Başkan annaştı Rusiyadan can efirini göstermäk için [ÇW4]Geçän perşembä, Rusiyaya bir çalışmak yolculuunu yaparkan hem kendi rus paşaportlarını eniledärkän, Gagauziyanın Başkanı hem Bakannık komitetindän taa 17 müdürlär İM “Skolkovo”-ya vizit yaptılar.

İnovaţiya Merkezindä, liftä birliktä pinän, Yönetim Kurulu Başkanı Viktor Vekselberglan kısa bir toplantı yapıldı. Bu rastgelişi faydalı kullanıp Irina Vlah çeketti kötülemää Moldova hukumetini, ki onnar bizdä rus propagandasını zap ettilär.

Bunun yanında, Başkan ekledi umudunu ani Vekselberg duyucek gagauzların dualarını hem onnara yardımcı olacek:

"Düşünerim, ani Gagauziyada katastrofik olarak rus televiziyasını etişmeer. Gagauz halkında laazım olsun kolaylık pak hem problemsız Putini siyretmää".

Viktor Vekselberg, utanarkan sorup SİRİ’ya “gagauzlar kimdir”, verdi söz ani gagauzlara mutlaka yardım edecek. Bundan sora, İrina Vlahının selfi-sessiyasından kurtulup, Vekselberg yolladı bütün delegaţiyayı Skolkovo sergi salonuna.

Sergi salonunda, gagauz elçileri rusların en modern tertibinnän tanıştılar, onun adı - PROPAGANDASKOP. Prinţip hem sadä hem da ustaca yapılmış: Rusyadan eraltına, Ukrayna altından, bir çıkışı Kremlä, öbürü Komrata gidän bir periskop trubası koyulacek. Bölä, Moldova kanunvericiliini hiç bozmadan, Gagauziya kableder bir pak kanal, angısında var nicä hersaatlan Putini siyretmää çünkü bu propagandaskop halizdän televiziya diildir.

Şu zamanda, gagauz müdürlerinä teklif ettilär birkaç improvizat transläţiya siyretsinnär. Birinci transläțiya parasız, bütün gün Putinin kabinetini gösterärmiş. Kalannar sa sadece abonamentlän gösterilebilecek: birinci transläţiya LUX, Gelindjiktä bulunan Putinin binasındakı aqua-diskotekaya çıkêr. İkinci periskop – BDSM sevennerä deyni: çıkêr zındana, neredä bulunêr Navalnıy.

İrina Vlah Skolkovo Merkezinin çalışannara şükür ettiynän, verdi onnara “Propaganda gelişiminä katkı için” çokolata medallerini. Şindi sä, bütün Gagauziyada propagandoskop’u görsünnär deyni, GAGAUZINFO temelindä taa bir yan media-firma açılacek.


591

İlgili statyalar

Bakannık Komitetinä musaafirlää Kongazdan üürenicilär geldilär

Gagauziyanın başkanı İrina Vlah kabletti Kongaz küüyünün Varvara Topal adına gimnazıyasının birinci klasın üürenicilerini Bakannık Komitetinä musaafirlää. Bakannık komitetinä ekskursiyaya Varvara Topal adına gimnazıyasının birinci klasın üürenicilerini İrina Vlah taa çiçek ayında teklif ettiydi. Ozaman o bu klasta geçirilän açık urokta bulunduydu. Başkan nışannadı, ani bu klasın üürenicileri pek islää bilerlär gagauz dilini hem şükür etti bu iş için uşakların üüredicilerini. “Bän onnarlan tanıştım apreldä bulunarak onnarın urokta. Ozaman pek sevindim. Açan sän görersin nesoy gözäl lafederlär gagauz dilindä bizim uşaklarımız, ozaman annȇȇrsın, ani bizim dilimiz var, gözäl, hem onu bizim uşaklarımız bilerlär hem severlär”, — söledi başkan. Birinci klassın…

TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİK: Ukrayna hem Moldova gagauzlarına yapılan proektları konuştuk

