Büük ayından pensiya sayısı diişecek. Angı kategoriyalarda?

Moldovada büük ayından enidän pensiya sayısı bakılacek. Milli soţial sigorta kasası haberleer, ani  danışmakları bunun için var nicä bu kuruma hem oflayn hem onlayn formada vermä. İnsannarın angı kategoriyasına pensiya enidän bakılacek bizim süjetımızda.  

Pensiyanın enidän bakılması heryıl geçirlener. 2023 yılda yaşayannarın bir payın  soţial ödemekleri büüecek. Danışmakları bunun için var nicä versinnär o yaşayannar. angıları pensiyadan sora iki yıldan taa zeedä işledilär. Bundan kaare taa büük pensiyayı kabledeceklär üfka kolaylıklarlan insannar, angıları 1999 yıldan sora  pensiyaya çıktıynan taa 7 yıl çalıştılar.

“Ki danışmayı vermää, lääzım dolay sigorta kasasına gelsin. Ya da taa da uygun olacek vermää danışmayı elektron formasında. Bunun için lääzım cnas.gov.md sayfasına girmää. Orada siz göreceniz hepsi koşulları, angılarını soţial sigorta kasası verer onlayn formatında”, — açıkladı Komrat Soţial sigorta kasasının başı Praskovya Karaivan.

Girdiynän soţial sigorta kasasının saytına, insan lääzım ayırsın  yaşa görä yada kolaylıklara görä pensiya bölümünü. Bundan sora lääzım olacek identifikaţiya nomerini yazmaa.

“Bundan  sora  programa belli eder  kim girdi sayta. Lääzım olacek kayıllıını vermää ki programa  sizin kodunuzu kullansın. Bundan sora biz onlayn rejimindä kablederiz danışmayı. Hergün bizim çalışannarımız bakȇrlar insannarın danışmaklarını. Bir vakıttan sora sizä gelecek cuvap, ani sizi sayıya koydular. Kalacek bekleyasiniz pensiyanın enidän bakılmasını”, — söledi Praskovya Karaivan.

Danışmayı pensionerlar var nicä yazsınnar yakın insannarın yardımınnan. Lääzım olacek pasport, iş hem pensiya kiyadı.

“Pensiya sayısı baalı  kazanç parasından, angısını insan kabledärdi bitki yılların süresinsdä. Herbir insanın pensiya sayısı onun kazanç parasına görä belli olacek”, — haberledi Praskovya Karaivan.

Pensiya sayısının bakılmasından kaare  milli soţial sigorta kasası heryıl yapȇr soţial ödemeklerin indeksaţiyasını. 2023 –cü yılda pensiyalar 14 proţendä büüeceklär.

Avtor: T. Stavilova, M. Statova, video: G. Stavilov, montaj: A. Topal
Источник grt.md
183

İlgili statyalar

Mediţina sigortası programa genişlendi. Angı eni ilaçlar hem aaraştırmalar ona girdi?

Orak ayın birindän  zeedelenecek ilaçların  hem aaraştırmaların sayısı, angılarını  hastalar parasız var nicä kabletsinnär. Bunu için haberledi GRT kanalına Milli mediţina Sigorta kompaniyasının başı İon Dodon. Taa derindän bizim süjetımızda. Hastalıkların kaliteli diagnostikası hem  ilaç tarfından yardım  – bu Milli mediţina Sigorta kompaniyasının en önemli davası, nışannadı Milli mediţina Sigorta kompaniyasının başı İon Dodon. «Biz söleeriz şeker hastalarına deyni ilaçlar için, paliativ yardımı için hem autist hastalara deyni», — açıkladı İon Dodon. Kanser hastalıınnan insannar hem parasız hem taa hızlı medik koşullarını kabledeceklär. «O insannar, angıları gelerlär onkoinstitutuna yardım hem diagnostika için, beklärdilär 45 günä kadar, ama şindi bu vakıt…

Nicä vermää danışmayı suuk vakıdı para yardımı için: ne bunu için lääzım hem nereye danışmaa

