Gaydar küüyünün yaşayannarın evlerindä başladı akmaa kirli su. Ne buna söledi primar?

Gaydar küüyündä kimi yaşayannar aalaşerlar, ani su vermak sistemasından diil kötü su akȇr. Nasıl bu problemayı çözer küüyün kuvetleri, hem da ne söleer insannar bu probema için , üürendi Oleg Duloglo.

Gaydar küüyün kimi yaşayannarı söleerlar, ani onnara evä geler kirli su, onunnan yakışmêȇr yıkamaa, içmää da yok nicä. İnsannar annadêrlar, ani bu zoorladȇr onnarın yaşamasını. Kullanmaa ölä suyu yok nicä.

«Yıkêrız çamaşırları da hiç açılmêrlar, okadar kirli o su. Ne içäsin, ne bişey, insannara deyni o diil islää».

 

«Pek kirli su, pek kokêr, onu içer bizim uşaklar. Biz o suyu içeriz, bizim organizmada da ondan o hastalıklar. Nesaydı lääzım yapsınnar, nesaydı lääzım yapsınnar suynan bizdä».

 

«Mazut akêr. İkanırkana genä kokêr, pek kokêr».

Gaydar küüyün primarı İlya Kiosyä, annadêr, ani küüdä insannarın bir payı bölä problemaylan karşı gelerlär. Zorluk pak suynan halizdän var, söledi o.

«Büünkü gündä, bizdä var bir kuyu, o bulunêr küüyün yamacında , ondan akêr kara su, yaalı. Biz onnan yok ne yapalım, yok nicä düzelim, pek paalı çikêr koymaa filtraları. Yakışmêr durgudalım da , neçinki o yamaçta bulunêr, insannar da yamaçta yaşêr», — söledi primar.

İlya Kiosyä nışannêr, ani küüyün kuvetleri annȇȇrlar insanın kahırını. Büünkü gündä ne var niceydi yapmaa, onnarı yaptılar.

«Büvet yaptık bizdä, pak suyu vereriz insana. İnsan gelip alıp suyu, içer, parasız vereriz o suyu», — söledi primar.

Var ölä insannar da, angıları söleer, ani onnarda suynan zorluk yok.

«Açan öbür taraftan gelärdi su, kokardı, ama şindi aşırdan geler, kokmêr. Bana deyni islä,başkasına kokêr”.

 

“Bişey yok bizdä, bilmerim nicä başkasında, bizdä islä akêr”.

Bu yıl Gaydar küüyün kuvetleri koydular filtraları uşak başçasına, ki uşaklar kullansınnar hem içsinnär pak suyu.
Источник grt.md
197

İlgili statyalar

Kıpçak küüyün uşak başçalarında koyuldu su filtraları

Kıpçak küüyün dört uşak başçasının imekleri hazırlamak odasında suyu paklamak sistemasını koydular. Proektä primariyanın büdjetindän yakın 300 bin ley harcandı. Suyu temizlemäk sistemaları Kıpçak küüyün 4 uşak başçasında 600 uşaa hem soţial merkezindä insannara pak içmäk suyunu verecek. «Uşak başçalarında suyu paklamak için maasuz tedarıklar koyuldular. Herbir imäk yapmak odasında suyu temizlemäk filtrası baalandı. Çalışannarın şindi var kolaylıı kaliteli suylan uşaklara imäk yapmaa», — söledi suyu temizlemäk sistemalarını baalayan uzman İgor Delibaltov. Uşakların anaları sevindilär bu haberä. «Uşaklarımız şindi pak suyu imektä dä, içmektä dä kullanȇrlar. Uşaklarımız-geleceemiz, biz kahırlanȇrız onnarın saalıkları için».   «Sevinerim, ani suyu uşak başçasında temizleerlär. Şindi…

