22 yıl geri Gagauz radiosu Türkiyenin yardımınnan çıktı kendi ilk yayınına

Haliz Gagauz radiosunun yayınında Gagauziyanın yaşayannarı var nicä seslesinnär haberleri hem başka türlü programaları ana dilindä. Gagauz radiosu ilk yayınını gerçekleştirdi 22 yıl geri, Mayın 12-dä. Ozaman, Türkiyenin yardımınnan hem avtonomiya önderciliin çalışmalarınnan gerçeklendi o vakıtlarda inanılmayan iş – yayına çıktılar Gagauziyada olan olaylar için haberlär gagauz hem rus dillerindä.

Büün radio çalışannarı kablederlär kutlamaları. İlk, kim diledi  radioya ii başarları, oldu GHT başının yardımcısı Nikolay Ormanjı.

“İsterim dilemää hepsinä kuvet, siz yapȇrsınız büük işi. Sizi insannar sesler”, — nışannadı Nikolay Ormanjı.

Kutlamklarlan hem dileklärlän üüsek uurda ileri dooru da çalışmaa hem  haberlemää insannarı her gün, danıştı cümnä kompaniyasının gözledici sövetin başı Mihayıl Vlah.

“Kim dä  ne sölämesin,  radio hem televideniye çalışȇrlar kendi kolaylıklarına görä. Da Mariya Dmitrievna urguladı, ani 22 yıl geeri, 2000 — ci yılda az kim inanardı, ani bölä üüsek uurda çalışacek radio. Beenerim  radionun tanılan reklamasını, ani dünneyın en ii radiosu.  Biz halizdän ölä sayȇrız.  Nicä bizim kollega söler, ani o en ii dünnedä, o ölä da var.  Onun için gözledici sovetin adından isteerim dilemää sizä kısmet,  usluluk.  İsterim, dostlar, dilemää sizä, ki  o kuvetlär, angıları sizdä var, taa ii olasınız”, — söledi Mihayıl Vlah.

“GRT” kompaniyasının başının erinä çalışan hem radinun baş redaktoru Galina Maresyeva  diledi hepsinä saalık, kısmet hem zanaat uurunda ii başarlar.

“İsterim esaba aldırtmaa, ani maasus 2000 yılda  22 yıl geeri oldu revolüţiya  Gagauziyada, radio tel balaantısından geçti eni tehnologiyalara.  Biz çekettik yayınamaa taa büük diapazonda.  Da o zaman türk tarafının yardımınnan,  avtonomiyanın yardımınnan hem insannarın, angıları kurdular radioyu, büün bizdä var  GRT hem radio onun içindä.  Da te 22 yıl biz çalışȇrız.  Çekedärdi ozaman Mariya Dmitrievna,  Ekaterina Manita, Natalya Andrieş.  Ama hepsinä isterim dilemää  kuvet, saalık, çünkü onunnan baalı bizim işimiz da.  Da biz kuralım ii keyf, götürelim kolvermeleri gagauz dilindä”, — söledi Galina Maresyeva.

22 yıl — diil az vakıt, alındılar büük “bayırlar” geçildi hepsi zorluklar kolektivlan. Radio kurucusunun hem ilk başının Mariya Parfönovanın laflarına görä, yapıldı pek çok, ama var taa nelär yapmaa ileri dooru ki sevindirmää sesleyenneri.

Hergünkü kolverimlär, programmalar, çoyu onnardan çıkȇrlar  cannı yayında Gagauziyanın yaşayannarına deyni.  Gagauz radiosu birleştirer insannarı. Diil çoktan  kuruldu cümnä tolumu “Radio dostlar”. Birkaç karı türlü yaşamak erlerindän, angıları bilmediynän biri-birini, yollȇrlar selämnarı biri-birinä, kaldırıp insannarın keyfini.

Sesleyennerin  notaları en büük baaşış radio izmetçilerinä. Onnar vererlär stimul, kanatlandırȇrlar jurnalıstleri nelär sä eni yapmaa onnara deyni.

Yortunuzlan sizi, kollegalar!
Источник grt.md
226

İlgili statyalar

«GRT» CK gözledici sovetin oturuşu

«GRT» CK gözledici sovetin oturuşunda yapıldılar çıkışlar 2022-ci yılın 2-cı kvartalda yapılan çalışmalar için. A.Terzi taa derindän. Oturuşun süresindä 2022-ci yılın 2-ci kvartalda gerçeklenmiş iş çıkışlarını temsil ettilär televizion hem radio bçlümnerin öndercileri.  VALENTİNA KОROLÄK «GRT» CK televizionu  baş redaktoru : — “3 ayın süresindä televizionda yapıldı 350 haber kolverimi, ne kurdu 750 saat 40 minut. Onnardan 300 kolverim gagauz dilindä, 199 rus dilindä, 191 devlet dilindä hem 60 kolverim kolaylıksız insannada deyni. Bu vakıdın süresindä yapıldı 912 programa, ne kurdu 630 saat 20 minut. Onnardan 384 programa gagauz dilindä, 507 programa rus dilindä hem 18 programa devlet dilindä ”.…

