler küüyün primariyasından. İşlerin paası tuttu 600 bindän biraz zeedä. Источник grt.md

Kardaş halkının yardımı Kazayak küüyün yaşayannarına deyni

Kazayak küüyü kabletti yardımı Türkiya devletindän,  bu iş verecek kolaylık türlü taraflardan küüyü taa gözelletmää, üüsek uura kaldırmaa.  Yardımı kabletti uşaklar da ,   ihtärlar da, temayı ilerleder bizim korrespondentimiz. Mramor plitaları kliseyi  hem  pargı düzmäk için, uşak meydanları, uşaklara kiyatlar  hem  rubalar, ihtär insannara bastonnar  hem başka. Hepsi bu baaşışları Kazayak küüyü kabletti Türkiya devletindän Türk dünnenin primarların Asoţiyaţiyasının yardımınnan. Kazayak  küüyün primarı Anatoliy Uzun çizgiledi,  ani büük iş yapıldı  , ki bu yardımı toplamaa  da  Kazayak küüyünä getirmää. ANATOLİY   UZUN   Kazayak küüyün primarı :- «Bu  işlär,  bu yardım toplandı Türkiyada diil bir gün, diil iki,  diil bir  ay,bütün yılın …

Dezgincä küüyüdä pakladılar hem ayazmaladılar pınarı

Su — yaşamanın sızıntısı. Eni sızıntının düzülmesi — büük olay insannara deyni. Geçän dinnenmäk günnerindä  Dezgincä küüyüdä ayazmaladılar paklanılmış pınarı.  Onu tertiplemää  yardım etti iş adamı İvan Mardar. Dezgincä küüyüdä,  nicä da başka yaşamak erlerdä, ön daava — vermää  insannara kaliteli suyu. Bakmadaan ona, ani küüdä var su sisteması, insannar kullanȇrlar suyu pınalardan da. Çoyu onnardan bulunȇrlar diil ii halda hem suyu yok nicä içmää. Regionun iş adamnarın biri  alındı yardım etmää tertilemää Dezgincä küüyüdä bir pınarı. Bu üçüncü su sızıntısı, angısını o  yaptırdı. “Başkası da yapsın. Olsun pak pınarlar. Oldu pandemiya. Ko kendi filcanınan gelsin, içsin. Biz pakladık, hlorka…

Video: Aaçlik kurbanarını anmak eri Kazayak küüyündä

Tutalım aklımızda da hiç unudulmasın o kara sayfalar 1946-47 yIllar      gagauzların  istoriyasında.  Kazayak  küüyündä 2012 yılda  düzüldü  çasovna, angısı getirer insannarın aklılarına o zoor aaçlık vakıtlarını hem kurbannarını. Aaçlık 1946-47 yıllarda — kara vakıt gagauzların halkına deyni. Aaçlık  aldı  binnärnän insanın yaşamasını, insannar diil lääzım unutsunnar o zoor, çirkin vakıtları. Kazayak küüyündä erdä, neredä 1946-47  yıllarda gömülüydü insannar, angıları öldülär aaçlıktan, 2012 yılda  yapıldı çasovna. Üç binä yakın insan gömülü o erdä. Kazayak  küüyün klisenin  popazı  Nikolay  Formuzal nışannadı, ani  çasovnenin düzülmetisinä hepsi küülülär katıldılar. O nicä bir ayozlu  er Kazayak küüyünä deyni. İstorik  Kazayak  küüyündän  Födor Kılçik  sayȇr,  ani  şindiki  vakıtta insan, angısı görmemiş, geçirmemiş…

Lääzım hep biri –birinä doru gitmää. Kazayaktan Kavaljı aylesinin kısmetinin saklılıkları nedir

Her yıl Aylä günü Kazayak küüyüdä geniş kutlanılȇr. Kazayakta  aylä adetlerini insannar koruyȇrlar. Kazayak küüyünün yaşayannarı Galina  hem  İvan Kavalji  Aylä gününü 37-yıl  nıcä barabar  nışannȇȇrlar. Onnar  koruyȇrlar hem  sayȇrlar  biri -birini. Galina Kavalji annattı, ne lääzım, ki  ayledä  sevda  hem  birlik  olsun. Gençlera dä  danıştı  nasaatlarlan. «Lääzım  seslemää  biri-birini, lääzım  saymaa, hep lääzım  biri-birini   işitmää, yardım  etmää  biri-birinä. Da  bölä  yaşamak  olêr  kısmetli, gözäl. Gençlerä da ölä örnek verecez, ani  onnar da  biri-birini  seslesinnär, lääzım  annaşmaa, da ölä  olacek  gözäl  yaşamak, annaşmak evdä». Bakmadaan ona,  ani  İvan  Kavalji aşırıda, bu  gözäl  yortuda onnarı  geldilär kutlamaa uşakları, unukaları, gelinnär. Onnar …