Gagauziyanın hem Tarakliyanın en ii voleybolcuları pay aldılar  Çernobil çıkışlarını yokedenneri anmak turnirında

Hederlez  ayın  29-da Kıpçak küüyününü sport şkolasında geçti  Çernobil avariyasının çıkışlarını yokedenneri anmak turnirı. Kim bu yıl  aldı ilk eri, Oleg Duloglonun materialında.

Çernobil avariyasının çıkışlarını yokedenneri anmak turnirı geçti 8-ci keret da topladı  Kıpçak küüyüdä Gagaziyanın hem Tarakliya  kasabasının en kaavi  komandalarını. Oyuncular nışannadılar, ani bu turnir çok önemli  onnara deyni. Kimsey istemäärdi aşaa kalmaa, hepsi istärdi taramaa turnirı.

«Biz bu turnirda  diil ilk keret, bu 8-ci turnir. Biz isteriz  almaa ilk eri, ki kupa  kalsın  bizdä, biz  onu  kimseya  vermeyecez, neçinki  biz çok  hazırlandık».

 

 «Bu turnirda  biz pay alêrız  diil ilk keret.  Her yıl geçer  bölä  turnirlar. Geldik  bu turnira  büük  umutlan, hepsi isteer  ilk eri almaa, göstermää hepsini,  neyä  biz ürendik  çok  yıl».

Turnirın  kurucuları  çizgiledilär,  ani  bölä olaylar olacek ii bir örnek  gençlerä. Örnek, ani  lääzım  unutmmaaa  kendi  istoriyasını.

«Onnar da görsünnär, bilsinnär bu iş uçin ani anılêr, o kalêr. Yaşamak  ilerleer, düşüneriz  ani saalıımız olsun, kim bizä  yardım  eder: primariya, Bakannık Komiteti, sponsorlar. İreriya dooru da savaşacez  bu turnir  bizdä olsun,  hem  uşaklar  oynasınnar, sevinsinnär», — açıkladı  Çernobıl  avariyasında  pay alan Kıpçak küüyündän Sidor Uzun.

 

«Biz büün  anêrız o adamları, kim yok bizimnän, saalık  dua ederiz onnara, kim büün bizimnän  bilä. Biz düşündük, ani Kıpçakta  unutturmayalım o adamları, unutturmayalım  onnarın  yaptıklarını, yakın  vakıtta Çernobıldä kim pay aldı, koymaa onnarın hatırı için anmak taşını, ani onnarın  yaptıkları unudulmasın», — annattı  Kıpçak küüyünün primarı Oleg Garizan.

 

«Sport  hem gençlik Bakannıı yok nicä  kalsın  bir tarafta,  açan  bölä turnirlar, olaylar geçer Gagaziyada. Bakannık her keret katılardı bölä  olaylara, nicä Çernobıl  pay alannarı için, nica Afgan askerleri için turnirlara», — söledi Gagauziya Sport  Bakanın yardımcısı Pavel  Tulba. 

Turnirda pay aldı komanda Kıpçak küüyüdän, Çimişliya, Tarakliya hem  Çadır  kasabalarından. İlk eri aldı Kıpçak küüyü, ikinciyi Çimişliya, üçüncü oldu Tarakliyadan komanda. Onnara üçünä da  kubok hem para baaşışları verildi.
Источник grt.md
296

İlgili statyalar

Çadır-Lungada boks okulun kurucusunu Valeriy Potapovu anmak turnirı geçti

Kasım ayın 26-da Valeriy Potapov adına Çadır dolay spot okulunda geçti boks turnirı. Onu geçireräk hazırlayannar hem payalannar andılar Moldovanın şannı trenerını Valeriy Potapovu. Turnirın pay alannarı nışannadılar, ani büük havezlän kabletillär teklifi pay almaa turnirda. Onnara deyni bu bir ii kolaylık gostermää kendi becerikliini boksta hem butakım anmaa şannı trenerı. «Bän bilerim bu trenerı, ani o pek islää trener oldu, pek çok islää boksör büüttü. Bän pay alêrım bu turnirda, neçin ki bän pek beenerim boksu, pek çok ürendim boksa, duudum bu zalda vaar niçasolemää», — paylaştı sportçülardan biri. Turnirin musaafirleri nısannadılar, ani pek önemli bölä turnirları geçirmää, çünkü…