(Video) Gözledici nasaatı hepsi azalarınnan buluştu GRT-nın işçilerinnän

GRT Cümnä Kompaniyasının kolektivini tanıştırdılar Gözledici Sovetin 3 eni seçilmiş azalarınnan. Onar: cümnä aktivisti Mihail Vlah, geçmiştä Tarakliyanın teleradio kompaniyasının eski başı Vasiliy Kassa hem muniţıpal teatrusunun başı Denis Pıntä. Onnarı Gagauziya Halk Topluşunda baba marta ayın 18-dä ayırdılar deputatlar. Halk Topluşun hukuk soruşlarda, informaţıya politikası komisiyasının başı Sergey Zahariya nışannadı, an Gözledici soveti şansora toplu, var nicä başlasın işlemää, ki ilerletmää kompaniyayı hem kaldırmaa onun imajını taa üüsek ura. «İsteerim dilemää, ki Gözledici nasaatı faydalı çalışsın. Var çok soruş,  angılarını lääzım çözmää. Onnara çıkış ulunacȇk  sade gözledici nasaatın yada Halk Topluşun yardımınnan. Biz annȇȇrız,ani tezdä lääzım olacȇk analog yayınnamasından…

Gagauziya Radio Televizionun kendi gimnı peydalandı

Gimnlar var diil sade devletlerin, ama kasabaların, küüyülerin dä. Var onnar türlü kompaniyalarda da, ya da cümneya deyni önemli olaylara baalı, bölä muzika kompoziţiyalar öterlär türlü yortularda. Şindi  GRT cümnä kompaniyasının da gimnı var. Nicä o kurulardı, Natalya Andrieşın materialında. Bölä yaratmalarda açıklaner kurumnarın davaları hem neetleri. Büünkü gün GRT cümnä kompaniyası o ikinci kompaniya devlettä, angısı işleer teleradio yayını için Kanonuna görä. İdeya yazmaa GRT-nın gimnını vardı çoktan, ama 15-ci yıldönümü, nicä kompaniya cümnä statusunu kabletti,  hızlandırdı bu proţesi, annader  radionun redaktoru, gimn lafların avtoru Mariya Parfönova. Mariya Parfönova  nışannadı, ani  gimnın yazmasında pek zordu gagauz dilindä bulmaa o…

Halk Topluşunda sesledilär GRT –nın işini gözledän sovetin iş çıkışlarını 2021 yılı için

Gagauzia Halk Topluşun  VI oturuşunda deputatlar tanıştılar Gagauziya Radio Televizionun gözledici sovetin iş çıkışlarınnan 2021 – ci yılı için.  Gözledici sovetin başı Mihail Vlah belli eti orada televizionun hem radionun baş daavalarını hem da problemalarını.  Studiyanın modernizaţiyası, ama maasuz geçmäk  HD formatına — bunnar en önemli prioritetlar, angılarını belli etti kendi işindä GRT cümne kompaniyası, nışannadı Gözledici sovetin başı Mihail Vlah. «Bilersiniz ani GRT hederlez ayinda geçti HD formatında yayınına, ama biz tehnika tarafından hep okadar kalȇrız eer diil 90-cı yıllarda, ozaman 2000-cilerdä. Büünkü tehnika durumun beterinä televizionnan yayınnanan görüntü pek düşük. Bundan başka taa bir büük problema – arhivın…

Video: 14 yıl geri GRT diiştirdi statsusunu da oldu cümnä kompaniyası

  Canavar ayın 29-da GRT kompaniyası 14 yıl tamannadı nicä devlet statusundan cümnä statusuna geçti. Nesoy büünkü gün çalışȇr gagauz televizionu hem radiosu, hem ne lääzım onun ilerlimesi için, materialımızda. 2007 yılında GRT kompaniyası cümnä statusunu kableder, angısı insannara deyni önemli temalara görä haberleri hem programaları hazırlȇr. GRT kompaniyasını finaslȇr avtonomiyanın büceti. Yayınnarı var nasıl siiretmää hem seslemää bütün Moldova devletindä hem Ukrainanın sınır dolayında bulunan yaşamak punktlarında. Kompaniya düzer kendi redakţiya politikasını teleradio kanonnarına görä. Haberlerdä hem programalarda türlü aktual temalar açıklanȇrlar, angıları meraklandırȇr yaşayannarı. Tanışmaa kanalın içinnän var nicä televizion hem radio yayınnarında, bundan kaarä  grt.md grt.md saytında hem soţial baalantılarda. Ama o üzerä, ani…