Ayozlu Nikolay günündä Baurçuda yaşayannar kutladılar küüyün 210 yıldönümünü

Çiçek ayın  22-dä Baurçu küüyün yaşayannarı  klisä kurbanını  nışannadılar. Nicä  diişildi  küü insannarın  bakışına görä, üürendi  Oleg Duloglo.

Baurçu  küü   kuruldu 1812  yılda,  Lunguţa  derenin yakınnarında. Bu gözäl  bir küü, neredä  yaşayannar  koruyȇrlar  hem ilerlederlär kendi  adetlerini.

Klisä kurbanını  Baurçu küüyün  yaşayannarı  bakêrlar  çiçek  ayın  22-dä,  Ayozlu Nikolayın  günündä.  Onnar nışannadılar,  ani  küü  ii tarafa  diişildi.  Insannar, küü kuvetleri, hepsi barabar bunun için  çalışȇrlar.

«Bizim  küüdä çok gözäl  yollar yapıldı, çok  aaç  dikildi, bütün  klisedä  düzmäk  işleri oldu».

 

«Sevinmelik  olsun  gençlerä dä, uşaklar  hepsi  gitti. Ne işlemää, ne kazanmaa, hepsi kahırlanêr, bu iki yılda  hepsi  diişildi».

 

«Hepsini  kutlêȇrım, hepsindä  olsun  saalık, ilerdä  hepsi  olsun  islä».

 

«Kutlêȇrız  bölä  gözäl  günnän, bizim  küüyün  kurbanı. Olsun  uygunnuk  dünnedä, annaşmak hem saalık, bu en paalı  bu dünnedä».

 

«Bu gün çok  büük  bizä  bir oruç, çok büük  sevgili bir  günümüz, bizm Ayozlu Nikolay  bizim  kurtarıcımız. Kutlêȇrız hepsini, kim burada  var, kim geldi, hepsini» .

Erli kuvetlär çizgiledilär, ani  onnar  savaşêrlar işlemää,  bakmadaan  zorluklara, ki küüyü taa üüsek  erä  kaldırmaa, gözelletmää.

«Hepsinä  dua ederim  saalık, hepsi olsun  ayakta, hep tä bölä toplanalım. Analım  biri-birimizi , ani  bu yortu küüyä deyni. Bizim küüdä  var proektlär koymaa bruşatka,  sora  biraz para kalêr  ilerletmää sokakları ötää dooru», — açıkladı Baurçu küüyünün  primarı Nikolay  Karapirä.

 

«Baurçu  yaşayannarına  büün  adêrım uzun ömür, büük  saalık.  Ko  Ayoz Nikolayın   dualarınnan bizim  aylelerimizin, bizim  insannarın olsun  saalıı, bizim  insan  yaşasın  pak  dünnedä, olsun  pak gök, hepsinä  uygunnuk, sevinmelik hem  uzun  yaşamak», — söledi Baurçu primarın yardımcısı Sergey Dimitrioglo.

 

«Şindi  biz lääzım  olalım  birliktä, toplu, biri-birimizä  yardım  edelim, biri-birimizi  sayalım.   Ayozlu  Nikolay  bizi brakmayacek,  bän inanêrım, olacek  hepsi  islä», — söledi Gagaziya   Halk Topluşun   deputatı Georgiy  Kadın.

Baurçu klisesinin popazı  Boba Pötr  nışannadı, ani küü ileri dooru  da lääzım ilerlesin, insannar uslulukta yaşasınnar.

«Büünkü gündä   klisä  bakêr  Ayozlu Nikolayın gününü. İlerki vakıttan  taa var  klisedä  adet yortulamaa ayozları. Onda  vardı  bir  büük  baaşış Allahtan, acıyannı. O verer bizä hepsimizä  büük  bir örnek,  olsun  bizdä dä acıyannık  biri-birimizä, da nicä Allah  sevdi  onu, her  olarsa  bizdä dä acıyannık, bizi  da Allah hep ölä sevecek, bizi  da Allah  brakmayacek», — söledi Boba Pötr.

Yortu  günündä  Baurçu  küüyün yaşayannarını hem  musaafirleri sevindirdilär  türlü  sport olaylarlan, konţert programasınnan hem halk oyunnarınnan.
Источник grt.md
229

İlgili statyalar

Kongazçık kutladı küüyün 101 yıldönümünü hem klisä kurbanını

Kongazçık küüyün yaşayannarı hem musaafirlär nışannadılar klisä kurbanını. Hep o günü tamannandı 101 yıl küüyün kurulmasından. Kongazçık küüyü nışannȇȇr kendi kurbanını hederlez ayın 22-ndä Ayozlu Nikolayın günündä. 22 yılın süresindä  bu kliseyi düzer ay boba Nikolay. O danıştı küüyün yaşayannarına hem musaafirlerä  kutlamaklarlan. «Hepsicini kutlȇȇrım büünkü gününnän —Ayoz Nikolay gününnän, kurbannan. Allah ii sözlesin! Allah ilerlesin! Allah ii sözlesin Ayozun kulanın üzündän hepsiciimizi bizi», — söledi boba Nikolay. Bu gözäl gündä küüyün yaşayannarına danıştı küüyün primarı Dmitriy İkizli hem  yaşayannar. «Bizim insannara bän adanȇrım saalık ,ayleylerdä olsun kismet hem dünnedä olsun mir», — söledi primar.   «Bizim insannara bän adȇȇrım…

