Gagauziyada muzika okulların festivali geçti

Muzika instrumentleri çalmaa becermeklerini avtonomiyanın dört okulun üürenicileri Komrat Kultura evin sţenasında gösterdilär.

Festivalda, angısını Gagauziyanın kultura bakannıı hazırladı, Komrat, Çadır-Lunga, Valkaneş hem Çeşmäküü muzika okulların üürenicileri pay aldılar. Okullar hazırladılar konţert programalarını, gösterip, nekadar islää muzika instrumentlerini çalmaa uşaklar becererlär.

MARİNA SEMÖNOVA Gagauziya kultura bakannıın başı: «Bizim muzika okullarımız – er, neredä talantları büüderlär. Bän pek sevinerim, ani onnarın sayısı yıl — yıldan zeedelener».

Komrat muzika okulundan festivalda yaratmalarını çaldılar hor, ansambli hem orkestr.

DMİTRİY TİMOFEY Komrat uşak muzika okulun başı: «Butakım festivallerdä bilgilärlän paylaşȇrlar. Uşaklara da bu pek önemli, hepsi aklılarında kalȇr. Bundan kaarä lääzım bilsinnär, ani başka kasabalarda hem küülerdä dä uşaklar muzikaylan zanaatlanȇrlar».

Çeşmäküü muzika okulu en küçük avtonomiyada. Orada uşaklar 3 instrumenti çalmaa üürenerlär. Natalya Levandovskaya sayȇr, ani kabledilmiş bilgilär pek faydalı uşaklara deyni.

NATALYA LEVANDOVSKAYA Çeşmäküü muzika okulun başı: «Bizdä var akordeon, fortepiano hem bu yıldan gitara. Bizim uşaklarımıza deyni meraklı işitmää nesoy öter başka nstrumentlär da, nay, taraf, orkestr, angıları Komrat, Çadır, Valkaneş okullarında var».

Çadır – Lunga muzika okulu 1959 yıldan çalışȇr. Büünkü gün orada 159 üürenici var. Filialları Kıpçak, Kazayak hem Tomay küülerindä var. Bu yıl festivali uşaklar pek beklärdilär, urguladı okulun öndercisi.

LİLİYA MAŞOGLO Çadır-Lunga muzika okulun başı: «Bizdä uşaklar fortepiano, akordeon, orkestr instrumentlerini çalȇrlar. Bu yıl ilk klasa üürenicileri kablettik onarı gagauz instrumentlerini çalmaa üüretmää deyni — nayda, gadulka. Umutlanȇrız, ani ileri dä satın alacȇz başka eni instrumentleri neetlän ilerletmää gagauz kulturasını».

Festivalin pay alannarı paylaştılar, ani sevinerlär büük sţenaya genä çıktılar. Bitki yıllar pandemiyanın beterinä çoyu konţertlar onlayn formatında geçärdilär, da uşaklar duyamardılar konţerdın atmosferasını.

Konţert bana deyni büük yortulu olay, neredä var nasıl bol duymaa kendini da oynamaa nicä duyȇrsın».

«Bän fortepiano çalȇrım. Severim, neçin zerä türlü kasabalara gideriz, konţertlarda pay alȇrız».

«Ona nay deniler. Sevdim onu neçin ki onun sesi gözäl, benzederim onun sesini tabiatın sesinä, bu ses bana cana yakın».

Bıldır festival onlayn formatında geçti. İki yıl geeri Valkaneş kasabısında yapıldıydı.
Источник grt.md
438

İlgili statyalar

Video: Valkaneş kasabasının muzika okulun 60-cı  yildönümü

Valkaneş kasabasının muzika okulun  üürenicileri  hem  kolektivi üüretim kurumun 60-ci yıldönümünü kutladılar büük konţertlan. Musaafirlär baaşladılar okula eni instrumentleri. Valkaneş kasabasının muzika okulu 1961-ci yılda açıldı. Bugün okulda 92 uşak  üürener,12 üüredici dä çalışȇr. Öndercilik eder Mariya Çerneva, angısının  «Maestru în artă» şannı adı var. MARİYA  ÇERNEVA, Valkaneş kasabasının muzika okulun başı: «Okul başladı kendi işini incä zanaat evindä. Ozaman onun adıydı Pionerlar evi. Çok yıl eri yoktu. Klas etişmäzdi. Ayırı bir bina düzdülär, ama er tepremesindän sora o daaldı. Poliţıya binasında çalıştık. Te 2000- nci yıllardan beri burada işleeriz. 20 yıl bu okulda çalışȇrız». Okulda var fortopiano, bayan, akordeon, kemençi, fleyta, nay hem truba instrumentlerin klasları. Üürenicilerin arasında var uşaklar, angıları becerikli  kemençedä oynȇȇrlar, ama fleytayı  ayırdılar. Çoyu…

