«Haberleriz, teklif ederiz, ama gelmeerlär». Nicä Çeşmäküüyüdä insannar haberlenerlär kuvetlerin kararları için?

Açıklık prinţiplarını işindä Çeşmäküüyün erli kuvetleri kendi  işindä kullanêrlar. CK GRT  birkaç ay sıravardı gösterer   “Oткрыто и честно”  programsında, nicä türlü yaşamak erlerindä kuvetlär çalışȇrlar.  Kanalın jurnalistleri bu sefer aaraştırdılar, nicä Çeşmäküüyüdä  yaşayannar katılêrlar  kararların kabledilmesinä.

Çeşmäküüyüdä açıklık prinţipı yok primariyanın hem nasaatçıların işindä, sayêr jurnalist hem küüyün yaşayanı Alla Bük.  Vatandaşların baş dertleri  lääzım ön planda dursunnar, çizgileer yaşayan.

“İşleerlär mi osadı yapmêêrlar mı — bu büük soruş. Bellli ki lääzım olsun dialog. Burada insannarda da kabaat, çünkü katılmêêrlar hem istämeerlär çalışmaa bilä. Ki onnarın  da sokaklarında var dertleri. Onnarın taa çoyu çıkmêêrlar tertiplemää sokaklarını. Onnarın yok havezleri nesadı yapmaa da maalelerinä deyni”, — söledi Alla Bük.

İi olaceydı eer herbir yaşayan koysaydı kendi kuvetlerini, ki barabar geliştirmää proektleri küüdä. Yaşayannar da katılarsaydılar kararlamak proţeslerinä, ozaman iki taraf da kullanacek açıklık prinţiplarını, sayêr erideki nasaatın azası  Dmitriy Yanul.

“Yaşayannar isteerlär açıklık, ama kendileri bir tarafta herzaman. O üzerä 2 yada 3 yıl geeri biz geliştirdik partisipativ bücet kullanmasını, da teklif ettik herbir yaşayanı maalelerini temsil etsinnär, bekledik. Bizim tarafımızdan verildi büceta 50 bin, onnar da beki ekleyeceydilär da bir sokak makar yapılsın, ama şaştık görüncä ani kimsey danışmalarını vermedi”, — annattı Dmitriy Yanul.

 

«Herbir yaşayanın var kolaylıı katılmaa erli nasaatın oturuşlarına da kendi soruşlarını versinnär. Bileriz, ani küüdä kaldılar sade ihtiarlar, angıları artık istämeerlär bölä olaylara katılmaa”, — söledi erli sovetin başı Pötr Madjar.

Nicä nışannadı sovetın öndercisi Pötr Madjar,  yaşayannar, angılarının soruşlarını da açıklêêrlar oturuşlarda, katılmêêrlar toplantılara. Cümnä seslemekleri dä — köprü erli kuvetlerin hem yaşayannarın arasında.

“İnsannarı, angılarının soruşlarını bakȇrız, teklif ederiz, ama gelmeerlär oturuşlara. İsteeriz katılsınnar, olsunnar seslemeklerdä. Görünüz, angı sovetnik ne teklifleri verer hem nasaatları”, — söledi Pötr Madjar.

Cümnä seslemeleri açık hem geçirilerlär, ki insannarı haberlemää işlär hem kararlar için, angıları teklif ediler kabletmää küü için, nışannadı Alla Bük.

“Büün var hepsi kolaylıklar, türlü meydannar, neredä var nasıl açıklamaa bakışlarımızı hem üürenmää, sade havez olsun katılmaa”, — nışannadı Alla Bük.

Cümnä seslemelerinin baş neeti — kullanmaa hem korutmaa yaşayannarın haklarını. Haberlemää, üüretmää, terbietmää, vermää kolaylık annatmaa, fikirleri vermää, bu pek ii, ani bölä kolaylklar var, açıkladılar erli kuvetlär.
Источник grt.md
279

İlgili statyalar

Kazayak küüyünün önderciliin kararlar alınması proţesi açık mı?

Moldova hem Gagauziya yaşayannarın baş derdi — kabledilmiş kararların geliştermesi. Söz gütmää kararlamak hem hazırlanmak için sözlerä insannara zor. Kazayaklılar sayêrlar, ani kurup serbest haberleşmäk sızıntılarını, kolay olacek inanmaa da kuvettä durannara. Böleliklän dooruluk için da laf kalkmayacek kötü taraftan. Çünkü dooru haberlerin eri belli eder ilerlemäk uurlarını yaşamak punktlarında. Primariyanın işindä bilgilär, erideki sovetin çalışması için haberlär da büünnän-büün eksik kalêrlar, orta uurlarda ilerleerlär. Böleliklän yapıldılar çıkışlar, ani erideki kuvetlerin işi hem çalışkannıı açıklamak için taa işledilerlär, nışannadı Kazayak küüyünün sovetinin azası Grigoriy Kior. “Biz herzaman yaşayannarlan açık-açık sözleştik hem açıkladık kararların proektların hem kabletmelerini. Ki izlerimiz vakıda görä…

