Kompensaţiyalar için danışmış insannarın 70%-tän zeedä “pek üüsek” hem “üüsek” yufka kategoriyalarda

Compensatii.gov.md platformasında yazılmış yaşayannar başıladılar yufka kategoriyasını üürenmää. Ona görä vatandaşlar kabledeceklär kompensaţiyaları gaz, şafk hem sıcak için.

Ȇnergetika uurunda kendi yufka kategoriyasını üürenmää deyni, angısına görä gaz, şafk hem sıcak paaların bir payı devlet tarafından ödenecek, nicä bildirdiydilär kuvetlär, vardı nicä Kasım ayın 30-da. Ama aslı bunu insannar yapabildilär sade Kıran (dekabr) ayın 1-dä.

«Bän dün savaştım girmää hesabıma”.

«Tä şindi giderim üürenmää angı kategoriyayı bana verdilär».

«Platforma pek üklü da onuştan ona pek zor girmää. 700 bin dsanışmak o pek çok. Da allelem programa etiştirämeer hepsi girişleri işlemää”.

«Bän taa bakmadım».

Ki üürenmää sizä verilmiş yufka statusunu lääzım girmää compensatii.gov.md saytında kendi hesabına. Girdiynän saa tarafında görünecek yalın simbolu, insandan insana o türlü renklerdä var nicä olsun. Kırmızı göstrerer pek üüsek yufka kategoriyasını, turuncu – üüsek, sarı – orta, eşil – iisik, mavi – yufkasız.

Uzmannarın esaplamalarına görä kompesaţiyalar için danıştışar 700 bin evin saabisi, angılarından 78% -di pek üüsek hem üüsek yufka kategoriyasıda. Haliz te onnara şafk paasının bir payı ödenecek devlet tarafından.

«Er şafk büüyarsaydı 6 leydän zeedä, kompensaţiyalar verilecek yaşayannara orta yufka kategoriyasından da. Geçmiş afta kabledilmiş kompensaţiyaların reglamentı baktırȇr 3 sţenariy: 1).paa 5 leyadan kalarsaydı, 2). 5-tän 6-ya kadar hem 3). er kalkacek 7 leyadan. Ama er 7 leydän taa paalı olarsaydı, ozaman hükümet başka karar  kabledecek. Ama umutlanȇrım ki bölä olmayacek”,-söledi iş hem soţial uurunda korumak ministrusu Marçel Spatar televizion yayınnarın birindä.

Er aylä isınȇr sade şafklan, ozaman kompensaţiyanın en çok sayısı diil 75 kVt/saat için, ama 1000 kilovat için verilecek.

Gaz için kompensaţiya hep ölä baalı verilmiş yufka kategoriyasına. En üüsek kategoriyasına gaz 12 ley olacek, üüsek kategoriyası için 14 ley, orta – 17 ley hem iisik – 24 ley bir kub için.

Kompensaţiya kaplayacek maksimum 180 kubu ayda.

Bununnan birerdä insannar, kim compensatii.gov.md saytında danışmasını brakmadılar, gaz, şafk hem sıcak için kompensaţiyaları Kasım ayı için kabledeceklär nicä insannar orta yufka kategoriyasından. Ama sade bir ay için. Kıran ayından beri onara kompensaţiya olmayacek.

Bu ara verilmiş yufka kategoriyasınnan diil hepsi insannar kayıl.  İş hem soţial uurunda korumak ministerliin presa izmetindä haberledilär, ani çok insan kayıl olmadıını belli etti. Butakım kayıl olmamış insannar lääzım bu ministerlää danışmayı yollasınnar [email protected] adresinä, da uzmannar enidän bakaceklar hepsi bilgileri, açıkladı İş hem soţial uurunda korumak ministerliin presa izmetinin başı Diana Blanaru.

Bu yıl gaz, şafk hem sıcak için kompensaţiyaları ödemää deyni hükümet ayırdı 5 mlrd ley, ne 2 kat taa çok nekadar 2021 yılda.

Avtor: M. Statova, çevirdi: O. Kihyal, çekim: F. Çakusta, kurgu: M. Kazaku
Источник grt.md
193

İlgili statyalar

Deputat: kompensaţiyalar şafk için dekabridä iki ay için gelecek

Kompensaţiyalar için compensatii.gov.md saytında sayıya konulmuş insannarın 78 proţendin statusu üüsek uurda yufka olarak belli edildi, da sade 1 proţent yufkasız belirlendi. Ama bununnan birerdä kimi yaşayannarın gelirleri yenidän bakılacek. Bunu için haberledi Parlamenttä soţial koruması, saalık komisiyasının başı Dan Perçun. Hep ölä o haberledi, ani diil hepsi insannar Kasım ayın şafk fakturasnda kompensaţiyayı kablettilär. O gelecek Kıran ayın fakturasında 2 ay için. Источник grt.md

