Çadırda andılar 90-cı yıllarda öldürülmüş poliţiya izmetçisini Georgiy Sırtmaçı

30 yıl geeri  Çadırda hatalı  olay oldu, angısının beterinä poliţıya izmetçisi Georgiy Sırtmaç öldürüldü. Büün Çadır kasabasında  anmak  olayları  geçti.

1992 ci  yıl hederlez ayın 24-dü  —  gün, angısı  doldurdu  insannarın  cannarını  kahırlan. Büün dä onnarın  gözleri  yaşlan dolu hem cannarı  aalȇr.

Diversant grupası o vakıt istedi patlatmaklan yoketmää Çadır kasabasının birkaç önemli obyektları. Poliţiya uzmanı Georgiy Sırtmaç o günü işläärdi. O durguttu bu insannarın maşınasını, onnar sa tüfektän urdular Georgiy Sırtmaçı. Canını vereräk  Georgiy Sırtmaç engelledi büük belayı, angısı  vardı  nicä  çok  yaşamak  alsın.

«Sırtmaçın hem poliţıya uzmannarın  yaptıkları kalmadılar  bir tarafta hem unudulmadılar. İi, ki  hederlez  ayın 24-dä onnarda oldu  kolaylık  diversiya  oluşunu engellemää hem  kurtardılar  üzlän yaşamak, beki dä, binnän», — nışannadı Dmitriy  Arabacı,  Çadır  dolayı   iç işlerindä  Ministerliin veteran  kurumun  başı.

 

«Bütün  Gagauziyaya deyni Sırtmaç  hem  başka  poliţıya  uzmannarı  kalacȇklar  nicä  haliz  kahramannar, angıları kendi  yaşamaklarını  verdilär, ki  biz  uslulukta yaşayalım», — söledi İlya Stamat, Gagauziya iç işleri bakannıın ilk başı.

Gagauziyanın Başkanı  İrina  Vlah nışannadı, ani  bakmayarak  ona, ani  30  yıl  geçti, Georgiy  Sırtmaç  hep  ölä  kaldı  örnek  herbirimizä  deyni.

«Bizim  borcumuz — aklımızda tutmaa kahramannıı  hem  yapmaa ölä, ani çirkin  olaylar  hiç bir sıra da  tekralanmasınnar», — söledi başkan.

Çadır kasabasının  primarı  Anatoliy Topal  nışannadı, ani  Georgiy  Sırtmaç bitki  kıpımnaradan  kendi  yaşamasında  işini  üüsek  uurda götürdü.

«Pek  çok  büün görerim  genç  olan aramızda. Sevinerim onnara. Onnar  lääzım bilsinnär o günnär  için. İstoriyamızı  diil lääzım unudalım. Olmasın dünnedä  cenk», — nışannadı Anatoliy Topal.

Gagauziya Halk topluşu deputatı  hem  Georgiy  Sırtmaçın dostu Nikolay  İvançuk  nışannadı, ani Çadır — Lunga  muniţıpiyasının poliţıya  uzmannarını  lääzım tutmaa  aklımızda hem  saygı  gütmää  te onnara,  kim  yaşȇȇr.

«Georgiy  İvanoviç  Sırtmaç durguttu  çirkin olayları kendi iş ortaklarınnan. Yazık, ani  en  ii insannar  erken giderlär, bizim  daavamız  onnarı  tutmaa aklımızda», — söledi Nikolay  İvançuk.

Georgiy  Sırtmaçın  karısı Mariya  Sırtmaç  söledi, ani  hederlez ayın 24-dü  onnara deyni  kahırlı  gün.

«Vakıt pek tez geçeer, ama  unudulmȇȇr te onnar,  kim yaşamasını verdi  insannar için.  Biz hoduluz, ani  o bizdä  vardı», — söledi Mariya  Sırtmaç.

Georgiy Sırtmaç  «Ştefan çel Mare» hem «Gagauz Eri» ordennarını diveç  kabletti. Çadırda onun adı veildi iki sokaa, gimnaziyaya, yaslaya hem çeşmeyä.
Источник grt.md
201

İlgili statyalar

Çadirda 40-50-cı yılarda olmuş repressiyaların kurbannarını andılar

Orak  ayın  6-da  Çadır kasabasında  repressiyalar  kurbannarını  andılar.  Moldovada bu gün 2016-yıldan bakılêr. Bizim  korrespondentımız  mitingı  hazırlayannarınnan  hem  pay alarınnan buluştu. Orak  ayın  6-da  1949  yılda çeketti  «Üülen bölgesi»  operaţiyası, angısının betterinä Bessarabiyadan  repressiyların altına düştü hem Sibirä  yollandırıldı  35 bin kişi. Bu  binnärlän insanarın yaşamasını  diişdirdi. Bilim adamnarı büün taa  açêrlar  o vakıdın  kara  sayfalarını. İnsannar,  kim  geçirmişl hem görmüş  o  vakıtları,  hem  mitingta  pay alannar  büük  acıylan  canında hem  yaşlarlan gözlerindä annadêrlar  o  vakıtlar  için. Ölä  insannarın biri  Evgeniy Stifoglo, onu 1949 yılda  Sibirä yolladılar. «Karannıkta  geldilär, kaldırdılar döşektän, pek  aaz  vakıt   verildi  toplanmaa, benimlän  bilä  mamuydu.  Ama …

