Komratta Paskellä için bindän zeedä yaşayan kabledecek yardım primariyadan

Paskellä yortuları için Komrat kasabasının 1200 kişi imelik poşetlarını kabledecek. Paraları  malların alması için verdi primariya.

Primariyanın uzmannarı şansora çekettilär vermää insana poşetları imek mallarınnan. Onnar verilecek 80 yaşından büük pensionerlara, ilk grupanın   invalidları, çok uşaklı aylelär, kancer hastaları hem yatalak insannar, açıkladı Komrat kasabasının soţial soruşlarında baş uzmanı Olga Patutina.

OLGA PATUTİNA Komrat primariyasının soţial soruşlarında   baş uzmanı

 «Biz bu işi düzenledik ölä ki hepsi yardım için gelmesin birdän. Büün yaşlılara vereriz hem I grupada kolaylıksız insannara. Yavaş – yavaş insannar gelerlär. Onnar, elbetki, yardıma sevinerlär”, — söledi Olga Patutina.

 

 «Şükür ederiz, saa olsunnar! Allah saalık versin, da yaşayalım uslulukta da yardım edebilsinnär bizä ileri dooru da».

 

«Telefon ederlär bizä, geleriz kablederiz. Tä kakum için dä aldım poşedi, o görmeer».

İmelik mallarınnan poşetları  kablederlär primariyada. Onnara, kim gelemeycek almaa,  primariya uzmannarı evä insana getireceklär, haberledi Olga Patutina.

Primariya savaşêr  her yıl zeedeletmää yardım kabledicilerin sayısını da vermää onu diil sade Paskelläya karşı, ama başka yortular için da, nışannadı primar Sergey Anastasov.

«Her keret 1200 –dän çok  poşet hazırlȇȇrız bizim yufka durumda bulunan yaşayannarımıza. Paskelleyä, çünkü bu en büük yartu bizlär – pravoslav hristiannar için, da biz bir tarafta kalamȇȇrız. Yapȇrız listeyi, uzmannar onu iiycä kontrol ederlär. Pakettä imek malları. Yılda 3-4 keret yardım vereriz: kasabanın kurban günündä, Paskelleyä, güzün yortulara. Bücetimizdä çok para yok ama bu işi hep yapmaa savaşȇrız», — söledi primar.
Источник grt.md
220

İlgili statyalar

Komratta yardımcılık konţertindä topladılar para yaşlı insannar için

Komratta geçti “Yardım Eli” yardımcılık konţerti. O doorudulu  yardım etmää fukaarä insannara. Konţertta pay aldılar Kultura Evindä işleyän kollektivlär hem “Yardım Eli” kurumun başı Elena Akbaş. Pazar günü, bakmadaan yaamura, insannar geldilär Kultura Evinä yardımcılık konţerdini seslemää hem yardım etmää fukaarä hem büük yaşta insannara. Olayın kurucuların biri — “Yardım Eli” kurumun başı Elena Akbaş. «Bana telefon etti Kultura Evin başı Marina Manjul da teklif etti genä yapmaa konţerdı – marafonu deyni yardım etmää fukaarä insannara Paskellä yortusuna karşı», — annattı Elena Akbaş. Konţerdin önemliini çizgiledi Moldova Parlamentin deputatı İvanna Köksal. «Şindi hepsi insannar kahırlı halda bulunȇrlar, bu konţert getirer…

Paskelleyä karşı Komrat gözelleşer

Paskellä  yortusuna karşı bizim kasabamız taa gözäl olȇr. Komratta eni brusçatka koyuldu. Gagauziyanin yaşayannarı pek sevinerlär, ani Paskellä yortusuna karşı eni brusçatka koyulȇr. “Ko diişsin dolayanı. Pek islää”. “Taa ilin gezecez”. “Bu pek islää. Bän ölä sayȇrım”. “Bu pek lääzım insannara”. Eni brusçatka koyuldu klisenin önündä. «Paskeleya karşı bu iş yapılȇr. Andrey Valkov bu neetlerä 70 bin ley verdi», — açıkladı bu işleri yapan kurumun sayıcısı Marina Levintiy. Komrat primariyasının tertiplemäk uurunda baş uzmanı Aleksandr Peykov annatı, ani bu iş yardım eder gözelletmää Komradı. «Paskelä  için bu bizä bir büük baaşış .Eni elektrık sisteması  hem brusçatka koyuldu”, — söledi Peykov.…