Dezgincä küüyüdä pakladılar hem ayazmaladılar pınarı

Su — yaşamanın sızıntısı. Eni sızıntının düzülmesi — büük olay insannara deyni. Geçän dinnenmäk günnerindä  Dezgincä küüyüdä ayazmaladılar paklanılmış pınarı.  Onu tertiplemää  yardım etti iş adamı İvan Mardar. Dezgincä küüyüdä,  nicä da başka yaşamak erlerdä, ön daava — vermää  insannara kaliteli suyu. Bakmadaan ona, ani küüdä var su sisteması, insannar kullanȇrlar suyu pınalardan da. Çoyu onnardan bulunȇrlar diil ii halda hem suyu yok nicä içmää. Regionun iş adamnarın biri  alındı yardım etmää tertilemää Dezgincä küüyüdä bir pınarı. Bu üçüncü su sızıntısı, angısını o  yaptırdı. “Başkası da yapsın. Olsun pak pınarlar. Oldu pandemiya. Ko kendi filcanınan gelsin, içsin. Biz pakladık, hlorka…

Ayozlu Nikolay günündä Baurçuda yaşayannar kutladılar küüyün 210 yıldönümünü

Çiçek ayın  22-dä Baurçu küüyün yaşayannarı  klisä kurbanını  nışannadılar. Nicä  diişildi  küü insannarın  bakışına görä, üürendi  Oleg Duloglo. Baurçu  küü   kuruldu 1812  yılda,  Lunguţa  derenin yakınnarında. Bu gözäl  bir küü, neredä  yaşayannar  koruyȇrlar  hem ilerlederlär kendi  adetlerini. Klisä kurbanını  Baurçu küüyün  yaşayannarı  bakêrlar  çiçek  ayın  22-dä,  Ayozlu Nikolayın  günündä.  Onnar nışannadılar,  ani  küü  ii tarafa  diişildi.  Insannar, küü kuvetleri, hepsi barabar bunun için  çalışȇrlar. «Bizim  küüdä çok gözäl  yollar yapıldı, çok  aaç  dikildi, bütün  klisedä  düzmäk  işleri oldu».   «Sevinmelik  olsun  gençlerä dä, uşaklar  hepsi  gitti. Ne işlemää, ne kazanmaa, hepsi kahırlanêr, bu iki yılda  hepsi  diişildi».   «Hepsini  kutlêȇrım,…

Kongaz küüyünün yaşayannarı ikincilää geçirdilär mitingı paaların büümesinä karşı

Büün paalar gaza hem odunnara devletin yaşayannarına deyni kalȇr baş problema,  neçinki pensiyalar hem kazanç paraları etişmeer onnarı ödemää. Onun için insannar toplanȇrlar mitinglara da yalvarȇrlar kuvetleri yardım etsinnär çıkmaa bu durumdan.   Ölä geçän pazar günü, harman ayın 7- dä, Kongaz küüyün yaşayannarı ikincilää toplandılar kultura evindä hem baktılar nesoy var nicä çıkmaa bu durumdan. Oluşun hazırlayıcıları oldu primariya hem cümnä aktivisti İvan Bessarab. Bu yıl pek aktual söleiş “Hazırla kızaa yazdan —  taligayı da kışın”. Çünkü bu yıl paalar gaza pek büüdülär.  Çoyu insannar yazdan başladılar hazırlamaa odun, tezek hem kömür, ama onnar da paalı. Maasuz bu problemayı kaldırdılar…

Dinnenmäk yaşta bulunan insannara deyni

Kıpçak küüyün primariyası küüyün yaşta bulunan insannarın sovedınnän barabar,  küüyün pensionerlarına yaptılar Sokol lagerindä dinnenmäk smenasını. Onnarda var kolaylık ii dinnenmä, kuvetlenmä. Temayı ilerleder, bizim korrespondentimiz. Sokol lagerindä dinnenärkänä,  ihtär   insannar    pay aldılar meraklı  programmada  onnarın   yaşlarına   görä.  Yapıldı  yarışmak, viktorina ,   her  avşam   geçärdi  diskoteka,  neradä ötardi   ilerki  türkülär . Ihtär  insannar   sevinerlär,  ani  onnarı  unutmȇrlar ,  yardım   ederlär  onnara. — «Pek  islä,  şükür   Allaha,    ani  bän  burayı   düştüm , lääzımdı  başka yıllarda  geliim.  Pek  islä  doyurerlar   bizi,  saa olsun  hepsi   kim  yardım   etti  bu  işi  yapmaa, Allaa  versin   hepsinä  saalık». — «Bölä  bir  kolaylık   yapêrlar  bu  insannara , …