Gagauziya yaşayannarın danışmakları suuk vakıdında para yardımının kabledilmesi için zeedelener. Ayın parası 700 ley kurȇr. Soţial asistentlerinä 13 bin ayledän taa çok insan danıştı. Saalık hem soţial koruması Bakannıında belli ettilär, ani yardımı kabledennär — aylelär, angılarında yaşȇȇr makar bir kişi, angısı uyȇr kanonnan bakılı sekiz kategoriyaya. Ne uurda büün gider insannarın danışmaklarını kabletmäk işi, üürendi Mariya Statova. Soţial asistentlerin izmetindä vatandaşları çin sabaalendän kablederlär. Yaşayannarın taa çoyu – pensionerlar. Yardım parasını — 700 leyi kabletmäk için region büdjetindän lääzım aylenin kişi sayısı için kiyadı getirmää. Komratta primariyanın haberlemäk merkezindä vererlär. Kabledenin yanında lääzım olsun aylä kişilerin kimniklerin kopiyaları.  «Hemprimariya,…

Üürenicilär için kompensaţiyanın sayısı belli edildi

GHT deputatları kablettilär kanon proektini , angısına görä Gagauziyanın üüretim kurumnarın üürenicileri kabledeceklär kompensaţiyaları. Dokumentä görä  binär ley verilecek herbir uşak için 1-ci klastan -12-ci klassadan. Taa 500-är ley verilecek   fukaara aylelerdän herbit uşaa. İlktän avtonomiyanın bücetından plana koyuluydu vermää 500 ley herbir üüreniciya.  Bundan sora deputatlar Aleksandr tarnavskiy, Mihail Jelezoglo hem Dmitriy Manastirli  yazdılar kanon proektini, angısında sölenilärdi, ani herbir fukaarä aylä lääzım kabletsin 2 bin leydän diil taa az, ki uşakları şkolaya hazırlamaa. Üçüncü iniţiativaya görä , angısını açıkladılar deputatlar Elena Yurçenko, Leonid Kiosä, Mihail Popov hem Aleksandr Dinjos , teklif edildi vermää hepsi uşaklara 1-ci klastan 12…

“Soţial izmetlerdä eni adım”. Gagauziada başladıldı eni proekt soţial koruması uurunda

Kirsovo küüyündä  «Çehiya hem  Gagauziyada  soţial sistemanın  kurulması hem ilerlemesi» proektin açılması geçti. Onda pay aldılar primarlar, dolayların öndercileri, soţial bakannıkların  temsilcileri. Toplantının baş davasıydı – kaliteli koşulları yaşayannara onlayn vermää,  kolaylatmaa  insananarın danışmalarını türlü bölümnerä. «Çehiya hem  Gagauziyada  soţial sistemasının  kurulması hem ilerlemesi» proekti – bu eni yol koşulların ilerlemesi için Gagauziyada. Bu proekta avtonomiya gitti üç yıl, ama GOVİD – 19 hastalıın beterinä plannar biraz diiştilär, onun için proektin  giriştirilmesi çeketti biraz ta sora, nışannadı Gagauziyanın Bakanık komitetin başın yardımcısı Olesä Tanasoglo. «Praktika kendisi gösterer bizä, ani pek önemli kurmaa  IT malını, IT programasını  onlayn rejımında. Onun için,…

Kompensaţiyalar için danışmış insannarın 70%-tän zeedä “pek üüsek” hem “üüsek” yufka kategoriyalarda

Compensatii.gov.md platformasında yazılmış yaşayannar başıladılar yufka kategoriyasını üürenmää. Ona görä vatandaşlar kabledeceklär kompensaţiyaları gaz, şafk hem sıcak için. Ȇnergetika uurunda kendi yufka kategoriyasını üürenmää deyni, angısına görä gaz, şafk hem sıcak paaların bir payı devlet tarafından ödenecek, nicä bildirdiydilär kuvetlär, vardı nicä Kasım ayın 30-da. Ama aslı bunu insannar yapabildilär sade Kıran (dekabr) ayın 1-dä. «Bän dün savaştım girmää hesabıma”. «Tä şindi giderim üürenmää angı kategoriyayı bana verdilär». «Platforma pek üklü da onuştan ona pek zor girmää. 700 bin dsanışmak o pek çok. Da allelem programa etiştirämeer hepsi girişleri işlemää”. «Bän taa bakmadım». Ki üürenmää sizä verilmiş yufka statusunu lääzım…