Komratta suya paalar kalkacek. Bir kub var nicä 20 leydän zeedä etsin

Komratta suya paalar kalkacek. Bir kub var nicä 20 leydän zeedä etsin

Фото:

Komrat kasabasında kalkacek paalar suya. Bunu için haberledi Su — kanal çorbacılıın başı Tatiana Slavioglo kasaba nasaatın bitki oturuşunda.

Su – kanal kurumun başının lafalrına göra, şindi onnar hazırladılar kendi sayılarını da yolladılar energetika urunda milli agentstvosuna.

Büünkü günä, Su — kanal muniţipal kurumun sayıcıları geçirdilär sayıları da ortadan koydular 22 ley suyun bir kubometrası için sıradan yaşayannara deyni. Girecek mi bu paaya kanalizaţiya hem nekadar sıra gelecek ödemaa ekonomik agentlerina deyni suyu hem kanalizaţiyayı taa diil belli. Butakım nasaatçılar geldilär karara, ani gelän oturuşta sesleyeceklär, ne türlü sayilara göra Su — kanal kurumu esapladı da çıkardı 22 ley suyun bir kubometrası için.

Büünkü kanonnara göra su hem kanalizaţiya için paaları belli eder muniţipal nasaatı, ama bitki kararı kableder energetika uurunda milli agentsvosu.

ADEPT assoţiaţiyasınınnan açıklanan bilgilerä görä, Komrat Moldovanın kasabaların arasında 2-ci erdä bulunȇr su kayıplarınnan. 50% -tän zeedä kaybeler trubaların pek eski halının beterinä. Biliner ama suyun çalınması olayları.
Источник grt.md
374

İlgili statyalar

Çeşmäküüyüdä teklif ettilär kaldırmaa su paasını. Soruş bakıldı cümnä seslemeklerindä

Çeşmäküüyüdä geçtilär cümnä seslemekleri, angılarında belli edildi  nekadar lääzım etsin 1 kub su. Olayda pay adı primariyanın uzmannarı, sovet azaları hem küüyün yaşayannarı. Şindi 1 kub su küüdä eder 10 ley. Su vermäk kurumu isteer kaldırmaa paaları may iki kat. Ne düşünerlär bunun için sovet azaları, materialımızda. Çeşmäküü primariyasına danıştı su vermäk kurumun öndercisi ki kaldırmaa paayı suya. Uzmannarın esaplamalarına görä o lääzım kursun 19 ley. Ama erli sovetin oturuşunda bu soruş geçmedi. Bu üzerä kabledildi karar geçirmää cümnä seslemeklerini da annamaa insannarın bakışlarını. Bundan kaarä kuruldu maasuz komisiya, angısına girdilär sovet azaları hem primariyanın sayıcısı. “Beş kişi – sovet…

Germaniyanın GIZ kurumu yardım verdi Komrat “Su kanal” kurumuna tehnikaylan

90-cı yılların çeketmesindän Germaniyanın GIZ kurumu Moldovada geliştirer bir sıra proektlarını üüretim, saalıı korumak, tabiatı bakmak hem klimat uurlarında. Geçennerdä GIZ yardım etti tehnikaylan Komrat “Su kanal” kurumuna. 9000 özel hem 400 üridik çorbacılıklarına “Su Kanal” muniţipal kurumu su verer.  Almaniyanın hükümetin hem GIZ kurumun proektinä görä Komrat “Su kanal”  kurumuna verildi uzaktan kontrol etmäk tertiplerini, neylän kolaylandı iş uuru, nışannadı “Su Kanal” kurumun  öndercisi  Tatyna Slavioglo. «GIZ  tarafından kablettik yardımı, tedarlıkları hem tehnikayı. Bu instrumetntlerin yardımınnan  taa kolay oldu artık kontrol etmää suyun uurunu pompalarda hem onun kalitesini”, — açıkladı Tatyna Slavioglo. Orgtehnika sa yardım edecek ilerletmää çalışannarın işini,…

Avtonomiyanın kasabalarında suyun kalitesi için haberledilär Komrat cümnä saalık merkezindä

Suyun kalitesini Gagauziyada kontrol eder Cümnä saalık merkezi. Her ay uzmannar aaraştırıp suyun içindekilerini, belli ederlär onun kalitesini. Komratta su normalara uyȇr, Valkaneştä hem Çadırda suda zihir elementleri yok, haberledilär Cümnä saalık merkezindä. Su Komrat kasabasında uyȇr hepsi sanitar normalarına. Burada, uydurarak devletin üülen tarafında kullanılan suylan, suyun kalitesi taa üüsek uurda. Her ay geçirilerlär suyu paklamak hem profilaktika işleri. Cümnä saalık merkezin uzmanı nışannadı, ani bakılȇr suyun himiya hem bakteriya uuru da. Belli edilärseydi bişey, suyu o saat hlorkaylan paklȇȇrlar. «Kontrol ederiz suda kalan hlorun uurunu da. Bundan sora, eer su uyarsaydı normalara, kolvereriz sistemaya insannara kullanmaya», — söledi…

Video: Komratta “Geofizika” dolayın yaşayannarını baaladılar eni su sistemasına

“Geofizika” dolayın yaşayannarı kasım ayın 1-dän enidän su sistemasına  baalandılar. Bundan sora onnarın evlerindä dayman olacȇk pak su.   Su sistemasının düzülmesi işleri tuttu 10 million ley, angılarını primariya kabletti grant olarak. Bundan sora insannarın evlerindä su hep olacȇk, işleyecek kanalizaţiya da. «Tendȇrı taradı Kişinövdakı firma. Onnar düzdülär eni kanalizaţıya sistemasını. Bu rayonda 3-4 kilometra eni su sistemasını geçirdilär. Kazıldılar maasuz  pınarlar, neredä koyuldu su sayıcıları», — haberlerdi «Su-kanal» kurumun  uzmanı Viktor  Panaitov. Eni su baalantıalrına “Geofizika” dolayın hepsi yaşayannarı baalandılar. Su  sayıcılarına plomba da şansora koyuldu.  «Su-kanal» kurumun  uzmanın Viktor  Panaitovun laflarına görä, eni  sistemanın kullanılması su kayıplarını  azaltacȇk. «Eski su sisteması burada dökmedän hem çeliktändi yarı — yarıya. Onnar insannaın aullarından geçärdilär da engel olardılar onnara. Eski trubalar hep bir patlardılar.…

3666 leyın erinä 4300 ley bir gigakaloriya için

Canavar ayın 1 – dän Komrat kasabasının yaşayannarı, angıları kablederlär sıcaa merkezin kurumundan ödeyeceklär 3bin 666 ley bir gigakaloriya için. Bakmadaan buna, bu en üüsek paa sıcak için  Moldova devletindä, ama  o da örtämeyecek kurumun  hepsi harçlarını.  Var mı çıkış peydalanmış durumdan üürendi Polina Barbova. O üzerä, ani gazın paası ilkyaz – yaz zamanında üüseldi diil bir sıra, Komrat kasabasının «Sıcaa verän»kurumu danıştı millet ȇnergetika uurunda Agentstvosuna, kaldırsınnar    tarıfleri sıcaa, neçinki kurum satın alamȇȇr gazı, o üzerä, ani para yok. Komrat kasabasının»Sıcaa verän»kurumu kendi işlettirer  sıcaa.  Zamandaş ȇnergetika hem gaz krizisı adȇȇr büük problemaları, ama aarttırmaa yok nicä, çizgiledi Komrat…