Nezman gelecek Rusiyadan gaza indirim? [3]

Bu yılın fevralindä gagauz deputatlarının grupası yazdılar Rusiyanın güçlerinä gaza indirim için bir yazı. Viktor Petrov, Elena Yürçenko hem Leonid Kiosä zaiberlän sarfoşlandıynan insannarın problemalarınnan ilgilenip, Rusiya hem Gazprom başlarına danıştılar ani versinnär bizä gumanitar yardımı olarak gaz, ya da, en azdan ona indirim yapsınnar. Ama da, ısıtmak sezonu geldiynän, bizim rus “dostlarımızdan” biz gazı kabletmedik, sadecem Putinin barsaklarından gazı kablettik. Çıkȇr ani geldi vakıt kötülemää bizim prezidentimizi Maya’yı Sandu ki o kabatlıymış ani prost yıkamış Putinin ayaklarını, da suyunu içmemiş. Biz açıkgözlü bu durumu siyrederiz da bekleeriz nezaman bizim gagauz delegaţiyamız sapunnan, leennän hen penzaylan Kremlinä yollanacek, Putinin banya…

Romınnar giderlär!!! [ÇW №2]

Avgust bitkisindä ortaya çıktılar gagauz “patriotların” eski diagnozları. Başlanmış hepsi, adetlerä görä, unionizmadan – romın korkunçluunu bulardılar herbir arada. Eni evlat boyu artık unuttu “unionizma” lafın maanasını, ama İvan Burgucı-nın çalışmasınnan, bu laf  media-alanımıza genä çeketti girmää. Gagauz “atmacaları” yalvardılar Rusiyaya hem da masovka olsun deyni Türkiyeyä “korumaa” gagauzları romınnardan. Kendigelänin laflarına görä, romınnar hep isteermiş üstelemää bizi, da graniţayı geçmää hazırmış, ruslardan taa ileri, onuştan laazım danışalım Putin’a hem Erdogan’a, kurtarsınnar bizi. Biz sä hep annamȇȇrız – nedän biz lääzım bir okupantların erinä çaaralım başkalarını? Onnarın büük yaşları gözüstünä alarkan o soruşu kaldırmayalım…

+1