Komratta yardımcılık konţertindä topladılar para yaşlı insannar için

Komratta geçti “Yardım Eli” yardımcılık konţerti. O doorudulu  yardım etmää fukaarä insannara. Konţertta pay aldılar Kultura Evindä işleyän kollektivlär hem “Yardım Eli” kurumun başı Elena Akbaş.

Pazar günü, bakmadaan yaamura, insannar geldilär Kultura Evinä yardımcılık konţerdini seslemää hem yardım etmää fukaarä hem büük yaşta insannara. Olayın kurucuların biri — “Yardım Eli” kurumun başı Elena Akbaş.

«Bana telefon etti Kultura Evin başı Marina Manjul da teklif etti genä yapmaa konţerdı – marafonu deyni yardım etmää fukaarä insannara Paskellä yortusuna karşı», — annattı Elena Akbaş.

Konţerdin önemliini çizgiledi Moldova Parlamentin deputatı İvanna Köksal.

«Şindi hepsi insannar kahırlı halda bulunȇrlar, bu konţert getirer bizä şennik. Çok saa ol isteerim söleyim bütün ürektän  Elenaya Akbaş. O yapȇr bir büük faydalı iş», — söledi İvanna Köksal.

Komrat kasabasının primarı Sergey Anastasov konţertlan mutlu kaldı.

«Çok saa olsunnar kurucular, hepsi insannar, kim geldi konţerdä da gösterdi hazırlıını yardım etmää, bakmayarak yaamura», — söledi primar.

Gagauziyanın yaşayannarıii konţerdi bendilär.

«Pek gözäl geçti. Çok meraklı”.

 

“Bän pek sevinerim, ani geldim bu konţerdä».

Konţert sürttü üç saattan zeedä. Toplanmış paraları vereceklär yaşlı insannara, ki onnar Paskelleyä hazırlanabilsinnär, açıkladı “Yardım Eli” kurumun başı Elena Akbaş.
Источник grt.md
240

İlgili statyalar

Komratta geçti konţert, angısında toplandı para zor durumda bulunan insannar için

Pazar günü, mardın 20-dä, Коmradın kafelerin birisindä yardım için para toplaması konţert geçti. Cannı muzıkanın sevenneri «South Side Band» kaver — grupasının türkülerini sesleyäbildilär. Toplanılmış paralar yardım gibi yufka kolaylıklarlan insannara verileceklär. Bildirimnär yardım için insannara ineternet soţial balaantılarında sıkça peydalanȇrlar. Kimi insannar paylaşȇrlar, kimileri yardım ederlär-herkezi kuvedinä görä bunu yapabiler. Geçirili konţerdin kurucuların biri – Nikolay Melintiy soleer, ani avtonomiyanın var çok yaşayannarı, kimä büün haliz yardım lääzım. «Tekliflän grupamıza geldim, tutturdular bu fikiri. Kafenın öndercisinnän lafettim. Bu hayırlı iş, bunun için da tutturdular bizi», — annattı Nikolay. Konţerdin publikasını sıcak salonda ikram ettilär. ««Yardım eli» grupayı çoktan gözlederiz…

Gagauziya aksakallar sovedi açıkladı yaşlı insannarın problemalarını kış vakıdında  

Gagauziyada 27 bin pensioner var. Komratta yaşȇȇr 4 bin yaşlı bulunan insan. Onnardan 200 yufka kolaylıklarlan. Gagauziya aksakalların sovedı  barabar primariya çalışannarınnan herzaman üürenerlär durumu, ki yardım etmää fukaarä insannara. Angı problemalarlan onnar büünkü günä karşı gelerlär, aksakallar açıkladılar toplantısında. Suuk vakıtta Gagauziyanın zor durumda bulunan yaşayannarı karşı gelerlär bir sira zorluklan. Çözmää onnarı yardım ederlär kuvet götürücüleri. Bu kış 400 skladometra odun verdilär lgota paaya görä fukaarä aylelerä. 80 aylä kabletti birär skladometra odun. Ama aksakallar sovet azaları nışannadılar ani bu yardım etmeer, ki yaşta bulunan insannar kışı geçirsinnär. Onnarın soşial ödemekleri pek küçük, para etmeer gazı – şafkı…

Emiliya Mavrodi, sana deyni. Konţert yardım etmää deyni küçük uşacaa.

