Çeşmäküüyüdä teklif ettilär kaldırmaa su paasını. Soruş bakıldı cümnä seslemeklerindä

Çeşmäküüyüdä geçtilär cümnä seslemekleri, angılarında belli edildi  nekadar lääzım etsin 1 kub su. Olayda pay adı primariyanın uzmannarı, sovet azaları hem küüyün yaşayannarı. Şindi 1 kub su küüdä eder 10 ley. Su vermäk kurumu isteer kaldırmaa paaları may iki kat. Ne düşünerlär bunun için sovet azaları, materialımızda.

Çeşmäküü primariyasına danıştı su vermäk kurumun öndercisi ki kaldırmaa paayı suya. Uzmannarın esaplamalarına görä o lääzım kursun 19 ley. Ama erli sovetin oturuşunda bu soruş geçmedi. Bu üzerä kabledildi karar geçirmää cümnä seslemeklerini da annamaa insannarın bakışlarını. Bundan kaarä kuruldu maasuz komisiya, angısına girdilär sovet azaları hem primariyanın sayıcısı.

“Beş kişi – sovet azaları hem buhgalter üürendilär durumu, yaptılar analiz, nekadar taa paalı var nicä olsun su, osa diil lääzım beki bunu yapmaa”, — söledi Çeşmäküüyünün  primarı Sofya Jekova.

Muniţipal su vermäk  kurumun başı Konstantin Kasap nışannadı, ani su paalılanması için soruş peydalandı elektriin hem gazın paalılanmasından sora.

“Biz şansora 3-4 ay bütün kazanç paramızı kabledämeeriz. Yok neredän ödemää. Hepsi isteer  ödemää koşulları hem başka harçları. Bu üzerä danıştık primariyaya”, — annaştırdı su vermäk  kurumun başı.   

Bir günün içindä bu soruşu bakan komisiya üürendi durumu su vermäk kurumunda. Uzmannarın saymaklarına görä suyun paası lääzım olsun 15 ley 36 ban, haberledi küü sovetin azası Dmitriy Yanul.

“Hepsi kuyularda vardı 95 bin kub su, ödenildi 65 bin kub için. Kayıplar kurȇr 30 bin kub”, — açıkladı Dmitriy Yanul.

Onun kollegası Evgeniya Rişilän sayȇr, ani 1 kub su için insannar lääzım odesinnär 13 ley.

“Eer şafklar paalılandı 30 proţendä , sayȇrım, ani  su lääzım 13 ley etsin. Butakım su da 30 %-dä kalkacek. Taa paalı olmasına argument yok. Malez ȇkonomika krizisi da varkana şindi”, — söledi Evgeniya Rişilän.

Cümnä seslemeklerindä bitki – bitkiya kayıl oldular 3 variantlant. Birinci varianta görä suyun paası  edecek 13 ley bir kub için, ikinci varianta görä ilk 10 kub için insannar ödeyeceklär 10 ley, taa zeedesi için 15 ley, üçüncü varianta görä ilk 10 kub için olacek 12 ley, kalanı için 15 ley. Son kararı alacek erli sovet.

 
Источник grt.md
154

İlgili statyalar

Komratta güberlerin toplaması izmetin paası büüdü

Komrat kasabasının primariyanın nasaatçıları büünkü oturuşunda  kararladılar, ani paa güberlerin sıbıdılması için  büüyecek  yaşayannar  için 50%, hem da ekonomika agentleri  için 30%.  Şindki zamannaradan bir kişi  ödärdi 10 ley ayda, 120 ley yılda. Bakarak paaların üüselmesinä, bir ayda lääzım olacek şindi ödemää 15 ley, yıda sa 180 ley.  Gagauziyanın Baş kasabasında gübürlerin sıbıdılmaları için bir kişi ödeer 10 ley ayda. Komrat  komunal izmeti nasaat etti kaldırmaa bu izmetin paasını 50% yaşayannar için, ȇkonomika agentleri için 30%. Bu baalı onunnan, ani her gün kalkȇlar paalar petrol mallarına, gaza, şafka hem da başka mallara, nışannadılar bölümdä. Herlim paalar üüselmäärsaydılar, o zaman kurum…