Mayin 9-da Georgiy şiridini kullanmış insannar cezalanaceklar

Hederlez ayın 9-ndan sora insannar, kim taktı Georgiy şiridini, ceza kabledeceklär. Moldovada şansora belli edildi 103 cezalanacek kişi. Onnarın arasında deputatlar da. MD parlametin başı İgor Grosu nışannadı, ani deputatlar için da kanon işleer. O vatandaşlar, angıları Georgiy şiridini takıp Enseyiş gününü nışannadılar, gezalanaceklar. Bunu için haberledi Gagauziya Poliţiya bakannıın presa ofiţerı Olga Dutka. Gagauz Eri Halk Topluşu başının yardımcısı Georgiy Leyçu nışannadı, ani yaşayannarı koruyȇr postanovleniye, angısını deputatlar kablettilär mayin 8-dä gecä ȇkstra oturuşunda. Georgiy şiretlerini takması için insannar gezalanaceklar 4,5 bin leydan –9 bin leya kadar yada çalışaceklar parasız 30 saattan 60 saada kadar. Üridik kişilär için hem…

Çadırda geçti kolaylıksız uşakların yaradıcılık festivali

Çadır — Lunga  kultura  evindä, Hederlez  ayın  28-dä, geçti  festival kolaylıksız uşaklara hem insannara deyni. Onda pay aldı Moldova hem Gagaziya reabilitaţiya merkezlerindän uşaklar. Festival yarattı uşaklarda gözäl duyguları. Bu onnara deyni bir kolaylık  hepsinä göstermää — onnar da hep ölä, nica başka uşaklar, çizgiledilär olayın musaafirleri. «İsterim sölemää, ani bu  çok gözäl  bir olay. Neçinki bölä insannar, bölä uşaklar lääzım çiksınnar, lääzım  onnarı da görsünnär. Onnar kapalı içerdä, o üzdän, büün  onnar çiktılar sţenaya, bu bir gözäl  olay, içim doldu», — söledi Çadır kasabasının yaşayankası Mariana Tihu.   «En önemli bizim  yaşamamızda, bu uşakların  yaşamasında,  ani onnar duysun  kendini …

İlktän öldürdtülär, sora da orden verdilär: Georgiy SIRTMAÇın kahramannıın 30-cu yıldönümünä

30 yıl geeri, 1992-ci yılın Hederlez ayın (may) 24-dä, gagauz kahramanı miliționer Georgiy SIRTMAÇ, canını kurban koyarak, durguttu ozamankı Moldova kuvetlerin emirinnän,  bir sıra terorist aktları yapmak için, Çadır kasabasına yollanan diversiya grupasını. Miliționer Georgiy SIRTMAÇ, yanındakı milițiya kafadarlarınnan, Çadır kasabasında postta durardılar, açan onnara yaklaştı bir maşina. Durgudup onu, Georgiy SIRTMAÇ yaklaştı o maşinaya da buyur etti şöföru dokumentleri göstersin. Bunun erinä, maşinadan ateş ettilär da Georgiy SIRTMAÇı ölüm biçimindä yaraladılar. Açan o teroristlär yakalandı, onnar kameraya anaattılar, ani onnarı Moldova kuvetleri yollamışlar Çadır rayonunda birkaç terorist diversiyası yapsınnar. O diversiyaların birisi – Velea-Perji küüyündä bir bulgar, bir gagauz…

Çadır-Lungada boks okulun kurucusunu Valeriy Potapovu anmak turnirı geçti

Kasım ayın 26-da Valeriy Potapov adına Çadır dolay spot okulunda geçti boks turnirı. Onu geçireräk hazırlayannar hem payalannar andılar Moldovanın şannı trenerını Valeriy Potapovu. Turnirın pay alannarı nışannadılar, ani büük havezlän kabletillär teklifi pay almaa turnirda. Onnara deyni bu bir ii kolaylık gostermää kendi becerikliini boksta hem butakım anmaa şannı trenerı. «Bän bilerim bu trenerı, ani o pek islää trener oldu, pek çok islää boksör büüttü. Bän pay alêrım bu turnirda, neçin ki bän pek beenerim boksu, pek çok ürendim boksa, duudum bu zalda vaar niçasolemää», — paylaştı sportçülardan biri. Turnirin musaafirleri nısannadılar, ani pek önemli bölä turnirları geçirmää, çünkü…