Avtonomiyanın kasabalarında suyun kalitesi için haberledilär Komrat cümnä saalık merkezindä

Suyun kalitesini Gagauziyada kontrol eder Cümnä saalık merkezi. Her ay uzmannar aaraştırıp suyun içindekilerini, belli ederlär onun kalitesini. Komratta su normalara uyȇr, Valkaneştä hem Çadırda suda zihir elementleri yok, haberledilär Cümnä saalık merkezindä.

Su Komrat kasabasında uyȇr hepsi sanitar normalarına. Burada, uydurarak devletin üülen tarafında kullanılan suylan, suyun kalitesi taa üüsek uurda. Her ay geçirilerlär suyu paklamak hem profilaktika işleri. Cümnä saalık merkezin uzmanı nışannadı, ani bakılȇr suyun himiya hem bakteriya uuru da. Belli edilärseydi bişey, suyu o saat hlorkaylan paklȇȇrlar.

«Kontrol ederiz suda kalan hlorun uurunu da. Bundan sora, eer su uyarsaydı normalara, kolvereriz sistemaya insannara kullanmaya», — söledi Komrat Cümnä saalık merkezin uzmanı Viorika Topal.

Cümnä saalık merkezi yazdırdı kasabanın “Su Kanal” kurumunnan annaşmayı, angısına görä dä kontrol ediler suyun kalitesi.

«İki sıra yılda, hederlez hem ceviz aylarında, biz paklȇȇrız hepsi trubaları hem su toplamak erlerini», — ekledi Viorika Topal.

Cümnä saalık merkezindä her gün yapılȇr analiz üç dolaydan alınmış sulara.

«Toksik elementleri yok ne Çadırda, ne dä Valkaneştä», — bildirdi Komrat Cümnä saalık merkezin uzmanı İvan Apetroaie.

Herzamankı monitoring verer koaylık uzmannara control altında tutmaa suyun kalitesini hem, eer bişey peydalanarsaydı, tez ellän durgudup suyu, yapmaa onun dezinfekţiyasını.
Источник grt.md
323

İlgili statyalar

COVİD – 19 Gagauziyaya geeri döner: son durum nesoy

Gagauziyanın başkanı İrina Vlah buluştu regionun bolniţalarının hem saalık merkezlerinin öndercilerinnän. Laf gitti COVİD — 19 hastalıın yayılmasınnan Gagauziyada. Gagauziyanın saalık bakanı açıkladı durumu, angısı baalı Covid — 19 hastalıın ilerlemesininnän MD hem Gagauziyada. SVETLANA DULEVA, Gagauziyanın Saalık bakanı: “Orak ayın çeketmesindän uulaşmak olayları başladılar yavaş-yavaş zeedelenmää. Dün yapıldı 100 test, onnardan 23-çü pozitiv, uulaşmanın sayısı 58% zeedelendi”. Komradın Cümnä saalık merkezin başı Tatyana Kuyjuklu nışannadı, ani ulaşannarın taa çoyu uşaklar. TATYANA KUYJUKLU, Komradın Cümnä saalık merkezin başı: “Hastalar aşılanmadılar. Yaparak analiz, biz belli ettik, ani en ilkin hastalanȇrlar uşaklar sora da büüklär. Biz 27 tesr yaptık, onnardan 6-sı pozitiv,…

Çadır saalık Merkezinä TİKAdan dicital rentgen aparadı

Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıın (TİKA) yardımınnan Çadır kasabasının saalık Merkezinä alındı hem erleştirildi çoktan beklenän rentgen aparadı, angısı diiştirdi bu günä kadar kullanılan hem artık dökülmää başlayan 30 yıılık eski aparadı. TİKAnın yardımınnan alınan hem çalışmaya geçirilän bu rentgen aparadı verecek kolayını Çadır saalık Merkezindä taa üüsek uura kaldırmaa saalık izmetlerini, ani yapılêrlar Çadır rayonundan hem dolay erlerdän burada bakılan 64 bin insana. 2021-ci yılın Orak ayın (iyül) 16-da, rentgen aparadın çalışmaya başlamasınnan, Çadır saalık Merkezindä oldu ofițial bir țeromoniya, angısında, Merkezin vraçlarından hem izmetçi personalından kaarä, pay aldılar Türkiye Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER, TİKA Kişinev programaların Koordinatoru…

Çadır saalık Merkezinä TİKAdan dicital rentgen aparadı

Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıın (TİKA) yardımınnan Çadır kasabasının saalık Merkezinä alındı hem erleştirildi çoktan beklenän rentgen aparadı, angısı diiştirdi bu günä kadar kullanılan hem artık dökülmää başlayan 30 yıılık eski aparadı. TİKAnın yardımınnan alınan hem çalışmaya geçirilän bu rentgen aparadı verecek kolayını Çadır saalık Merkezindä taa üüsek uura kaldırmaa saalık izmetlerini, ani yapılêrlar Çadır rayonundan hem dolay erlerdän burada bakılan 64 bin insana. 2021-ci yılın Orak ayın (iyül) 16-da, rentgen aparadın çalışmaya başlamasınnan, Çadır saalık Merkezindä oldu ofițial bir țeromoniya, angısında, Merkezin vraçlarından hem izmetçi personalından kaarä, pay aldılar Türkiye Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER, TİKA Kişinev programaların Koordinatoru…

Video: COVİD-19 ULAŞMAKLARI  ZEEDELENER

Covid-19  ulaşmakların zeedelenmesinin beterinä, Moldovaın Hatalı  olaylar  komisiyası devletin kasabalar hem küülär için hatalı «Eşil», «Sarı», «Turuncu» hem «Kırmızı» kodlarını kabletti, bakarak hastalık sayısının uuruna 100 bin kişiya. Gagauzianın cümne saalıı korumak merkezin son  haberinä görä, «kırmızı  kod» Karbaliyada hem Kongazçik küülerdä  hem  Valkaneş kasabasında koyulu.   Birkaç  aftaların süresindä  zor  ȇpidimiologiya  durumu avtonomiyada belli oldu. Kalabalık  oluşlar dışarda  zap edildilär. Sport  oluşlarına hem  sport  zallalarına  yakışȇr gelmää sade negativ testlan, aşılanmak sertifikatınnan yada  dokumentlärlän, angılarında  yazılı, ani  kişidä  covid hastalıına karşı imunitet kuruldu. Hep  bu  kurallar geçer  restorannarda, barlarda hem kafelerdä. Uzmannar  nasaat ederlär insannar esaba  alsınnar  hepsi  kuralları  hem unutmasınnar  onnarı  kullanmaa. «Bir aftanın süresindä Komrat  rayonunda  98 olay sayıya  koyuldu. Çadır…