Komrat muzika okulun üürenneri bilgilerinini hem becermeklerini gösterdilär yıl çıkışları konţertindä

Komrat A.Valkov adına muzika okulun üürenicileri yılın çıkışı konţerdinnän kultura evin sţenasına çıktılar. Bu yıl Komradın muzika şkolasını  34  üürenici başarȇrlar. Onnnarın arasında kemençecilär, pianocular, akordioncular, gitaracılar. Yıl –yıldan muzika şkolasında üürenilän instrumentlerin saysı zeedelener. Bu yıl şkolanın öndercilii plannȇȇr eni insrumenti geliştirmää — daulları. Okulu bitirennär Vitaliy Kiräkov hem Sergey Semönov üürendilär gitara çalmaa. Onnar annadȇrlar, ani muzikaylan zaanatlanmak en ilkin terbieder ruh zenginniini. “Bän ileeri dooru da muzikaylan zanaatlanacam, ama kendim için, kolecä üürenmää gitmää düşünmeerim. İsteerim olmaa hayvan doktoru, yada muzika üüredicisi. Muzika benim yaşamamda herzaman olacek”, — açıkladı Vitaliy Kiräkov.   “Bän düşünmeerim ilerletmää muzikacılıımı, cünkü…

Video: Muzika okullarında üürenmäk paası oldu birtürlü, var lgotalar da

  Gagauziyanın Bakannık Komiteti baktı kendi sıradakı oturuşunda bir sıra soruş baalı  uşak muzika okulların işlemesinnän avtonomiyada. Alındı karar vermää para satın almaa eni muzika instrumentları.   Gagauziyanın Bakannık Komiteti  kabletti kararı, angısına görä uşakların bir paynın olacȇk kolaylıı üürenmää  muzika okullarında lgotalarlan, ki taa az ödemää  üürenmäk için. Uşaklar, angıları  çalȇrlar siirek halk instrumentlarda, ölä nicä nay, ţımbal, gayda, gadulka, kaval,  üüreneceklär parasız.  Hep ölä finans yardımı verilecek aylelerä, angıları bulunȇrlar zor durumda. MARİNA SEMÖNOVA, Gagauziyanın  Kultura hem turizm bakannıın başı: “Üüsüz uşaklara, internat terbiedilennerinä, aaretlik hem ilk grupada kolaylıksız uşaklara 70 proţent ödemektän  kuracȇk yardım. Aylererä,  neredä var 5 uşak hem taa çok, angılarını bakȇrlar analar-bobalar,  ayledä iki uşak varsa,  ani gezerlär muzika okuluna,…

Bir yıl eni binada: nicä geçerlär derslär Çeşmäküüyünün muzika okulunda büün

Çeşmaküüyünün muzika okulu eni binaya geçti. Ona verildi gimnaziya yapısı. Binayı enilettilär, kurup üüretmäk proţesi için hepsi lääzımnı koşulları. Artık bir yılın süresindä okulda derslär geçirlener. Küçük küü. Muzika okulun eni binası. Erlär taa gıcırdamȇȇrlar, taazä boyalar duvarlarda, biyaz kapular hem aydın klaslar. 30 yılın süresindä, nicä açıldı muzika okulu, o seftä ev kendisinä buldu. «Geçti yıl burayı erleştik. Şindi bizim klaslar büük, neredä hertürlü dersleri geçireriz. Klaslar aydın hem büük bir ilinnik o, ani binä yısıdılȇr. Burada gazlan yısınȇrız. Eskisindä  iki  soba yakardık, burada gaz var. Büük sevgiylän uşakları üürederiz hem bekleeriz hergün», — nışannadı Çeşmäküüyün muzika okulun başı…

Komrat Kultura evi kutladı uşakları hazırlayıp onnara türlü meraklı olayları

Komrat Kultura evi, Muzika-dramatika teatrusu hem primariya geçirdilär Uşakları korumak yortusunu. Kultura evin önündä uşaklara deyni hazırladılar batutları, agvagrim hem konkurslar geçirildi.   Yortu, angısı adalıydi Uşakları korumak gününä, başladı Kultura evin önündä konkurslardan hem resimnerdän asfalt üzündä. Uşaklar paylaştılar en ii duygularlan.  “Biz hazırlȇȇrız yortuyu devletin hem kasabanın en sevgili yaşayannarımıza deyni. Çalışȇrız, ki uşaklar tutsunnar bu günü aklılarında. Ko onnar olsunnar en kısmetli”.   “Büün bizim yortumuz, biz hazırladık uşaklara konkursları, ki onnar dinnensinnär”. Kultura evin başı Marina Manjul nışannadı, ani kirez ayın biri uşaklara deyni en  şen yortu, onu hepsi büük istemeklän bekleerlär. “Bu gün biz kutlȇȇrız…