KDU-dä konferenţiyada açıkladılar adetleri, eni tendenţiyaları hem perspektivaları muzika kulturası

Komrat  Devlet  universitetindä  3-cü   «Muzika  kulturasında adetlär hem zamandaş  kolaylıklar için bilim-praktik konferenţiyası»  geçti. Konferenţiyanın işindä  studentlär, üüredicilär hem üüsek  üüretim  kurumun  rektoru  Sergey  Zahariya pay aldılar.

Bilim-praktik konferenţiyası verer kolaylık  muzika uurunda  bilgilärlän, bakışlarlan hem  becermeklärlän paylaşmaa, belli eder  daavaları, nicä  korumaa hem ilerletmää Moldovanın kulturasını, nışannadı Komrat Devlet universitetin  kultura hem incä  zanaat kafedrasının başı  Tatyana Şögoleva.

«Diplom hem  Magistr  bilim işlerin temalarını  savaşȇrız ölä  ayırmaa, ani olsun kolaylık  aaraştırmaa halkın kulturasını. Uşakları muzikaya üüredärkänä ayırȇrız uşaklara halk türkülerini».

Konferenţiyayı  açtı  Komrat Devlet universitetin  rektoru  Sergey  Zahariya. O nışannadı, ani  universitet  bir er, neredä  aaraştırıcıların, bilgiçlerin aralarında  dialog kurulȇr. O yardım eder  ilerletmää milletin kuturasını, adetlerini.

«Siz te o insannar,angıları kulturayı  ilerleder. Büün sizin bilim aaraştırmaklarınız büük  bir zenginnik».

Türkiyadan  üüredici  Resul Bağı çok  yıl  sıravardı  türk halkların folklorunu aaraştırȇr. İki ayın içindä da  Komrat Devlet  universitetindä Saz muzika  instrumentinä  üüreder. O çizgiledi, ani  gelip  Gagauziyaya onda oldu  tek  kolaylık gagauz halkının  kulturasını, adetlerini hem  en  ne önemli —  folklorunu  üürenmää.

«İsteerim küülerä  gitmää. Orada türküleri  seslemää, yazmaa. Sizdä  var  zengin hem kaavi  oyun-türkü  ansambliler: «Kadınca», » Düz-ava». Bu  pek  önemli fakt. Önemli  uşakları  kaliteli  muzikaya üüretmää».

Konferenţıyada  sesledilär temaları, angıları  baalı muzikaylan. Üüsek  üüretim kurumun studenti Mihail  Paçi  tanıttırdı «Şennik saadı» kiyadını. Metodika  kiyadı  lääzım  yasla hem  okul  muzika üüredicilerinä  deyni.

«Bu kiyat lääzım deyni uşakları  muzikaya üüretmää. Şindiya kadar zordu  biraz. Az metodika var».

Konferenţiyanın sonunda kurucuların laflarına görä  hepsi  bilim statyalar  tiparlanacȇklar  bir kiyatta da erleştirileceklar  Komrat Devlet  universitetin onlayn bibliotekasında.
Источник grt.md
262

İlgili statyalar

Dionis Tanasoglunun yaptıkları unudulmadı

Orak ayın 7-dä  Komrat  Devlet  universitetindä  «Dialog millet dili  için hem  onun rolü kultura, üüretim hem incäzanaat ilerlemesindä» temayalan bilim – praktika konferenţıyası geçti. Oluş baalıydı Dionis Tanasoglunun duumasından 100 yıldönümünä. Sabaalen  Gagauziyanın bilim adamnarı, üüredicilär, Dionis Tanasoglunun  dostları, ortakları Komrat  Devlet  universitetin şannı  alleyasında toplandılar, ki  anmaa gagauz yazıcısını hem onun büstuna çiçekleri  koydular. «Büün önemli gün. Dionis  Tanasoglu nekadar  yaşadı  hepbir  sölärdi, ani  biz diil lääzım gagauz dilini  unudalım. Koruyunuz  Gagauziyayı, ilerledin gagauz dilini «, — söledi KDU rektoru Sergey Zahariya. Esaba alarak  Dionis Tanasoglunun yaptıklarını  gagauz dilin korumasında hem ilerlemesindä hem  onun 100-cü  yıldönümünü, M.Maruneviç adına  bilim…