Komratta suya paalar kalkacek. Bir kub var nicä 20 leydän zeedä etsin

Фото: Komrat kasabasında kalkacek paalar suya. Bunu için haberledi Su — kanal çorbacılıın başı Tatiana Slavioglo kasaba nasaatın bitki oturuşunda. Su – kanal kurumun başının lafalrına göra, şindi onnar hazırladılar kendi sayılarını da yolladılar energetika urunda milli agentstvosuna. Büünkü günä, Su — kanal muniţipal kurumun sayıcıları geçirdilär sayıları da ortadan koydular 22 ley suyun bir kubometrası için sıradan yaşayannara deyni. Girecek mi bu paaya kanalizaţiya hem nekadar sıra gelecek ödemaa ekonomik agentlerina deyni suyu hem kanalizaţiyayı taa diil belli. Butakım nasaatçılar geldilär karara, ani gelän oturuşta sesleyeceklär, ne türlü sayilara göra Su — kanal kurumu esapladı da çıkardı 22 ley…

“Moldovagaz” kurumu borçlar için gazı kapatmaa başlayacek

“Moldovagaz” kurumun ofiţial saytında veriler haber onun için, ani eer yaşayannar vakıtlan gazı ödämäärseydilär, onnara gaz verilmesi kesilecek. Bu karar başlȇȇr işlemää çeviz ayın birindän. “Moldovagaz” kurumu açıkladı, ani kullanılmış gazı ödämeyennedä başlayarak çeviz ayın birindän gazı var nicä kessinnär. — “Zeedeletmemää deni kullanılmış gaz için borçları, temelleneräk Energetika agenstvosununnan 2019-cu yılda kaavilenmiş  “Natura gazını vermäk kararın” 104-105-ci punktlarına “Moldovagaz” kurumu haberleer, ani başlayarak harman ayın 29-dan borçlu ekonomika agentleri gazsız kalaceklar. Ceviz ayın birindän dä gazı keseceklär borçlu yaşayannarda. Bu karara baalı “Moldovagaz” kurumu yalvarȇr yaşayannara vakıtlan gazı ödesinnär”. Harman ayın 25-nä kadar MD-dä kullanılmış gaz için borçlar 55…

Valkaneş gara dolayı var nicä susuz kalsın

Valkaneş kasabasının gara dolayında bir soruş çıktı, baalı su azalmasınan er altında. Bu üzerä 2 aydan sora bu dolayda var nicä hiç olmasın su. Erideki kuvetlär savaşȇrlar çözmää soruşu. Birkaç ayın içindä kuraktı, bu beterä erideki derelär hem göllär iisildilär. Nicä da yaşamak punktların çoyunda, burada da gidrologiya durumu kötü uura etişti, nışannadı kasabanın başı Viktor Petrioglu. VİKTOR PETRİOGLU, Valkaneş kasabasın primarı: “Kış zamanda da yoktu kaar, onuştan da kurudu, kimi erleri yayan geçmää var nicä. Şindiki vakıtta suylan zorluk büük yok, çünkü TİKA yaptıydı 4 kuyu, ama soruş var Valkaneş garasında”. Derelerin hem göllerin kurumasından kaarä, başka zorluk da…

«Haberleriz, teklif ederiz, ama gelmeerlär». Nicä Çeşmäküüyüdä insannar haberlenerlär kuvetlerin kararları için?

Açıklık prinţiplarını işindä Çeşmäküüyün erli kuvetleri kendi  işindä kullanêrlar. CK GRT  birkaç ay sıravardı gösterer   “Oткрыто и честно”  programsında, nicä türlü yaşamak erlerindä kuvetlär çalışȇrlar.  Kanalın jurnalistleri bu sefer aaraştırdılar, nicä Çeşmäküüyüdä  yaşayannar katılêrlar  kararların kabledilmesinä. Çeşmäküüyüdä açıklık prinţipı yok primariyanın hem nasaatçıların işindä, sayêr jurnalist hem küüyün yaşayanı Alla Bük.  Vatandaşların baş dertleri  lääzım ön planda dursunnar, çizgileer yaşayan. “İşleerlär mi osadı yapmêêrlar mı — bu büük soruş. Bellli ki lääzım olsun dialog. Burada insannarda da kabaat, çünkü katılmêêrlar hem istämeerlär çalışmaa bilä. Ki onnarın  da sokaklarında var dertleri. Onnarın taa çoyu çıkmêêrlar tertiplemää sokaklarını. Onnarın yok havezleri nesadı…