Kıpçak küüyün uşak başçalarında koyuldu su filtraları

Kıpçak küüyün dört uşak başçasının imekleri hazırlamak odasında suyu paklamak sistemasını koydular. Proektä primariyanın büdjetindän yakın 300 bin ley harcandı.

Suyu temizlemäk sistemaları Kıpçak küüyün 4 uşak başçasında 600 uşaa hem soţial merkezindä insannara pak içmäk suyunu verecek.

«Uşak başçalarında suyu paklamak için maasuz tedarıklar koyuldular. Herbir imäk yapmak odasında suyu temizlemäk filtrası baalandı. Çalışannarın şindi var kolaylıı kaliteli suylan uşaklara imäk yapmaa», — söledi suyu temizlemäk sistemalarını baalayan uzman İgor Delibaltov.

Uşakların anaları sevindilär bu haberä.

«Uşaklarımız şindi pak suyu imektä dä, içmektä dä kullanȇrlar. Uşaklarımız-geleceemiz, biz kahırlanȇrız onnarın saalıkları için».

 

«Sevinerim, ani suyu uşak başçasında temizleerlär. Şindi bizim uşaklarımız pak suyu içerlär».

 

«Bizim uşaklara deyni – bu saalık, pak suyu içmektä hem imektä kullanmak».

Kıpçak küüyündä büünkü günä 3 büvet çalışȇr, ki yaşayannara temiz suyu vermää. Ama yaslaların yok kuvetleri her gün pak suyu getirmää kuruma, söleer primarın yardımcısı Anatoliy Talmaç.

«Sıra geldi bizim uşak başçalarında da filtrları koymaa, bunun için primariya kendi büdjetindän 300 bin ley böldü, ani herbir yaslanın kufnesindä olsun filtralar imäk hem pak suyu kullanmak için çalışsın», — dedi Anatoliy Talmaç.

Primarın yardımcısı belli etti, ani uşak başçalarında birär filtr koyulu, ileridä bekleniler terbietmäk kurumnarın ders odalarında da suyu temizlemäk sistemalarını koymaa. Proekt erideki kuvetlerinnän geliştiriler.
Источник grt.md
200

İlgili statyalar

Gaydar küüyünün yaşayannarın evlerindä başladı akmaa kirli su. Ne buna söledi primar?

Gaydar küüyündä kimi yaşayannar aalaşerlar, ani su vermak sistemasından diil kötü su akȇr. Nasıl bu problemayı çözer küüyün kuvetleri, hem da ne söleer insannar bu probema için , üürendi Oleg Duloglo. Gaydar küüyün kimi yaşayannarı söleerlar, ani onnara evä geler kirli su, onunnan yakışmêȇr yıkamaa, içmää da yok nicä. İnsannar annadêrlar, ani bu zoorladȇr onnarın yaşamasını. Kullanmaa ölä suyu yok nicä. «Yıkêrız çamaşırları da hiç açılmêrlar, okadar kirli o su. Ne içäsin, ne bişey, insannara deyni o diil islää».   «Pek kirli su, pek kokêr, onu içer bizim uşaklar. Biz o suyu içeriz, bizim organizmada da ondan o hastalıklar. Nesaydı…

Uşak başçalarında uşakların doyurması için harçlar büüdü

Kaliteli  imäk  en  önemli  faktor, angısı  belli eder uşakların saalıını. Üürenmäk proţesinä bütün  ȇnȇrgiyayı Valkaneş  kasabasının  «Emişçik» uşak başçasının terbiedilenneri harcȇȇrlar, ama  besli  hem  faydalı  imeklär verer  saalık hem havez bütün günä.  2022-ci  yılda  kabledildi  karar, ki zeedeltmää  harçları  bir  uşaa doyurmaa deyni, paaların üüselmesinin beterinä. İmäk mallarına paalar hergün üüselerlär. Üüretim  kurumnarında  uşakları  doyurmaa deyni  lääzım oldu  taa zeedä  para. Şindi  2-3  yaşında  bir uşaa doyurmaa deyni  lääzım  21 ley  50  bani,  taa büük  uşaklara 25 ley,50  bani. Ama paaların üüselmesinnän  menü  pek  diişmedi. «Savaşȇrız menüdä  olsun taa zeedä  zarzavat  hem  meyva. Elbet ki, yaanı da, balık ta var.…

17 09 21 KİPÇAKTA PROBLEMA UŞAK BAŞÇALARINNAN ÇÖZÜLMEER

Kipçak küüyündä üç ay işlämêêrlär uşak başçaları. Küüyün primarı sayêr, ani problema baalı para etmemezliinnän, küü Gagauziyanın büdjetından iisik sayıda para kabletti. Kıpçak  küüyündä  çözülmer  problema uşak başçalarinnan.  Üç ay  onnar kapalı. Kıpçak küüyün primariyası sayêr, ani büdjeta  görä, angısı  kabledildi bu yıl mayın  7-dä, Kıpçak   küüyün  uşak başçaları kabletmedilär  2 million  294 bin ley.  Ceviz ayın 16-da  Kıpçak  küüyün öndercilii topladı uşak başçaların işçilerini hem uşakların analarını -bobalarını toplantıya. Kıpçak  küüyün primarı Oleg  Garizan açikladı umudunu, ani  problema  tezdä  çözüleçek, da uşak başçaları açılacêklar . Toplantıya katıldılar Gagaziyanın Üretim, ekonomika hem düzüntücülük  bakannıkların başları deyni bu problemanın çözülmesini barabar…

Dezgincä küüyüdä pakladılar hem ayazmaladılar pınarı

Su — yaşamanın sızıntısı. Eni sızıntının düzülmesi — büük olay insannara deyni. Geçän dinnenmäk günnerindä  Dezgincä küüyüdä ayazmaladılar paklanılmış pınarı.  Onu tertiplemää  yardım etti iş adamı İvan Mardar. Dezgincä küüyüdä,  nicä da başka yaşamak erlerdä, ön daava — vermää  insannara kaliteli suyu. Bakmadaan ona, ani küüdä var su sisteması, insannar kullanȇrlar suyu pınalardan da. Çoyu onnardan bulunȇrlar diil ii halda hem suyu yok nicä içmää. Regionun iş adamnarın biri  alındı yardım etmää tertilemää Dezgincä küüyüdä bir pınarı. Bu üçüncü su sızıntısı, angısını o  yaptırdı. “Başkası da yapsın. Olsun pak pınarlar. Oldu pandemiya. Ko kendi filcanınan gelsin, içsin. Biz pakladık, hlorka…

Avtonomiyanın kasabalarında suyun kalitesi için haberledilär Komrat cümnä saalık merkezindä

Suyun kalitesini Gagauziyada kontrol eder Cümnä saalık merkezi. Her ay uzmannar aaraştırıp suyun içindekilerini, belli ederlär onun kalitesini. Komratta su normalara uyȇr, Valkaneştä hem Çadırda suda zihir elementleri yok, haberledilär Cümnä saalık merkezindä. Su Komrat kasabasında uyȇr hepsi sanitar normalarına. Burada, uydurarak devletin üülen tarafında kullanılan suylan, suyun kalitesi taa üüsek uurda. Her ay geçirilerlär suyu paklamak hem profilaktika işleri. Cümnä saalık merkezin uzmanı nışannadı, ani bakılȇr suyun himiya hem bakteriya uuru da. Belli edilärseydi bişey, suyu o saat hlorkaylan paklȇȇrlar. «Kontrol ederiz suda kalan hlorun uurunu da. Bundan sora, eer su uyarsaydı normalara, kolvereriz sistemaya insannara kullanmaya», — söledi…