09 09 21 MİHAİL ÇAKİR – GAGAUZ HALKIN APOSTOLU

Ceviz ayın 8 — dä  77 yıl geeri  geçindi gagauz aydınadıcısı  protoierey Mihail Çakir. Bu büük kayıplıktı diil sade moldovanın cümnesinä deyni,  ama gagauz halkına da.  Onun  anmak günündä Moldovanın Devlet Universitetindä  geçirildi bilim-praktik konferenţıyası «Tarih ecellerin birlii». Mihail Çakirin anmak günündä Moldovanın Devlet Universitetin klisesindä geçti slujba onun adına. Gagauz aydınnadıcısı  bu klisedä  işledi 35 yıl. Din izmetçileri, angıları büün ilerlederlär onun işini, sölerlär, ani o braktı büük zenginnik nicä din tarafından, ölä da başka bölümnerdä. «Biz bulunȇrız o  vakıtta, açan biz savaşȇrız enidän kaldırmaa bizim kulturayi, istoriya zenginniklerini. Bizim büük zenginiimiz, bu bölä insan, nicä Mihail Çakir. Da…

Komratta Mariya Maruneviçin 85-ci yaşına baalı bilim konferenţiyası geçti

Mariya  Maruneviç — gagauz halkının istoriyasının anılmış insanı: bilgiç, ȇtnograf, üüredici, cümnä hem politika aktivisti. Oktäbrinin 25-dä  Mariya Vasilyevna nışannayacȇydı  85-ci  yıldönümünü, ama eceli  başka türlü  yazılıymış, 2004-tä onun geçindi. Onu anmaa deyni Komrat  Devlet  universitetindä  «İstoriya ecelleri birlii»  bilim — praktik konferenţıyası geçti. Orada  bilgiçlär, muzeycilär, üüredicilär hem üürenicilär, anılmış cümnä hem politika aktivistleri, dolay, milli hem halklararası bilgi-kultura temsilcileri  pay aldılar. Gagauziyada  Mariya  Marunevicin  85-ci  yıldönümünü  nışannadılar. O  anılmış bilgiç, cümnä  hem  politika  aktivistiydi, kurdu  hem  önderci  oldu  avtonomiyanın  Bilim-aaraştırmak  merkezindä, nışannadı kurumun şindiki  öndercisi  İrina Konstantinova. «Onun adı  durȇr Gagauziyanın hem  gagauzologiyanın temelindä. Büün bu insanın adını …

Gagauziyada muzika okulların festivali geçti

Muzika instrumentleri çalmaa becermeklerini avtonomiyanın dört okulun üürenicileri Komrat Kultura evin sţenasında gösterdilär. Festivalda, angısını Gagauziyanın kultura bakannıı hazırladı, Komrat, Çadır-Lunga, Valkaneş hem Çeşmäküü muzika okulların üürenicileri pay aldılar. Okullar hazırladılar konţert programalarını, gösterip, nekadar islää muzika instrumentlerini çalmaa uşaklar becererlär. MARİNA SEMÖNOVA Gagauziya kultura bakannıın başı: «Bizim muzika okullarımız – er, neredä talantları büüderlär. Bän pek sevinerim, ani onnarın sayısı yıl — yıldan zeedelener». Komrat muzika okulundan festivalda yaratmalarını çaldılar hor, ansambli hem orkestr. DMİTRİY TİMOFEY Komrat uşak muzika okulun başı: «Butakım festivallerdä bilgilärlän paylaşȇrlar. Uşaklara da bu pek önemli, hepsi aklılarında kalȇr. Bundan kaarä lääzım bilsinnär, ani başka…

Bir yıl eni binada: nicä geçerlär derslär Çeşmäküüyünün muzika okulunda büün

Çeşmaküüyünün muzika okulu eni binaya geçti. Ona verildi gimnaziya yapısı. Binayı enilettilär, kurup üüretmäk proţesi için hepsi lääzımnı koşulları. Artık bir yılın süresindä okulda derslär geçirlener. Küçük küü. Muzika okulun eni binası. Erlär taa gıcırdamȇȇrlar, taazä boyalar duvarlarda, biyaz kapular hem aydın klaslar. 30 yılın süresindä, nicä açıldı muzika okulu, o seftä ev kendisinä buldu. «Geçti yıl burayı erleştik. Şindi bizim klaslar büük, neredä hertürlü dersleri geçireriz. Klaslar aydın hem büük bir ilinnik o, ani binä yısıdılȇr. Burada gazlan yısınȇrız. Eskisindä  iki  soba yakardık, burada gaz var. Büük sevgiylän uşakları üürederiz hem bekleeriz hergün», — nışannadı Çeşmäküüyün muzika okulun başı…