Komratta geçti konţert, angısında toplandı para zor durumda bulunan insannar için

Pazar günü, mardın 20-dä, Коmradın kafelerin birisindä yardım için para toplaması konţert geçti. Cannı muzıkanın sevenneri «South Side Band» kaver — grupasının türkülerini sesleyäbildilär. Toplanılmış paralar yardım gibi yufka kolaylıklarlan insannara verileceklär.

Bildirimnär yardım için insannara ineternet soţial balaantılarında sıkça peydalanȇrlar. Kimi insannar paylaşȇrlar, kimileri yardım ederlär-herkezi kuvedinä görä bunu yapabiler. Geçirili konţerdin kurucuların biri – Nikolay Melintiy soleer, ani avtonomiyanın var çok yaşayannarı, kimä büün haliz yardım lääzım.

«Tekliflän grupamıza geldim, tutturdular bu fikiri. Kafenın öndercisinnän lafettim. Bu hayırlı iş, bunun için da tutturdular bizi», — annattı Nikolay.

Konţerdin publikasını sıcak salonda ikram ettilär.

««Yardım eli» grupayı çoktan gözlederiz hem akţiyalarına katılȇrız. Bu oluşlan onun çalışmasını istedik tutturup ilerletmää», — paylaştı kafenın menedjeri İrina Bessarab.

«Yardım eli» facebook — grupasının başı Elena Akbaş yardımcı konţerdin hem kurumun çalışannarını tutturmak için şükür etti.

«Hepsi paralar gideceklär Gagauziyanın zor durumda bulunan yaşayannarına», — söledi Elena Akbaş.

Yardım için para toplaması konţerdindä «South_Side_Band» kaver — grupası iki saatlık programasını siiredicilerä seslendirdi.
Источник grt.md
219

İlgili statyalar

Komratta yardımcılık konţertindä topladılar para yaşlı insannar için

Komratta geçti “Yardım Eli” yardımcılık konţerti. O doorudulu  yardım etmää fukaarä insannara. Konţertta pay aldılar Kultura Evindä işleyän kollektivlär hem “Yardım Eli” kurumun başı Elena Akbaş. Pazar günü, bakmadaan yaamura, insannar geldilär Kultura Evinä yardımcılık konţerdini seslemää hem yardım etmää fukaarä hem büük yaşta insannara. Olayın kurucuların biri — “Yardım Eli” kurumun başı Elena Akbaş. «Bana telefon etti Kultura Evin başı Marina Manjul da teklif etti genä yapmaa konţerdı – marafonu deyni yardım etmää fukaarä insannara Paskellä yortusuna karşı», — annattı Elena Akbaş. Konţerdin önemliini çizgiledi Moldova Parlamentin deputatı İvanna Köksal. «Şindi hepsi insannar kahırlı halda bulunȇrlar, bu konţert getirer…

Gagauziya aksakallar sovedi açıkladı yaşlı insannarın problemalarını kış vakıdında  

Gagauziyada 27 bin pensioner var. Komratta yaşȇȇr 4 bin yaşlı bulunan insan. Onnardan 200 yufka kolaylıklarlan. Gagauziya aksakalların sovedı  barabar primariya çalışannarınnan herzaman üürenerlär durumu, ki yardım etmää fukaarä insannara. Angı problemalarlan onnar büünkü günä karşı gelerlär, aksakallar açıkladılar toplantısında. Suuk vakıtta Gagauziyanın zor durumda bulunan yaşayannarı karşı gelerlär bir sira zorluklan. Çözmää onnarı yardım ederlär kuvet götürücüleri. Bu kış 400 skladometra odun verdilär lgota paaya görä fukaarä aylelerä. 80 aylä kabletti birär skladometra odun. Ama aksakallar sovet azaları nışannadılar ani bu yardım etmeer, ki yaşta bulunan insannar kışı geçirsinnär. Onnarın soşial ödemekleri pek küçük, para etmeer gazı – şafkı…

Komratta Paskellä için bindän zeedä yaşayan kabledecek yardım primariyadan

Paskellä yortuları için Komrat kasabasının 1200 kişi imelik poşetlarını kabledecek. Paraları  malların alması için verdi primariya. Primariyanın uzmannarı şansora çekettilär vermää insana poşetları imek mallarınnan. Onnar verilecek 80 yaşından büük pensionerlara, ilk grupanın   invalidları, çok uşaklı aylelär, kancer hastaları hem yatalak insannar, açıkladı Komrat kasabasının soţial soruşlarında baş uzmanı Olga Patutina. OLGA PATUTİNA Komrat primariyasının soţial soruşlarında   baş uzmanı  «Biz bu işi düzenledik ölä ki hepsi yardım için gelmesin birdän. Büün yaşlılara vereriz hem I grupada kolaylıksız insannara. Yavaş – yavaş insannar gelerlär. Onnar, elbetki, yardıma sevinerlär”, — söledi Olga Patutina.    «Şükür ederiz, saa olsunnar! Allah saalık versin, da…

Halk Topluşunda hazırladılar iniţiativayi yardım için yufka durumda insannara kışın

GHT başın yardımcısı Aleksandr Tarnavskiy Gagauziyanın zor halda bulunan yaşayannarına yısıtmak vakıdında finans yardımın verilmesi için kanon proektini teklif etti. Proektin baş daavaları hem neetleri için o Gagauz adiosunun cannı yayında programasında açıkladı. Derindän ilerki süjedımızda. O üzerä, ani energetika mallarına paalar gün — gündän üüselerlär da bu proţes hiç durgunmȇr, Gagauziyanın çoyu yaşayannarı ödeyämerlär kullanılan koşullar için. Bu üzerä GHT başın yardımcısı Aleksandr Tarnavskiy  «KALİTELİ YAŞAMAK» fondun kurulması için kanon proektini teklif etti. Bu kanon, umutlanȇr deputat, yardım edecek makar bir damna ilinnetmää insanın harçlarını yısıtmak vakıdında. Soţial yardımını teklif ediler 1 bin leylik yapmaa. Bu para verilecek aylenin…

Türkiyedän yardım yufka durumda bulunan aylelerä deyni verildi Gagauzya dolaylaların üçünä dä

Gagauziyada 1,5 bindän zeedä aylä kabledecek yardım ТİКА türk agentstvosundan. Kutuların içindä imek malları, angılarını Türkiyedä kutlanılan Ramazan bayramına görä veriler. Aprelin 20-ndä fura yardımlan geldi Gagauziyaya. Yardım verildi avtonomiyanın dolayların 3 kasabasında önderciliin temsilcilerinä. Bundan sora onnar verilecek aylelerä. “Küülerä daatmak üzere ihtiaç olan insannara afet olsun. Öbür projelär herzaman devam ediyor. Her küüydä bir iz brakȇrız.  Allah hepsimizä güç versin, saalık versin. Biri-birimizä yardım ederiz, gözäl projeleri yapȇrız.  İhtiaçlarımızı birlikte düşünüyoruz, nasıl yapacez, nasıl kapatacez.  Hepsinizi Paskellä  yortusunnan kutluyorum, burayı gelmeniz için teşekkür ediyorum”, — söledi TİKA agentstvosunun Kişinevda koordinatörü  Selda Özdenoğlu. Erli kuvetlär önderciliin temsil edenneri şükür…