Çiçek ayın birindän kompensaţiya gaz için olmayacek

Çiçek ayın birindän kompensaţiya gaz için olmayacek. Moldovanın başbakanın yardımcısı Andrey Spınu nışannadı,ani gaz paasını “GAZPROM” taa da kaldıracek. O çizgiledi, ani gelän vakıtta belli olacek gaz paası Moldova yaşayannarına deyni. Çiçek ayında var nicä olsun ölä, ani gaz paası Moldovaya deyni kuracek 1000 dollar bin kubometra gaz için. Ama nicä nışannadı Moldovanın başbakanın yardımcısı, İnfrastruktura ministrusu Andrey Spınu, insannara deyni paaları kaldırmayaceklar. Ama verilmeyecek kompensaţiya da. «Çiçek ayı için biz kompensaţiyayı plana koymadık. Biz verärdık kompensaţiya suuk vakıdında ozaman, açan gaz gidärdi pek çok. Hava isınȇr. Çiçek ayında bezbelli olacek islä hava», — dedi Spınu. Gagauziyanın yaşayannarı raatsızlanȇrlar, ani…

Video: Yaşayannar bekleerlär kompensaţiyalari gaz için

Moldovanın hükümeti hem Rusiyadakı  “Gazprom”  imzaladılar annaşmayı 5 yıla gazın satın alması için. Kontraktın bir koşulu sade var — Moldova lääzım ödeşsin borçlarınnan. Annaşmanın çerçevesindä belli edildi bir formula, angısını teklif etti Moldovanın delegaţiyası. O baalı panayırda paalarlan gaza hem petrol mallarına. Dual gazın paaları kalkacȇklar yakın zamannarda, bu işlär için Moldovanın kuvetleri şansora aşıkladılar. İnsannar umutlanêrlar, ani kompensaţiyalar da ödeneceklär. Gazın paalarını kaldırmasından sora zeedeledeceklär yaşayannarın harçları da.Onnar bekleerlär hükümettän kompensaţiyaları gaz için. “Biz umutlan bekleeriz, ama olacȇk mı, osa olmayacȇk, onnar diil belli. Elbetki bekleeriz hükümettän ödekleri bu problema ilk uurda”. “Bän kendim beklämeerim, çünkü pensiyam 2 000 leydan zeedä, da vermeyeceklär, ama kimin taa iisik, onnar ne…

Hepsi uşaklar iki yaşınadan her ay binär ley kabledeceklär

Parlamentin oturşunda ilk  okumakta 73  deputat sesini verdi  ki diişilmeklär  olsunnar kanon proektindä  soţıal ödemeklär için. Haberledi  iş  hem  soţıal korumak  ministrusu  Marçel  Spȇtaru. Ceviz ayın  16-da  soţıal  uurunda  uzmannarın günü. Onnar  koruyȇrlar hem yardım ederlär  yaşayannara,nişannadı iş  hem  soţıal korumak  ministrusu  Marçel  Spȇtaru. Onun laflarına göörä  parlamentin daavaların biri  koorumaa ayleleri küçük uşaklarlan. Hepsi  uşaklar  iki yaşınadan  kabledeceklär  binär bin ley,bakamayarak  ona  sigortalı  o sa diilmi  ana-bobalar. Bu posobiya yazdırılı var  kanonda. Bu yardımı  devletin 63  bin  uşaa kabledecek. MARÇEL SPȆTARU  iş  hem  soţıal korumak  ministirlii :- »Devletin bücetindän bu yardımı  kabledeceklär  hepsi  uşaklara,angıları taa yok iki yaşında. Lääzım…

Büük ayından pensiya sayısı diişecek. Angı kategoriyalarda?

Moldovada büük ayından enidän pensiya sayısı bakılacek. Milli soţial sigorta kasası haberleer, ani  danışmakları bunun için var nicä bu kuruma hem oflayn hem onlayn formada vermä. İnsannarın angı kategoriyasına pensiya enidän bakılacek bizim süjetımızda.   Pensiyanın enidän bakılması heryıl geçirlener. 2023 yılda yaşayannarın bir payın  soţial ödemekleri büüecek. Danışmakları bunun için var nicä versinnär o yaşayannar. angıları pensiyadan sora iki yıldan taa zeedä işledilär. Bundan kaare taa büük pensiyayı kabledeceklär üfka kolaylıklarlan insannar, angıları 1999 yıldan sora  pensiyaya çıktıynan taa 7 yıl çalıştılar. “Ki danışmayı vermää, lääzım dolay sigorta kasasına gelsin. Ya da taa da uygun olacek vermää danışmayı elektron…