ÇERNOBIL ATOM STANŢİYASININ PATLAMASINDAN 36 YIL GEÇTİ

Çiçek ayın 26-da tamannandı 36 yıl nıcä Ukrainanın Çernobıl Atom stanţiyasında patlamak oldu.  Bu belada geçindi pek çok insan, çoyu bütün yaşamasına hastalıkları kablettilär. Onnarın arasında var Gagauziyanın yaşayannarı da.

En çok insan pay aldılar atom stanţiyasının patlamasından sora sonuçları yok etmektä. Bu iştä  pay aldılar Gagauziyanın yaşayannarı da.

ȆMANUİL VELİKOV «Чернобыльцы АТО Гагаузия» Cümnä Topluluun başı

«109 kişi, onnardan 40 geçindilär, kaldı  69.Geçän yıl Komratta hem Valkaneştä 2-är kişi geçindilär, birisi dä Çadırda».

Çernobil Atom stanţiyasında patladıktan sora insanar savaştılar yapmaa ölä, ani radioaktiv elementleri dolaylara dalmasınnar.  Dmitriy Arseni Kiriyetlı, Çernobıldä 1,5 ay bulundu.  Aklısına getirer, ani ozaman orada yoktu bir dä yaşayan.

DMİTRİY ARSENİ   Çernobıl atom stanţiyasının patlaması belanın yok edeni

«Biz zanaatlandık radiaţiya aaraştırmasınınnan. Savaşardık paklamaa dolayları».

Çadır dolayın Cümnä Topluluun başı Nikolay Petkoviç bulundu ilk insannarın arasında. Pay aldı  ilk  atom reaktorun  paklamasında.

NİKOLAY PETKOVİÇ Çadır-Lunga  dolayın Çernobıldä pay alıcıların Cümnä Topluluun başı 

«Biz bulunduk orada 6 ay. Başka yoktu kim işlesin.  Sora yardım geldi Çeläbinsktan».

Vladımır Omelütenko kendi istediinä görä Çernobılä gitti. Büün bu olay için o kendi torunnarına annadȇr.

VLADİMİR OMELÜTENKO  Çernobıl belanın pay alanı

 «Utanmȇȇrım annatmaa kendi torunuma neçin biz gittik orayı hem kaybettik kendi saalıımızı.  Onnar lääzım bilsinnär bu işleri».

Çernobıl atom stanţiyası patladı çiçek ayın 26-da gecä  yarısında. Bu oldu sepep ona, ani atom stanţiyasının bir bloku bütündän patladı. Belanın sebepindän peydalanan zararların yoketmesindä pay aldılar  SSR 600 yaşayanı.
Источник grt.md
135

İlgili statyalar

Çernobıl kurtarıcıları avariyadan 36 yıl sora: “Biz bişey bilmärdik. Hepsi bilgilär bizdän saklıydı”

1986 – cı yılın Kıran ayın 14-dä başarıldı korutmak sarkofagın düzülmesi, angısı kapattı dördüncü reaktoru Çernobıl atom elktrostanţiyasında. Kıran ayın 14-dä bütün dünnä andı o insannarı, kim kendi canını hem saalıını kurban getirdi, ki dünneyi atom stanţiyasında belalı avariyanın çıkışlarından korumaa. Çernobıl atom ȇlektrostanţiyasında avariyanın çıkışlarının yokedicileri kendi işini cenk oluşlarınnan uydurȇrlar. Ama stanţiyada cenk etmää taa zordu, çünkü duşman görünmäzdi. Radiaţiya görünmäzdi, ona yoktu nicä diimää, dolaylamaa yada daadıcı kuvedindän korunmaa. Kär şindi dä, 36 yıldan sora, Çernobıl belası geçti, orada çalışannarın saalıında izlär türlü hastalıklarlan üzä çıkȇrlar. «Hepsi işi ellän yapardık, çünkü tehnika enseyämärdi. Bän orada iki ay…