Çeşmäküüyüdä teklif ettilär kaldırmaa su paasını. Soruş bakıldı cümnä seslemeklerindä

Çeşmäküüyüdä geçtilär cümnä seslemekleri, angılarında belli edildi  nekadar lääzım etsin 1 kub su. Olayda pay adı primariyanın uzmannarı, sovet azaları hem küüyün yaşayannarı. Şindi 1 kub su küüdä eder 10 ley. Su vermäk kurumu isteer kaldırmaa paaları may iki kat. Ne düşünerlär bunun için sovet azaları, materialımızda. Çeşmäküü primariyasına danıştı su vermäk kurumun öndercisi ki kaldırmaa paayı suya. Uzmannarın esaplamalarına görä o lääzım kursun 19 ley. Ama erli sovetin oturuşunda bu soruş geçmedi. Bu üzerä kabledildi karar geçirmää cümnä seslemeklerini da annamaa insannarın bakışlarını. Bundan kaarä kuruldu maasuz komisiya, angısına girdilär sovet azaları hem primariyanın sayıcısı. “Beş kişi – sovet…

Açık mı Kongaz öndercilii yaşayannarına deyni? “Açık hem aslı” programanın musaafirlerin buna bakışları

Kongaz küüyün primariyasında yok karar iş düzeni için. Küüyün nasaatı belli etti kendi iş reglamentini, ama nicä bakılı Moldovanın baş kanonnarında, primariyanın reglamentı yok. GRT yayınında “Açık hem aslı” («Открыто и честно») programasının payalannarı şüpeyä düşürdülär Kongaz kuvetlerin işini, çünkü işi onnarın diil beeli, yok açıklık hem haberlemäk kararlar, izinnär hem başka dokumentlär için. Kongaz küüyün primariyası kullanmêêr Moldovanın baş kanonnarını Erideki kuvetlär için hem kararların açıklıı için, nışannadı Vitaliya Kürkçu. Şüpelär kalktı başka kannnarın kullanması için da. “Yok bu izinnär, hiç diil belli nesoy işleer primariya da, nesoy kullanmak için söz gidecek erideki kuvetlär için kanonundan, 40 bölümündä ne…

Valkaneştä nasaatçılar zeedesinin hem primarın aralarında dartışmaklar engel ederlär kasabanın ilerlemesinä

Valkaneş kasabasının primariyanın hem erideki sovedın aralarında iş geergi gider. İki taraf ta biri-birilerini kabaatlı bulêrlar kararları kabletmäk sırasında. Bunu için laf gitti GRT kanalında programanın “Открыто и честно» (Açık hem aslı). Onda pay aldılar Valkaneş kasabasının primarı, nasaatçılar hem kasabanın cümnä aktivisti. Taa çok açıklandı finans soruşlarınnan baalı kararlar. Nicä kabledildi 2022-ci yıla bücet hem ne sebeplerin beterinä o büün işlämeer, Anna Altıevanın materialında. Temsil etmää yaşayannarın dertlerini hem aardılmaa işindä vatandaşların zorlarına, bölä temel lääzım olsun hepsi kuvettä duran uzmannarda. Hepsi politikacılar halkı inandıraceklar ozaman, açan kendi işlerini açık hem sözlü götüreceklär insannarlan. 2008-ci yılda Moldovada kabledildi kanon…

Halk Topluşunda teklif ederlär giriştirmää Gagauziyada başbakan görevini

GHT reglament komissiyası  geçirdi büün «Bakannıık komitetin bakannıkları için» kanon proektinin cümnä seslemeklerini. Onun avtoru  Gagauziya Halk Topluşun başının yardımcısı  Georgiy Leyçu. Bakannıklar  kurulȇrlar Bakannık komitetin strukturasında  hem Gagauziya Başkanın tekliflerinä görä. «Bakannıık komitetin bakannıkları için» kanon proektindä GHT hem Bakannıık komitetin  hakları  belli  edildi. Kanon kurucu hem yönetim kuvetleri olmaz karışsınnar bakannıkların  işinä, sayȇr Gagauziya Halk topluşu başının yardımcısı  Georgiy Leyçu. Büün  hepsi  bakannıklar itaat ederlär  Gagauziyanın başkanına. Ama  GHT kendi  sırasında var nicä  karışsın eerlim bakannıklarda yada onnara ilgili  bölümnerindä  kabledildiysä  kanona karşı karar. Bu  punktu  deputatlar isteerlär Gagauziyanın baş  kanonuna — Ulojeniyeyä eklemää. «Şindiki zaman Gagauziyanın baş…