Deputat: kompensaţiyalar şafk için dekabridä iki ay için gelecek

Kompensaţiyalar için compensatii.gov.md saytında sayıya konulmuş insannarın 78 proţendin statusu üüsek uurda yufka olarak belli edildi, da sade 1 proţent yufkasız belirlendi. Ama bununnan birerdä kimi yaşayannarın gelirleri yenidän bakılacek. Bunu için haberledi Parlamenttä soţial koruması, saalık komisiyasının başı Dan Perçun. Hep ölä o haberledi, ani diil hepsi insannar Kasım ayın şafk fakturasnda kompensaţiyayı kablettilär. O gelecek Kıran ayın fakturasında 2 ay için.
Источник grt.md

İlgili statyalar

Kompensaţiyalar için danışmış insannarın 70%-tän zeedä “pek üüsek” hem “üüsek” yufka kategoriyalarda

Compensatii.gov.md platformasında yazılmış yaşayannar başıladılar yufka kategoriyasını üürenmää. Ona görä vatandaşlar kabledeceklär kompensaţiyaları gaz, şafk hem sıcak için. Ȇnergetika uurunda kendi yufka kategoriyasını üürenmää deyni, angısına görä gaz, şafk hem sıcak paaların bir payı devlet tarafından ödenecek, nicä bildirdiydilär kuvetlär, vardı nicä Kasım ayın 30-da. Ama aslı bunu insannar yapabildilär sade Kıran (dekabr) ayın 1-dä. «Bän dün savaştım girmää hesabıma”. «Tä şindi giderim üürenmää angı kategoriyayı bana verdilär». «Platforma pek üklü da onuştan ona pek zor girmää. 700 bin dsanışmak o pek çok. Da allelem programa etiştirämeer hepsi girişleri işlemää”. «Bän taa bakmadım». Ki üürenmää sizä verilmiş yufka statusunu lääzım…

Mayin 9-da Georgiy şiridini kullanmış insannar cezalanaceklar

Hederlez ayın 9-ndan sora insannar, kim taktı Georgiy şiridini, ceza kabledeceklär. Moldovada şansora belli edildi 103 cezalanacek kişi. Onnarın arasında deputatlar da. MD parlametin başı İgor Grosu nışannadı, ani deputatlar için da kanon işleer. O vatandaşlar, angıları Georgiy şiridini takıp Enseyiş gününü nışannadılar, gezalanaceklar. Bunu için haberledi Gagauziya Poliţiya bakannıın presa ofiţerı Olga Dutka. Gagauz Eri Halk Topluşu başının yardımcısı Georgiy Leyçu nışannadı, ani yaşayannarı koruyȇr postanovleniye, angısını deputatlar kablettilär mayin 8-dä gecä ȇkstra oturuşunda. Georgiy şiretlerini takması için insannar gezalanaceklar 4,5 bin leydan –9 bin leya kadar yada çalışaceklar parasız 30 saattan 60 saada kadar. Üridik kişilär için hem…

Video: Yaşayannar bekleerlär kompensaţiyalari gaz için

Moldovanın hükümeti hem Rusiyadakı  “Gazprom”  imzaladılar annaşmayı 5 yıla gazın satın alması için. Kontraktın bir koşulu sade var — Moldova lääzım ödeşsin borçlarınnan. Annaşmanın çerçevesindä belli edildi bir formula, angısını teklif etti Moldovanın delegaţiyası. O baalı panayırda paalarlan gaza hem petrol mallarına. Dual gazın paaları kalkacȇklar yakın zamannarda, bu işlär için Moldovanın kuvetleri şansora aşıkladılar. İnsannar umutlanêrlar, ani kompensaţiyalar da ödeneceklär. Gazın paalarını kaldırmasından sora zeedeledeceklär yaşayannarın harçları da.Onnar bekleerlär hükümettän kompensaţiyaları gaz için. “Biz umutlan bekleeriz, ama olacȇk mı, osa olmayacȇk, onnar diil belli. Elbetki bekleeriz hükümettän ödekleri bu problema ilk uurda”. “Bän kendim beklämeerim, çünkü pensiyam 2 000 leydan zeedä, da vermeyeceklär, ama kimin taa iisik, onnar ne…

Gagauziyanın üüredicilerinä kompensaţiyalar için proekt geçmedi

Ministruların kabinedı kayıl olmadı kanon proektinnän, angısında Üüretim kodeksın kimi diyşilmeklär bakılı. Dokumendä görä avtonomiyanın merkez dolaylarını Moldovanın başka dolaylarınnan hem muniţipiyalarınnan bir uura getirmää ki genç üüredicilerä para yardımı ödensin. Hükümetin oturuşunda teklif edildi zap etmää bu takım kanon proektini, soleyip, ani bütünnä Üüretim kodeksına diyşilmeklerini lääzım hazırlamaa. Bu takım kararlan kayıl olmadı Gagauz Eri  bakannık komitetin başın yardımcısı Olesä Tanasoglo, angısı hep ölä bu oturuşta pay aldı. O urguladı ki Üüretim kodeksında var bölümnär, angıları biri birinä kaarşı giderlär. Bunun beterinä kimi genç uzmannarda, angıları avtonomiyanın üüretmäk kurumnarına çalışmaa gelerlär, yok hakları evin arendası için hem energetika koşulları…

Gagauziyada canavar ayın 2-ndä geçecek hepsi GHT deputatların oturuşu

Gagauziyada canavar ayın 2-ndä geçecek hepsi GHT deputatların oturuşu.Bunun için haberledi GHT başı Dmitriy Konstantinov. O nışannadı, ani deputatlar lääzım açıklasınnar politika hem soţial ekonomika soruşlarını. Lääzım annamaa, nicä avtonomiya lääzım ilerlesin. Bunun için lääzım geçirmää hepsi GHT deputatların oturuşunu, haberledi halk topluşun başı Dmitriy Konstantinov. Gagauziyada var çok problema, angılarını lääzım çözmää, çizgiledi Dmitriy Konstantinov. İdeyayı geçirmää hepsi GHT deputatların oturuşunu tutturdu halk topluşun başın politika soruşlarında nasaatçısı İvan Burgucı.  İVAN BURGUCI Halk topluşun başın politika soruşlarında nasaatçısı: — “Bu pek önemli. Biz lääzım gösterelim hepsi insannara, ani birleştik. Lääzım açıklamaa ne düşüneriz bizim haklarımız için. Moldova diil hepsini…