Başküüyüdä geçti voleybol turnirı Çernobıl sonuçlarını yokedicilerin hatırına

Çiçek ayın 30-da Başküüyüdä voleybol turnirı  geçti. Oyun geçti, ki anmaa  insannarı, angıları katıldılar Çernobıl hatalı olayın sonuçlarını yokedilmesinä. Onnar şindän sora geçindilär, ama insannar tutȇrlar bu yaşayannarı aklılarında. Turnirda pay aldılar takımnar Komrattan, Tomaydan, Beşalmadan hem Başküüyündän. Çernobıl  hatalı olayın sonuçlarını yokedennerini anmak için turnirlar verer kolaylık terbietmää uşaklarda patriotik duygularını, nışannadı Başküüyünün primarı Sergey Sapunjı. «Biz mutluyuz, ani hepsi takımnar bizim teklifimizä görä pay aldılar bu gün turnirda. Hem  aklımıza getirecez  kahramannarı, hem  dä  sport  becermeklerini  üüseldecez», — söledi primar. Başküüdä  voleybol  turnirını  geçirmää  fikiri verdi  «Gagauziyadan Çernobıldä pay alannarı» cümnä topluluun başı Emmanuyıl Velikov. «Biz  gençlerin akılına…

Gagauziyanın hem Tarakliyanın en ii voleybolcuları pay aldılar  Çernobil çıkışlarını yokedenneri anmak turnirında

Hederlez  ayın  29-da Kıpçak küüyününü sport şkolasında geçti  Çernobil avariyasının çıkışlarını yokedenneri anmak turnirı. Kim bu yıl  aldı ilk eri, Oleg Duloglonun materialında. Çernobil avariyasının çıkışlarını yokedenneri anmak turnirı geçti 8-ci keret da topladı  Kıpçak küüyüdä Gagaziyanın hem Tarakliya  kasabasının en kaavi  komandalarını. Oyuncular nışannadılar, ani bu turnir çok önemli  onnara deyni. Kimsey istemäärdi aşaa kalmaa, hepsi istärdi taramaa turnirı. «Biz bu turnirda  diil ilk keret, bu 8-ci turnir. Biz isteriz  almaa ilk eri, ki kupa  kalsın  bizdä, biz  onu  kimseya  vermeyecez, neçinki  biz çok  hazırlandık».    «Bu turnirda  biz pay alêrız  diil ilk keret.  Her yıl geçer  bölä  turnirlar. Geldik …

Çadırda andılar 90-cı yıllarda öldürülmüş poliţiya izmetçisini Georgiy Sırtmaçı

30 yıl geeri  Çadırda hatalı  olay oldu, angısının beterinä poliţıya izmetçisi Georgiy Sırtmaç öldürüldü. Büün Çadır kasabasında  anmak  olayları  geçti. 1992 ci  yıl hederlez ayın 24-dü  —  gün, angısı  doldurdu  insannarın  cannarını  kahırlan. Büün dä onnarın  gözleri  yaşlan dolu hem cannarı  aalȇr. Diversant grupası o vakıt istedi patlatmaklan yoketmää Çadır kasabasının birkaç önemli obyektları. Poliţiya uzmanı Georgiy Sırtmaç o günü işläärdi. O durguttu bu insannarın maşınasını, onnar sa tüfektän urdular Georgiy Sırtmaçı. Canını vereräk  Georgiy Sırtmaç engelledi büük belayı, angısı  vardı  nicä  çok  yaşamak  alsın. «Sırtmaçın hem poliţıya uzmannarın  yaptıkları kalmadılar  bir tarafta hem unudulmadılar. İi, ki  hederlez  ayın 24-dä…

Komratta referendumların 9-cu yıldönümünü maşınalarda gezintiylän nışannadılar

Komratta küçük ayın 2-dä maşinalarlan gezinti geçti. Akţiya adalıydı referendumların 9-cu yıldönümünä. Olayda pay  aldılar  cümnä  aktivistleri, avtonomiya yaşayannarı. Komratta maşinalarlan gezintiyi adalı referendumunun 9-cu  yıldönümünä hazırladılar  hem geçirdilär cümnä aktivistleri, kim  2014-cü  yılda  pay aldı olaylarda deyni referendumlar avtonomiyada geçsinnär. Onnarı  destekledilär  avtonomiya yaşayannarı da. 2014-cü  yılda  küçük ayın  2-dä Gagauziyada geçirildi iki referendum, angılarında     Gagauziya yaşayannarı kendi seslerini verdilär avtonomiya statusu için hem bölgenin diş politikasını kararladılar. Ozaman regionda 62 seçim bürosu açıktı. 9 yıl  geeri  yaşayannarın 70%-di referenduma çıktılar. Gagauziya  yaşayannarının taa çoyu  kendi  seslerini verdilär, ki  Moldova  Rusiya – Belarus — Kazahstan  birliinä  girsin. İnsannarın 98,8%…