Canavar ayn (oktäbri) 20-dä Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosunun (TİKA) Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİK kendi ofisindä kabul etti Ukrayna Gagauzlar Birliin başkanını Vasiliy KELİOGLUyu hem Türkiye Ankara “Gagauzlar” dernään başkanı İrina ÜSÜMBEYLİyi. Nicä bildirdi TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİK, buluşmak zamanında Ukrayna hem Moldova gagauzlarına cümne, kultura hem başka uurlarda Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosunun (TİKA) tarafından yapılacek hem yapılması lääzım olan proektların kolaylıkları konuşuldu. Kendi tarafından Vasiliy KELİOGLU hem İrina ÜSÜMBEYLİ şükür ettilär TİKAya hem TİKA Başkan Yardımcısına Dr. Mahmut ÇEVİKä gagauzlara yapılan yardımnar hem aslıya çıkarılan proektlar için. Источник anasozu.com

Gagauziya Başkanı Aleksandr STOYANOGLUnun tutuklaması için birkaç laf söledi

Moldovanın gagauz olan Baş prokurorun Aleksandr STOYANOGLUnun tutuklanmasından 1,5 gün geçtiktän sora, açan Gagauziya hem Moldova bu korkuducu hem dooruluksuz iştän ayaa kalktı, son-sonunda Gagauziya Başkanı İrina VLAH ta, birkaç laf sölemää deyni kuvet buldu. Kendi sözünü Canambisi bölä başladı: “Bän danışêrım memleketin politikalı öndercilerinä. Bizi raatsız eder Aleksandr STOYANOGLUya karşı yapılфт işlär. Taa doorusu bizi raatsız eder rejisörlanmış spektakli, neredä memleketin politikalı kuvedi savaştı zakonun saymasına simuşäțiya yapmaa. Nicä diktaturanın karışıklık vakıdında, birkaç saadın içindä peydalandı ceza işi hem nesoysa belgilär, ani ettilär yoklamaları yapmaa hem Baş prokuroru hem onu eşini tutuklamaa”. Burada eridir urgulamaa, ani nicä açıkladı prokuratura…

Başkan Ukrainanın vatandaşları için Moldovada: “Lääzım düşünelim, nicä bu insannarı cümnemizin bir payı yapalım”

Devletlerin öndercileri aralarında kavga — herzaman prost. Ukrainanın hem Russiyanın aralarında durumda bir çıkış var — dialog. Lääzım annaşmaa hem düşünmää o insannar için, angıları orada yaşȇȇrlar. Bunu açıkladı Gagauziyanın başkanı İrina Vlah GRT kanalında “İntervyu nedeli” programasında. Moldovaya Ukrainadan cenk olayların çeketmesindän 101 bin insandan zedä geldilär. Onnarın arasında var 49 bin uşak. Devletin merkezlerindä 4 bin insandan zeedä erleştilär, taa çoyu onnardan karılar hem uşaklar. Devletin yaşayannarı kalmadılar bir tarafta da bütün ürektän yardımnan karşıladılar onnarı, açıkladı Gagauziyanın başkanı İrina Vlah. «En ilkin biz yalvardık insannara yardım etsinnär rubaylan, ayakkaabıylan hem, kimin var kolayı, ellerinä alsınnar. Büün biz…

2023 yılın Çiçek ayın (aprel) 30-da Gagauziya Başkanı seçimneri olacek – kandidatlar 8 var

Çiçek ayın (aprel) 30-da, Gagauziyada olacek Gagauziya Başkanı seçimneri. Bu seçimnerä, kandidat olarak, 8 kişi etişti: 7-si – adam kulluundan, 1-si dä – karı kulluundan. Tiparlêêrız onnarın adlarını o sıraya görä, nicä Gagauziyanın Merkez seçim komisiyası onnara registrațiya yaptı: 1. Nikolay DUDOGLU (baamsız kandidat, Komrat kasabasından Gagauziya Halk Topluşun şindiki deputatı, Moldova demokrat partiyasının eski azası); 2. Grigoriy UZUN (Moldova soțialistlär partiyasının kandidatı, Valkaneş kasabasından Gagauziya Halk Topluşun eski deputatı); 3. Mihail FORMUZAL (baamsız kandidat, iki dönem Gagauziya başkanı oldu); 4. Viktor PETROV (Moldova soțialistlär partiyasının kandidatı, Komrat kasabasından Gagauziya Halk Topluşun şindiki deputatı); 5. Dimitriy KROYTOR (baamsız kandidat, 2002-ci…

  1. Vladislav

    Ребят, хотел связаться с создателями сайта и теми, кто работает над словарем. Но у вас тут нигде нет даже почты. Могли бы вы дать свою почту или сами написать мне на [email protected]