Beşgöz küüyünün yaşayanarı klisä kurbanında: “Küüdä hepsi islää, var nicä yaşamaa”

Orak  ayın 12 -dä Beşgöz  küüyün  yaşayannarı klisä kurbanını nışannadılar. Nicä diişildi  küü,  hem  yortunun  önemliini  küüyün  yaşayannarından  üürendi korrespondentımız Oleg Duloglo. Beşgöz küü kuruldu 1811 yılda. Gözäl  bir küü,  kendi  adetlerinnän   anılȇr.  Klisä kurbanını Beşgöz  küüyünün  yaşayannarı  bakêrlar  orak    ayın  12-dä,  Ayozlu Pötr  hem Pavel günündä.  Yortu  çeketti  sabaalen  liturgiyadan. Klisenin popazı Boba Pötr  danıştı  insannara  Allaha inansınnar. «Her  bir  gün,  her  bir  insane kendi ruhunda  götürer  bir  güreş  esabı. Güreş  iilin hem  prostluun  arasında. Umutlanêrım, ani  Allahın  yardımınnan,  Kruçayı, ani  Allahtan  bizä  verili, biz  hepsimiz   geçirecez». Kutlamaa Beşgöz küüyün yaşayannarını klisenin kurbanınnan hem küüyün  gününnän  geldi  Gagaziya Halk…

Kipçakta küçük yaşayannara Uşakları  korumak  günündä yaptılar türlü olayları

Uşakları  Korumak  gününä  Kıpçak  küüyündä  kuruldu  türlü  şen programmalar. Uşaklar  kablettilär  unudulmaz emoţiyaları. Uşakların  yortulu  günündä  bulundu  bizim korrespondentımız  Oleg Duloglo. Uşakları korumak gününü beener hem bekleer  herbir  uşak, bu  gün  hepsi onnarın  yanında, bütün sevgi onnara. Uşakların içi doluydu duygularlan, şenniklän, sevgiylän.  «Bän çok sevindim, ani çeketti  bölä olay. Bän pek beendim  oyunu, ani çatıynan döndürmää. Beenerim, ani hepsi kayıl oldu atlamaa,  bän pek sevindim bu olaya».   «Bu gün hepsi lääzım  korusun uşakları. Burada türlü olaylar geçer. Mamular lääzım  büün  hepsini  bizä braksınnar, neçinki bu bizim  günümüz. Bän pek  beenerim kendi anamı hem bobamı».   «Pek şenim, pek beendim …

Kıpçak küüyündä Koladayı kutladılar büük konţertlan

Büük ayın 8-dä Kipçak küüyünün Kultura merkezindä geçti Kolada konţerdı. Onu her yıl hazırlȇȇr Kıpçak küüyünün klisesi. Gözäl giimnar, dekoraţiyalar, meraklı programa — bunnar hepsi dokundu herbir siiredicinin üreenä. Onnarın arasındaydı bizim çalışannarımız. Kolada konţerdı Kıpçak küüyündä her yıl hazırlanȇr erli klisenin çalışannarınnan hem ürenicilerinnän. Her keret konţert toplȇȇr bütün küüyü Kultura evindä. Konţerdın programası pek meraklı olȇr dokunarak insannarın üreklerinä, onuştan hepsi siiredicilär bakȇr onu bitkiyadan. Kıpçak klisesinin ürenicileri nışannadılar, ani büük havezlän hem sevgiylän hazırlanȇrlar bu yortuya. «Biz isteeriz herbir insan kendi içindä kabletsin duumuş Hristozu, onuştan biz savaşȇrız yapmaa bu yortuyu, da insannar bu dünnedä düşünsünnär diil…

Kıpçak küüyünün yaşayannarı barabar pakladılar küüyünün dolayını

Kıpçak küüyünün yaşayannarı pay aldılar «Yapacez  bizim  küüyümüzü taa pak» akţiyasında. Hepsi çıktı kendi payını koymaa bu önemli iştä. «Yapacez bizim küüyümüzü taa pak”  akțiyasında oldu gözäl hem önemli bir adet Kıpçak küüyündä. Paklamaa  kendi  küüyünü çiktı hepsi: uşak başçaların, kultura evin, primariyanın, şkolaların, «Pobeda» Kolhozun çalışannarı. Her bir insan isteer pak küüdä yaşamaa. «Bugün biz çiktık paklamaa küüyün dolaynı, neçinki göreriz,  ani küüdä vaar  çok  gübür. Sıbıdȇrlar insannar,  onnarı  hepsini  yapêrız  biz, onuştan  biz kendimiz da lääzım  onnarı  toplaylım. Biz  lääzım  örnek  olalım  gençlerä, küçük  uşaklara, hepsinä. Onnar da bilsinnär, ani bizim  yaşadıımız duuma erimiz lääzım  olsun  pak», -nışannadı…