Türkiyedän yardım yufka durumda bulunan aylelerä deyni verildi Gagauzya dolaylaların üçünä dä

Gagauziyada 1,5 bindän zeedä aylä kabledecek yardım ТİКА türk agentstvosundan. Kutuların içindä imek malları, angılarını Türkiyedä kutlanılan Ramazan bayramına görä veriler. Aprelin 20-ndä fura yardımlan geldi Gagauziyaya. Yardım verildi avtonomiyanın dolayların 3 kasabasında önderciliin temsilcilerinä. Bundan sora onnar verilecek aylelerä. “Küülerä daatmak üzere ihtiaç olan insannara afet olsun. Öbür projelär herzaman devam ediyor. Her küüydä bir iz brakȇrız.  Allah hepsimizä güç versin, saalık versin. Biri-birimizä yardım ederiz, gözäl projeleri yapȇrız.  İhtiaçlarımızı birlikte düşünüyoruz, nasıl yapacez, nasıl kapatacez.  Hepsinizi Paskellä  yortusunnan kutluyorum, burayı gelmeniz için teşekkür ediyorum”, — söledi TİKA agentstvosunun Kişinevda koordinatörü  Selda Özdenoğlu. Erli kuvetlär önderciliin temsil edenneri şükür…

Gagauziyada Ukrainadan gelän insannar kablederlär hertürlü yardım

Ukrainada asker olayların başlamasının beterinä binnärlän insan komuşu devletindän geler Moldovaya. Nicä bütün respublikada, ölä Gagauziyada da cenktän kaçannar kablederär hertürlü yardımı. Gagauziyanın yaşayannarı kalmadılar bir tarafta da karşıladılar Ukrainadan  gelenneri yardımnarlan. Avtonomiyada bu insannar için  birkaç maasuz merkezdä yardım veriler. Onnarın birisi Komratta bulunȇr. ALEKSANDR KARAÇLI Komrat kasabasının primar yardımcısı: “Kasabanın kultura evindä biz kurduk bir merkez, neredä biz informaţiya vereriz. Telefon kompaniyaları verdilär bizä sım — kartaları, angıların yardımınnan gelennär var nicä telefon açsınnar Ukrainada kalmış senselelerinä”. Bu merkezdän kaarä, kasabanın primariyasında bu insannar için toplanılȇr hertürlü yardım. OLGA PATUTİNA Komrat primariyasının cümnä bülümün öndercisi: “Gelerlär 9, 10…

Paskelleyä karşı imek malların kalitesi uzmannarın göz altında

Paskellä yortularına karşı sıklaştılar reydlar imek malların kalitesini kontrol edän Agentstvosunun  uzmannarın tarafından. Onnar gözlederlär malların kalitesini, angıların kullanması var nicä zarar getirsin insannarın saalıına. Her bir imek malında lääzım olsun ȇtiketka, angısında olmalı informaţiya nedän yapılı hem da nekadar vakıdın içindä var nasıl onu kullanmaa. Paskellä yortularına karşı Komrat kasabasının panayırın sergileri dolu türlü mallarlan. İnsannar alatlȇȇrlar yortuyadan satın almaa ne lääzım. İmelik  kalitesindä  kontrol etmäk Agentstvosunun  baş inspektoru Alla Kalçeva verdi birkaç nasaat satın alannara. «Hepsi insannar lääzım satın alsınnar imek malları tükennerdän. Te burada trotuarda onnar diil lääzım satsınnar imelik. Satın alarkana imelik, insan var nasıl istesin…