Komratta  canavar ayın 8-dä «Твори добро» yardımcı  konţerdi  geçti.Onun baş  neeti-  toplamaa para  küçücük  uşaa Emiliya Mavrodiya deyni . Yardımcı  koţerdi  geçirmää teklif  etti  «Kolay seslär»  vokal  okulun  başı  Tatyana Mitioglo. Komrat  muniţıpiyasının Kultura evin önündä  geçti  yardımcı  konçerdi. O adalıydı iki yaşında uşaa Emiliya  Mavrodiya. Uşak  yıldan zeedä Retta  sindromunnan güreşer. Aylesi  onu  aşırıda ilaçlȇȇr, onnar lääzım  çok para. DENİS  BABURİN komrat kultura evin  başı :- » bizim  artistlär  işittiynän taa  kayıl oldular  pay  almaa koţerttä». Gagauziyanın artistleri  islä  bilerlär  Emiliyayı  Mavrodi  hem onun anasını, bobasını. Uşak yok  taa  3 yaşında ,ama  ecel  hazırladı  ona  büük zeetleri. ANNA-MARİYA «Voice…

Komratta yalnız yaşayan ihtiarlara “Yardım eli” kurumu Paskellä için imek mallarınnan poşetleri verdi

Yașamakta bölä olêr, ani insan ihtiarlıkta yalnız kalêr, kendibaşına zorlarınnan, kahırlarınnan hem düşünmeklerinnӓn. Bakmayarak ona, ani herkezindӓ yalnızlık için kendi sebepleri var, her biri onnardan isteerlӓr onnarı annasınnar, hatır güütsünnӓr hem saygı göstersinnär. “Yardım eli” cümnӓ kurumun başı Elena Akbaş kutladı Komradın yaşlı yaşayannarını Paskellӓ yortularınnan. Yalnızlıkta bulunan  hem kolaylıksız ihtiarlar kablettilӓr imelärlän poşetları. 85 yaşında Komratlıyka İvanna Revaţkaya — kolaylıksız yaşayan. O kabletti baaşışları “Yardım eli” kurumundan. Karı artık birkaç yıl yalnız yaşȇȇr. Cümnӓ kurumundan dikatlık hem saygı ona deyni paalı. İvan hem Svetlana Kalpakçi  yaşamalarının taa çoyu payını işledilӓr okulda. İvan Nikolaeviç  hem  Svetlana Alekseevna üüredicilär. Onnar birkaç…

Komratta İnner Wheel halklararası volontör karılar kurumunun bölümü açıldı

Gagauziyada geçti  halklararası karıların İnner Wheel kurumunun bülümün açılışı, angısına girerlär sade  karılar. Bu kurum çok yardım eder uşaklara, karılara, kim bulunȇr zor durumda hem başka yufka durumda bulunan insannara.  Bu yıl kurum tamannayacek 99 yılını kurulmasından. İnner Wheel kurumu çalışȇr 100 devlettän zeedesindä. İneer Wheel kurumu en büük kurumnarın birisi dünnedä, angısına girerlär volontör karılar.  Onnar urguladılar, ani bu klubun yardımınnan  karılar kablederlär kolaylık yardım etmää cümneyä, buluşmaa, dostlaşmaa. İneer Wheel Komrat klubun açılışında  pay aldılar delegeţıyalar   Azeybardjandan, Rumıniyadan, Bulgariyadan, Ukrainadan hem Moldovadan. Onnarın  baş neeti — yardım etmää yufka durumda bulunan insannara. “Halklararası kurumumuz yardım etmää deyni biri-birinä.…