Tomay küüdä geçti treneri Vladimir Taukçiyi anmak turniri

Tomay küüyüdä geçti  serbest güreşi turniri deyni anmaa şannı  treneri  Vladimir   Taukçiyi. Turnir  geçti şansora 8 keret,  o toplȇȇr  Gagauziyanın   hem  Moldovanın  en  kaavi  güreşçilerini. Vladimir  Taukçiyi anmak turnirdä  pay aldı  12 komanda  12 aarlık  katigoriyasında. Vladimir Taukçi –  insan, angısı bütün yaşamasını sportlan  baaladı,  büük  bir  iz  braktı kendi ana küüyünün istoriyasında. Gençlerdä o  teerbi  edärdi   diil  sade   kaavi  güreşçileri,  ama  haliz  insannarı da. Güreşçilär  Gagaziyanın  hem  Moldovanın  türlü  taraflarından her  yıl büük havezlän pay alêrlar  bu turnirda. «Pek sevinerim pay almaa bölä  turnirlarda, çünkü  isteerim ensemää». «Bän ilk keret  pay  alêrım  böla  turnirlarda,  tarattım,  ama bän  hiç  durgunmayacam,…

Beşgöz küüyüdä geçti 16 – ci halklararası serbest güreşindä turnir

Beşgöz  küüyüdä geçti 16 –ci halklararası turnir, angısını geçirerlär deyni anmaa treneri Pötr Tülüyü.  Pötr Tülü giriştirdi güreşmeyı kendi duuma küüyündä. Onun  çoyu  terbiedilenneri tanıttılar Gagauziyayı halklararası arenada. Bu yıl turnir topladı 24 komanda Moldovanın üülenki dölaylarından, hem da 4 komanda Ukrainadan. Güreşleri gözletti korrespondetımız Zinaida Kanţır. 16 – ci halklararası turniri, adalı trenerın Pötr Tülünün anmasına, geçti Beşgöz küüyün kultura evindä. O topladı en islää güreşçileri devletin üülen tarafından, hep ölä pay aldılar genç olannar Ukraina devletindän da. Ofiţial açılışta  çok islää laflar sölendilär adam için, angısı bakmadaan kendi kısa ömürünä, yaptı pek çok, ki güreşmäk nicä sport soyu,…

ANMAK TURNİRI FÖDOR FRANJEV ADINA

Kıpçak  küüyündä  geçti halklararası  serbest güreşmesi turniri. O  adalı Moldovanın  Şannı  trenerına-Födor Franjeva. Onun üürenicileri   diil  bir keret üüsek erleri alardılar Moldovanın  hem  Gagaziyanın  çempionatlarında. Taa derindän temayı  açiklêȇr  bizim korrespondentımız. Çiçek  ayın 29-da hem 30-da Kıpçak  küüyün   kultura evindä geçirlener  ilk halklararası  serbest güreşmesindä turnir.  O adalı  Moldovanın    Şannı  trenerına -Födor  Födoroviç Franjeva. Güreşçilär  nışannadılar,  ani turnir  yapılı  pek  üüsek uurda. Födor Födoroviçin  eşi hem  çoçuu   şükür  ettilär hepsi  güreşçileri , ani unutmêȇrlar  onu , ilerlederlär onun işini. Födor  Franjev  üüredärdi Evropa gümüş ödülcüsünü  Pötr  Yanulovu. O oldu Şannı  Moldovanın hem  Gagaziyanın  güreşçisi, duuma  eri Kıpçak  küüyündän. Gagauziyanın  Başkanı…

Başküüyüdä geçti voleybol turnirı Çernobıl sonuçlarını yokedicilerin hatırına

Çiçek ayın 30-da Başküüyüdä voleybol turnirı  geçti. Oyun geçti, ki anmaa  insannarı, angıları katıldılar Çernobıl hatalı olayın sonuçlarını yokedilmesinä. Onnar şindän sora geçindilär, ama insannar tutȇrlar bu yaşayannarı aklılarında. Turnirda pay aldılar takımnar Komrattan, Tomaydan, Beşalmadan hem Başküüyündän. Çernobıl  hatalı olayın sonuçlarını yokedennerini anmak için turnirlar verer kolaylık terbietmää uşaklarda patriotik duygularını, nışannadı Başküüyünün primarı Sergey Sapunjı. «Biz mutluyuz, ani hepsi takımnar bizim teklifimizä görä pay aldılar bu gün turnirda. Hem  aklımıza getirecez  kahramannarı, hem  dä  sport  becermeklerini  üüseldecez», — söledi primar. Başküüdä  voleybol  turnirını  geçirmää  fikiri verdi  «Gagauziyadan Çernobıldä pay alannarı» cümnä topluluun başı Emmanuyıl Velikov. «Biz  gençlerin akılına…